Om Hastighetsöverträdelse

1907 infördes generella hastighetsbegränsningar i Sverige som stipulerade att man, i tätort, ägde rätten att färdas i en högsta hastighet om 15 km/h på dagen och 10 km/h efter solens nedgång. 1923 höjdes hastighetsbegränsningen till 35 km/h i tätort och 45 km/h utanför tätortsbebyggelsen.

1930 avskaffade Sverige helt hastighetsbegränsningarna och man formulerade sig istället att man inte skulle hålla högre hastighet än att man kunde stanna inom den vägsträcka man kunde överblicka. 1955 återinfördes hastighetsbegränsningarna i tätorter med en hastighetsbegränsning om 50 km/h. Samma år ställdes det krav på att personbilar skulle inneha hastighetsmätare (1970 infördes kravet att hastighetsmätare även skulle innefatta motorcyklar). På landsvägar var det fortsatt förarnas eget omdöme som satte gränsen med undantaget av diverse tillfälliga hastighetsbegränsningar vid högtrafik under sommarmånader. 1967 (i och med högertrafikomläggningen) permanentades hastighetsbegränsningar även på våra landsvägar.

Hastighetsöverträdelser i nutid

Under året 2010 fick ungefär 190 000 bilförare fortkörningsböter i Sverige. Den siffra som stadigt minskat de senaste åren. Under 2015 bötfälldes drygt 140 000 bilförare för hastighetsöverträdelse. Skälet till det minskade antalet sägs vara att polisen inte gör lika många kontroller som tidigare, i kombination med att bilförare är medvetna om var de stationära hastighetskamerorna finns och i viss utsträckning även maskerar sina ansikten.

Lagbestämmelsen

Hastighetsöverträdelse ses inom körkortslagens 5 kapitel 3§ punkt 4. Ett körkort ska återkallas, om 4. körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa.

De tre grundprinciperna för att aktualisera en sänkning av spärrtiden.

”En allmän förutsättning inom körkortslagstiftningen är att det ska göras en individualiserad bedömning/prövning i varje enskilt fall (Prop. 1985/86:115 s 9 ff.).”

När det gäller frågan om huruvida spärrtiden kan sättas ned har det i praxis uppställts tre kriterier för att sänka en spärrtid till lägsta möjliga. Dessa kriterier är: 1) ett långt prickfritt körkortsinnehav, 2) ett mycket stort körkortsbehov och 3) att det inte finns tecken på vanemässig vårdslöshet eller nonchalans.

KONTAKTA MIG IDAG!

Genom att kontakta mig för en gratis översiktlig genomgång så är du bättre rustad mot Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, även om du väljer att själv skriva ditt yttrande eller din överklagan.

Sidvisningar: 2 699
Scroll Up