hastighetsöverträdelse

OM HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE​

Hastighetsöverträdelse är inget nytt fenomen. Redan 1907 infördes generella hastighetsbegränsningar i Sverige som stipulerade att man, i tätort, ägde rätten att färdas i en högsta hastighet om 15 km/h på dagen och 10 km/h efter solens nedgång. 1923 höjdes hastighetsbegränsningen till 35 km/h i tätort och 45 km/h utanför tätortsbebyggelsen.

1930 avskaffade Sverige helt hastighetsbegränsningarna och man formulerade sig istället att man inte skulle hålla högre hastighet än att man kunde stanna inom den vägsträcka man kunde överblicka. 1955 återinfördes hastighetsbegränsningarna i tätorter med en hastighetsbegränsning om 50 km/h. Ytterligare en lagreglering samma år, medförde ett krav på att personbilar skulle inneha hastighetsmätare (1970 infördes kravet att hastighetsmätare även skulle innefatta motorcyklar). På landsvägar var det fortsatt förarnas eget omdöme som satte gränsen med undantaget av diverse tillfälliga hastighetsbegränsningar vid högtrafik under sommarmånader. I samband med högertrafikomläggningen 1967 permanentades även hastighetsbegränsningar på våra landsvägar.

Hastighetsöverträdelser i nutid

Under året 2010 fick ungefär 190 000 bilförare fortkörningsböter i Sverige. Den siffra som stadigt minskat de senaste åren. Under 2015 bötfälldes drygt 140 000 bilförare för hastighetsöverträdelse. Anledningen till det minskade antalet sägs framförallt vara att polisen inte gör lika många kontroller som tidigare. I tillägg är bilförare medvetna om var de stationära hastighetskamerorna finns och i viss utsträckning även maskerar sina ansikten.

Lagbestämmelse om hastighetsöverträdelse

Hastighetsöverträdelse ses inom körkortslagens 5 kapitel 3§ punkt 4.

Ett körkort ska återkallas, om 4. körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa.

De tre grundprinciperna för att aktualisera en sänkning av spärrtiden.

Det ska alltid göras en individuell bedömning i varje enskilt fall. Men, när det gäller frågan om huruvida spärrtiden kan sättas ned har det i praxis uppställts tre kriterier för att sänka en spärrtid till lägsta möjliga. Dessa kriterier är:

  1. Långt prickfritt körkortsinnehav,
  2. Ett mycket stort körkortsbehov och
  3. Att det inte finns tecken på vanemässig vårdslöshet eller nonchalans.

”En allmän förutsättning inom körkortslagstiftningen är att det ska göras en individualiserad bedömning/prövning i varje enskilt fall (Prop. 1985/86:115 s 9 ff.).” Anser du att dina förutsättningar inte tagits hänsyn till? Kontakta mig för rådgivning!

Trafikjuri§ten

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top