Indraget körkort – körkortsåterkallelse här kan du läsa hur den översiktliga processen går till. För professionell gratis rådgivning Ring oss eller boka en tid så kontaktar vi dig.

I denna artikel beskriver vi hur ett körkortsärende går till i praktiken. Innehållet är översiktligt och och berör främst körkortsingripanden som i grunden beror på ett brott.

Vi vill upplysa om att vi har mängder av ämnesspecifika ingripandefrågor och beslut. Exempel på detta är bland annat: Medicinskt hinder, personlig lämplighet, återkallelse av taxiförarlegitimation, taxitrafiktillstånd. Därutöver har vi även mer specifika artiklar som handlar om trafikbrott (fortkörning, rödljuskörning, rattonykterhet och mycket annat).


Indraget Körkort – Körkortsåterkallelse

Att få indraget körkort – körkortsåterkallelse, innebär att den myndighet som utfärdat förarbeviset beslutar om att återkalla det. Det vill säga, det är endast Transportstyrelsen som kan besluta om körkortsåterkallelse och inte Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Vid rattfylleribrott får även Tullverket eller Kustbevakningen besluta att omhänderta ett körkort.

Professionell

Polis kan, vid trafikbrott, omhänderta ett körkort om de bedömer det som sannolikt att körkortet slutligen kommer bli återkallat av Transportstyrelsen. Detta sker regelmässigt vid hastighetsöverträdelse då hastigheten varit 31 km/tim över gällande begränsning på väg med max 40 km/tim eller mer.

Vid ett omhändertagande av körkort skickar polisen körkortet till Transportstyrelsen. När handlingen inkommit till Transportstyrelsen så påbörjar Transportstyrelsen en utredning. Du har möjlighet att delta i utredningen genom att inlämna yttrande.

Om Transportstyrelsen, bedömer att det föreligger grund för att gripa in mot ett körkortsinnehav så kan något av följande inträffa. Antingen skickar de ut en underrättelse till körkortshavaren, där det är framställt att de överväger ett ingripande mot körkortet. I Undantagsfall skickar de istället ut ett preliminärt beslut om varning. Oavsett det handlar om preliminärt beslut eller övervägande om körkortsingripande får man möjlighet att yttra sig innan beslut blir meddelat.

Om beslut blir meddelat så kan detta handla om antingen en spärrtid eller varning. Observera att även körkortstillstånd kan bli föremål för ingripande. Det beslut som Transportstyrelsen meddelar kan man även överklaga till förvaltningsrätten.

Tillfälligt beslut om körkortsingripande

Transportstyrelsen kan gripa in mot ett körkortsinnehav även i de fall där det inte finns något straffrättsligt avgörande i saken. Om Polis misstänker dig för ett trafikbrott så kan de besluta att omhänderta ditt körkort oavsett din inställning. Att du anser att Polisen gjort en felaktig bedömning och du exempelvis motsätter dig en ordningsbot har ingen betydelse i sammanhanget. Tillvägagångssättet hos Transportstyrelsen går till på samma sätt är beskrivet ovan.

Transportstyrelsen startar nämligen en utredning baserat på beslutet om omhändertagande av ditt körkort och övrig avrapportering som polis överlämnat till Transportstyrelsen. Om Transportstyrelsen, baserat på polisens inlämnade handlingar, anser att det är sannolikt att du slutligt kommer dömas för brottet så kommer du att meddelas ett tillfälligt beslut (interimistisk beslut).

Ett tillfälligt beslut om körkortsingripande har samma verkan som ett vanligt beslut och gäller tills dess spärrtid löpt ut eller det straffrättsliga förfarandet har avgjorts. Om ett tillfälligt beslut löper medan du blir dömd eller frikänd från det brott du varit misstänkt för så ska det tillfälliga beslutet ersättas med ett slutligt beslut. I tillfälliga ingripanden och beslut har du samma möjlighet att medverka i utredningen genom att yttrande. Du kan även överklaga tillfälliga beslut till Förvaltningsrätten. Värt att notera är dock att Förvaltningsdomstolarna inte kan meddela en varning i frågor som handlar om tillfälliga körkortsingripanden.


Trafikbrottet

Trafiköverträdelser kan vara mer eller mindre allvarliga och därmed ha en variation straffrättsliga påföljder. I mindre allvarliga fall meddelas man normalt sett en ordningsbot på plats av polis eller senare genom ett strafföreläggande av åklagare. Om överträdelsen är allvarlig kan emellertid allt från fängelse och dagsböter till samhällstjänst meddelas.


Erkännanden

Att erkänna en trafiköverträdelse innebär i vanliga fall att det inte krävs någon vidare utredning i saken. Detta gäller till exempel om man begår en hastighetsöverträdelse, kört mot rött m.m. I dessa fall meddelas du en ordningsbot av polis vartefter saken avklarad. Vid något allvarligare fall kan Åklagaren, när en förundersökning är klar, besluta om strafföreläggande. Det betyder att det inte blir rättegång, men du kommer bli tvungen att betala böter. För grövre trafiköverträdelser så måste emellertid, trots erkännande, saken ändå prövas i domstol. Det gäller särskilt i de fall där fråga om påföljd och straff är aktuella.

Accepterande handling

Att godta en ordningsbot, ett kontorsföreläggande eller ett strafföreläggande är en accepterande handling och ses som ett erkännande. Genom att godta ett förelägganden innebär att föreläggandet gäller som en laga kraftvunnen dom och det är därför enbart via domstol som man kan klaga på ett felaktigt föreläggande. Ett strafföreläggande blir registrerat i belastningsregistret.

Har man har erkänt en trafiköverträdelse så kommer erkännandet att ligga till grund för Transportstyrelsen bedömning i frågan om körkortsingripandet. Erkännandet innefattar även de omständigheter som polis meddelat i anledning av överträdelsen.

Om man har erkänt en trafiköverträdelse som ryms inom körkortslagens återkallelsegrunder så har Transportstyrelsen fog för ett ingripande. Ett ingripande består av varning eller meddelade av spärrtid. Spärrtiderna för olika trafiköverträdelser varierar men, kortfattat så kan en spärrtid som lägst vara 1 månad och som mest 36 månader.

Indraget Körkort körkortsåterkallelse i praktiken

I ett relativt vanligt scenario går ett körkortsingripande till enligt följande: Du blir stoppad för för att du är misstänkt för ett trafikbrott (låt säga hastighetsöverträdelse). Polisen ger dig möjligheten att erkänna eller neka till överträdelsen. Du väljer att erkänna och, under förutsättningen att inte hastighetsöverträdelsen var extremt allvarlig så utfärdar polisen en ordningsbot och beslutar om att omhänderta ditt körkort. I vanliga fall lämnar polisen medgivande om att du kan framföra fordon under ytterligare 48 timmar.

Spärrtiden börjar löpa från samma dag som polisen omhändertar ditt körkort. Polisen skickar ditt körkort, beslut om omhändertagande av körkort och ordningsföreläggandets godkännande. Det är emellertid endast det godkända ordningsföreläggandet som. i princip, är av väsentlig betydelse. Om ett erkännande inte existerar så intar Transportstyrelsen en aktiv roll i utredningsarbetet där allt från förundersökningsprotokoll till utredningshandlingar kan behövas.

Inom loppet av, i normalfallet, 1-2 veckor får du hem en underrättelse från Transportstyrelsen. I denna meddelar Transportstyrelsen att de överväger att fatta beslut i körkortsärende. “Tillfälle att yttra dig innan beslut i körkortsärende”. I underrättelsen framgår kort sammanfattning om vad som skett, baserat på de uppgifter som polisen lämnat till Transportstyrelsen.

Yttrande till Transportstyrelsen

I ovan nämnda underrättelsen har Transportstyrelsen bifogat en yttrandeblankett. Det finns inget krav på att yttrandet måste skrivas på den blankett som Transportstyrelsen skickat till dig. Men, om du själv har tänkt yttra dig så rekommenderar vi att du använder dig av Transportstyrelsens blankett eller den mall med råd och exempel som vi har i vår webbshop. I den bifogade yttrandeblanketten har Transportstyrelsen en del grundläggande frågor. Svaren på dessa frågor kan, i viss utsträckning, ge svar på om det finns skäl att frångå gällande praxis i ditt fall. Yttrandeblankettens frågor är emellertid långt ifrån uttömmande. Det kan finnas en mängd omständigheter i varje enskilt fall som kan ha en såväl inverkande som ibland helt avgörande betydelse för vilken spärrtid som kan komma att anses välavvägd.

I den intilliggandebildlänken kan du ta del av tips och råd om vad man bör tänka på när man ska skriva ett yttrande till Transportstyrelsen.

Informationen är uttömmande och ger svar på många av de frågor kan uppstå när man fått ett föreläggande från Transportstyrelsen.

För råd och tips kring vad ett yttrande bör innehålla rekommenderar vi dig att besöka vår webbutik. Vill du ha professionell hjälp av oss som ditt ombud, så kan du kontakta oss på 010 10 10 020, så går vi igenom ditt ärende. Samtalet är givetvis kostnadsfritt.

Du bör alltid överklaga ett myndighetsbeslut

Du kan alltid överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Det gäller alla beslut om körkortsingripanden som Transportstyrelsen meddelat. Men, i vanliga fall överklagar man sällan ett beslut om varning.

Om du däremot blir meddelad en spärrtid som du inte är nöjd med så, kan det många gånger vara väl värt att överväga en överklagan. Det är även vår bestämda uppfattning att man alltid bör överklaga myndighetsbeslut som man inte är nöjd med. Nedan listar vi anledningarna.

  • Inga kostnader – I de här ärendena finns inga rättegångskostnader så att överklaga Transportstyrelseens beslut kostar ingenting. Såvida du inte anlitar ett ombud.
  • Inget att förlora – Du kan aldrig få ett sämre utfall än vad Transportstyrelsen redan meddelat i sitt beslut. Du har med andra ord allt att vinna och inget att förlora på att överklaga.
  • Skriftligt förfarande – Hela processen är i normala fall skriftlig. Du behöver alltså inte inställa dig i domstol och framföra din sak muntligt.
  • Snabb processen – Förvaltningsdomstolarna prioriterar ärenden utifrån hur lång spärrtid som har blivit meddelad. Det innebär att ett beslut om 2 månader spärrtid sällan tar längre tid än ett par veckor innan en dom blir meddelad. Däremot kan ärenden där återkallelsetid om 12 månader blivit meddelad ta allt från 2-5 månader.
  • Spärrtiden löper oavsett – Att överklaga en beslut om körkortsingripande påverkar inte spärrtiden. Om spärrtiden löper ut innan Förvaltningsrätten meddelat en dom, så får du oavsett tillbaka körkortet.
  • Rättsligt prövad av sakkunnig – Det kan vara väl värt att få sin sak rättsligt prövad. Inte mist för att körkortsingripanden förutsätter en individualiserad prövning och domstolen kan beakta sånt som Transportstyrelsen inte gör. Exempel på sådana mål är ofantligt många.

Farfarsrättigheter

Bortsett från ovanstående lista kan det finnas skäl att överklaga ett körkortsingripande om ingripandet är förenat med spärrtid. Det gäller framför allt om du tagit B-körkort före den 1 juli 1996. Om du tillhör denna personkrets så innehar du s.k. farfarsrättigheter vilket innebär att du har rätten att köra personbilar (B) som tyngre än 3500kg och till detta även dra ett lätt släp med en totalvikt på högst 750 kg.

En återkallelse av körkort (även om spärrtiden enbart blir en månad) resulterar i att du förlorar din farfarsrättighet. Detta är viktigt att du är medveten om eftersom det är många som kör runt med exempelvis en tyngre husbil än 3500kg med endast B-körkort utifrån denna “farfarsrättighet”.

Olika anledningar till indraget Körkort – körkortsåterkallelse

Transportstyrelsen kan gripa in mot ett körkortsinnehav på många olika sätt. Det kan handla om trafikrelaterade lagöverträdelser som exempelvis fortkörning, ej iakttagit stopplikt, kört för nära framförvarande fordon, flertalet mindre överträdelser med mera.

Men, det kan även vara andra orsaker till varför Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort. En anledning kan vara om du får en sjukdom som gör att du inte längre uppfyller de medicinska villkoren för att inneha ett körkort. Eller om du är klassificerad att som opålitlig i nykterhetshänseende.

När det gäller ingripanden baserade på medicinskt hinder så är förutsättningarna att vinna framgång ytterst begränsade. En av de mer avgörande omständigheterna är i dessa fall vad en specialistläkare inom det medicinska området gjort för bedömning. Man måste gå igenom ärendet för att kunna göra en bedömning om det finns möjlighet att vinna framgång eller inte.

Har du frågor som rör Indraget Körkort – körkortsåterkallelse? Webbsidan är uttömmande och innehåller det mesta som rör återkallelsegrunder. Du är även välkommen att kontakta oss på 010 10 10 020 om du inte finner svar på din fråga. Observera dock att vi inte arbetar med brottmål – utan vår specialitet är riktad mot körkortsfrågor.

Läs vidare på vår sida och kolla in webbutiken – vi har hjälp inom alla områden och för alla plånböcker gällande trafikjuridik och körkortsåterkallelse.

Trafikjuri§ten
Indraget Körkort
Indraget Körkort körkortsåterkallelse
Titel
Indraget Körkort körkortsåterkallelse
Beskrivning
Vad gäller vid indraget körkort/körkortsåterkallelse? Vi reder ut begreppen och ger dig råd i situationer kring körkortsåterkallelser.
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies och vår integritetspolicy. 

Scroll to Top