Generellt om indraget körkort

Att få sitt körkort återkallat innebär att den myndighet som utfärdat förarbeviset beslutar om att återkalla det. Det vill säga, det är endast Transportstyrelsen som kan återkalla ett körkort och inte Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Polisen kan emellertid omhänderta ett körkort om en person gjort sig skyldig till en så pass allvarlig lagöverträdelse att det är sannolikt att körkortet slutligen kommer återkallas. I ett relativt vanligt scenario (fortkörning) går ett körkortsingripande till enligt följande:

1. En person blir stoppad för fortkörning

2. Personen erkänner eller förnekar fortkörningen på plats,

3. Personen får en bot och

4. Personen får ofta ett medgivande från Polisen att man beviljas framföra fordon (köra bil) under ytterligare 48 timmar.

Inom loppet av, i normalfallet,1-2 veckor får personen hem (till sin mantalsskrivningsadress) en underrättelse från Transportstyrelsen där man underrättas om att Transportstyrelsen överväger att återkalla körkortet. I den underrättelse som man får från Transportstyrelsen framgår en kort sammanfattning om vad som skett i fallet (baserat på de uppgifter som polisen lämnat till Transportstyrelsen) och man ges tillfälle att yttra sig inför det kommande beslutet.

Observera! Om man erkänt gärningen så finns det ingen vidare utredningsskyldighet från polisens sida huruvida man gjort sig skyldig till överträdelsen eller inte. Har man erkänt så kommer erkännandet att ligga till grund för bedömningen av spärrtiden och man kan därför, normalt sett, aldrig frias från överträdelsen utan endast få spärrtiden sänkt eller omvandla spärrtid till en varning.

Det finns självfallet rådande praxis på området, men under vissa omständigheter finns utrymme för myndigheten att sänka en spärrtid. Det kan t.ex. röra sig om fall där personen har ett stort körkortsbehov, eller där händelsen inte har varit särskilt allvarlig mm.

Du bör alltid överklaga ett myndighetsbeslut

Vid den händelse att myndigheten beslutar om spärrtid, så ges man alltid möjlighet att överklaga myndighetens beslut till förvaltningsrätten. Kort kan nämnas att man alltid bör överklaga ett myndighetsbeslut som man inte är nöjd med oavsett om beslutet kommer från Transportstyrelsen, Försäkringskassan, Socialmyndigheten etc.

Detta dels för att:

1. det inte kostar någonting (såvida man inte anlitar ett ombud) att få sin sak rättsligt prövad av Förvaltningsrätterna

2. Det kan många gånger vara värt att få sin sak rättsligt prövad av en juristdomare, snarare än en myndighetsperson och

3. Det kan även vara värt att överklaga myndighetsbeslutet eftersom myndighetsingripandet aldrig kan bli värre än vad myndigheten redan har beslutat i Ditt fall.

– Detta gäller i synnerhet körkortsingripanden.

Låt oss anta att Du fått en spärrtid från Transportstyrelsen på 3 månader för fortkörning, genom att överklaga detta beslut så riskerar Du alltså inte att få ytterligare spärrtid på Ditt körkort mer än de 3 som Transportstyrelsen redan beslutat. – Du kan alltså bara få beslutet fastslaget på 3 månader eller få spärrtiden sänkt i enlighet med vad Du yrkat.

Observera! När det gäller fall där medicinska villkor inte anses uppfyllda, är det i princip endast läkarintyg som visar att en person uppfyller de medicinska villkoren, som kan undanröja ett beslut om återkallelse. Det är därför relativt oväsentligt hur stort körkortsbehov en person har om personen inte uppfyller grundläggande medicinska villkor för innehav av körkort.

Olika anledningar till omhändertagande

Man kan, som ovan visat, förlora sin möjlighet att framföra fordon på många olika sätt. Det kan handla om direkta lagöverträdelser i trafiken (t.ex. att du kört för fort, ej iakttagit stopplikt, kört för nära framförvarande fordon, flertalet mindre överträdelser med mera).

Men, det kan även vara andra orsaker till varför Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort. Till exempel: om att du fått en sjukdom som medför att du inte längre uppfyller de medicinska villkoren för att inneha ett körkort eller att du anses vara opålitlig i ett nykterhetshänseende.

Gamla och mindre förseelsers påverkan vid nya överträdelser.

En annan orsak till varför du alltid bör överklaga ett myndighetsbeslut (och då särskilt ett beslut som rör ditt körkort). Är att du, vid händelse av att du inom loppet av några år (upp till 5 år beroende på vad den tidigare trafikförseelsen gäller), riskerar att få en värre påföljd än vad du normalt sett skulle ha fått vid den nya förseelsen.

Låt oss anta att du t.ex. begått flertalet mindre trafikförseelser under loppet av 2 år före en aktuell gärning (t.ex glömt bilbälte och ett antal mindre hastighetsöverträdelser).

Vid en förnyad förseelse (exempelvis en hastighetsöverträdelse) kan Transportstyrelsen och förvaltningsdomstolarna anse att du har en bristande vilja eller oförmåga att rätta dig efter gällande trafikregler. Du har vid denna nya förseelse omöjliggjort din egna möjlighet till sänkning eller varning.

Detta bedöms oavsett om du redan mottagit påföljd (godkänt straff med exempelvis böter eller återkallelse) vid det tidigare tillfället. Enligt praxis (RÅ 1985 2:59 och RÅ 1994 ref 70) finns det inte något hinder mot att tidigare förseelser, vilka redan föranlett påföljd, beaktas vid ett senare körkortsingripande.

Det kan därför (ibland) vara lönt att överklaga även mindre förseelser. Inte minst för att du riskera en värre påföljd vid ett framtida tillfälle.

KONTAKTA MIG IDAG!

Genom att kontakta mig för en gratis översiktlig genomgång så är du bättre rustad mot Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, även om du väljer att själv skriva ditt yttrande eller din överklagan.

Sidvisningar: 8 510
Scroll Up