Välkommen! Här på Indraget Körkort finns all hjälp du behöver vid körkortsåterkallelse. Texten nedan är en översikt över ett körkortsärende.


För mer information och rådgivning tipsar vi om:

För fortkörning, kolla in dessa unika tjänster:

Indraget Körkort – Körkortsåterkallelse

Att få indraget körkort, innebär att den myndighet som utfärdat förarbeviset beslutar om att återkalla det. Det vill säga, det är endast Transportstyrelsen som kan besluta om körkortsåterkallelse och inte Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Vad Polisen kan kan göra är att omhänderta ett körkort. Detta gör de om de anser att det är sannolikt att körkortet kommer återkallas av Transportstyrelsen. Läs mer om erkännande nedan.

Yttrande eller överklagan?

Klicka på knappen och läs mer om de olika alternativ vi erbjuder för att yttra sig eller överklaga ett beslut. Vi har något för alla plånböcker! Läs mer längre ned om varför du ska överklaga.


Erkännande

fortkörning

Att godta ett bötesföreläggande är det samma som att erkänna! Alltså, har du skrivit under att du godtar böterna, så har du erkänt. Då spelar det i regel ingen roll vad du sagt till polisen på plats eller vad polisen “lovat” gällande ditt körkort.


Om man erkänner så behöver inte polisen utreda saken vidare. De utfärdar böter och, om brottet varit allvarligt nog, skickar ärendet för kännedom till Transportstyrelsen.

Har man erkänt så kommer erkännandet att ligga till grund för Transportstyrelsen bedömning av spärrtidens längd vid indraget körkort/körkortsåterkallelse. Man kan då, normalt sett, inte bli friad från överträdelsen utan endast få spärrtiden sänkt eller omvandla spärrtiden till en varning. Även här gäller att det inte spelar någon roll vad polisen “lovat” – du har ju erkänt brottet.

Visste du att du har rätt att begära rådrum om du stoppas av polis och de vill att du skriver under ett erkännande? Man kan också under vissa förutsättningar få ett bötesföreläggande undanröjt. Kontakta mig så kan jag ge råd hur du ska hantera situationen.

Trafikjuristen

I ett relativt vanligt scenario går ett körkortsingripande till enligt följande:

  1. En person blir stoppad för fortkörning,
  2. Personen erkänner eller förnekar fortkörningen på plats,
  3. Polisen utfärdar en bot och
  4. beviljar i vissa fall personen att framföra fordon (köra bil) under ytterligare 48 timmar.
handbok mall överklaga yttrande indraget körkort

Inom loppet av, i normalfallet, 1-2 veckor får personen hem en underrättelse från Transportstyrelsen. I denna meddelar Transportstyrelsen att de överväger att fatta beslut om indraget körkort/körkortsåterkallelse. Där framgår också en kort sammanfattning om vad som skett, baserat på de uppgifter som polisen lämnat till Transportstyrelsen. Man får i tillägg tillfälle att yttra sig inför det kommande beslutet.

Du bör alltid överklaga ett myndighetsbeslut

Om myndigheten beslutar om spärrtid, så får man alltid möjlighet att överklaga myndighetens beslut till Förvaltningsrätten. Här vill jag uppmana alla att alltid överklaga ett myndighetsbeslut som man inte är nöjd med. Denna regel gäller oavsett om beslutet kommer från Transportstyrelsen, Försäkringskassan, Sociala myndigheter, etc.

Detta dels för att det:

  1. Inte kostar någonting (såvida man inte anlitar ett ombud) att få sin sak rättsligt prövad av Förvaltningsrätterna.
  2. Många gånger kan vara värt att få sin sak rättsligt prövad av en juristdomare, snarare än en myndighetsperson.
  3. Även kan vara värt att överklaga myndighetsbeslutet eftersom myndighetsingripandet aldrig kan bli värre än vad myndigheten redan har beslutat i ditt fall.

– Detta gäller i synnerhet körkortsingripanden.

Låt oss anta att du fått ett beslut om indraget körkort/körkortsåterkallelse från Transportstyrelsen på 3 månader för fortkörning, genom att överklaga detta beslut så riskerar du alltså inte att få ytterligare spärrtid på ditt körkort mer än de 3 som Transportstyrelsen redan beslutat. – Du kan alltså bara få beslutet fastslaget på 3 månader eller få spärrtiden sänkt i enlighet med vad du yrkat.

Det finns självfallet rådande praxis på området, men under vissa omständigheter finns utrymme för myndigheten att sänka en spärrtid. Det kan t.ex. röra sig om fall där personen har ett stort körkortsbehov, eller där händelsen inte har varit särskilt allvarlig.

Olika anledningar till omhändertagande

Man kan, som ovan visat, förlora sin möjlighet att framföra fordon på många olika sätt. Det kan handla om direkta lagöverträdelser i trafiken, t.ex. att du kört för fort, ej iakttagit stopplikt, kört för nära framförvarande fordon, flertalet mindre överträdelser med mera.

kört mot rött ljus indraget körkort körkortsåterkallelse

Men, det kan även vara andra orsaker till varför Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort. En anledning kan vara om du får en sjukdom som gör att du inte längre uppfyller de medicinska villkoren för att inneha ett körkort. Eller om du anses vara opålitlig i nykterhetshänseende.

Observera! När det gäller fall där medicinska villkor inte anses uppfyllda, är det i princip endast läkarintyg som visar att en person uppfyller de medicinska villkoren, som kan undanröja ett beslut om återkallelse. Det är därför relativt oväsentligt hur stort körkortsbehov en person har om personen inte uppfyller grundläggande medicinska villkor för innehav av körkort.

Gamla och mindre förseelsers påverkan vid nya överträdelser.

Ytterligare orsak till att alltid överklaga ett beslut rörande körkort är att du riskerar värre påföljd vid en ny förseelse. Vid händelse av att du inom loppet av några år (upp till 5 år) begår en ny förseelse, så räknas den gamla med vid bedömningen. Du riskerar alltså att få en värre påföljd än vad du normalt sett skulle ha fått vid den nya förseelsen.

indraget körkort körkortsåterkallelse

Låt oss anta att du t.ex. begått flertalet mindre trafikförseelser under loppet av 2 år före en aktuell gärning. T.ex glömt bilbälte och ett antal mindre hastighetsöverträdelser. Vid en förnyad förseelse (exempelvis en hastighetsöverträdelse) kan Transportstyrelsen och förvaltningsdomstolarna anse att du har en bristande vilja eller oförmåga att rätta dig efter gällande trafikregler.

Du har alltså, vid en ny förseelse, omöjliggjort din egna möjlighet till sänkning eller varning. Detta oavsett om du redan tidigare mottagit påföljd (godkänt straff med exempelvis böter eller återkallelse) eller inte.

Att det inte finns något hinder mot att tidigare förseelser, som redan föranlett påföljd, beaktas vid ett senare körkortsingripande framgår av praxis (RÅ 1985 2:59 och RÅ 1994 ref 70) . Det kan därför ibland vara lönt att överklaga även mindre förseelser. Inte minst för att du riskerar en värre påföljd än normalfallet vid ett framtida tillfälle.

Varför anlita oss på Indraget Körkort?

Flest körkortsmål i Sverige!

Läs vidare på vår sida och kolla in webbutiken – vi har hjälp inom alla områden och för alla plånböcker gällande trafikjuridik och körkortsåterkallelse.

Trafikjuri§ten

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top