återkallelse av Taxitrafiktillstånd

Att yttra sig vid ett övervägande, eller att överklaga Transportstyrelsens beslut, om återkallelse av Taxitrafiktillstånd.

Detta inlägg handlar endast om återkallelser eller överväganden om återkallelser av redan beviljade Taxitrafiktillstånd. Om du däremot fått ett avslag på en ansökan om Taxitrafiktillstånd så är inte denna text applicerbar i ditt fall. Vi har istället skrivit ett annat inlägg om det här

Transportstyrelsen kan återkalla ett redan beviljat Taxitrafiktillstånd på grund av en mängd orsaker. Dessa framgår främst av Taxitrafiklag (2012:211) kap 4, men även lagens kap 2 kan vara aktuell.

Återkallelse av Taxitrafiktillstånd

Lagens 4 kap 1 § lyfter bland annat fram att ett Taxitrafiktillstånd kan bli återkallat om det har förekommit allvarliga missförhållanden i driften av trafikrörelsen (1), eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren bedriver (2). Om missförhållandena inte är av allvarligt slag kan en varning vara aktuellt, i stället för att tillståndet blir återkallat.

De s.k. obligatoriska grunderna för återkallelse av Taxitrafiktillstånd (3) lyfter lagstiftaren lyfter fram i 4 kap 2 §. Det handlar om en mängd överträdelser som i regel innebär att varning är uteslutet, vilket i sin tur innebär ett beslut om olämplighetstid om minst tre och max fem år.

(1) Allvarliga missförhållanden i driften av trafikrörelsen

Bedömningen om det förekommit allvarliga missförhållanden i driften av rörelsen handlar om en uppvisad bristande vilja eller förmåga att sköta rörelsens förpliktelser gentemot det allmänna på ett korrekt sätt. Bl.a att tillståndshavaren systematiskt åsidosätter tvingande regler för företagets drift, t.ex. bestämmelser om bokföring och redovisning.

(2) Annan näringsverksamhet som tillståndshavaren bedriver

Allvarliga missförhållanden kan även uppstå i annan verksamhet, vilket kan få konsekvens på lämplighetsbedömningen även för taxiverksamheten genom ett övervägande om återkallelse av Taxitrafiktillstånd. Det kan således handla om att man inte sköter sina förpliktelser mot det allmänna och/eller andra regler och bestämmelser. Exempelvis genom att man ej betalar skatt, får näringsförbud m.m, i ett annat företag man äger eller har bestämmande inflytande i.

(3) Obligatoriska återkallelsegrunderna

Lagstiftaren beskriver i lagens 2 §, genom 5 punkter, att återkallelse av Taxitrafiktillstånd ska ske om en tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som har bestämmande inflytande i verksamheten: 

  • har dömts för ett allvarligt brott, där även allvarlig ekonomisk brottslighet inräknas.
  • har dömts för en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser som är av väsentlig betydelse för trafiken eller trafiksäkerheten. Detta omfattar även brott mot bestämmelser i kollektivavtal.
  • om tillståndshavaren i väsentlig mån inte fullgjort sina skyldigheter vad avser betalning av skatter och avgifter. Hur stor skuldbelastning som kan accepteras innan fråga om varning eller återkallelse blir aktuell går inte att ange exakt. Detta får avgöras efter en noggrann prövning i varje enskilt fall. Här måste bl.a. rörelsens storlek och skuldsättningens orsaker beaktas.
  • om tillståndshavaren, vid upprepade tillfällen, underlåtit att överföra taxameteruppgifter till en redovisningscentral. Upprepad underlåtenhet anses således vara ett allvarligt missförhållande vilket leder till återkallelse av Taxitrafiktillstånd; om underlåtenheten inte är upprepad kan varning i stället komma i fråga. 
  • om tillståndshavaren väsentligt åsidosatt villkoren för tillståndet.

Överföring av verksamhet

Ovan, under C beskriver lagstiftaren vilka som ingår i bedömningen av olämplighet vid återkallelse av Taxitrafiktillstånd. Det är således inte bara tillståndshavaren som kan vara föremål för olämplighet, utan även personer med betydande inflytande i rörelsen. Om det inte är själva tillståndshavaren som är olämplig, så kan tillståndshavaren först få möjlighet att byta ut den person som fått beslut om olämplighet. Detta kommer vara särskilt viktigt om ett beslut om en persons olämplighet att bedriva taxitrafik inverkar på tillståndshavarens verksamhet.

I detta läge är det bra att rådfråga en kunnig jurist innan bytet, för att utröna olika individers lämplighet. Transportstyrelsen kan nämligen anse att ersättaren, beroende på omständigheter, agerar som bulvan för den som är olämplig. Något som i sin tur kan medföra att även den nya personen riskerar en olämplighetstid mellan 3 till 5 år.

Vem har bevisbördan?

När Transportstyrelsen griper in mot ett sedan tidigare beviljat Taxitrafiktillstånd, så är det Transportstyrelsen som ska bevisa att tillståndshavaren visat prov på sådana brister att en återkallelse av Taxitrafiktillstånd är befogat.

Beroende på hur svåra överträdelserna varit, kan det vara såväl lättare som svårare för Transportstyrelsen att påvisa att ett Taxitrafiktillstånd ska kunna bli återkallat.

Olämplighetstid vid återkallelse av Taxitrafiktillstånd

Om Transportstyrelsen bedömer en tillståndshavare, eller annan som enligt lag har betydande inflytande, som olämplig att bedriva taxitrafik, så ska en olämplighetstid på lägst tre och högst fem år meddela. Den eller de personer/företag som fått beslut om olämplighet kommer inte att kunna bedriva taxitrafikverksamhet under olämplighetstiden.

När en person har fått beslut om olämplighet, så kan man inte ansöka om Taxitrafiktillstånd på nytt, förrän olämplighetstiden har passerat.

Att överklaga Transportstyrelsens beslut

Det kan givetvis kännas nedslående att bli bedömd som olämplig att bedriva taxitrafik genom återkallelse av Taxitrafiktillstånd. Men det är väl värt att se över vilka möjligheter som finns för att kunna ändra Transportstyrelsens beslut.

Fördelen med en domstolsprövning är att det inte kostar någonting att få sin sak rättsligt prövad (utom eventuella ombudskostnader). Inte heller kan du få ett värre utfall än vad myndigheten redan har beslutat.

Förfarandet är därutöver normalt sett skriftligt, vilket innebär att man inte behöver avsätta tid i en domstolsförhandling på plats. Men, på grund av det skriftliga förfarandet, är det av stor vikt att din skrivelse täcker in alla viktiga aspekter! 

Indraget Körkort
Återkallelse av Taxitrafiktillstånd
Titel
Återkallelse av Taxitrafiktillstånd
Beskrivning
Här går vi igenom vad som gäller när Transportstyrelsen överväger, eller redan fattat beslut om, återkallelse av Taxitrafiktillstånd.
Författare
Publicerad av
Trafikjurist.se
Logo

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top