Att inte anpassa sitt avstånd till framförvarande bil är en trafikförseelse som, ur en trafiksäkerhetssynpunkt, anses vara allvarlig.

Denna typ av överträdelse kan få svidande konsekvenser för såväl plånboken som körkortet. För att inte nämna det uppenbara att det kan medföra en direkt fara för såväl dig och dina medpassagerare, som för den eller de personer som befinner sig i det framförvarande fordonet, vid den händelse att framförvarande förare skulle bli tvungen att bromsa in oväntat.

Den normala återkallelsetiden, eller i vart fall utgångsläget vare sig du stött samman med det framförvarande fordonet eller ej, ligger på 2 månaders spärrtid.

Det finns emellertid rättsfall där man meddelats varning eller fått spärrtiden sänkt, vilket gör ett ärende av denna typ (att inte anpassa sitt avstånd till framförvarande fordon”) värt att överklaga.

När du begår överträdelsen att inte anpassa avståndet till det framförvarande fordonet, så har du inte enbart gett Transportstyrelsen skäl att göra ett körkortsingripande mot dig, utan därtill får du en ordningsbot på 2 000:- från Polisen.

Why so serious?

Enligt officiell statistik från Transportstyrelsen (STRADA) hör antalet

Köra för nära framförvarande

upphinnandeolyckor till en av de vanligaste typerna av trafikolyckorna i Sverige. Detta gäller såväl lindrigare fall av olyckor som de svårare fallen.

Upphinnandeolyckorna är starkt kopplade till platser där trafikflödet är som störst och vid tider då risk för köbildning är som värst, vilket gör att större vägar blir särskilt drabbade, som till exempel Essingeleden, Drottningholmsvägen och Södertäljevägen för att nämna ett fåtal.

Även om den registrerade statistiken är hög i denna typ av olyckor räknar man emellertid att mörkertalet är stort i och med att personer ”gör upp i godo” på plats eller helt enkelt undviker att rapportera mindre skador.

Bortsett det uppenbara med själva sakskadorna på fordonen är de så kallade whiplashskadorna en vanlig förekommande följdskada för de personer som är involverade i dessa typer av olyckor.

Den generella anledningen till olyckorna

För kort säkerhetsavstånd till framförvarande fordon i kombination med dåliga däck är, generellt sett, den största anledningen till varför sammanstötning sker. Det korta avståndet medför att man inte hinner reagera i tid och de dåliga däcken medför att bromssträckan blir påfallande längre än vad den borde ha varit.

Avståndet

Det är komplicerat att ge ett exakt svar på hur långt (på exakta meter) avstånd man bör hålla till det framförvarande fordonet, eftersom det i mångt och mycket beror på den rådande situationen. Halt väglag, dåliga bromsar eller däck, dålig sikt m.m. är sådant som i stor utsträckning kan påverka vad som är ett rimligt avstånd i den givna situationen.

Den gyllene ”3-sekundersregeln” är något som de allra flesta känner till och den handlar om att man på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera avståndet till det framförvarande fordonet.

Detta görs genom att beräkna sekunderna (ettusen ett, ettusen två, ettusen tre) genom att se till något riktmärke längs vägen, till exempel en vägskylt, stolpe eller liknande.

När det framförvarande fordonet har passerat markeringen, så börjar man räkning och man ska alltså ha kommit till minst ettusen tre innan man själv passerat riktmärket.

En annan lämplig tumregel är att minst ha motsvarande antal meter till framförvarande som du håller hastighet. Dvs. om du kör i 80 km/tim håll 80 meter till framförvarande fordon.

Observera att avståndet till framförvarande är relativt på så sätt att det kan fordras längre avstånd om till exempel väderförhållandet kräver det.

Det är inte föraren av framförvarande fordon som begått fel om du kör in i denne.

Som en passus i sammanhanget kan emellertid nämnas att det framförvarande fordonet inte får köra i en sådan låg hastighet att den utgör ett hinder för övriga trafikanter. Det ska dock ganska mycket till för att en sådan bedömning görs och trafikanten måste mer eller mindre göra den långsamma trafikfarliga körningen medvetet.

Om, som exempel, en långsam fordonsföraren följer de relativa hastighetsbegränsningarna vid dåligt väglag genom att köra något långsammare än vad hastighetsbegränsningen på vägen anger, så är körningen i sig inte olaglig. Detta gäller oavsett vad man som medtrafikant anser om behovet av att hålla en sådan låg hastighet.

Snabbkollen - Hastighetsöverträdelse

Har du erkänt eller nekat till överträdelsen?

Om du skrivit under ett erkännande eller betalat böter så anses du ha erkänt överträdelsen, oavsett vad polisen ev “lovat” eller vad du sagt vid överträdelsetillfället. Vid ett nekande så avgörs skuldfrågan i Tingsrätten. Om du nekat och skuldfrågan är avgjord i Tingsrätten (du har fått en slutlig dom), så ska du nedan välja alternativet att du erkänt.

KONTAKTA MIG IDAG!

Genom att kontakta mig för en gratis översiktlig genomgång så är du bättre rustad mot Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, även om du väljer att själv skriva ditt yttrande eller din överklagan.

Scroll Up