DISCLAMIER – CASE REVIEW (2018:2)

Denna Case Review (genomgång) är endast en översiktlig genomgång och är INTE ett, vare sig ställningstagande eller uppdragsåtagande i sak. Inte heller är svar på frågor ställda via Case Review att anse som juridisk rådgivning utifrån ett klientperspektiv.

Genomgången syftar till att ge Dig svar på de ofta ställda frågorna: ”Har jag en sak?”, ”Är det värt det?”, ”Hur ska jag gå vidare?”

Den rekommendation som du ges i anledning av din fråga via Case Review är baserad på den information som du själv uppger. För att du ska kunna ges bästa möjliga allmänjuridiska råd, i Ditt specifika fall, är det därför av stor vikt att du inte undanhåller information som kan vara av väsentlig betydelse när ditt ärende granskas. Din frågeställning behandlas med sekretess och kommer att raderas från den server där indraget-korkort.se finns, när den bedöms vara besvarad.

Genomgången begränsas till max 30 minuter per ärende. Vilket inkluderar, men är inte begränsat till, en översiktlig genomgång av viss dokumentation, e-post och (vid behov) telefonkontakt med dig.

Dokumentation som du vill tillställa mig ska ej vara fysiska dokument utan endast digitala handlingar som skickas in via bilagsfunktionen i Case Review modulen. 

Då genomgången är översiktlig lämnar jag ingen rådgivning och/eller slutgiltigt ställningstagande som ska betraktas som något annat än allmänna råd utifrån den information du lämnat. I anledning därav är jag inte heller förhindrad att företräda en eventuell motpart om denne skulle kontakta mig och önska mitt biträde i någon annan typ av juridisk angelägenhet.

Under genomgången kommer jag inte, i anledning av din fråga:

  • Kontakta tredjeman (andra personer, myndigheter eller företag).
  • Medverka vid förhandlingar, medlingar och/eller andra former av möten mellan dig och tredjeman.
  • Upprätta, korrigera eller säkerställa yttranden eller överklagandeskrivelser.
  • Åta mig fysiska möten, utan begränsa min genomgång med dig till svar via e-post, eller vid ev behov via telefon/webbkonferens.
  • Behålla eller returnera dokument som ni tillställt mig (om det inte föreligger synnerliga skäl). Dokument kommer att förstöras/raderas efter avslutad granskning om du ej avser gå vidare med ärendet genom mig.
  • Införa dina kontakt och/eller personuppgifter i vår klientdatabas. Bekräfta Er som vår klient inför tredjeman.
  • Gå igenom mer än 2-4 A4 sidor dokumentation (beroende på omfånget).

Indraget-korkort.se frånsäger sig allt ansvar för åtgärder som vidtas eller icke vidtas baserade på information/råd som lämnats till dig genom denna Case Review. Ansvarsåtagande från Indraget-korkort.se lämnas enbart när ett faktiskt uppdragsåtagande har inträffat.

De uppgifter du lämnar i Case Review-formuläret sparas inte och delas inte med någon tredje part. Uppgifterna raderas så snart du fått svar på din fråga.

Indraget-kortkort.se samarbetar med EC LAW vilka tillhandahåller ytterligare tjänster än rent trafikjuridiska. För information gällande andra juridiska ärenden, vänligen besök www.eclaw.se 

Sidvisningar: 15 251
Scroll Up