Handledaransvar vid övningskörning

En handledare i förarutbildning har, normalt sett, fullständigt ansvar för sin elevs framförande av fordon vid övningskörning. Detta innebär att handledaren åtar sig ansvar för samtliga fel som eleven begår med risk för sitt eget körkortsinnehav om överträdelser begås.

Det finns emellertid tillfällen då det skulle vara helt juridiskt omoraliskt att belasta handledaren för elevens misstag (*eller medvetet begångna lagöverträdelser).

4 kap. 7 § körkortsförordningen [1998:980] stipulerar att den som har uppsikt över övningskörning anses som förare vid körningen. Förordning (2009:190).

Av RH 99:82 bedömde man att en handledare, vid övningskörning med buss, skulle anses befriad från trafikansvar på grund av synnerliga skäl.

HovR resonerade enligt följande:

“Enligt 81 § 1 st körkortsförordningen anses den som har uppsikt över övningskörningen som förare vid sådan körning. Normalt ådrager sig sålunda läraren ansvar för felaktigheter som under körningen begås i fråga om fordonets manövrering.

Högsta domstolen har emellertid (NJA 1968 s. 145) uttalat att förhållandena kan vara sådana att ansvaret bör stanna på eleven. Som exempel på sådana förhållanden nämns i avgörandet att eleven avsiktligt bryter mot trafikföreskrift eller meddelade instruktioner eller annars oväntat vidtar felaktiga åtgärder, mot vilka läraren inte rimligen kan anses ha möjlighet att ingripa och vilka inte heller beror på bristande instruktion.

”Vid nu ifrågavarande körning har eleven genom eget körkortsinnehav varit klart medveten om innebörden av skyltningen om hastighetsbegränsning till 30 km/h. Att han trots detta brutit häremot har inte haft sin orsak i bristande instruktion från X:s sida. Mot vad X själv uppgivit kan ej anses utrett att denne under körningen haft anledning antaga att eleven överskred tillåten hastighet. X kan således ej heller anses ha haft skyldighet att — i den mån detta överhuvudtaget varit utförbart — ingripa i bussens manövrering till förebyggande av hastighetsöverträdelsen.

Hovrätten finner med hänsyn till vad sålunda upptagits och till omständigheterna i övrigt att X ej kan lastas för den begångna hastighetsöverträdelsen oaktat han som instruktör normalt haft ansvar för bussens förande. Åtalet skall således ogillas.”

Som en jämförelse med ovan angivna referat kan rättsfallet B 411-16 (Göta HovR) ses som vägledande för ansvaret av en handledare. Där X inte på ett tillräckligt aktivt sätt har försökt förmå sin son att sänka farten och hålla sig till gällande trafikregler.

Övningskörningen i det fallet handlade om körning i bil, där X de facto hade möjlighet att påverka framförandet av fordonet.

HovR resonerade enligt följande:

”I nu aktuellt fall har X varit väl medveten om att hennes sjuttonårige son körde alldeles för fort och att han överskred heldragen linje. I sin egenskap av handledare har det ålegat henne att göra vad hon kunnat för att försöka förmå honom att följa de trafikregler som gällde på platsen. Såvitt framgår av hennes egna uppgifter har hon endast vid något enstaka tillfälle sagt till sin son att sänka farten. I övrigt har inte framkommit att hon på något sätt försökte förmå honom att köra lagligt. Detta trots att färden med den kraftigt förhöjda hastigheten pågick under drygt en kilometer.”

KONTAKTA MIG IDAG!

Genom att kontakta mig för en gratis översiktlig genomgång så är du bättre rustad mot Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, även om du väljer att själv skriva ditt yttrande eller din överklagan.

Scroll Up