Här kan du få svar på de viktigaste frågorna som oftast uppstår i samband med rödljuskörning eller missad stopplikt.

Från den övergripande processen till din möjlighet att påverka ett körkortsingripande. Här går vi bland annat igenom:

Längre ner kan du se vår sammanfattade video i samma ämne om du inte har möjlighet eller tid att läsa denna artikel.

DIgitalt yttrande online
Skriv din överklagan digitalt – online!

NYHET! Genom vår online tjänst kan du, inom 20 minuter, ha ditt personligt anpassade yttrande eller överklagande i din e-post. Läs mer här!

Trafikjuristerna Ombud Transportstyrelsen

Se vår sammanfattade video

En rödljuskörning eller missad stopplikt kan dig både pengar och körkort. Från några tusenlappar i böter till ett par månader av körkortslöshet. Vi förklarar vad som kommer hända och vilka möjligheter dom finns för att påverka spärrtiden.
Videon är en sammanfattad version av artikeln.

– Vill du ha hjälp av en expert? Ring, skriv eller boka en telefontid.

(PS. Längst ner på sidan kan du ta del av några exempelskrivelser).
– Har du inte tid att läsa artikeln?

Böterna efter att ha kört mot rött eller missat stopplikt

rödljus stopplikt

Att köra mot rött ljus eller att missa en stopplikten är, sett från en trafiksäkerhetssynpunkt, allvarliga överträdelser som medför att det föreligger grund körkortsingripande, enligt körkortslagen.

Utöver körkortsingripande innebär överträdelser mot dessa även att du begår ett mot Trafikförordningen vilket resulterar i att du får böter.

Bötesbeloppet av att bryta mot stopplikten är: 2 500 kronor och
bötesbeloppet av att köra mot rött ljus är 3 000 kronor.

Mall Undanröjande av ordningsbot
Mall för Undanröjande av ordningsbot hittar du här!

Observera att en rödljuskörning eller överträdelse mot stopplikt kan, beroende på omständigheterna vid överträdelsen, innebära att överträdelsen kan betraktas som vårdslöshet i trafik.

Så gick det exempelvis till i rättsfallet NJA 1996 s 764, där en motorcyklist blev påkörd i en vägkorsning. I nämnda prejudikat kontrollerade inte körkortshavaren om trafiksignalerna i en korsning hade slagit om till rött ljus, innan han körde in i vägkorsningen.

Spärrtid efter att ha kört mot rött eller missat stopplikten

De allra flesta frågor vi får som handlar om rödljuskörning eller att ej iakttagit stopplikten handlar om vilken spärrtid man riskerar att få. Nedan har vi listat vad utgångsläget för Transportstyrelsen är.

ÖverträdelseNormal spärrtidAnmärkning
Rödljuskörning2 månader*Vid passering på rött vid bom som öppnas är varning normal påföljd
Ej iakttagit stopplikt2 månader*
* Varning möjlig – omständigheter i det enskilda fallet avgör

Överträdelsen och Polisen

Om du begår någon av dessa överträdelser så är det mycket troligt att polisen omhändertar ditt körkort på plats. Omhändertagandet av ditt körkort görs genom ett polisiärt beslut om omhändertagande av körkort. I detta skede kan polisen medge att du får framföra fordon under ytterligare 48 timmar.

Polisen

Polisens omhändertagande av körkort innebär inte att polisen har återkallat körkortet. De skickar körkortet m.m. till Transportstyrelsen varpå Transportstyrelsen direkt påbörjar en utredning gällande körkortsingripande mot dig.

Utöver omhändertagandet av ditt körkort så meddelar polisen, i de allra vanligaste fallen, dig en ordningsbot på plats. Undantagsvis kan ordningsbot skickas till dig senare genom ett s.k. kontorsföreläggande vilket är samma sak. Om du inte accepterar ordningsboten så kommer ärendet att tillfalla en åklagare som avgör om det finns grund att väcka åtal mot dig.

I sällsynta fall omhändertar inte polisen körkortet på plats. I ett sånt scenario kommer Transportstyrelsen, först efter du betalat ordningsbot eller blivit fälld för brottet (genom erkännande eller dom) att gripa in mot ditt körkort.

Skillnad mellan brott och körkortsingripanden

Det är viktigt att skilja på brottet (böter) och det annalkande körkortsingripandet. Böter är ett straff som man får på grund av det brott man begått, t.ex. rödljuskörning. En körkortsåterkallelse är ett administrativt myndighetsbeslut, som blir meddelat med trafiksäkerheten som grund. Avsikten med att återkalla körkortet är därför inte att straffa, utan indragningen av körkort handlar om att upprätthålla trafiksäkerheten och förmå felande körkortshavare att förhålla sig till gällande trafikregler. Detta är klarlagt av Högsta domstolen i mål NJA 2015 s. 587.

Underrättelse och beslut från Transportstyrelsen

Om polis omhändertog ditt körkort så räknas spärrtiden från det datum som kortet omhändertogs av polisen. Transportstyrelsen får, i normala fall, kännedom om omhändertagandebeslutet inom loppet av några dagar. Transportstyrelsen startar då skyndsamt en utredning och tillställer dig en underrättelse där du bereds tillfälle att yttra dig inför ett kommande beslut.

Efter du skickat in yttrandet till Transportstyrelsen så brukar ett beslut skickas till dig tämligen omgående. Det beslut som du meddelas kan du överklaga, vilket innebär att det blir upp till förvaltningsrätten av göra saken.

Beslut och tillfälliga beslut

Prag, kongress

Beroende på om du erkänt brottet eller inte så kommer beslutet antingen att vara ett “tillfälligt beslut” eller ett beslut. Ett beslut som inte är tillfälligt får man om med erkänt överträdelsen. Ett slutligt beslut meddelar myndigheten när den straffrättsliga frågan är avklarad om du sedan innan fått ett tillfälligt beslut.

Tillfälliga beslut från Transportstyrelsen

Transportstyrelsen meddelar tillfälliga beslut i de fall där brottet ännu inte är utrett. I dessa fall handlar det då om att du har nekat till brottet. Tillfälliga beslut har emellertid samma rättsverkan som ett reguljärt beslut. Tillfälliga beslut blir meddelade i avvaktan på om du blir dömd för brottet eller inte. Med andra ord, om du nekar till ett brott och Transportstyrelsen meddelar ett tillfälligt beslut, så får du inte behålla körkortet tills domstol eventuellt har dömt dig. Ett tillfälligt beslut om exempelvis 2 månader innebär alltså att spärrtiden oavsett kommer löpa under denna tid.

Stopplikt

Om du frikänns från brottet innan den tillfälliga spärrtiden löpt ut, så upphävs det tillfälliga beslutet och då återfår körkortet. Om du blir dömd för brottet så meddelar Transportstyrelsen ett slutligt beslut, som brukar motsvara det som meddelades dig tillfälligt.

Observera att Transportstyrelsen även kan meddela en längre spärrtid om du exempelvis blir dömd för ett annat brott. Om du exempelvis inte godtagit en ordningsbot av polis gällande rödljuskörning, så kan (om än sällsynt) en åklagare bedöma överträdelsen som något annat.

En åklagare kanske anser att det föreligger sådana försvårande omständigheter att det inte är en fråga om en rödljuskörning, utan istället anser att du gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik. Om du blir dömd för detta så gäller helt andra såväl böter som spärrtider.

Om du har fått ett tillfälligt beslut så kan detta överklagas till förvaltningsrätten på samma sätt som ett slutligt beslut.

Varning

Tabellerna ovan visar vilken utgångspunkt som spärrtiden normalt sett har vid de olika överträdelserna. Viktigt att nämna är att du inte kan bli meddelad en varning om du har ett tillfälligt beslut.

VInnare

Det finns emellertid rättsfall där den felande körkortshavaren meddelats en varning för överträdelser som handlar om såväl kört mot rött som missad stopplikt. Men, det har då handlat om att det funnits särskilda skäl.

Vad som kan motivera en varning i dessa fall beror dock till mycket stor del på omständigheterna vid överträdelsetillfället. Men, även körkortsbehov, längden av körkortsinnehav och tidigare skötsamhet har givetvis en inverkande betydelse.

Om du vill veta hur dina möjligheter ser ut, så kan du med fördel använda vårt formulär för Gratis rådgivning i menyfältet ovan.

Vad kan påverka spärrtiden – kört mot rött, stopplikt

mall yttrande kört mot rött
Mallar och intyg för skrivelser till Transportstyrelsen

En varning är alltid komplicerad att få och ska enbart vara förbehållen de fall som det verkligen kan vara bedömt som motiverat. Men, ett ingripande mot ett körkort ska emellertid vara baserat utifrån en individualiserad bedömning i det enskilda fallet. Lagförarbetena till körkortslagstiftningen är även tydliga med att bedömningar om spärrtid kan – och bör – vara påverkade av omständigheterna i det enskilda fallet.

De omständigheter som, i domstolar, lett till en mildare bedömning än normalfallet utgår primärt från dessa listade omständigheter:

  • Ett långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbete)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Trafikintensitet, fara för andra trafikanter, väder, sikt, plats, tid, m.m.

Observera att att det även finns andra omständigheter som kan ha en viss inverkande betydelse.

Nytt körkort efter spärrtiden

Om du blivit meddelad spärrtid så måste ett nytt körkort bli tillverkat. Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan en spärrtid gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in, så tillverkar Transportstyrelsen ett nytt körkort när spärrtiden gått ut. Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan ett nytt körkort måste bli utfärdat. Att inte ha ett nytt körkort utfärdat och framföra bil, innebär att du begår olovlig körning alternativt grov olovlig körning.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan?

Juridiskt ombud

Har du begått en rödljuskörning eller missat en stopplikt och behöver juridiskt hjälp?

Förlusten av körkort påverkar allt ifrån arbete och inkomst till sänkt livskvalitet.
– Vi vet därför vad som står på spel och hanterar alltid våra uppdrag därefter. När vi utför våra uppdrag, så tar vi hänsyn till alla faktorer som kan ha en inverkande betydelse i det enskilda fallet. Därutöver vi alltid ett fast pris för hela uppdraget.

2021_rättsfall

Som Sveriges mest erfarna och specialiserade jurister i körkortsmål erbjuder vi:

  • Kostnadsfri genomgång innan uppdrag påbörjas.
  • Fast pris
  • Omfattande skrivelser
  • Yttrande och Överklagande

Här kan du ta del av några exempel på våra uppdragsutföranden:

Webbshop

Länkar av intresse

Här kan du läsa om historia och statistik kring indraget körkort på grund av att man kört mot rött eller inte iakttagit stopplikt.

För den som felaktigt godkänt böter (erkänt) kan det vara väl värt att läsa detta inlägg om hur man begär undanröjande av ordningsbot och resning.

Rulla till toppen