Har du kört mot rött eller ej iakttagit stopplikt och riskerar eller har fått ditt körkort återkallat av denna grund? Läs vidare för råd hur du ska få minsta möjliga påföljd.

De flesta frågor vi får gäller vilken spärrtid man riskerar vid dessa överträdelser, se mer om detta i tabellen. Längre ned reder vi ut frågor om vad som gäller om man erkänner/nekar, dubbelbestraffning, polisens befogenheter och vad rådrum betyder. Längst ned på sidan tipsar om de tjänster vi kan erbjuda vid återkallat körkort på grund av körning mot stoppskylt eller rödljus.

Överträdelser och spärrtid på körkort

ÖverträdelseNormal spärrtidAnmärkning
Rödljuskörning2 månader*Vid passering på rött vid bom som öppnas är varning normal påföljd
Ej iakttagit stopplikt2 månader*
* Varning möjlig – omständigheter i det enskilda fallet avgör

Varning

Tabellerna ovan visar normal påföljd. Rättsfall, s.k. lagpraxis, har emellertid visat att det är möjligt att få varning vid dessa överträdelser. Vad som kan leda till varning beror på omständigheterna i de enskilda fallen. Vill du veta om du har möjlighet till en kortare spärrtid? Läs vidare eller kontakta oss direkt.

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan en spärrtid gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in, så tillverkas ett nytt körkort när spärrtiden gått ut. Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan måste få ett nytt körkort utfärdat.

Behov av körkort – kört mot rött, stopplikt

Ett körkortsingripande ska göras med hänsyn till den enskilda individens unika förutsättningar; detta sker genom en individualiserad bedömning i varje enskilt fall. De omständigheter som i domstolar lett till en mildare bedömning än normalfallet utgår från omständigheter vid överträdelsen, personens körkortsbehov och körkortshistorik:

  • Ett långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbete)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Trafikintensitet, fara för andra trafikanter, väder, sikt, plats, tid, m.m.

Dubbelbestraffning

Vi får många frågor om hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla ett körkort när man redan fått böter för att ha kört mot rött eller inte iakttagit stopplikt.

Här måste man förstå att dessa delar är helt separerade från varandra. Böter är ett straff som man får på grund av det brott man begått, t.ex. rödljuskörning. En körkortsåterkallelse är en myndighets-administrativ åtgärd, som beslutas med trafiksäkerheten som grund. Lagens avsikt med att återkalla körkortet är således inte att straffa, utan den görs med tanke på övriga trafikanter. Detta är avgjort ända upp i Högsta domstolen i mål NJA 2015 s. 587.

Att erkänna eller neka

När man blir stoppad för att ha kört mot rött eller inte iakttagit stopplikt så blir man oftast presenterad med böter för överträdelsen direkt på plats. Godtar man dessa böter (skriver under bötesföreläggandet), så har man på samma gång erkänt sig skyldig till ett trafikbrott. Ett alternativ till att erkänna eller neka är att begära rådrum, läs mer om det längre ned.

Erkänna vid körning mot rött ljus eller stopplikt

Ett erkännande leder till att Transportstyrelsen får information om överträdelsen och de startar då ett ärende för att utreda om de anser att körkortet ska återkallas.

Transportstyrelsen tar ingen hänsyn till invändningar som ex. att det var gult när du körde, eller att överträdelsen du fått böter för på annat sätt är felaktig. Om du erkänt så har du även accepterat ansvar för överträdelsen och de kommer endast se till körkortsbehovet i sig. Om du anser att det polisen påstår om händelsen är felaktigt så ska du neka till brottet. Har du felaktigt erkänt? Då skulle undanröjande av ordningsbot eller resning kunna vara ett alternativ, läs mer om det här

Neka vid körning mot rött ljus eller stopplikt

Att neka betyder att en åklagare kommer titta på det ärendet för att se om han anser att det finns bevis nog för att väcka åtal i Tingsrätt. I Tingsrätten har man möjlighet att argumentera och inkomma med bevisning mot vad polisen påstått. Vid en friande dom blir bötesföreläggandet ogiltig, vilket i sin tur betyder att det inte blir någon körkortspåföljd. En fällande dom i Tingsrätt leder däremot till att Transportstyrelsen kommer överväga återkallelse, precis som vid erkännande.

Man bör dock vara medveten om att Transportstyrelsen, i de flest fall, fattar preliminärt beslut om återkallelse, även om man nekar. I ett sådant beslut kan de inte utfärda en varning. Så, om du ligger på gränsen till varning och har ett stort körkortsbehov kan det alltså vara en nackdel att neka. Detta då hanteringstiden i domstol kan dra ut på tiden och du under tiden har körkortet återkallat preliminärt. Här kan vi ge dig råd om hur du bäst bör agera.

Polisen – agerande, löften och rådrum

Polisen kan, om en överträdelse varit allvarlig nog och om det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet, besluta att omhänderta körkortet. Det är alltså inte polisen som återkallar ett körkort; det gör myndigheten. Polisen får också medge en person att köra bil i ytterligare 24 timmar efter överträdelsen.

Löften om körkort vid kört mot rött ljus, stopplikt

Vi får ofta höra att polisen gjort si eller sagt så – får de verkligen göra det? Speciellt vanligt verkar det vara att polisen “lovar” att inget kommer hända med körkortet, om man bara skriver under böterna. Detta är en sanning med modifikation. Vad polisen syftar till är att han inte kommer omhänderta körkortet på plats. Men polisen väljer samtidigt att inte upplysa om att Transportstyrelsen kan göra en annan bedömning.

Oavsett vad polisen sagt eller lovat, så spelar det inte någon roll för Transportstyrelsens bedömning – inte ens om du kan bevisa vad som sagts. Eventuellt skulle bevis om sådana påståenden kunna leda till disciplinära påföljder för polisen i fråga, men för ditt körkort spelar det ingen roll.

Att begära rådrum

Rådrum är en lagstadgad rättighet som kort betyder att du ber polisen om betänketid innan du skriver under på bötesföreläggandet. Tyvärr har vi hört från mer än en av alla som kontaktar oss att vissa poliser inte tillåtit detta. Det har förkommit att poliser skrattat år personer som bett om det, eller i värsta fall “hotat” med att inte tillåta personen att få köra i 48 timmar. I just det fallet betydde det att personen skule få gå hem, från en plats flera mil från trafikerad väg, om han inte hade undertecknat erkännandet.

Regeln om rådrum lyder:

Vid utfärdande av föreläggande av ordningsbot får rådrum med godkännandet medges. Till den misstänkte lämnas då exemplar 2 av föreläggandet, inbetalningskort samt svarskuvert.
Rikspolisstyrelsens författningssamling 2008:1, § 15

Polisen kan välja att ge rådrum i 8 dagar; det kan bara ges till personer som bor i de nordiska länderna. Personer under 18 år bör alltid ges rådrum för att kunna rådgöra med vårdnadshavare.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan? Se våra tjänster nedan.

Länkar av intresse

Här kan du läsa om historia och statistik kring indraget körkort på grund av att man kört mot rött eller inte iakttagit stopplikt.

För den som felaktigt godkänt böter (erkänt) kan det vara väl värt att läsa detta inlägg om hur man begär undanröjande av ordningsbot och resning.

Funderar du på vad som kommer hända i ditt körkortsärende? Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Indraget Körkort
Kört mot rött, stopplikt - Indraget Körkort
Titel
Kört mot rött, stopplikt - Indraget Körkort
Beskrivning
Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av att ha kört mot rött eller ej iakttagit stopplikt.
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo