opålitlighet i nykterhetshänseende

Opålitlighet i Nykterhetshänseende

Opålitlighet i nykterhetshänseende riktar sig främst till situationer där det riktats nykterhetsanmärkningar mot en körkortshavare. Till exempel då en person blivit omhändertagen enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB) m.m.

Om en person, inom loppet av ett par år vid upprepade tillfällen omhändertagits p.g.a. berusning, så anses det föreligga så starka indikationer på olämplighet som motorfordonsförare att ett fortsatt körkortsinnehav, endast undantagsvis, kan accepteras.

Poängen med denna återkallelsegrund är att körkortsinnehavet ska ifrågasättas på ett så tidigt stadium som möjligt – innan det utbrutit i ett missbruk eller beroende.

Generellt sett så ligger återkallelsefrekvensen vid denna typ av förseelse närmare 1 700 st/år (med en marginell ökning varje år). Under 2018 återkallades det 1 662 körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Detta var en marginell ökning från det föregående året (2017) då det omhändertogs 1 620 körkort på samma grund.

Avgörande för återkallelse

Avgörande för huruvida en körkortsåterkallelse gällande opålitlighet i nykterhetshänseende skall ske eller ej, är en helhetsbedömning av risken för vidare misskötsamhet i nykterhetshänseende.

Förutom bruk av alkohol omfattar även återkallelsegrunden bruk av andra rusningsmedel t.ex. narkotika. Detta framgår bland annat av lagens förarbete och av den rättspraxis som utarbetats genom åren.

Det finns emellertid en stor mängd av rättsfall där Transportstyrelsen inte nått upp till den bevishöjd som fodras för att en körkorthavare ska anses vara opålitlig i nykterhetshänseende. Varpå Förvaltningsdomstolarna valt att undanröja deras beslut.

I anledning därav finns det därför många gånger en anledning till varför man ska överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten.

Har du frågor som rör opålitlighet i nykterhetshänseende eller behöver hjälp med att skriva en överklagan? Du ärvälkommen att kontakta mig på 010 10 10 020 eller skicka ett e-postmeddelande till info@indraget-korkort.se

Du kan även med fördel använda dig av vår Case Review.

Trafikjuristen

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top