Överväger Transportstyrelsen att gripa in mot ditt Taxitrafiktillstånd? Här kan du läsa om hur förfarandet går till, vad du riskerar och hur vi kan hjälpa dig.

Här kan du bland annat läsa om:

  • När kan Transportstyrelsen återkalla ett Taxitrafiktillstånd?
  • Lämplighetskraven
  • Allvarliga missförhållanden i företaget
  • Hur du sköter andra företag
  • När återkallelse av taxitrafiktillstånd näst intill är obligatoriskt
  • Hur vi kan hjälpa dig
  • Och en hel del annan information

Stora konsekvenser

Ta inte risken att få taxitrafiktillståndet återkallat och därmed bli bedömd som olämplig för att driva taxiverksamhet. Kontakta oss eller läs denna text innan du gör något förhastat. Har ditt Taxitrafiktillstånd redan blivit återkallat och du överväger att sälja din verksamhet så är det ännu viktigare att du läser denna text.

Anledningarna till att Transportstyrelsen väljer att återkalla ett taxitrafiktillstånd kan variera. Men det handlar i stora drag om personliga och ekonomiska hinder som uppstått under driften.

Observera att den här artikeln handlar om återkallelser eller överväganden om återkallelser av redan beviljade Taxitrafiktillstånd.

När kan Transportstyrelsen återkalla ett Taxitrafiktillstånd?

tid

Transportstyrelsen kan återkalla ett taxitrafiktillstånd och meddela tillståndshavaren en olämplighetstid om de anser att det exempelvis förekommit förekommer allvarliga missförhållanden i verksamheten. Bedömningen kan vara baserad på allt från att ha blivit dömd för ett brott eller flera trafiköverträdelser, till ekonomiska missförhållanden. Men, för att ge dig insikt i förfarandet så anser vi att det är viktigt att du får en uppfattning om vilka problem som kan uppstå om du tar förhastade beslut, eller lyssnar på personer som inte vet vad som är avgörande i frågor som dessa.

I vår artikel med namnet ”avslag på ansökan om taxitrafiktillstånd”, se länk ovan, har vi ingående beskrivit de grundläggande kraven för att få ett taxitillstånd beviljat.

De krav som Transportstyrelsen ställer på den som ansöker om att få taxitrafiktillstånd är löpande. De upphör alltså inte efter du fått tillståndet beviljat. Kraven handlar bland annat om personlig lämplighet och ekonomiska förutsättningar. Du måste alltså, även efter du beviljats ett taxitrafiktillstånd, fortfarande att uppfylla de krav som ställts på dig angående ekonomi och personlig lämplighet.

Trafikjuristerna Ombud Transportstyrelsen
Trafikjuristerna Henrik och Britta

– Vill du ha hjälp av en expert? Ring, skriv eller boka en telefontid. PS. Längst ner på sidan kan du ta del av några exempelskrivelser.

Tillkommande eller utbyte av trafikansvarig person

Om Transportstyrelsen att gripa in mot ditt taxitrafiktillstånd så bör du kontakta en kunnig jurist och få råd.

Om du tillför bolaget ytterligare en trafikansvarig så ska den genomgå en lämplighetsprövning. Denna prövning innefattar samma krav som ställs vid ansökan om taxitillstånd.

Om den tillkommande personen bedöms olämplig som tillståndsinnehavare så kommer Transportstyrelsen meddela den sökande som olämplig. Detta innebär att den personen kommer bli meddelad en olämplighetstid som varierar mellan (6) månader och (5) år. Under vissa omständigheter kan, vid en sådan bedömning, Transportstyrelsen även ifrågasätta din lämplighet för fortsatt innehav av taxitrafiktillstånd .

Lämplighetskrav

I taxitrafiklagens 4:e kapitel återfinns reglerna som Transportstyrelsen stödjer sig mot när de beslutar, eller överväger, att återkalla ett taxitrafiktillstånd. Nedan gör vi en kort sammanfattning av återkallelsegrunderna och går sedan in i dessa individuellt.

Lämplighetskraven för att bedriva taxiverksamhet

Lagen fastställer bland annat att Taxitrafiktillståndet kan bli återkallat om det har förekommit allvarliga missförhållanden i driften av trafikrörelsen, eller i annan verksamhet som tillståndshavaren arbetar med. Därutöver kan Transportstyrelsen återkalla ditt tillstånd om de anser ditt goda anseende förbrukat. Eller om du inte kan visa att du uppfyller de ekonomiska krav som Taxitrafiktillståndet ställer.

Om missförhållandena inte bedöms vara tillräckligt allvarliga så kan du, i stället för återkallelse av tillståndet, meddelas en varning.

Allvarliga missförhållanden i företaget

Bedömningen om det förekommit allvarliga missförhållanden i driften av rörelsen handlar om en uppvisad bristande vilja eller förmåga att sköta rörelsens förpliktelser gentemot det allmänna på ett korrekt sätt. Bl.a att tillståndshavaren systematiskt åsidosätter tvingande regler för företagets drift, såsom bestämmelser om bokföring och redovisning.

Hur du sköter andra företag

Mallar och intyg
Mallar, Intyg m.m.

Allvarliga missförhållanden kan även uppstå i annan verksamhet, vilket kan få konsekvens på lämplighetsbedömningen även för taxiverksamheten genom ett övervägande om återkallelse av Taxitrafiktillstånd. Det kan således handla om att man inte sköter sina förpliktelser mot det allmänna eller andra regler och bestämmelser. Exempelvis genom att man ej betalar skatt, får näringsförbud, i ett annat företag man äger eller har bestämmande inflytande i.

När återkallelse av taxitrafiktillstånd näst intill är obligatoriskt

Du måste uppfylla kravet om gott anseende för att fortsatt anses vara berättigad taxitrafiktillstånd

Transportstyrelsen återkallar närmast obligatoriskt ett taxitrafiktillstånd om en tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan person, som man anser ha ett bestämmande inflytande i verksamheten, uppfyller någon av nedanstående rubriker. Utgångspunkten för dessa återkallelsepunkter är taxitrafiklagen 4:e kapitel 2 §.

Om någon blivit dömd för ett allvarligt brott

Med detta återkopplar man ånyo till kraven på att man ska uppfylla kravet på gott anseende. Bedömningen av gott anseende sker med utgångspunkten i huruvida man kan förvänta sig att de prövade personerna kommer följa de lagar och regler som gäller för att vara verksamma inom taxitrafikbranschen. Allvarliga brott handlar även om ekonomisk brottslighet.

rattfylleri brott straff

Att begå kriminella handlingar ska alltså, enligt lag, ha en påtaglig inverkan på bedömningen om du fortsatt ska få inneha taxitrafiktillstånd. Brott som man ansett vara särskilt allvarliga är bland annat skattebrott, narkotikabrott, gäldenärsbrott och förmögenhetsbrott. Även våldsbrott kan ha en negativ inverkan på bedömningen om taxitillståndet.

Observera att det inte behöver handla om upprepade brott i det här avseendet, utan det räcker alltså med ett exempelvis grovt narkotikabrott eller ett allvarligt ekonomiskt brott.

Trafikbrott, ett allvarligt eller flera mindre

Detta omfattar allt från trafik- och miljöbrott till brott mot bestämmelser i kollektivavtal.

Exempel på dessa kan vara trafikbrott och då med särskild anmärkning på allvarligheten av trafikbrottet. Eller om du, genom upprepade överträdelser, helt uppenbart vägrar att förhålla dig till gällande trafikregler. Detta gäller oavsett det handlar om trafikbrott i verksamheten eller privat. Trafikbrott som en taxiförare gjort ses emellertid som än mer graverande, eftersom du då även har ett passageraransvar.

Polis ordningsbot

Att, vid upprepade tillfällen, inte fortlöpande göra anteckningar i tidbok och därmed begå brott mot förordningen om vilotider, har bland annat medfört ingripande mot en taxitrafiktillståndet. I ett specifikt fall handlade det om ett 20 tal tillfällen där tillståndshavaren hade underlåtit att föra anteckningar i tidboken. Domstolen ansåg att agerandet hade äventyrat passagerare och andra trafikanters säkerhet.

Skatter och avgifter – Återkallat Taxitrafiktillstånd

Gör rätt val från början

Taxitrafiktillståndet kan bli återkallat om du inte betalar fullgör din skyldighet att betala lagstadgade skatter och avgifter. Bedömningen om hur stor skuldbelastning som kan ses acceptabel innan en fråga om varning eller återkallelse blir aktuell gör man utifrån individuella förutsättningar. Där taxiverksamhetens storlek och möjlighet att uppbära inkomst blir ställd i relation till storleken på skulderna. Det handlar således om en bedömning av hur utsikterna är för dig att kunna reglera just dina skulder.

Taxameteruppgifter till en redovisningscentral

Som taxitrafiktillståndsinnehavare är du, enligt taxitrafiklagen, skyldig att överföra taxameteruppgifter till en redovisningscentral. Denna skyldigheten inträder när du anmält att fordonet ska bli använt i taxitrafik. Observera att du, inte får använda fordonet i taxitrafik innan du gjort en sådan anmälan. Skyldigheten avser samtliga taxameterutrustningar som är, eller har varit, installerade i de fordon som varit anmälda för taxitrafik i verksamheten. Vilka taxameteruppgifter som ska vara överförda, t.ex. löpnummer från körpassrapporterna, kan ses i Transportstyrelsens föreskrifter (3 kap. 7 § TSFS 2013:41).

Om du inte uppfyller din skyldighet att överföra taxameteruppgifter så finns risk att ditt taxitrafiktillstånd blir återkallat. Flertal domar från kammarrätten har ansett det befogat att återkalla trafiktillstånd när tillståndshavare underlåtit att fullgöra sina skyldigheter i detta avseende.

Olämplighetstid när Taxitrafiktillståndet blir återkallat

Om Transportstyrelsen bedömer en tillståndshavare, eller annan som enligt lag har betydande inflytande, som olämplig att bedriva taxitrafik, så riskerar man en olämplighetstid på lägst tre (3) år och högst fem (5) år. En varning kan bli aktuellt om Transportstyrelsen anser att missförhållandena inte varit alltför allvarliga.

Hjälp med ansökan om taxitrafiktillstånd

Om en olämplighetstid blir meddelad kommer den eller de personer/företag som fått detta beslut inte att kunna bedriva taxitrafikverksamhet under den pågående olämplighetstiden. Man kan på nytt ansöka om Taxitrafiktillstånd först när olämplighetstiden har passerat.

För att se om det finns någon möjlighet att ”rädda situationen” kan det därför vara väl värt att be sakkunniga se på ditt ärende, så de kan göra en preliminär bedömning av ett potentiellt utfall.

Återkallat Taxitrafiktillstånd genom olämplig person i verksamheten

Som du läst kan såväl tillståndshavaren och trafikansvarig, som andra personer med anknytning till verksamheten, bli bli bedömda som olämpliga att bedriva taxiverksamhet. Transportstyrelsen gör en lämplighetsprövning på alla personer som de bedömer ha ett betydande inflytande i taxiverksamheten.

Vilka personer som kan ingå i prövningen har sin utgångspunkt i konkurslagen (1987:672) 4 kap. 3 § bestämmelse om återvinningsregler.

Om det inte är själva tillståndshavaren som olämplighetsförklaras, så får tillståndshavaren möjlighet att byta ut den person som fått beslut om olämplighet. Det är av stor betydelse att en olämplighetsbedömd person skyndsamt frånkopplas från taxiverksamheten. Transportstyrelsen kommer att reagera om de, vid efterkontroll, ser att företaget fortsatt har kvar en sedan tidigare olämplighetsbedömd personen. Transportstyrelsen kommer då med tämligen stor sannolikhet att återkalla taxitrafiktillståndet och bedöma även resterande medverkande i företaget samt företaget som olämpliga.

Vem har bevisbördan i frågor om återkallat trafiktillstånd?

Bevisbördan återkallelse av ett beviljat taxitrafiktillstånd

När Transportstyrelsen griper in mot ett sedan tidigare beviljat Taxitrafiktillstånd, så är det Transportstyrelsen som ska bevisa att tillståndshavaren visat prov på sådana brister att en återkallelse av Taxitrafiktillstånd är befogat.

Beroende på hur svåra överträdelserna varit, kan det vara såväl lättare som svårare för Transportstyrelsen att påvisa att ett Taxitrafiktillstånd ska bli återkallat.

Beslut om återkallat taxitrafiktillstånd

Om Transportstyrelsen väljer att frånta dig ditt taxitrafiktillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Fördelen med en domstolsprövning är att det inte kostar någonting att få sin sak rättsligt prövad (utom eventuella ombudskostnader). Inte heller kan du få ett värre utfall än vad myndigheten redan har beslutat.

Förfarandet är därutöver normalt sett skriftligt, vilket innebär att man inte behöver avsätta tid i en domstolsförhandling på plats. Men, på grund av det skriftliga förfarandet, är det av stor vikt att din skrivelse täcker in alla viktiga aspekter!

Det finns inget krav på att man måste ha ett juridiskt ombud. Om du däremot överväger att anlita ett ombud, så är det definitivt bättre att göra det innan du riskerar att förvärra situationen.

Överföring av verksamhet

Efter beslut om olämplighet och därmed förlorat taxitrafiktillstånd kanske du överväger att avyttra din verksamhet. Även i dessa fall är det extremt viktigt att du är införstådd med vad du gör.

En försäljning av verksamheten, dess inkråm eller fordonspark kan nämligen medföra att man ifrågasätter köparens lämplighet. Detta för att Transportstyrelsen kan anse att det fortfarande är du som är företagets faktiska ägare och att köparen agerar bulvan i ditt ställe.

Experter inom trafikjuridik

Transportstyrelsen anser nästintill regelmässigt nära anhöriga som olämpliga, i de fall någon förklarats olämplig och fått sitt taxitrafiktillstånd återkallat. Samma sak gäller om du säljer verksamheten till ett ett anmärkningsvärt lågt pris eller genom märkliga avbetalningsvillkor. Detta kommer tolkas som en “sken-försäljning” av Transportstyrelsen. Köparen kan därmed bli olämplighetsförklarad och meddelad en olämplighetstid på uppemot 5 år. Om köparen dessutom behöver ansöka om taxitrafiktillstånd, så rekommenderar vi starkt att man läser vår inledande länkade artikel som handlar om avslag på ansökan. Det är nämligen en väsentlig skillnad på en ansökan om ett taxitrafiktillstånd eller att få ett redan beviljat tillstånd återkallat.

Eftersom en taxiverksamhet kan innehålla tämligen stora tillgångar (fordonspark) så rekommenderar vi både dig och köparen att ta hjälp av experter. Beroende på storleken på företaget kan det i dessa sammanhang handla om såväl trafikjurist som bolagsjurist, samt revisor/redovisningskonsult.

Yttrande gällande taxitrafiktillstånd

beslut

Som du sett ovan, så finns det en mängd anledningar till varför Transportstyrelsen kan överväga att frånta dig ditt taxitrafiktillstånd. Innan Transportstyrelsen meddelar något beslut så får du dock tillfälle att yttra dig. 

Det finns en hel del att förlora på att inte ta en underrättelse från Transportstyrelsen på allvar om de överväger att gripa in mot ditt taxitrafiktillstånd. I en sådan situation kan du i bästa fall få en varning. Som sämst kan du få en olämplighetstid som sträcker sig mellan 3-5 år. Vad du skriver i dit yttrande kommer därmed ha en helt avgörande betydelse för ditt framtida företagande. Hur dina förutsättningar ser ut beror mycket på vilken anledning Transportstyrelsen har för att gripa in mot ditt taxitrafiktillstånd. Som professionella trafikjurister kan vi tämligen omgående förklara hur dina förutsättningarna ser ut.

Juridiskt ombud

Henrik Trafikjuristerna.se

I frågor om taxitrafiktillstånd har vi fasta priser så långt det är möjligt. Dessa frågor kan dock variera avsevärt i omfattning beroende på ditt företags storlek. Därför har vi olika priser beroende på företagets storlek (uppdragets omfattning). Se vår prislista.

Rulla till toppen