Taxiförarlegitimation – Krav för att kunna ta- och risken att förlora legitimation.

Här kan du läsa om de krav som ställs för att ta taxilegitimation, hur du kan se om du kan få legitimationen och de brott som medför risk att din Taxiförarlegitimation blir återkallad.

En taxiförarlegitimation är en förmån som Transportstyrelsen kan bevilja under förutsättningen att man uppfyller de grundläggande krav som en taxilegitimation kräver. För att få taxiförarlegitimation ska den som söker, utöver fysiska krav på god hälsa och visad lämplighet, uppfylla lagens krav om uppnådd ålder, utbildning och pålitlighet.

Transportstyrelsen kan avslå en ansökan om taxiförarlegitimation och de kan återkalla en redan beviljad taxilegitimation. Grunderna för beslutet är dock de samma; bristande personliga omständigheter och förutsättningar eller medicinskt hinder. Vi kommer här gå igenom processen och ge våra råd och rekommendationer.

Söker du istället information om att starta en taxiverksamhet eller riskerar du att få ditt taxitrafiktillstånd återkallat? I nedanstående länkar har vi uttömmande information, tips och råd i dessa frågor.

Innehav av Taxiförarlegitimation ställer krav på dig

Om du drömmer om att bli taxiförare, så måste du först få taxiförarlegitimation beviljad. Taxilegitimationen är förenad med krav som säkerställer dina passagerares framtida trygghet och säkerhet. Dina taxikunder är nämligen beroende av att du, som taxichaufför, inte enbart är ärlig och pålitlig utan även att du är frisk och i övrigt kvalificerad för din kommande yrkesroll som taxiförare.

Lagen ställer därför krav på dig som söker om taxilegitimation. Kraven handlar om utbildning, ålder, skötsamhet i trafiken, hälsa och i övrigt personlig lämplighet. För utförlig information om själva ansökningsprocessen kan du besöka Transportstyrelsen och Trafikverket på deras respektive webbsidor. Nedan går vi igenom de olika krav som Taxitrafiklagens 3 kapitel ställer för taxilegitimationsinnehav.

Utbildningskrav

Den utbildning som är ett krav för taxiförarlegitimation är dels teoretisk, dels praktisk. Det finns olika aktörer som erbjuder utbildningar, som t.ex. branschorganisationer och trafikskolor. Själva kunskapsproven måste man emellertid göra vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Provet består av tre delprov, som man kan ta i vilken ordning man vill och oberoende av varandra. Men man måste ha godkänt på alla tre delprov inom 6 månader från det första godkända delprovet. Delproven är datoriserade och består av delarna: kartläsning, säkerhet & beteende, samt lagstiftning.

Yrkesförarprovet, den praktiska delen, handlar om att kontrollera hur den sökande hanterar olika situationer som kan uppstå i taxitrafik. De moment som är aktuella vi körprovet för taxilegitimation handlar om: 1. En teknisk kontroll av fordonet. 2. Hur man hanterar passagerares säkerhet. 3. Körning på landsväg och i stadstrafik. 4. Sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

Först efter man klarat alla tre teoretiska delprov och det praktiska körprovet kan man lämna in ansökan om taxiförarlegitimation. Vid ansökan får inte körprovet vara äldre än ett år och det teoretiska provet får inte vara äldre än tre år från första godkända delprov.

Behörighetskrav för Taxilegitimation

I tillägg till de prov du måste klara med godkända resultat, så måste du även uppfylla en del andra behörighetskrav. Du ska vara minst 21 år och haft körkort med behörighet B i minst två år. Ditt körkort får inte heller ha varit återkallat under de senaste två åren.

Det finns dock några undantag till ovanstående krav. Den som med godkänt resultat genomgått en grundutbildning inom yrkesförarkompetens för D/DE kan bli undantagen ålderskravet. Då kan man söka redan vid 18 års ålder, under förutsättning att man har B-behörighet. Vidare gäller inte kravet på tvåårigt innehav av B-körkort för den som under de senaste tre åren haft taxiförarlegitimation och ansöker på nytt.

Medicinska krav för Taxiförarlegitimation

Utöver ovannämnda så fordrar ett innehav av taxilegitimation att du är frisk. Du ska alltså uppvisa att uppfyller de medicinska krav som lagen ställer på taxiförare. Detta gör man genom ett läkarintyg, som inte får vara äldre än två månader. Läkaren skickar oftast in intyget elektroniskt direkt till Transportstyrelsen efter undersökningen, annars finns blankett på Transportstyrelsens hemsida.

Läkarens anmälningsplikt, medicinska krav.

Att du som taxiförare måste uppfylla vissa medicinska krav handlar inte enbart om passagerarnas säkerhet utan även om den allmänna trafiksäkerheten. När det gäller medicinska krav är det i praktiken ingen större skillnad om det gäller en taxiförarlegitimation eller ett körkort. Skillnaden ligger enbart i att det ställs högre krav på dig som är taxiförare än för en person med reguljär körkortsbehörighet. Du kan läsa mer om detta i vår artikel som handlar om medicinskt hinder för körkortsinnehav, artikeln handlar om reguljär körkortsbehörighet, men är även applicerbar på taxilegitimation.

Transportstyrelsen kan även meddela undantag från de medicinska kraven. Läs mer om detta i stycket som handlar om att begära förhandsbesked, nedan.

Ansöka om taxiförarlegitimation när man är dömd för brott

När det kommer till den personliga lämpligheten så innefattar det ett krav om laglydnad. Det innebär att man inte ska vara dömd eller vara misstänkt för något brott de senaste fem åren. Om brottet ligger mer än 5 år tillbaka, så ska det inte ha någon inverkande betydelse på ansökan.

Allvarligt trafikbrott leder regelmässigt till att taxilegitimation blir nekat. Men vid enstaka lindrigare brott eller då särskilda omständigheter föreligger kan ansökan ändå bli beviljad. Det är Transportstyrelsen som avgör vad som är allvarligt eller inte.

Taxilegitimation med utländskt körkort

Du kan få svensk taxiförarlegitimation även om du inte är svensk medborgare, under förutsättningen att du är medborgare och har ett körkort från ett EES-land. Personer som inte har medborgarskap i ett EES-land måste först skaffa svenskt körkort för att kunna köra taxi i Sverige.

Förhandsbesked om att bli beviljad taxiförarlegitimation

Är du osäker på om du kommer beviljas taxiförarlegitimation på grund av att du har tidigare brottslighet eller lider av en sjukdom?

Välj rätt

Transportstyrelsen kan genom ett förhandsbesked ge dig möjligheten att i förväg få en bedömning om du uppfyller lämplighetskraven. Det kan alltså vara en god idé göra en ansökan om förhandsbesked om du misstänker att du inte uppfyller lagens krav om hälsa eller lämplighet. Genom denna ansökan kan du undvika att i onödan ligga ute med de kostnader som är förknippade med att få taxiförarlegitimation.

Observera att ett förhandsbesked enbart är preliminärt. Den slutliga bedömningen av din lämplighet gör Transportstyrelsen vid själva ansökan om taxiförarlegitimation. Om inget blivit förändrat sedan du fick förhandsbeskedet, så är emellertid risken låg att din ansökan blir avslagen.

Nekad ansökan om taxilegitimation

När man ansöker om att få en förmån så är det den som söker förmånen som ska visa att denne når upp till kraven för att bli beviljad förmånen. Det innebär att det är den som söker taxiförarlegitimation som ska visa att denne når upp till kraven, inte Transportstyrelsen som ska visa att man inte uppfyller dem.

Om det finns brister i form av saknad information i ansökan får man för det mesta en möjlighet att komplettera. En sån uppmaning ska man ta på allvar då man garanterat inte kommer få taxiförarlegitimation om man inte inkommer med begärd komplettering.

Om Transportstyrelsen istället anser att det förekommer brister gällande något av de krav som tidigare blivit nämnda, så kan ansökan om taxiförarlegitimation avslås direkt. Ett avslag som hänger samman med bristande laglydnad innebär att Transportstyrelsen som lägst meddelar en olämplighetstid på sex (6) månader eller högst fem (5) år. Om avslaget istället handlar om bristande medicinska förutsättningar så gäller olämpligheten tills man är frisk; man kan då ansöka på nytt. Vissa sjukdomar utgör dock enligt lag ett permanent hinder.

Återkallad taxiförarlegitimation

Transportstyrelsen kommer återkalla din taxiförarlegitimation om de anser att du inte längre är lämplig att tjänstgöra som taxiförare. Det finns tre situationer när Transportstyrelsen väljer att gripa in mot din taxiförarlegitimation.
1) Om man kan ifrågasätta din lämplighet som taxiförare på grund av att du begått brott eller andra missförhållanden.
2) Om du inte längre uppfyller de medicinska krav som innehavet av legitimationen ställer.
3) När du inte följer ett föreläggande från Transportstyrelsen som uppmanar dig att visa att du uppfyller de medicinska kraven för innehavet.

Medicinska krav och föreläggande om läkarintyg

Om något medicinskt tillstånd uppstår efter du fått taxiförarlegitimation, som diskvalificerar dig hälsomässigt, så blir legitimationen återkallad. Beroende på vad ett medicinskt hinder handlar om och hur omfattande hindret är, kan det innebära att du förlorar din taxiförarlegitimation men ändå får behålla dina lägre körkortsbehörigheter. Samma sak gäller för yrkesförare med utökade behörigheter.

Kontrollera om du kan beviljas taxilegitimation och undvik att få en ansökan avslagen i onödan

Har Transportstyrelsen förelagt dig att inlämna läkarintyg och du inte hörsammar föreläggandet, så kommer din taxiförarlegitimation även då att bli återkallad. Att inte inlämna ett läkarintyg som visar att du uppfyller de medicinska kraven, blir tolkat på samma sätt som att det är visat att du inte längre uppfyller kraven för fortsatt innehav av taxiförarlegitimation. Man kan alltså inte undkomma en återkallelse av medicinska skäl genom att undvika att lämna in intyget.

Återkallelsen görs med beaktande av trafiksäkerheten och skyddet för dina taxikunder. Beslut om återkallelse vid bristande medicinska förutsättningar gäller tills man är frisk. Beslutet kan självklart överklagas. Det måste emellertid föreligga en mycket god anledning till varför du inte följt ett föreläggande för att ha en rimlig chans att vinna framgång. På samma sätt bör man ha en andra åsikt (second opinion) från en annan läkare, om det finns medicinska hinder, annars är utsikten att vinna framgång liten.

Återkallad taxiförarlegitimation på grund av brott och andra missförhållanden

Transportstyrelsen kommer pröva ditt legitimationsinnehav om du, genom brott eller andra oegentligheter, visar dig olämplighet i din roll att tjänstgöra som taxiförare.

Benämningen “brott eller andra missförhållanden” inbegriper allt från allvarliga trafikbrott och trafiköverträdelser till allmän brottslighet och misstag. Transportstyrelsen gör en samlad bedömning om den totala misskötsamheten. Om Transportstyrelsen anser att din taxiförarlegitimation kan ifrågasättas så skickar de en underrättelse till dig. Du kommer då beredas möjlighet att yttra dig innan de meddelar ett beslut.

Bedömer Transportstyrelsen att du är olämplig som taxiförare så kommer du få en olämplighetstid. Transportstyrelsen ska göra en individualiserad bedömning om hur lång olämplighet som är välavvägd i det enskilda fallet. Ju allvarligare brottslighet desto längre tid kommer man meddela.

Olämplighetstider i dessa sammanhang är minst 3 år och högst 5 år. Om återkallelsegrunden handlar om ringa brott eller missförhållanden, så kan en varning meddelas istället. Även i denna situation är det Transportstyrelsen som avgör allvarlighetsgraden. Lagstödet som Transportstyrelsen har för beslutet är Taxilagens 4 kapitel 6 §.

Yttrande till Transportstyrelsen

taxiförarlegitimation gör rätt från början och öka möjligheten att behålla din taxilegitimation

Du ska alltid yttra dig om Transportstyrelsen skickar dig en underrättelse där det framgår att de överväger att gripa in mot din taxiförarlegitimation. I denna underrättelse kommer det framgå den eller de anledningar som gör att Transportstyrelsen ifrågasätter ditt innehav av taxilegitimation. På samma sätt ska du följa ett föreläggande om komplettering vid en ansökan. Det kommer framgå av Transportstyrelsens brev när ditt yttrande eller komplettering senast ska vara Transportstyrelsen tillhanda.

När ett sådant brev kommer från myndigheten så är det för att de fått kännedom om något, så att ignorera uppmaningen kommer inte göra att saken försvinner. Om du inte inkommer med begärd information i tid så kommer Transportstyrelsen oavsett att meddela beslut. Ett beslut där inget yttrande inkommit är aldrig ett positivt beslut.

Att lämna in ett yttrande är därför nästan alltid fördelaktigt. Inte enbart för att det är mer sannolikt att Transportstyrelsen, i stället för att återkalla din taxiförarlegitimation, väljer att meddela dig en varning. Det förekommer även fall där Transportstyrelsens underrättelse beror på ett misstag eller missförstånd. Om en sådan sak kan bli löst snabbt genom ett yttrande, så riskerar du inte att senare bli tvungen att överklaga ett negativt beslut.

Om du väljer att, utan juridisk hjälp inlämna ett yttrande, så råder vi dig att inte skriva detta så snabbt som möjligt – utan istället så rätt som möjligt. Ta dig tid att sätta dig in i lag, rättspraxis och Transportstyrelsens bedömningsgrunder för att göra rätt från början.

Överklaga ett negativt beslut

Om Transportstyrelsen beslutar att återkalla din taxiförarlegitimation och du får en olämplighetstid, så rekommenderar vi dig att överklaga beslutet. Många gånger kan en överklagan vara väl värd ansträngningen. Transportstyrelsen och Förvaltningsdomstolarna kan nämligen ha helt olika uppfattning huruvida det är rimligt att återkalla din taxiförarlegitimation eller inte.

Rätt val vid rätt tidpunkt

Domstolarna har bland annat ansett att en varning är en tillräcklig åtgärd om missförhållanden handlar om mindre allvarliga brott och oegentligheter. Som exempelvis mindre allvarliga trafikföreteelser. Domstolarna har därutöver ansett att det är av vikt att särskilja dig som person och din yrkesroll. Därför har man i vissa fall ansett att även brott av mer allvarlig natur kan medföra en varning istället för återkallelse. Domstolarna har i de fallen ansett att brottet inte haft något samband med taxiförarens arbetsroll. Inte sällan har dessa brott varit riktade mot en familjemedlem eller en inom taxiförarens bekantskapskrets.

Brott som grundar sig i våld, stöld och ekonomisk brottslighet anser dock domstolarna oftast utgöra hinder för taxiförarlegitimation.

Vad kostar det att överklaga och är det värt det?

Att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen kostar ingenting, såvida du inte själv anlitar ett ombud. Domstolen kan inte heller meddela dig ett sämre utfall än vad Transportstyrelsen redan meddelat dig. Processen är därtill skriftlig och Förvaltningsrätten brukar vara relativt snabba med att meddela dom. Utgången av en process är emellertid alltid osäker och det finns en variation av domslut.

Som vi beskrev ovan så kan Förvaltningsdomstolarna ha en annan uppfattning än vad Transportstyrelsen meddelat i beslutet. Det är bättre att få en juridisk fråga bedömd av en jurist vid domstol, snarare än av en enskild myndighetsperson hos Transportstyrelsen.

Det finns inget advokatmonopol i Sverige, så det finns inget som hindrar dig från att föra din egen talan om du så önskar. Om du däremot anlitar ett ombud, se till att personen har rätt kompetents. Det är en avsevärd skillnad på olika juridiska inriktningar och vilken kunskap olika jurister/advokater har om de olika rättsområdena.

Om du överväger att anlita ett ombud

Om du överväger att anlita ett ombud, så är det oftast bättre att göra det så snabbt som möjligt. För ju mer du mer du själv rör i ”soppan” desto svårare kan det bli att försöka lösa saken.

Proffesionella jurister trafikjuridik

Det har hänt att personer förvärrat situationen avsevärt för sig själv. Vi har läst yttranden med allt från känsloyttringar och hot om självskadebeteenden till ursäkter som påvisar missbruk och beroende. Sådana saker är inte till din fördel, utan förstärker snarare skälen att frånta dig din taxiförarlegitimation. Dessutom medför sådant att man även riskerar att förlora sin reguljära B-behörighet, under en utredningstid.

Det kan vara små detaljer i vad man skriver som Transportstyrelsen reagerar på. Det är därför, som tidigare nämnt, enormt viktigt att man gör rätt från början.

Kostnadsfri och förutsättningslös bedömning

Hur dina förutsättningar ser ut är naturligtvis omöjligt att säga något om innan vi faktiskt går igenom ärendet. Då det finns en omfattande mängd sjukdomstillstånd och personliga omständigheter som kan påverka, så måste bedömningen göras från fall till fall. Vi rekommenderar dig därför att du kontakta oss så kan vi förklara vilka förutsättningar du har.

Du kan antingen använda dig av vårt formulär med rubriken Gratis Rådgivning eller kontakta oss via telefon. Vi rekommenderar att du bokar en passande tid för samtalet, då vi annars kan vara upptagna. Samtalet är givetvis kostnadsfritt och sker helt förutsättningslöst.

Indraget Körkort
Taxiförarlegitimation
Titel
Taxiförarlegitimation
Beskrivning
Taxiförarlegitimation krävs för den som vill arbeta som taxiförare. Här kan du se vad som är viktigt innan ansökan och vad du bör göra om du riskerar att förlora taxilegitimationen
Författare
Publicerad av
Indraget körkort
Logo

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies och vår integritetspolicy. 

Scroll to Top