Att få sin taxiförarlegitimation återkallad kan gå snabbt. Inom loppet av bara någon vecka kan du gå från verksam taxiförare till vara arbetslös och belagd med ett yrkesförbud. – Beslutet kommer snabbare än de flesta tror och konsekvenserna är oftast värre än vad du kunde föreställa dig.

Om du fått eller riskerar att få din taxiförarlegitimation återkallad, så bör du noggrant läsa vidare.

Vi går igenom hur processen går till och vad du kan göra för att påverka:

Snabbt, skoningslöst och oförutsett

Ett beslut om återkallande av taxikort kan komma snabbt och bli en stor chock för många taxiförare. Tiden från att du får tillfälle att yttra dig inför beslut tills din taxilegitimation är återkallad kan ske inom loppet av någon vecka.

Plötsligt står du i situationen att din yrkeskarriär, ditt arbete och din möjlighet till inkomst har ryckts ifrån dig. Situationen blir påverkad. De ekonomiska konsekvenserna drabbar även din familj och andra närstående och innebär en stor påfrestning på hela din livsföring.

Britta Henrik Jesper

Många tror att det är bara att förklara att man motsätter sig en återkallelse så är allt ok, så de flesta blir chockade av en återkallelse. Men du måste vara klar över att om du får en underrättelse av Transportstyrelsen där det framgår att de överväger att gripa in mot din taxiförarlegitimation, så finns det tillräcklig med underlag för Transportstyrelsen att återkalla ditt taxikort.
– Vad och hur du skriver kan och kommer alltså vara avgörande om du måste byta yrkeskarriär eller inte.

behov av taxiförarlegitimation, intyg
Mallar och Intyg

– Om du står inför att yttra dig eller överklaga ett beslut så bör du se saken som den krissituation det faktiskt är – Det handlar om att du riskerarar att få ett yrkesförbud!

Här kan du ta del av exempel av våra arbeten:

Riskera inte din yrkeskarriär i onödan!

Ditt juridiska ombud mot Transportstyrelsen

Riskera inte din yrkeskarriär i onödan var A.R.G. (agerande, reagerande och garderande). Att göra rätt från början kan vara avgörande i frågor om taxilegitimation och dessutom kan du även vara förberedd på vad som kan eller kommer hända i din situation.

Agera – Var inte passiv, har du fått ett föreläggande läs noga igenom, förstå innebörden och följ instruktionerna. Om du inte förstår innebörden så kan Transportstyrelsen eller en kompetent jurist kan hjälpa dig. – Detta är viktigt för att: din yrkeskarriär kan stå på spel.

Prag, kongress

Reagera – Missa inte tidsfrister som handlar om läkarintyg, yttranden eller överklagande. Gör det bra eller gör det inte alls – om du har kort om tid, så kan du begära längre tid. – Detta är viktigt för att: din yrkeskarriär kan stå på spel.

Gardera – Om du tror att du behöver hjälp, så behöver du det. Slösar inte bort dyrbar tid på att göra något du tror är rätt. Du måste veta. Alla ärenden är olika, så bara för att någon berättat för dig vad som fungerade för den personen, så betyder det inte att det kommer fungera för dig. Säkra upp din situation, kontakta oss så ger vi dig gratis juridisk rådgivning och förklarar situationen för dig. – Detta är viktigt för att: din yrkeskarriär kan stå på spel.

Återkallelse av taxiförarlegitimation

kontakta trafikjuristen

Transportstyrelsen återkallar en taxiförarlegitimation om de anser att du inte längre är lämplig att tjänstgöra som taxiförare. Det finns tre situationer som kan vara aktuella:
1) Din personliga lämplighet, på grund av att du begått brott eller andra missförhållanden.
2) Din medicinska lämplighet, att du som taxiförare är frisk är mycket viktigt för dina passagerares trygghet och trafiken i övrigt.
3) Formellt fel: Om du inte följer ett föreläggande från Transportstyrelsen som uppmanar dig att inlämna läkarutlåtande.

Medicinska krav för Taxiförarlegitimation

Om du drabbas av medicinskt tillstånd efter att du fått taxiförarlegitimation, som utgör hinder för taxikortet, så kommer Transportstyrelsen att återkalla din legitimation, så fort få får kännedom om saken. Ett medicinskt hinder medför även att ditt körkort kan återkallas. Kraven för taxilegitimation är dock mycket större än för exempelvis B-kort.

Kontrollera om du kan beviljas taxilegitimation och undvik att få en ansökan avslagen i onödan

Återkallelsen görs med beaktande av trafiksäkerheten och skyddet för dina taxikunder. Beslut om återkallelse vid bristande medicinska förutsättningar gäller tills man är frisk. Beslutet kan självklart överklagas. Det måste emellertid föreligga en mycket god anledning till varför du inte följt ett föreläggande för att ha en rimlig chans att vinna framgång. På samma sätt bör man ha en andra åsikt (second opinion) från en annan läkare, om det finns medicinska hinder, annars är utsikten att vinna framgång liten.

Taxiförarlegitimation kan återkallas medan körkortet är kvar

Henrik körkortsjurist

Transportstyrelsen kan välja att gripa in mot hela eller delar av ett körkort, vilket innefattar ditt taxikort. Samma sak gäller för samtliga yrkesförare med utökade behörigheter. Transportstyrelsen kan, i vissa fall, meddela dig dispens som gör att du undantas från de medicinska kraven. Dispens ansöker man av Transportstyrelsen och gärna med stöd från specialistläkare. Dispens kan meddelas såväl yrkesförare som reguljära körkortshavare. En dispens brukar vanligtvis medföra att du, regelmässigt, förläggs att inlämna läkarintyg.

Föreläggande om läkarintyg

Har Transportstyrelsen förelagt dig att inlämna läkarintyg och du inte inlämnar ett intyg, så kommer Transportstyrelsen att återkalla ditt taxikort. Att inte inlämna ett läkarintyg kan tolkas på samma sätt som en bekräftelse på att du inte är medicinskt lämplig. Du kan alltså inte undkomma en återkallelse av medicinska skäl genom att undvika att lämna in intyget. Observera att det är du som är förelagd att inlämna intyget – inte din läkare. Du bör kontrollera så att din läkare faktiskt skickar in intyget till Transportstyrelsen. Eller personligen se till så att det faktiskt skickas in till Transportstyrelsen.

Det finns fall där läkare glömt bort att skicka in intyg. Konsekvenserna har varit stora, i synnerhet för de personer som varit yrkesförare.

Personligt olämplig på grund av brott och andra missförhållanden

Transportstyrelsen kommer pröva ditt taxikort om du, genom brott eller andra oegentligheter, visar dig olämplighet i din roll att tjänstgöra som taxiförare.

team

Benämningen “brott eller andra missförhållanden” innefattar allt ifrån trafiköverträdelser och allvarliga trafikbrott till allmän brottslighet. Transportstyrelsen gör en samlad bedömning om den totala misskötsamheten. Om Transportstyrelsen anser att din taxiförarlegitimation kan ifrågasättas så skickar de en underrättelse till dig. Du kommer då beredas möjlighet att yttra dig innan de meddelar ett formellt beslut.

Bedömer Transportstyrelsen att du är olämplig som taxiförare så kommer du få en olämplighetstid. Transportstyrelsen ska göra en individualiserad bedömning om hur lång olämplighet som de bedömer som välavvägd i det enskilda fallet. Ju allvarligare brottslighet desto längre tid kommer man meddela.

Olämplighetstid – Yrkesförbud från minst 3 år till max 5 år.

En olämplighetstid innebär att du får ett permanent yrkesförbud som taxiförare. Olämplighetstiderna varierar från att vara minst 3 år till max 5 år.

Så, även om du gör om taxiförarutbildningen och därefter ansöker att få en ny taxiförarlegitimation, så kan du inte bli beviljad taxikortet. Det kan du bara göra efter den meddelade olämplighetstiden har passerat.

tid

Om återkallelsegrunden handlar om ringa brott eller missförhållanden, så kan Transportstyrelsen meddela en varning i stället för en olämplighetstid. Men, det finns ingen regel som säger att du måste få en varning innan ditt taxikort blir återkallat. Detta är något som jag hört av flertalet som kontaktat oss i frågor om ingripanden av taxilegitimation. Det är hur som helst inte korrekt. Transportstyrelsen kan lägga den maximala olämplighetstiden på dig (5 år) även om du skulle ha haft ett anmärkningsfritt taxikort under flera decennier.

Olämplighetstiden bedömer de utifrån vad faktiskt har du gjort dig skyldig till – inte utifrån vad du potentiellt inte har gjort den resterande tiden. Kammarrätten i Göteborg (6219-14) ansåg att 5 år var en välavvägd olämplighetstiden för en taxiförare som dömdes för två fall av våldtäkt. Vid ett av tillfällena var taxiföraren i tjänst. Taxiföraren var i övrigt sedan tidigare helt ostraffad.

Däremot så väger Transportstyrelsen in händelser och överträdelser som ligger 5 år tillbaka i tiden inför en lämplighetsprövning.   

Yttrande till Transportstyrelsen

taxiförarlegitimation gör rätt från början och öka möjligheten att behålla din taxilegitimation

Du ska alltid yttra dig om Transportstyrelsen skickar dig en underrättelse där det framgår att de överväger att gripa in mot din taxiförarlegitimation. I denna underrättelse kommer det framgå den eller de anledningar som gör att Transportstyrelsen ifrågasätter ditt innehav av taxilegitimation.

När ett sådant brev kommer från myndigheten så pågår det en utredning om din lämplighet som fortsatt innehavare av taxilegitimation. Så du gör dig en stor otjänst genom att ignorera underrättelsen och än värre, du kastar bort värdefull tid. Transportstyrelsen meddelar beslut vare sig du yttrar dig eller inte. Om du yttrar dig, så har en något bättre möjlighet att kunna påverka ett kommande beslut, än om du inte yttrar dig.

Gratismall
Mallar och intyg finner du i vår webbutik

För om Transportstyrelsen beslutar att du ska anses som olämplig, så kan du bara få detta beslut ogjort genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Denna process kan ta allt ifrån 1-6 månader. Under denna process är ditt taxikort återkallat. Av just denna anledning är yttrandet till Transportstyrelsen viktigt. Även om möjligheten till varning i vissa fall kan anses som liten, så är en liten chans alltid bättre än ingen chans.  

Dessutom så förekommer det fall där Transportstyrelsen utställt underrättelser som beror på misstag eller missförstånd. Att lösa saken snabbt och smidigt ligger i ditt intresse.  

Om du väljer att, utan juridisk hjälp inlämna ett yttrande, så råder vi dig att inte försöka göra det så snabbt som möjligt – utan att det blir så rätt och bra som möjligt.

Överklaga ett ingripande mot din Taxiförarlegitimation

Om Transportstyrelsen beslutar att återkalla din taxiförarlegitimation och du får en olämplighetstid, så rekommenderar vi dig att överklaga beslutet. Många gånger kan en överklagan vara väl värd ansträngningen. Transportstyrelsen och Förvaltningsdomstolarna kan nämligen ha helt olika uppfattning om rimligheten av att återkalla taxiförarlegitimationer.

Henrik Trafikjuristerna.se

Domstolarna har bland annat ansett att en varning är en tillräcklig åtgärd om missförhållanden handlar om mindre allvarliga brott och oegentligheter. Som exempelvis mindre allvarliga trafikföreteelser. Domstolarna har därutöver ansett att det är av vikt att särskilja dig som person och din yrkesroll. Därför har man i vissa fall ansett att även brott av mer allvarlig natur kan medföra en varning i stället för återkallelse. Domstolarna har i de fallen ansett att brottet inte haft något samband med taxiförarens arbetsroll. Inte sällan har dessa brott varit riktade mot en familjemedlem eller en inom taxiförarens bekantskapskrets.

Brott som grundar sig i våld mot okända personer och stöld och allvarliga trafikbrott anser dock domstolarna oftast utgöra hinder för taxiförarlegitimation.

Vad kostar det att överklaga och är det värt det?

Proffesionella jurister trafikjuridik

Att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen kostar ingenting, såvida du inte själv anlitar ett ombud. Domstolen kan inte heller meddela dig ett sämre utfall än vad Transportstyrelsen redan meddelat dig. Processen är därtill skriftlig och Förvaltningsrätten brukar vara relativt snabba med att meddela dom. Utgången av en process är emellertid alltid osäker och det finns en variation av domslut.

Som vi beskrev ovan så kan Förvaltningsdomstolarna ha en annan uppfattning än vad Transportstyrelsen meddelat i beslutet. Det är bättre att få en juridisk fråga bedömd av en jurist vid domstol, snarare än av en enskild myndighetsperson hos Transportstyrelsen.

Det finns inget advokatmonopol i Sverige, så det finns inget som hindrar dig från att föra din egen talan om du så önskar. Om du däremot anlitar ett ombud, se till att personen har rätt kompetents. Det är en avsevärd skillnad på olika juridiska inriktningar och vilken kunskap olika jurister/advokater har om de olika rättsområdena.

Om du överväger att anlita ett ombud

Om du överväger att anlita ett ombud, så är det oftast bättre att göra det så snabbt som möjligt. För ju mer du mer du själv rör i ”soppan” desto svårare kan det bli att försöka lösa saken.

Det har hänt att personer förvärrat situationen avsevärt för sig själv. Vi har läst yttranden med allt från känsloyttringar och hot om självskadebeteenden till ursäkter som påvisar missbruk och beroende. Sådana saker är inte till din fördel, utan förstärker snarare skälen att frånta dig din taxiförarlegitimation. Dessutom medför sådant att man även riskerar att förlora sin reguljära B-behörighet, under en utredningstid.

Det kan vara små detaljer i vad man skriver som Transportstyrelsen reagerar på. Det är därför, som tidigare nämnt, enormt viktigt att man gör rätt från början.

Kostnadsfri och förutsättningslös bedömning

Hur dina förutsättningar ser ut är naturligtvis omöjligt att säga något om innan vi faktiskt går igenom ärendet. Då det finns en omfattande mängd sjukdomstillstånd och personliga omständigheter som kan påverka, så måste bedömningen göras från fall till fall. Vi rekommenderar dig därför att du kontakta oss så kan vi förklara vilka förutsättningar du har.

Du kan antingen använda dig av vårt formulär med rubriken Gratis Rådgivning eller kontakta oss via telefon. Vi rekommenderar att du bokar en passande tid för samtalet, då vi annars kan vara upptagna. Samtalet är givetvis kostnadsfritt och sker helt förutsättningslöst.

Här kan du ta del av några exempel på våra arbeten:

Rulla till toppen