Vårdslöshet i Trafik – Körkort och spärrtid – Trafikjuristerna ger dig svar på dina frågor!

Här tar vi upp frågor om:

Vårdslöshet i trafik

Dumt

Om du läser detta så befinner du dig troligen i en förtvivlad situation, med misstanke eller dom om vårdslöshet i trafik – en situation som kan ha olika allvarlighetsgrader.

Konsekvenserna varierar från böter till fängelse när det gäller brottet. Men för de flesta är det körkortsåterkallelsen som är tyngst att bära – och ditt körkort hänger i en skör tråd!

Vi är här för att vägleda dig genom denna osäkra situation. Som specialiserade Trafikjurister, kan vi svara på dina frågor och erbjuda stöd när det gäller ditt körkort och körkortsinnehav. Låt oss vara din sköld mot Transportstyrelsen!

Vårdslöshet i trafik – ett brott med stor variation

Trafikbrottet vårdslöshet i trafik kan rubriceras på två sätt: antingen som ett mindre allvarligt fall (“normalt”) eller som grovt, vilket är ett mycket allvarligt fall. Skillnaden mellan dessa två klassificeringar är väldigt stor när det kommer till både straff och hur det påverkar ditt körkort.

Henrik_britta_vägg

Om brottet bedöms som mindre allvarligt kan det leda till böter, medan ett mycket allvarligt brott kan resultera i fängelsestraff. Dessutom kan påföljden för körkortet variera från en enkel varning till att ha körkortet spärrat i 24 månader eller mer. Det handlar alltså om olika nivåer av allvar och påverkan på både straff och körkortsstatus.

Som Trafikjurister är vi specialiserade på frågor som specifikt handlar om ditt körkort och körkortsinnehav. Vår mest erfarne Trafikjurist, Henrik, fick till exempel nyligen ett besked om 1 månads spärrtid för en klient dömd till vårdslöshet i trafik.

– Flest körkortsmål i Sverige!

Brottet och skuldfrågan vid vårdslöshet i trafik

Om du begår ett brott, så medför det en straffrättslig konsekvens som kan handla om allt från böter och fängelse till villkorlig dom eller skyddstillsyn m.m.

Advokat

För frågor som rör en straffrättslig process och skuldfrågan, rekommenderar vi alltid att du ska vända dig till en advokat som är specialiserad på brottmål. En brottmålsadvokat finner du på advokatsamfundets hemsida. Om du är misstänkt för grovt brott bör du begära till polisen att få en offentlig försvarare utsedd. Observera att en brottmålsadvokat, inte behöver ha någon kunskap när det gäller återkallelse av körkortet.

Det är polis och åklagare som har hand om brott och ett brottmål avgörs genom att du betalar böter eller blir dömd i domstol. – Detta har, i sig, inget med ditt körkort att göra.

Ingripandet av körkort – inget ”straff”

Transportstyrelsen kan (och kommer), gripa in mot ditt körkort eller körkortstillstånd och meddela dig en spärrtid om du är dömd för vårdslöshet i trafik. De kan även ingripa redan vid misstanken – innan du är dömd – i ett tillfälligt beslut.

Spärrtiden kan variera i dessa fall och sträcka sig från varning till 30 månader, beroende på om brottet är bedömt som som grovt eller inte. Att få en spärrtid är inte ansett som dubbelbestraffning – ingripandet är en konsekvens av att du begått ett brott, som en myndighet meddelar på grund av trafiksäkerheten.

Här kan du läsa mer om dubbelbestraffning och körkortsingripande.

Skillnaden mellan vårdslöshet i trafik – “normalt” eller grovt brott.

indraget körkort böter och dubbelbestraffning

Innan det finns ett straffrättsligt avgörande, kan den slutliga körkortspåföljden för vårdslöshet i trafik och grov vårdslöshet i trafik vara svår att bedöma. Polisen kan ofta rubricera en brottsmisstanke som grov inledningsvis, för att senare under utredningen sänka till en lägre misstankegrad, eller en mindre allvarlig, alternativ, brottsrubricering.

Transportstyrelsen kommer däremot alltid att utgå från det brott du är misstänkt för när de meddelar spärrtid innan du blivit dömd i Tingsrätt (eller erkänt genom godkänt strafföreläggande). Transportstyrelsen kan och får inte, enligt lag, bedöma skuldfrågan – det är Tingsrättens uppgift. De kan bara bedöma vad det misstänka brottet ska ge för påföljd på körkortet.

Vårdslöshet i trafik, kriterierna

Det är trafikbeteendet i sig, inte konsekvensen av beteendet, som är trafikfarligt. Ett riskbeteende kan vara allvarligare än normalt. T.ex. kan en fortkörning vara vårdslöshet istället, om man kör med immade rutor trots att man vet att det är 30 km/tim på grund av dagis i närheten. Eller om man hållit på att somna flera gånger innan man till slut gör det igen och kör av vägen.

Grov vårdslöshet i trafik, kriterierna

Grov vårdslöshet i trafik är ett mycket allvarligt trafikbrott; dessa fall handlar om att du varit grov oaktsam eller uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Fall som dessa är till exempel om du framför bilen i fel färdriktning.

Spärrtiderna vid vårdslöshet i trafik respektive grov vårdslöshet i trafik.

Det är en avsevärd skillnad på spannet av spärrtider beroende på om det är fråga om grovt brott eller inte. Allt från varning till 30 månader kan vara aktuellt.

Spärrtid vid vårdslöshet i trafik

tid

Vårdslöshet i trafik har en spärrtid som sträcker sig från 2 – 10 månader. Men Transportstyrelsens normala spärrtid ligger på 6 månader och är den utgångspunkt de har att följa. Kortare tider handlar om särskilda omständigheter, på samma sätt som att längre spärrtid än normaltid handler om försvårande omständigheter.

Kortare spärrtider än normaltid kan i vissa fall vara motiverade, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Men för att få under normaltiden handlar det uteslutande om att föra rätt argumentation och se till att få med det som faktiskt är avgörande i sin skrivelse.

Spärrtid vid grov vårdslöshet i trafik

Justitia Trafikjurist

Grov vårdslöshet i trafik har en spärrtid som sträcker sig från 12 – 30 månader. Normal spärrtid för brottet är emellertid 24 månader, vilket tar utgångspunkt i lagstiftarens uttalande: “Rekvisiten för att grov vårdslöshet i trafik skall anses föreligga är så stränga att man här ställs inför de verkligt kvalificerade fallen av hänsynslöshet i trafiken. En tvåårig spärrtid i enlighet med dagens praxis torde därför ofta te sig befogad i dessa fall.”

Kortare spärrtider handlar även här om omständigheter och den argumentation du för i ditt yttrande. Ta saken på allvar – ditt körkort hänger på det du skriver!

Vad kan påverka spärrtiden vid vårdslöshet i trafik?

Prag, kongress

I dessa fall är det först och främst omständigheterna vid överträdelsetillfället som kommer vara avgörande. Det är därför svårt att skriva vad man ska fokusera på i sin skrivelse, eftersom ett brott inte liknar nästa i denna kategori. Det kommer främst handla om hur du beskriver situationen, vad som framgår i förundersökning eller dom, osv. Men även körkortsbehov och dina personliga omständigheter kan spela in i viss mån.

Omständigheterna vid överträdelsetillfället

Omständigheterna är alltid A och O i dessa fall. För detta fall är utredning (förundersökning, polisrapport m.m.) mycket bra att ha tillgång till. Det som framgår i dessa handlingar har Transportstyrelsen alltid tillgång till och därför bör även du (och ett ombud i körkortsmålet) ha tillgång till dem.

arbete körkortsjurist

Vad och hur du beskriver situationen kan ha en avgörande betydelse för utfallet, varför du alltid ska lägga tid och energi på ditt yttrande.

Behov av körkort

Gratismall
I vår webbutik -mallar, intyg m.m.

Ditt behov av körkort i arbetet för att försörja sig är något som Transportstyrelsen alltid kan väga in i sin bedömning. Vid dessa brott är situationen och allvarlighetsgraden alltid avgörande för hur stor hänsyn man tar till körkortsbehovet. Men det bör alltid vara med i ditt yttrande, tillsammans med utlåtande från arbetsgivare eller kollega/uppdragsgivare (se vår webbutik).

Tidigare skötsamhet

Tidigare skötsamhet – och misskötsamhet – kan även det ha en viss inverkande betydelse. Transportstyrelsen har tillgång till alla trafikförseelser du gjort sedan du tog körkortet, även om de inte har ingripit i anledning av det. På samma sätt kan de se om du är en normalt skötsam person i trafiken och det senare bör man själv lyfta fram i sin skrivelse. På samma sätt som körkortsbehov är det inte något som kommer avgöra spärrtiden, men det blir en del av den samlade bedömningen.

Personligt behov i övrigt

Personligt körkortsbehov är extremt underordnat – i alla återkallelsegrunder, inte bara för vårdslöshet i trafik. Lägg därför inte stort fokus på att beskriva hur jobbigt det blir för barnen att komma till hockeyträningen – det är säkert viktigt för dig och din familj, men inte för bedömningen av spärrtid.

Har du ett medicinskt behov av körkort? Handikapp och annat som ökar körkortsbehovet av medicinsk grund kan däremot vara en del av den sammantagna bedömningen för sänkning av spärrtid. Men! Var observant på att inte skicka in underlag som kan bli tolkat till din eller någon anhörigs nackdel. Detta är extremt viktigt! Här kan du läsa mer om ingripande på grund av medicinska hinder.

Tidsutdräkt – vårdslöshet i trafik

tid

Transportstyrelsens bedömningar om spärrtid, när det har tagit lång tid från brottet till Transportstyrelsens ingripande, varierar. En fingervisning kan vara att en sänkning är normalt om det har tagit mer än 12 månader från brottet tills Transportstyrelsen ingriper. Varning kan vara möjligt, beroende på omständigheterna. Har det tagit mer än 2 år så kan Transportstyrelsen välja att lämna ärendet helt utan åtgärd.

Tidsutdräkt – grovt brott

När det gäller grovt brott så handlar det i de flesta fall om att spärrtiden sänks. Har det tagit 18 månader till 2 år så är det normalt skäl nog för en sänkning till 12 månaders spärrtid. Vid tider över detta kan det däremot föreligga synnerliga skäl att låta ingripandet stanna vid en varning eller att helt underlåta ett körkortsingripande.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Observera att det är en extremt stor skillnad på brottet och körkortsingripandet. För brottmålet bör du ha en brottmålsadvokat – för körkortsfrågan bör du ha en person som kan dessa frågor.

Trafikjuristerna - Din bästa möjlighet

I brottmålet ligger fokus mycket på ånger och berättelser om hur man “ändrat livsstil” eller “sökt hjälp”. Men detta är absolut inte sådant som man ska fokusera på i ett körkortsärende, varför det är extremt viktigt att anlita en specialist på det problem du har.

Vi är experter på körkortsfrågan och arbetar uteslutande med dessa typer av frågor. Rätt person på rätt plats! För inte går du väl till en öronläkare om du har problem med hjärtat?

Rulla till toppen