Innehavet av taxikort är förutsättningen för dig som drömmer om att bli taxiförare. Det finns lite fallgropar som kan sätta stopp för dina drömmar som du bör känna till. Så läs igenom det här. Det kan spara dig såväl tid som pengar.

Vi går igenom:

Då kör vi!

Ett taxikort ställer krav på dig

En taxiförarlegitimation är en förmån som Transportstyrelsen kan bevilja den person som uppfyller dom krav som taxikortet kräver. Kraven handlar om att säkerställa dina framtida passagerares trygghet och säkerhet.

britta_körkortsjuristen

Dina framtida passagerare är beroende av att du är ärlig och pålitlig och därutöver att du är både frisk och kvalificerad för yrkesrollen.  

Lagen ställer framställer därför ett antal krav på dig som söker om taxikort. Kraven handlar om utbildning, ålder, skötsamhet i trafiken, hälsa och i övrigt personlig lämplighet. För utförlig information om själva ansökningsprocessen kan du besöka Transportstyrelsen och Trafikverket på deras respektive webbsidor. Nedan går vi igenom de olika krav som Taxitrafiklagens 3 kapitel ställer för taxilegitimationsinnehav.

Förhandsbesked om taxiförarlegitimation

Frågetecken

En ansökan om att få taxiförarlegitimation är något som Transportstyrelsen kan bevilja om de anser att du uppfyller dom krav som taxikortet kräver. Problemet är att själva ansökan om legitimationen gör man efter att man har genomgått allt som taxikortet kräver. Utbildning, prover, läkarbesök m.m.

För att undvika att det uppstår problem med en ansökan så bör du därför, innan du gör något annat, begära ett förhandsbesked från Transportstyrelsen. Det här är särskilt viktigt om du har blivit dömd för något brott under de senaste 5 åren. Det är även bra att begära ett förhandsbesked om du har ett medicinskt tillstånd som eventuellt kan resultera i att du nekas ett taxikort.

Spara pengar och tid

Att genomgå en utbildning för att få taxiförarlegitimation är förenat med såväl tid som kostnader. Du bör räkna med att en sammantagen kostnad på drygt 5 tusen kronor. Tidsmässigt så tar processen, i normala fall, drygt 2 månader.

Pengar

Transportstyrelsen kan genom ett förhandsbesked ge dig möjligheten att i förväg få en bedömning om du uppfyller lämplighetskraven. Det kan alltså vara en god idé göra en ansökan om förhandsbesked om du misstänker att du inte uppfyller lagens krav om hälsa eller lämplighet. Genom denna ansökan kan du undvika att i onödan ligga ute med de kostnader som är förknippade med att få taxiförarlegitimation. Laglydnaden kontrollerar Transportstyrelsen upp till 5 år tillbaka i tiden. För detta ändamål använder sig Transportstyrelsen av information från bland annat polismyndighetens belastnings- och misstankeregister.

Förhandsbesked är bara preliminärt

indraget körkort böter och dubbelbestraffning

Observera att ett förhandsbesked enbart är preliminärt. Den slutliga bedömningen av din lämplighet gör Transportstyrelsen vid själva ansökan om taxiförarlegitimation. Om inget blivit förändrat sedan du fick förhandsbeskedet, så är emellertid risken låg att din ansökan blir avslagen.

För att inte slösa bort tid och pengar i onödan så är en begäran om förhandsbesked något du bör använda dig av.

Risken för att ansökan om taxikort avslås och en olämplighetstid meddelas

sad

Om Transportstyrelsen bedömer dig som olämplig och avslår din ansökan har all ansträngning med utbildningen helt fått förlorad. Dessutom kan ett beslut om avslag även innebära att Transportstyrelsen belägger dig med en olämplighetstid. En olämplighetstid kan som minst vara 6 månader och som längst 5 år.

Olämplighetstid = Karenstid

En olämplighetstid är samma sak som en karenstid, vilket betyder att du inte får göra en ny ansökan innan tiden för olämpligheten har passerat.  

tid

Olämplighetstider meddelas oftast om avslaget handlar om bristande personlig lämplighet. Till exempel om du är dömd eller misstänkt för ett brott.

Om avslaget i stället handlar om en ett medicinskt problem, så gäller beslutet tills du bedöms vara frisk. 

Om du osäker om Transportstyrelsen kommer bevilja dig taxikort på grund av tidigare brottslighet eller ett medicinskt tillstånd, så är det särskilt viktigt att begära ett förhandsbesked.

Taxikortets utbildningskrav

Den utbildning som är ett krav för taxiförarlegitimation är dels teoretisk, dels praktisk. Det finns olika aktörer som erbjuder utbildningar, som t.ex. branschorganisationer och trafikskolor. Själva kunskapsproven måste man emellertid göra vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Sedan november 2022 har utbildningskraven ändrats i viss utsträckning (se TSFS 2021:119)

De teoretiska proven för taxikort

arbete körkortsjurist

Sedan november 2022 består provet av två och du måste vara godkänd på båda. Du kan genomföra proven i vilken ordning du vill, men du måste vara godkänd på båda delprov inom 6 månader från det första godkända delprovet.
Delprov 1 är datoriserade och består av delarna:
1. Kartläsning, Säkerhet & beteende och
2. Lagstiftning.

Det praktiska provet för taxikort

överklaga beslut om indraget körkort

Yrkesförarprovet, den praktiska delen, handlar om att kontrollera hur den sökande hanterar olika situationer som kan uppstå i taxitrafik.
De moment som är aktuella vi körprovet för taxikort handlar om:
1. En teknisk kontroll av fordonet.
2. Hur man hanterar passagerares säkerhet.
3. Körning på landsväg och i stadstrafik.
4. Sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

Sedan november 2022 har även följande tillägg/möjlighet tillkommit i det praktiska provet:
5. Möjlighet att använda automatväxel
6. Du ska klara att mota en muntlig vägbeskrivning.

Först efter man klarat båda teoretiska delprov och det praktiska körprovet kan man lämna in ansökan om taxiförarlegitimation. Vid ansökan får inte körprovet vara äldre än ett år och det teoretiska provet får inte vara äldre än tre år från första godkända delprov.

Taxikortets Behörighetskrav

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

I tillägg till de prov du måste klara med godkända resultat, så måste du även uppfylla en del andra behörighetskrav. Du ska vara minst 21 år och haft körkort med behörighet B i minst två år. Ditt körkort får inte heller ha varit återkallat under de senaste två åren.

Det finns dock några undantag till ovanstående krav. Den som med godkänt resultat genomgått en grundutbildning inom yrkesförarkompetens för D/DE kan bli undantagen ålderskravet. Då kan man söka redan vid 18 års ålder, under förutsättning att man har B-behörighet. Vidare gäller inte kravet på tvåårigt innehav av B-körkort för den som under de senaste tre åren haft taxiförarlegitimation och ansöker på nytt.

Taxikortets medicinska krav

taxikort

Utöver ovannämnda så fordrar ett innehav av taxilegitimation att du är frisk. Du ska alltså uppvisa att du uppfyller de medicinska krav som lagen ställer på taxiförare. Detta gör man genom ett läkarintyg, som inte får vara äldre än två månader. Läkaren skickar oftast in intyget elektroniskt direkt till Transportstyrelsen efter undersökningen, annars finns blankett på Transportstyrelsens hemsida.

Att du som taxiförare måste uppfylla vissa medicinska krav handlar inte enbart om passagerarnas säkerhet utan även om den allmänna trafiksäkerheten. När det gäller medicinska krav är det i praktiken ingen större skillnad om det gäller en taxiförarlegitimation eller ett körkort.

Skillnaden ligger enbart i att det ställs högre krav på dig som är taxiförare än för en person med reguljär körkortsbehörighet. Du kan läsa mer om detta i vår artikel som handlar om medicinskt hinder för körkortsinnehav, artikeln handlar om reguljär körkortsbehörighet, men är även applicerbar på taxilegitimation.

Transportstyrelsen kan även meddela att du kan bli undantagen från de medicinska kraven. Att bli undantagen från kraven kan göras i och med begäran om förhandsbesked.

Ansöka om taxikort om du är dömd för brott

taxikort brott

När det kommer till den personliga lämpligheten så innefattar det ett krav om laglydnad. Det innebär att man inte ska vara dömd eller vara misstänkt för något brott de senaste fem åren. Endast i undantagsfall (i regel grova personbrott) ska Transportstyrelsen beakta brott som ligger längre tillbaka i tiden.

Mindre allvarliga brott kan Transportstyrelsen bortse ifrån.

Brott som i princip garanterar avslag

Allvarligt trafikbrott leder regelmässigt till att en ansökan om taxikort blir nekat. Samma sak gäller vålds- och sexualbrott. Men vid enstaka lindrigare brott eller då särskilda omständigheter föreligger kan ansökan ändå bli beviljad.

Om du har begått något brott sedan tidigare så bör du, innan något annat, begära ett förhandsbesked om huruvida du kommer beviljas taxiförarlegitimationen eller inte.

Taxikort genom utländskt körkort

Du kan få svensk taxiförarlegitimation även om du inte är svensk medborgare. Det gäller dock under förutsättningen att du är medborgare i och har ett körkort från ett EES-land. Personer som inte har medborgarskap i ett EES-land måste först skaffa svenskt körkort för att kunna köra taxi i Sverige.

Nekad ansökan om taxikort

avslag

Transportstyrelsen kan avslå en ansökan om taxiförarlegitimation och de kan återkalla en redan beviljad taxilegitimation. Anledningarna är däremot samma sak oavsett det handlar om ett avslag på ansökan av taxikortet eller en återkallelse av en redan beviljad taxilegitimation. Att du antingen bedöms vara personligt eller medicinskt olämplig. Formella avslag förekommer även, men det är ofta kopplat till medicinska förfaranden.  

Det är du som ska visa att du uppfyller kraven för taxikortet!

Du ska visa att du uppfyller kraven

Ett taxikort är, precis som ett körkortstillstånd, en förmån. När du ansöker om taxikortet är det därför du som ska visa att du uppfyller de kraven för legitimationen.

Om du skickat in en ansökan och Transportstyrelsen anser att den är bristfällig, så får du normalt sett möjlighet att komplettera ansökan. Om du inte följer ett föreläggande om begärd komplettering så kommer Transportstyrelsen att avslå din ansökan. Handlar det om bristande personlig lämplighet, så riskerar du alltså även en olämplighetstid. 

Vad kan du göra nu?

Alla myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstolarna. Det finns inte något att förlora på att överklaga ett myndighetsbeslut. Läs mer om varför du alltid bör överklaga beslut här.

Förutsättningarna att vinna framgång skiljer sig från fall till fall och är därför helt omöjliga att besvara. Det kan finnas mängder av såväl fallgropar som möjligheter och självklart även fall som är fullkomligt omöjliga.

Överklaga beslutet

Det stora problemet med överklaganden som handlar om ansökan om taxilegitimation handlar framför allt om att det är du som ska visa att du uppfyller kraven för taxikortet. Det kan därför variera väldigt mycket beroende på hur förutsättningarna ser ut just för dig. Men, en gyllene regel är att bemöta brottslighet med lämplighet, där det främst handlar om att tillrättalägga bilden av dig som person. Medan ett medicinskt hinder måste bemötas med medicinsk lämplighet.

Vad du inte ska göra

Vad som däremot är extremt viktigt att inte göra är att skicka in något till Transportstyrelsen som kan användas emot dig. Ibland är det bättre att inte göra någonting än att försätta sig i en ännu sämre situation. Transportstyrelsen kan, om dom anser det nödvändigt, bland annat gripa in mot ditt vanliga körkort.

Om du inte vet vad du ska göra, så kan du kontakta oss. Vi vet.

Juridisk experthjälp

Om du anser att Transportstyrelsen har meddelat ett felaktigt beslut så kan det vara värt att titta närmare på saken.

Vi har haft flest körkort- och taxitrafikmål i Sverige. Så, om du önskar professionell hjälp så kan du kontakta oss, så kan vi se närmare på din fråga.

Innan uppdraget påbörjas så genomförs alltid en preliminär och kostnadsfri bedömning. Detta görs för att se om vi kommer vara till nytta för dig.

Som ditt juridiska ombud garanteras du:
1. Inledande kostnadsfri bedömning*
2. Oöverträffad kompetens
3. Fast pris för uppdraget

2021_rättsfall
Rulla till toppen