Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon? Vi reder ut begreppet, brottet och vad du kan förvänta dig i anledning av kommande spärrtid.

Att inte hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon är en överträdelse som bedöms allvarlig i förhållande till trafiksäkerheten och utgör ett trafikbrott. För denna överträdelse riskerar man därför att få såväl återkallat körkort, enligt körkortslagen som böter, enligt trafikförordningen.

Olycksrisk och bromssträcka

Att inte hålla ett anpassat avstånd till framförvarande fordon medför en betydande risk att en olycka kan uppstå. Trafikverkets olycksstatistik visar även att drygt hälften av alla trafikolyckor handlar om just denna typ av överträdelse.

Avståndet till framförvarande fordon ska minst vara lika många meter som du det antal kilometer i timmen du kör. Om du alltså kör i 100 km i timmen så ska avståndet till framförvarande fordon vara minst 100 meter. 3-sekundersregeln är ett bra mått att förhålla sig till. Observera dock att reaktionstid, bromssträcka, väglag och kvalité på bildäck är faktorer som har en avgörande betydelse om du kommer hinna bromsa.

Inte sällan anser en körkortshavare ha haft ett anpassat avstånd, men trots det kört in i ett framförvarande fordon. För att kort besvara detta så anses du aldrig ha haft ett anpassat avstånd om du, under färd, kör in i ett framförvarande fordon. Det spelar ingen roll om avståndet 100 meter eller 10 kilometer. Om du inte hinner hinner reagera för att undvika olycka så har du, per definition, inte haft ett anpassat avstånd. Invändningar om att det framförvarande fordonet på ett otillbörligt sätt bromsat spelar ingen roll. Skillnad kan dock föreligga om du står stilla i en kö och själv blir påkörd bakifrån som i sin tur resulterar i att ditt fordon kör det framförvarande.

Ej anpassat avstånd – med eller utan sammanstötning

Brottet av att ej ha haft ett anpassat avstånd till framförvarande fordon kan uppstå på två sätt. Antingen har polis gjort iakttagelser och bedömt att du inte hållit ett tillräckligt anstånd till ett framförvarande fordon eller om en olycka har inträffat.

Polisen bedömning om du kör för nära ett framförvarande fordon görs genom sekundberäkning. Ett brott anses fullbordat om du ligger 1 sekund bakom det framförvarande fordon. I en hastighet om 100 km/tim utgör 1 sekund ca 27 meter. Polis kan filma överträdelsen men det är inget krav. Deras iakttagelser och avrapportering av händelsen kan räcka för åklagare att väcka åtal om du inte godtar en ordningsbot.

Om det inträffat en sammanstötning med ett framförvarande fordon tillkallas ofta polis till olycksplatsen. Vid ett sådant scenario är det sannolikt att polisen, på plats, meddelar dig som kört på det framförvarande fordonet en ordningsbot. Om du inte accepterar ordningsboten, så kommer ärendet att tillfalla åklagare att eventuellt väcka åtal mot dig.

När riskeras körkortet?

I dessa fall, tillskillnad från exempelvis en hastighetsöverträdelse, är det ytterst sällsynt att polis omhändertar ditt körkort. Detta innebär att Transportstyrelsen först kan få vetskap om överträdelsen när du betalat böterna eller om du döms för brottet i domstol.

Det kan därför komma att ta allt från veckor till flera månader innan Transportstyrelsen tillställer dig en underrättelse om att de avser gripa in mot ditt körkort.

Om saken görs upp mellan parterna

Om du och det framförvarande fordonet gör upp saken “i godo” utan att tillkalla polis, så är risken för ett körkortsingripande minimalt. Observera dock att ditt försäkringsbolag kan komma att kräva att en polisanmälan gjorts om det blir en försäkringsfråga. Om en polisanmälan görs, uppstår risk för böter och körkortsingripande.

Brottet

Brottet av att ej anpassat avstånd till framförvarande fordon regleras i trafikförordningen 3 kap. 2 §. Den normala påföljden är att du, normaltsett, får en ordningsbot på 2 000 kronor. Observera att denna typ av överträdelse kan bedömas som vårdslöshet i trafik. I sådant fall är påföljden dagsböter och bötesbeloppet beräknas bland annat utifrån din inkomst. Om brottet skulle bedömas som grovt, föreligger risk för fängelsestraff i högst 2 år.

Spärrtid på körkort vid ej anpassat avstånd

Spärrtiden kan ligga på upp mot fyra månader, men normal påföljd är två månaders spärrtid. Om det inte har inträffat en sammanstötning med framförvarande fordon, så finns ofta relativt goda möjligheter att kunna meddelas en varning. Om däremot en sammanstötning har inträffat så är en återkallelse av körkortet oftast garanterad.

Oavsett överträdelsen medfört en sammanstötning eller ej, så är omständigheterna kring överträdelsen och dig helt avgörande för vilken körkortspåföljd du kommer få.

Vad kan påverka spärrtiden – ej anpassat avstånd

Ett körkortsingripande ska alltid göras med utgångspunkt i en individualiserad bedömning i varje enskilt fall. Detta innebär att samma överträdelse kan ge olika påföljd, då inget fall är det andra likt. De omständigheter som i domstolar lett till en mildare bedömning än normalfallet utgår från omständigheter vid överträdelsen, personens körkortsbehov och körkortshistorik:

  • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbete)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Hur stora skadorna på eget och annans fordon varit

Dubbelbestraffning

Vi får många frågor om hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla ett körkort när man redan fått böter för att ej ha anpassat avstånd till framförvarande.

Böter är det straff man får på grund av det brott man begått, t.ex. att oraka en olycka på grund av att man ej har anpassat avståndet. En körkortsåterkallelse å andra sidan är en myndighets-administrativ åtgärd, vilken har trafiksäkerhet som utgångspunkt. Dessa delar är helt åtskilda och avsikten med att återkalla körkortet är således inte att straffa, utan som ett skydd för övriga trafikanter. Detta är avgjort ända upp i Högsta domstolen i mål NJA 2015 s. 587.

Att erkänna eller neka

När man har kört in i framförvarande fordon så anses man ha orsakat olyckan, även om den framför tvärnitat eller gjort någon annan oväntad manöver. Tanken med att anpassa avståndet är just att hålla så pass avstånd att man hinner bromsa oavsett vad som händer framför. Utgångspunkten är alltså att man bär skulden till olyckan för att man inte följt trafikreglerna, varför även körkortsinnehavet blir en fråga i förlängningen.

Oftast bli man presenterad med böter för överträdelsen direkt på plats. Godtar man dessa böter (skriver under ordningsföreläggandet), så har man på samma gång erkänt sig skyldig till ett trafikbrott.

Erkänna vid ej anpassat avstånd

körkort ej anpassat avstånd

Har man erkänt så är polisens utredning klar. Genom att betala ordningsboten innebär att Transportstyrelsen får vetskap om händelse och de påbörjar då en utredning gällande körkortsingripande. Om Polis omhändertar ditt körkort vid överträdelsetillfället (vilket är mycket sällsynt), så skickas kortet till Transportstyrelsen och de startar då omgående en utredning mot dig.

Vid ett sådant scenario så måste du vara medveten om att Transportstyrelsen, även om man nekar, med stor sannolikhet kommer fatta ett preliminärt beslut om återkallelse mot dig.

Transportstyrelsen tar ingen hänsyn till invändningar om sikt, motpartens körstil, väder, eller att överträdelsen du fått böter för på annat sätt är felaktig. Om du erkänt så har du även accepterat fullt ansvar för överträdelsen och myndigheten kommer bara ta hänsyn till de omständigheter vi beskrivit ovan. Om du anser att det som påstås om händelsen är felaktigt så ska du neka till brottet. Har du felaktigt erkänt? Då kan eventuellt undanröjande av ordningsbot eller resning vara ett alternativ, läs mer om det här

Neka till ansvar

Att neka betyder att en åklagare kommer få ärendet på sitt bord för att se om det finns bevis nog för att väcka åtal i Tingsrätt. I Tingsrätten har man möjlighet att argumentera och inkomma med bevisning som kan leda till en friande dom, som gör bötesföreläggandet ogiltigt. Detta i sin tur betyder att det inte blir någon körkortspåföljd. En fällande dom i Tingsrätt leder däremot till att Transportstyrelsen blir informerade, precis som vid erkännande.

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan en spärrtid gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in. Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan måste få ett nytt körkort utfärdat.

Polisen – agerande och löften

Polisen får besluta att omhänderta körkortet, men bara om de anser att en överträdelse varit allvarlig nog och om det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet. Detta innebär alltså inte en återkallelse utan att de, av säkerhetsskäl, omhändertar körkortet. Det är bara Transportstyrelsen som slutligt kan återkalla ett körkort. Polisen får också medge en person att köra bil i ytterligare 48 timmar efter att de omhändertagit ett körkort.

Löften från polisen

Vi får ofta höra att polisen gjort si eller sagt så – får de verkligen göra det? Speciellt vanligt ser det ut att vara att polisen “lovar” att inget kommer hända med körkortet, om man bara godtar böterna. Vad polisen menar är att körkortet inte kommer omhändertas på plats. Men han väljer samtidigt att inte upplysa om att Transportstyrelsen får information om händelsen och att de kan göra en annan bedömning.

Oavsett vad polisen sagt eller lovat, så spelar det ingen roll för Transportstyrelsens bedömning – inte ens om du kan bevisa vad som sagts. Eventuellt skulle bevis om sådana påståenden kunna leda till disciplinära påföljder för polisen i fråga, men för ditt körkort spelar det ingen roll.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan? Se våra tjänster nedan.

Länkar av intresse

I detta blogginlägg finns information om storlek på bötesföreläggande och lite kort om varför ett ingripande mot körkort ofta blir aktuellt efter att man ej anpassat avstånd till framförvarande.

Här kan du läsa mer om hur Transportstyrelsen beräknar avstånd och därmed allvarlighetsgraden i överträdelsen.

Funderar du på vad som kommer hända i ditt körkortsärende? Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Indraget Körkort
Ej Anpassat Avstånd - Indraget Körkort
Titel
Ej Anpassat Avstånd - Indraget Körkort
Beskrivning
Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av att ej anpassat avstånd till framförvarande fordon.
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo