Kört för nära eller inte anpassat avstånd framförvarande bil? Har du varit om en “upphinnandeolycka” eller vårdslöshet i trafik för att du kört på bilen framför dig? Kärt barn har många namn och tyvärr likvärdigt många konsekvenser. Vi reder ut skillnaderna och vilka påföljder du kan förvänta dig.

Här reder vi ut:

Vad som kan påverka situationen i dessa överträdelser är inte en argumentation om att du “höll ett bra avstånd”. Det är ett resonemang som hör hemma i en brottmålsprocess om du till exempel har nekat till brottet. De allra flesta erkänner emellertid överträdelsen direkt. Vilket innebär att du då även medgett att du har kört för nära det framförvarande fordonet.

Därutöver kan varken Transportstyrelsen eller Förvaltningsdomstolarna göra någon bedömning av själva brottet. Så, det är inte den typen av argumentation som kan påverka dessa fall.

– Vill du ha hjälp av en expert? Ring, skriv eller boka en telefontid.

PS. Längst ner på sidan kan du ta del av några exempelskrivelser.

Kört för nära – ej anpassat avstånd

Från början

Vi tar det från början:
Att bli bedömd att ha kört för nära framförvarande fordon kan vara en svår fråga. Om oenighet uppstår måste den bli löst av Tingsrätt, Hovrätt eller Högsta Domstolen.

Polisen använder sekundberäkning om de anser att du har kört för nära ett fordon. Kör du närmare än en sekund till framförvarande, så anses du med råge ha uppfyllt de kriterier som utgör brott. Säkerhetsavståndet är däremot 3-sekundersregeln.

Olycksrisk och bromssträcka

Avståndet till framförvarande fordon ska vara minst lika många meter som det antal kilometer i timmen du kör. Om du kör i 100 km i timmen så ska avståndet till framförvarande fordon vara minst 100 meter. 3-sekundersregeln är ett bra mått att förhålla sig till. Observera dock att reaktionstid, bromssträcka, väglag och kvalité på bildäck är faktorer som har en avgörande betydelse om du kommer hinna bromsa. Att man hållit sig till 3-sekundersregeln betyder alltså inte automatiskt att man haft tillräckligt avstånd.

Ej anpassat avstånd – utan sammanstötning

Brottet att ej ha haft ett anpassat avstånd till framförvarande fordon kan du begå med eller utan att du sammanstöter med fordonet framför dig.

anpassa avstånd till framförvarande

I dessa fall handlar det om att polisen gjort iakttagelser och bedömt att du inte hållit ett tillräckligt avstånd till ett framförvarande fordon.

Polisen bedömer om du kör för nära ett framförvarande fordon genom sekundberäkning. Brottet är fullbordat om du ligger 1 sekund bakom det framförvarande fordonet. I en hastighet om 100 km/tim utgör 1 sekund ca 27 meter. Polisen kan filma överträdelsen, men det är inget krav för att bli fälld. Polisens vittnesmål och avrapportering av händelsen räcker oftast för åklagare för att väcka åtal, om du inte godtagit en ordningsbot.

Brottet ej anpassat avstånd med sammanstötning

körkort ej anpassat avstånd

Inte sällan anser sig en körkortshavare ha haft ett anpassat avstånd, men trots det kört in i ett framförvarande fordon. Men om man, under färd, kör in i ett framförvarande fordon så har man per definition kört för nära. Det spelar ingen roll om avståndet var 10 meter, 100 meter eller 10 kilometer. Om man inte hinner hinner reagera för att undvika olycka så har man inte haft ett anpassat avstånd.

När man har kört in i framförvarande fordon så anses man alltså ha orsakat olyckan, även om den framför tvärnitat eller gjort någon annan oväntad manöver. Tanken med att anpassa avståndet är just att hålla så pass avstånd att man hinner bromsa, oavsett vad som händer framför fordonet man kör. Annat är det såklart om du står stilla i en kö och själv blir påkörd bakifrån, vilket i sin tur resulterar i att ditt fordon kör in i det framförvarande.

Brott och böter

Brottet att ej anpassat avstånd till framförvarande fordon regleras i trafikförordningen 3 kap. 2 §. Den normala påföljden är att man får en ordningsbot på 2 000 kronor. Oftast bli man presenterad med böter för överträdelsen direkt på plats. Godtar man dessa böter (skriver under ordningsföreläggandet), så har man på samma gång erkänt sig skyldig till ett trafikbrott.

Observera att denna typ av överträdelse kan bedömas som vårdslöshet i trafik om sammanstötningen varit särskilt svår, eller det finns andra försvårande omständigheter kring överträdelsen.

Om saken görs upp mellan parterna

Om du och föraren av det framförvarande fordonet gör upp saken “i godo” utan att tillkalla polis, så är risken för ett körkortsingripande minimalt. Observera dock att ett försäkringsbolag kan komma att kräva att en polisanmälan gjorts om det blir en försäkringsfråga. Om en polisanmälan görs, uppstår risk för såväl böter som körkortsingripande.

Att erkänna eller neka till att ej anpassat avstånd

Har man erkänt så är polisens utredning klar. Genom att betala ordningsboten kommer Transportstyrelsen få vetskap om händelsen och de påbörjar då en utredning gällande körkortsingripande. Din skuld är fastställd genom ditt erkännande och bedömningen utgår från detta faktum.

Britta-M.-Kjellin-jur.kand-notarius-Publicus

Att neka betyder att en åklagare kommer få ärendet på sitt bord för att se om det finns bevis nog för att väcka åtal i Tingsrätt. I Tingsrätten har man möjlighet att argumentera och inkomma med bevisning som kan leda till en friande dom, som gör bötesföreläggandet ogiltigt. Detta i sin tur betyder att det inte blir någon körkortspåföljd. En fällande dom i Tingsrätt leder däremot till att Transportstyrelsen blir informerade, precis som vid ett erkännande.

Polisen – agerande och löften

Polisen

Polisen får besluta att omhänderta körkortet, men bara om de anser att en överträdelse varit allvarlig och om det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet. Detta innebär alltså inte en återkallelse utan att de, av säkerhetsskäl, omhändertar körkortet. Polisen kan alltså inte besluta eller lova något om körkortet och spärrtid. Det är bara Transportstyrelsen som slutligt kan återkalla ett körkort. Polisen får däremot medge en person att köra bil i ytterligare 48 timmar efter att de omhändertagit ett körkort.

I fall med att inte ha anpassat avstånd är det sällan som polisen omhändertar körkortet vid överträdelsetillfället, till skillnad från t.ex. vid en hastighetsöverträdelse. Detta innebär att Transportstyrelsen får vetskap om överträdelsen först när du betalat böterna, eller om du blir dömd för brottet i domstol.

Spärrtid på körkort vid ej anpassat avstånd

Det kan komma att ta allt från veckor till flera månader innan Transportstyrelsen skickar en underrättelse om att de överväger att gripa in mot ett körkort.

yttrande transportstyrelsen kört för nära
Mall – Kört för nära framförvarande fordon

Spärrtiden kan ligga på upp mot fyra månader, men normal påföljd är två månaders spärrtid. Om det inte har inträffat en sammanstötning med framförvarande fordon, så finns ofta relativt goda möjligheter att kunna få en varning. Om däremot en sammanstötning har inträffat så är en återkallelse av körkortet oftast garanterad.

Oavsett om överträdelsen medfört en sammanstötning eller ej, så är omständigheterna kring överträdelsen och dig personligen helt avgörande för vilken körkortspåföljd du kommer få. Ju allvarligare sammanstötning desto svårare att påverka saken.

Vad kan påverka spärrtiden när man kört för nära framförvarande fordon?

Ett ingripande mot ett körkort ska vara proportionerligt och göras utifrån en individualiserad bedömning. Nedan listade punkter är vad man särskilt tar hänsyn till:

  • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbetet)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Hur stora skadorna på eget och annans fordon varit

Det viktigaste

Henrik

Dessa punkter är aktuella i de allra flesta frågor som handlar om trafikbrott och ingripande mot körkort. Däremot har de olika stor betydelse beroende på vilken typ av trafikbrott det handlar om. En yrkesförare har till exempel generellt sätt alltid en fördel i jämförelse med en person som inte har lika stort behov av sitt körkort.

Men, när det kommer till dessa överträdelser är det först och främst “trafikfaran” som blir vägledande. Om det skett en sammanstötning med framförvarande – hur illa blev det? Om du inte sammanstött med framförvarande, vad har Polis beskrivit gällande omständigheterna?

Att redogöra händelsen i sig är därför av stor betydelse – särskilt om sammanstötning har inträffat. Allt ifrån fotodokumentation från händelsen till polisförhör med den andra parten har varit “räddningen” i några av våra uppdrag.

Övriga punkter

Även om omständigheterna vid överträdelsen är innehar störst betydelse är det dock viktigt att även lyfta fram allt som i övrigt som vägas in till din fördel. Behovet av körkort kan till exempel styrkas genom ett utlåtande från din arbetsgivare eller genom ett registreringsbevis om du är egen företagare. Sjukintyg om du har svårt att klara dig utan körkort. Var emellertid observant på att inte skicka in medicinskt underlag som gör att ditt körkortsinnehav blir ifrågasatt från ett medicinskt perspektiv.

Har det tagit särskilt lång tid sedan händelsen inträffade till Transportstyrelsen skickat sin underrättelse till dig? I så fall kan det vara en särskild omständighet som kan vägas in till din fördel.

Vad Transportstyrelsen inte tar hänsyn till

Prag, kongress

Transportstyrelsen tar ingen hänsyn till invändningar om sikt, motpartens körstil, väder, eller att överträdelsen du fått böter för skulle vara felaktig. Om du erkänt så har du även accepterat fullt ansvar för överträdelsen. Om du anser att det som polisen anför om händelsen är felaktigt så ska du neka till brottet. Har du felaktigt erkänt? Då kan eventuellt undanröjande av ordningsbot eller resning vara ett alternativ.

Myndigheten kommer emellertid bara ta hänsyn till de omständigheter vi beskrivit ovan och andra omständigheter som kan vara relevanta för ett körkortsbehov.

Juridisk experthjälp

Kontakta oss och få kostnadsfri juridisk vägledning av Sveriges mest erfarna jurister i körkortsmål.
Vi kan:
– Bedöma dina förutsättningar
– Ge dig tips och råd
– Bistå dig som ditt juridiska ombud

Vilka är vi?- Vi är de juridiska ombud som haft flest körkortsmål av alla Juridiska ombud i Sverige.

Här kan du ta del av några exempel på våra uppdragsutföranden:

Rulla till toppen