Kört för nära bilen framför? Vad händer nu?

Här reder vi ut:

  • Begreppet ej anpassat avståndet till framförvarande fordon.
  • Vad kan påverka spärrtiden?
  • Riskerad spärrtid.
  • Experthjälp m.m.

För nära är inte nära nog. Ring 010 10 10 020 för körkortshjälp.

– Vill du att vi gör en kostnadsfri bedömning i ditt ärende? Ring, skriv eller boka en telefontid.

Kört för nära – ej anpassat avstånd

Att köra för nära framförvarande bil innebär att du inte håller tillräckligt avstånd till bilen som kör framför dig på vägen. Det innebär att om något oförutsett händer framför dig, som en snabb inbromsning eller en olycka, kan du inte hinna stanna i tid och undvika en kollision. Det är en farlig situation eftersom du inte har tillräckligt med tid att reagera och bromsa.

Trafikförseelsen kan anses fullbordat även om du fysiskt sätt inte har sammanstött med det framförvarande fordonet.

Att framföra sitt fordon för nära framförvarande bil utgör ett trafikförseelse som normalt sett innebär att du får 2 000 kr i böter och två månaders spärrtid. Om du inte sammanstött med det framförvarande fordonet, så har du större chans att få en varning. Om en sammanstötning har inträffat så är möjligheten att påverka spärrtiden svårare ju allvarligare skador som uppstått.

Blev du för nära? Ring 010 10 10 020 för expertvägledning.

Whiplash skador till följd

Årligen drabbas drygt 30 000 personer i Sverige av Whiplash skador, varav drygt 10 % är av allvarlig natur. De flesta av dessa skador uppstår till följd av att personen har körts på bakifrån.

Att framföra sitt fordon för nära framförvarande bil handlar om ett riskbeteende som utsätter dig och dina medtrafikanter för allvarliga skador. I anledning därav innebär även att ditt körkortsinnehav blir ifrågasatt vid just denna typ av överträdelse.

Polisens bedömning om du kört för nära

Polisen använder sekundberäkning om de anser att du har kört för nära ett fordon. Kör du närmare än en sekund till framförvarande, så anses du med råge ha uppfyllt de kriterier som utgör brott. Säkerhetsavståndet är normalt sett den kända 3-sekundersregeln.

Huruvida du kan ha kört för nära framförvarande fordon eller inte kan vara en mycket svår fråga att bedöma. I fall som dessa står i regel ditt ord mot polisens. Med andra ord: om du inte själv erkänner att du har begått brottet, så måste frågan avgöras av de allmänna domstolarna (Tingsrätten , Hovrätt eller Högsta Domstolen).

Olycksrisk och bromssträcka

Avståndet till framförvarande fordon ska vara minst lika många meter som det antal kilometer i timmen du kör. Om du kör i 100 km i timmen så ska avståndet till framförvarande fordon vara minst 100 meter. 3-sekundersregeln är ett bra mått att förhålla sig till. Observera dock att reaktionstid, bromssträcka, väglag och kvalité på bildäck är faktorer som har en avgörande betydelse om du kommer hinna bromsa. Att man hållit sig till 3-sekundersregeln betyder alltså inte automatiskt att man haft tillräckligt avstånd.

Polisen bedömer om du kör för nära ett framförvarande fordon genom sekundberäkning. Brottet är fullbordat om du ligger 1 sekund bakom det framförvarande fordonet. I en hastighet om 100 km/tim utgör 1 sekund ca 27 meter. Polisen kan filma överträdelsen, men det är inget krav för att bli fälld. Polisens vittnesmål och avrapportering av händelsen räcker oftast för åklagare för att väcka åtal, om du inte godtagit en ordningsbot.

Ej anpassat avstånd med sammanstötning

körkort ej anpassat avstånd

Inte sällan anser sig en körkortshavare ha haft ett anpassat avstånd, men trots det kört in i ett framförvarande fordon. Men om man, under färd, kör in i ett framförvarande fordon så har man per definition kört för nära. Det spelar ingen roll om avståndet var 10 meter, 100 meter eller 10 kilometer. Om du inte hinner hinner reagera för att undvika olycka så har du inte heller haft ett anpassat avstånd.

När man har kört in i framförvarande fordon så anses man alltså ha orsakat olyckan, även om den framför tvärnitat eller gjort någon annan oväntad manöver. Tanken med att anpassa avståndet är just att hålla så pass avstånd att man hinner bromsa, oavsett vad som händer framför fordonet man kör. Annat är det såklart om du står stilla i en kö och själv blir påkörd bakifrån, vilket i sin tur resulterar i att ditt fordon kör in i det framförvarande.

Tät trafik, tätare lösning. Ring oss på 010 10 10 020.

Brott och böter

Brottet att ej anpassat avstånd till framförvarande fordon regleras i trafikförordningen 3 kap. 2 §. Den normala påföljden är att man får en ordningsbot på 2 000 kronor. Oftast bli man presenterad med böter för överträdelsen direkt på plats. Godtar man dessa böter (skriver under ordningsföreläggandet), så har man på samma gång erkänt sig skyldig till ett trafikbrott.

Observera att denna typ av överträdelse kan bedömas som vårdslöshet i trafik om sammanstötningen varit särskilt svår, eller det finns andra försvårande omständigheter kring överträdelsen.

Detta får du vanligtvis av polisen som en ordningsbot när händelsen inträffade. Polis kan, i efterhand, utställa ett kontorsföreläggande till dig – vilket är samma sak som att du hade fått boten på plats. När böterna är betalade, så har du samtidigt erkänt att du har begått trafikförseelsen. Du kan läsa mer om undanröjande av ordningsbot i vår artikel med samma namn.

Vårdslöshet i Trafik

Vårdslöshet i trafik är ett trafikbrott som handlar om att du medvetet har kört på ett trafikfarligt sätt. Denna typ av trafikbrott resulterar i långt värre konsekvenser både för din plånbok och körkort än den alternativa rubriceringen ej anpassat avstånd.
Om du är misstänkt för att ha begått vårdslöshet i Trafik så kommer ärendet flyttas över till en åklagare som ser över möjligheterna för att stämma dig för brottet. Om åklagaren bedömer att det finns grund för åtal, så kommer du först få ett erbjudande om att acceptera ett strafföreläggande. Om du inte accepterar den, så blir det domstolen som får bedöma saken. Blir du fälld för brottet, så riskerar du uppemot 10 månader i spärrtid (normalt 6 månader).

Om saken görs upp mellan parterna

Om du och föraren av det framförvarande fordonet gör upp saken “i godo” utan att tillkalla polis, så är risken för ett körkortsingripande minimalt. Observera dock att ett försäkringsbolag kan komma att kräva att en polisanmälan gjorts om det blir en försäkringsfråga. Om en polisanmälan görs, uppstår risk för såväl böter som körkortsingripande.

Att erkänna eller neka till att ej anpassat avstånd

Har man erkänt så är polisens utredning klar. Genom att betala ordningsboten kommer Transportstyrelsen få vetskap om händelsen och de påbörjar då en utredning gällande körkortsingripande. Din skuld är fastställd genom ditt erkännande och bedömningen utgår från detta faktum.

Britta-M.-Kjellin-jur.kand-notarius-Publicus

Att neka betyder att en åklagare kommer få ärendet på sitt bord för att se om det finns bevis nog för att väcka åtal i Tingsrätt. I Tingsrätten har man möjlighet att argumentera och inkomma med bevisning som kan leda till en friande dom, som gör bötesföreläggandet ogiltigt. Detta i sin tur betyder att det inte blir någon körkortspåföljd. En fällande dom i Tingsrätt leder däremot till att Transportstyrelsen blir informerade, precis som vid ett erkännande.

Skydda ditt körkort efter tät trafikincident. Ring 010 10 10 020

Polisen – agerande och löften

Polisen

Polisen får besluta att omhänderta körkortet, men bara om de anser att en överträdelse varit allvarlig och om det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet. Detta innebär alltså inte en återkallelse utan att de, av säkerhetsskäl, omhändertar körkortet. Polisen kan alltså inte besluta eller lova något om körkortet och spärrtid. Det är bara Transportstyrelsen som slutligt kan återkalla ett körkort. Polisen får däremot medge en person att köra bil i ytterligare 48 timmar efter att de omhändertagit ett körkort.

I fall med att inte ha anpassat avstånd är det sällan som polisen omhändertar körkortet vid överträdelsetillfället, till skillnad från t.ex. vid en hastighetsöverträdelse. Detta innebär att Transportstyrelsen får vetskap om överträdelsen först när du betalat böterna, eller om du blir dömd för brottet i domstol.

Spärrtid på körkort vid ej anpassat avstånd

I dessa fall kan komma att ta allt ifrån veckor till många månader innan Transportstyrelsen skickar en underrättelse om att de överväger att gripa in mot ditt körkort.

yttrande transportstyrelsen kört för nära
Mall – Kört för nära framförvarande fordon

Spärrtiden kan ligga på upp mot fyra månader, men normal påföljd är två månaders spärrtid. Om det inte har inträffat en sammanstötning med framförvarande fordon, så finns ofta relativt goda möjligheter att kunna få en varning. Om en sammanstötning har inträffat så beror det främst på skadebilden om hur stor möjligheten är att kunna påverka spärrtiden.

Vad kan påverka spärrtiden när man kört för nära framförvarande fordon?

Ett körkortsingripande ska vara välavvägt och det ska kunna motiveras som en nödvändighet för att bibehålla den svenska trafiksäkerheten. Vad Transportstyrelsen och Förvaltningsdomstolarna har beaktat i dessa typer av fall är:

Ett långvarit och anmärkningfritt innehav av körkort

Betydelsen av ett långt och anmärkningsfritt innehav av körkort inför en prövning om återkallelse av körkort är att det kan ha en positiv inverkan på beslutet. Ett långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav visar på en historik av ansvarsfullt och regelrätt körande. Det signalerar att individen har agerat i överensstämmelse med trafikreglerna och har undvikit allvarliga trafikbrott eller olyckor under en längre tidsperiod.

När det kommer till en prövning om återkallelse av körkort är en sådan historia av ansvarsfullt beteende en faktor som kan stärka individens fall. Det kan fungera som en indikator på att personen har lärt sig av tidigare misstag och visar en förmåga att följa trafikreglerna och agera i överensstämmelse med trafiksäkerheten.

Ett långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav kan bidra till att visa att individen har tagit sitt ansvar som förare på allvar och är kapabel att upprätthålla en hög nivå av trafiksäkerhet. Det kan vara ett positivt argument som visar på att personen är redo och lämplig att återfå sitt körkort om det tidigare hade återkallats av någon anledning.

Sammanfattningsvis innebär ett långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav att personen har visat på förmåga att följa trafikreglerna och köra ansvarsfullt. Det kan vara en fördel inför en prövning om återkallelse av körkort då det indikerar en positiv utveckling och en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet.

Få rätt riktning efter en för-nära-framförvarande-överträdelse. Ring 010 10 10 020.

Ditt behov av körkort, i arbete

Vikten av att ha ett stort behov av körkort i arbete handlar om hur det påverkar en individ i deras yrkesmässiga ansvar och möjligheter. Att ha ett stort behov av körkort i arbete är som att ha en central verktygslåda som är nödvändig för att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. Det är som en nyckelkomponent som gör det möjligt för personen att vara produktiv och effektiv i sitt yrkesliv.

Tänk på det som att körkortet är en viktig länk i arbetskedjan. Det kopplar samman personen med olika platser, kunder och arbetsuppgifter på ett snabbt och smidigt sätt. Det är som en arbetspartner som är alltid redo att följa med och hjälpa till, oavsett var arbetsdagen leder.

Att ha ett stort behov av körkort i arbete är som att vara en professionell resenär. Det ger möjlighet att närvara vid kundmöten, leveranser och möjligheten att snabbt svara på arbetsrelaterade ärenden. Det är som att ha en arbetsstyrka på hjul som gör det möjligt att vara på flera platser samtidigt.

För många yrken är körkortet inte bara en färdighet utan en nödvändighet. Det är som om det är en del av arbetsidentiteten och fungerar som en förutsättning för att kunna utöva yrket på ett framgångsrikt sätt. Ett stort behov av körkort i arbete visar på en stark arbetsengagemang och en förmåga att ta ansvar för att leverera professionellt och punktligt.

I sammanfattning är ett stort behov av körkort i arbete som att ha en nyckel till arbetsframgång. Det är en oumbärlig resurs som öppnar dörrar till nya möjligheter och underlättar för personen att prestera på topp i sitt yrkesliv. Det visar på engagemang, flexibilitet och en förmåga att anpassa sig för att uppnå professionella mål.

Är du egenföretagare så gäller det som sagts även dig!

Omständigheterna vid överträdelsetillfället, särskilt skador

Vikten av gynsamma omständigheter vid överträdelsetillfället, speciellt när det kommer till graden av skador som uppstått, kan jämföras med att ha en ljusare väg framåt när det gäller körkortsprocessen. Det är som om dessa omständigheter fungerar som en slags mildrande faktor som kan påverka resultatet av beslutet om körkortsingripande.

Tänk på det som att skadorna vid överträdelsetillfället är som en sorts mätpinne. Ju mindre skador och desto mindre allvarliga händelser som förekommer, desto större möjlighet finns det att undvika att körkortet dras in. Dessa omständigheter fungerar som en chans att visa att situationen inte var så farlig eller riskfylld som den kunde ha varit.

Gynsamma omständigheter vid överträdelsetillfället fungerar som en förmildrande faktor som kan påverka hur ditt fall bedöms. Det visar på en situation där risken för allvarliga konsekvenser var begränsad och där din handling inte hade en negativ inverkan på trafiksäkerheten i större skala. Det är som om dessa omständigheter hjälper till att balansera vågskålen i din fördel.

Att ha mindre skador och mindre allvarliga händelser vid överträdelsetillfället kan hjälpa till att visa att du agerade ansvarsfullt och reagerade på ett sätt som minimerade faran. Det är som att kunna berätta en historia där du tog de nödvändiga åtgärderna för att förhindra att situationen eskalerade till större problem. Detta kan vara en faktor som talar för att ditt körkort inte bör dras in.

Sammanfattningsvis visar gynsamma omständigheter vid överträdelsetillfället, särskilt när det gäller skadornas omfattning, på din förmåga att hantera situationen och minska risken. Det är som en möjlighet att visa att du inte bara var medveten om trafiksäkerhet utan också agerade för att minimera eventuell fara. Det kan vara en avgörande faktor som påverkar beslutet om körkortsingripande och kan hjälpa dig att behålla ditt körkort.

Ta professionell hjälp och få professionellt resultat Ring 010 10 10 020.

Det viktigaste

Henrik

Dessa punkter är aktuella i de allra flesta frågor som handlar om trafikbrott och ingripande mot körkort. Däremot har de olika stor betydelse beroende på vilken typ av trafikbrott det handlar om. En yrkesförare har till exempel generellt sätt alltid en fördel i jämförelse med en person som inte har lika stort behov av sitt körkort.

Men, när det kommer till dessa överträdelser är det först och främst “trafikfaran” som blir vägledande. Om det skett en sammanstötning med framförvarande – hur illa blev det? Om du inte sammanstött med framförvarande, vad har Polis beskrivit gällande omständigheterna?

Att kunna redogöra för vad som inträffade är mycket viktigt. Allt ifrån fotodokumentation till polisförhör har varit “räddningen” i flertalet av våra klienters processer.

Ring 010 10 10 020 så navigerar vi dig igenom saken.

Övriga punkter

Prag, kongress

Även om omständigheterna vid överträdelsen är innehar störst betydelse är det dock viktigt att även lyfta fram allt som i övrigt som vägas in till din fördel. Behovet av körkort kan till exempel styrkas genom ett utlåtande från din arbetsgivare eller genom ett registreringsbevis om du är egen företagare. Sjukintyg om du har svårt att klara dig utan körkort. Var emellertid observant på att inte skicka in medicinskt underlag som gör att ditt körkortsinnehav blir ifrågasatt från ett medicinskt perspektiv.

Har det tagit särskilt lång tid sedan händelsen inträffade till Transportstyrelsen skickat sin underrättelse till dig? I så fall kan det vara en särskild omständighet som kan vägas in till din fördel.

Myndigheten kommer emellertid bara ta hänsyn till de omständigheter vi beskrivit ovan och andra omständigheter som kan vara relevanta för ett körkortsbehov.

Juridisk experthjälp

Kontakta oss och få kostnadsfri juridisk vägledning av Sveriges mest erfarna jurister i körkortsmål.
Vi kan:
– Bedöma dina förutsättningar
– Ge dig tips och råd
– Bistå dig som ditt juridiska ombud

Vilka är vi?- Vi är de juridiska ombud som haft flest körkortsmål av alla Juridiska ombud i Sverige.

Här kan du ta del av några exempel på våra uppdragsutföranden:

Rulla till toppen