kört för nära framförvarande körkort

Riskerar du eller har du fått ditt körkort återkallat på grund av att du ej anpassat avstånd till framförvarande fordon? Läs vidare för råd hur du ska få minsta möjliga påföljd.

De flesta frågor vi får gäller vilken spärrtid man riskerar och om varning är möjligt, se mer om det nedan. Längre ned förklarar vi vad följden av ett godtaget bötesföreläggande kan bli. Vi svarar även på frågor om dubbelbestraffning, polisens befogenheter och vad rådrum betyder. Längst ned på sidan tipsar om de tjänster vi kan erbjuda vid återkallat körkort på grund av ej anpassat avstånd.

Spärrtid på körkort vid ej anpassat avstånd

Spärrtiden kan ligga på upp mot fyra månader, men normal påföljd är två månaders spärrtid, vilket i vissa fall kan reduceras till en månad redan hos Transportstyrelsen. Det är också möjligt att få varning vid denna överträdelse. Det är emellertid alltid omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om varning blir aktuellt. Men det är större möjlighet att få en varning efter en välskrivet överklagan till Förvaltningsrätten än hos Transportstyrelsen. Vill du veta om du har möjlighet till en kortare spärrtid? Läs vidare eller kontakta oss direkt.

Behov av körkort – ej anpassat avstånd

Ett körkortsingripande ska alltid göras med utgångspunkt i en individualiserad bedömning i varje enskilt fall. Detta innebär att samma överträdelse kan ge olika påföljd, då inget fall är det andra likt. De omständigheter som i domstolar lett till en mildare bedömning än normalfallet utgår från omständigheter vid överträdelsen, personens körkortsbehov och körkortshistorik:

  • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbete)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Hur stora skadorna på eget och annans fordon varit

Dubbelbestraffning

Vi får många frågor om hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla ett körkort när man redan fått böter för att ej ha anpassat avstånd till framförvarande.

Böter är det straff man får på grund av det brott man begått, t.ex. att oraka en olycka på grund av att man ej har anpassat avståndet. En körkortsåterkallelse å andra sidan är en myndighets-administrativ åtgärd, vilken har trafiksäkerhet som utgångspunkt. Dessa delar är helt åtskilda och avsikten med att återkalla körkortet är således inte att straffa, utan som ett skydd för övriga trafikanter. Detta är avgjort ända upp i Högsta domstolen i mål NJA 2015 s. 587.

Att erkänna eller neka

När man har kört in i framförvarande fordon så anses man ha orsakat olyckan, även om den framför tvärnitat eller gjort någon annan oväntad manöver. Tanken med att anpassa avståndet är just att hålla såpass avstånd att man hinner bromsa oavsett vad som händer framför. Utgångspunkten är alltså att man bär skulden till olyckan för att man inte följt trafikreglerna, varför även körkortsinnehavet blir en fråga i förlängningen.

Oftast bli man presenterad med böter för överträdelsen direkt på plats. Godtar man dessa böter (skriver under bötesföreläggandet), så har man på samma gång erkänt sig skyldig till ett trafikbrott.

Erkänna vid ej anpassat avstånd

körkort ej anpassat avstånd

Har man erkänt så är polisens utredning klar och de i sin tur informerar Transportstyrelsen om överträdelsen. Myndigheten startar då ett ärende för att utredda personens lämplighet att inneha körkort..

Transportstyrelsen tar ingen hänsyn till invändningar om sikt, motpartens körstil, väder, eller att överträdelsen du fått böter för på annat sätt är felaktig. Om du erkänt så har du även accepterat fullt ansvar för överträdelsen och myndigheten kommer bara ta hänsyn till de omständigheter vi beskrivit ovan. Om du anser att det som påstås om händelsen är felaktigt så ska du neka till brottet. Har du felaktigt erkänt? Då kan eventuellt undanröjande av ordningsbot eller resning vara ett alternativ, läs mer om det här

Neka till ansvar

Att neka betyder att en åklagare kommer få ärendet på sitt bord för att se om det finns bevis nog för att väcka åtal i Tingsrätt. I Tingsrätten har man möjlighet att argumentera och inkomma med bevisning som kan leda till en friande dom, som gör bötesföreläggandet ogiltigt. Detta i sin tur betyder att det inte blir någon körkortspåföljd. En fällande dom i Tingsrätt leder däremot till att Transportstyrelsen informeras, precis som vid erkännande.

Man ska dock vara medveten om att Transportstyrelsen, även om man nekar, fattar ett preliminärt beslut om återkallelse i de flesta fall. I ett sådant beslut kan de inte utfärda en varning. Så, om du tror att dina omständigheter kan vara tillräckligt ömmande för att få en varning så kan det alltså vara en nackdel att neka. Detta då hanteringstiden i domstol kan dra ut på tiden och du under tiden har körkortet återkallat preliminärt. I en sådan situation kan vi ge dig råd om hur du bäst bör agera.

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan en spärrtid gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in. Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan måste få ett nytt körkort utfärdat.

Polisen – agerande, löften och rådrum

Polisen får besluta att omhänderta körkortet, men bara om de anser att en överträdelse varit allvarlig nog och om det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet. Detta innebär alltså inte en återkallelse utan att de av säkerhetsskäl omhändertar körkortet. Det är bara Transportstyrelsen som kan återkalla ett körkort. Polisen får också medge en person att köra bil i ytterligare 24 timmar efter att de omhändertagit ett körkort.

Löften från polisen

Vi får ofta höra att polisen gjort si eller sagt så – får de verkligen göra det? Speciellt vanligt ser det ut att vara att polisen “lovar” att inget kommer hända med körkortet, om man bara godtar böterna. Vad polisen menar är att körkortet inte kommer omhändertas på plats. Men han väljer samtidigt att inte upplysa om att Transportstyrelsen får information om händelsen och att de kan göra en annan bedömning.

Oavsett vad polisen sagt eller lovat, så spelar det ingen roll för Transportstyrelsens bedömning – inte ens om du kan bevisa vad som sagts. Eventuellt skulle bevis om sådana påståenden kunna leda till disciplinära påföljder för polisen i fråga, men för ditt körkort spelar det ingen roll.

Att begära rådrum

Rådrum är en lagstadgad rättighet som kort betyder att du ber om betänketid innan du godtar böter. Tyvärr har vi hört från mer än en som kontaktat oss efter en incident att vissa poliser inte tillåtit detta. Det har till och med förkommit att poliser skrattat åt personer som bett om det, eller “hotat” med att inte tillåta personen att få köra i 24 timmar om de kvarstår vid sin begäran. Detta betydde i ett fall att personen skulle få gå hem, från en plats flera mil från trafikerad väg, om han inte hade undertecknat erkännandet.

Regeln om rådrum lyder:

Vid utfärdande av föreläggande av ordningsbot får rådrum med godkännandet medges. Till den misstänkte lämnas då exemplar 2 av föreläggandet, inbetalningskort samt svarskuvert.
Rikspolisstyrelsens författningssamling 2008:1, § 15

Polisen kan välja att ge rådrum i 8 dagar; men bara till personer som bor i de nordiska länderna. Är man under 18 år bör man alltid ges rådrum för att kunna rådgöra med sin vårdnadshavare.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan? Se våra tjänster nedan.

Länkar av intresse

I detta blogginlägg finns information om storlek på bötesföreläggande och lite kort om varför ett ingripande mot körkort ofta blir aktuellt efter att man ej anpassat avstånd till framförvarande.

Här kan du läsa mer om hur Transportstyrelsen beräknar avstånd och därmed allvarlighetsgraden i överträdelsen.

Funderar du på vad som kommer hända i ditt körkortsärende? Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top