Att ej ha anpassat avstånd till framförvarande fordon kan medföra återkallat körkort och framförallt om det inträffat en sammanstötning med det framförvarande fordonet.

Vi reder vi ut:

  • Vad du kan göra
  • begreppet
  • brottet och
  • vad du kan förvänta dig i anledning av kommande spärrtid.

Att inte hålla ett anpassat avstånd till framförvarande fordon medför en betydande risk att en olycka kan uppstå. Trafikverkets olycksstatistik visar även att drygt hälften av alla trafikolyckor handlar om just denna typ av överträdelse.

Olycksrisk och bromssträcka

Avståndet till framförvarande fordon ska vara minst lika många meter som det antal kilometer i timmen du kör. Om du kör i 100 km i timmen så ska avståndet till framförvarande fordon vara minst 100 meter. 3-sekundersregeln är ett bra mått att förhålla sig till. Observera dock att reaktionstid, bromssträcka, väglag och kvalité på bildäck är faktorer som har en avgörande betydelse om du kommer hinna bromsa. Att man hållit sig till 3-sekundersregeln betyder alltså inte automatiskt att man haft tillräckligt avstånd.

Brottet ej anpassat avstånd med sammanstötning

Inte sällan anser sig en körkortshavare ha haft ett anpassat avstånd, men trots det kört in i ett framförvarande fordon. Men om man, under färd, kör in i ett framförvarande fordon så har man per definition kört för nära. Det spelar ingen roll om avståndet var 10 meter, 100 meter eller 10 kilometer. Om man inte hinner hinner reagera för att undvika olycka så har man inte haft ett anpassat avstånd.

körkort ej anpassat avstånd

När man har kört in i framförvarande fordon så anses man alltså ha orsakat olyckan, även om den framför tvärnitat eller gjort någon annan oväntad manöver. Tanken med att anpassa avståndet är just att hålla så pass avstånd att man hinner bromsa, oavsett vad som händer framför fordonet man kör. Annat är det såklart om du står stilla i en kö och själv blir påkörd bakifrån, vilket i sin tur resulterar i att ditt fordon kör in i det framförvarande.

Brottet att ej anpassat avstånd till framförvarande fordon regleras i trafikförordningen 3 kap. 2 §. Den normala påföljden är att man får en ordningsbot på 2 000 kronor. Oftast bli man presenterad med böter för överträdelsen direkt på plats. Godtar man dessa böter (skriver under ordningsföreläggandet), så har man på samma gång erkänt sig skyldig till ett trafikbrott.

Observera att denna typ av överträdelse kan bedömas som vårdslöshet i trafik om sammanstötningen varit särskilt svår, eller det finns andra försvårande omständigheter kring överträdelsen.

Om saken görs upp mellan parterna

Om du och föraren av det framförvarande fordonet gör upp saken “i godo” utan att tillkalla polis, så är risken för ett körkortsingripande minimalt. Observera dock att ett försäkringsbolag kan komma att kräva att en polisanmälan gjorts om det blir en försäkringsfråga. Om en polisanmälan görs, uppstår risk för såväl böter som körkortsingripande.

Ej anpassat avstånd – utan sammanstötning

Brottet att ej ha haft ett anpassat avstånd till framförvarande fordon kan man begå även utan att sammanstötning skett. I dessa fall handlar det om att polisen gjort iakttagelser och bedömt att du inte hållit ett tillräckligt avstånd till ett framförvarande fordon.

Polisen bedömer om du kör för nära ett framförvarande fordon genom sekundberäkning. Brottet är fullbordat om du ligger 1 sekund bakom det framförvarande fordonet. I en hastighet om 100 km/tim utgör 1 sekund ca 27 meter. Polisen kan filma överträdelsen, men det är inget krav för att bli fälld. Polisens vittnesmål och avrapportering av händelsen räcker oftast för åklagare för att väcka åtal, om du inte godtagit en ordningsbot.

Att erkänna eller neka till att ej anpassat avstånd

Har man erkänt så är polisens utredning klar. Genom att betala ordningsboten kommer Transportstyrelsen få vetskap om händelsen och de påbörjar då en utredning gällande körkortsingripande. Din skuld är fastställd genom ditt erkännande och bedömningen utgår från detta faktum.

Att neka betyder att en åklagare kommer få ärendet på sitt bord för att se om det finns bevis nog för att väcka åtal i Tingsrätt. I Tingsrätten har man möjlighet att argumentera och inkomma med bevisning som kan leda till en friande dom, som gör bötesföreläggandet ogiltigt. Detta i sin tur betyder att det inte blir någon körkortspåföljd. En fällande dom i Tingsrätt leder däremot till att Transportstyrelsen blir informerade, precis som vid ett erkännande.

Polisen – agerande och löften

Polisen får besluta att omhänderta körkortet, men bara om de anser att en överträdelse varit allvarlig och om det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet. Detta innebär alltså inte en återkallelse utan att de, av säkerhetsskäl, omhändertar körkortet. Polisen kan alltså inte besluta eller lova något om körkortet och spärrtid. Det är bara Transportstyrelsen som slutligt kan återkalla ett körkort. Polisen får däremot medge en person att köra bil i ytterligare 48 timmar efter att de omhändertagit ett körkort.

I fall med att inte ha anpassat avstånd är det sällan som polisen omhändertar körkortet vid överträdelsetillfället, till skillnad från t.ex. vid en hastighetsöverträdelse. Detta innebär att Transportstyrelsen får vetskap om överträdelsen först när du betalat böterna, eller om du blir dömd för brottet i domstol.

Spärrtid på körkort vid ej anpassat avstånd

Det kan komma att ta allt från veckor till flera månader innan Transportstyrelsen skickar en underrättelse om att de överväger att gripa in mot ett körkort.

Spärrtiden kan ligga på upp mot fyra månader, men normal påföljd är två månaders spärrtid. Om det inte har inträffat en sammanstötning med framförvarande fordon, så finns ofta relativt goda möjligheter att kunna få en varning. Om däremot en sammanstötning har inträffat så är en återkallelse av körkortet oftast garanterad.

Oavsett om överträdelsen medfört en sammanstötning eller ej, så är omständigheterna kring överträdelsen och dig personligen helt avgörande för vilken körkortspåföljd du kommer få. Ju allvarligare sammanstötning desto svårare att påverka saken.

Vad kan påverka spärrtiden när man kört för nära framförvarande fordon?

Ett ingripande mot ett körkort ska vara proportionerligt och göras utifrån en individualiserad bedömning. Nedan listade punkter är vad man särskilt tar hänsyn till:

  • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbetet)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Hur stora skadorna på eget och annans fordon varit

Det viktigaste

Dessa punkter är aktuella i de allra flesta frågor som handlar om trafikbrott och ingripande mot körkort. Däremot har de olika stor betydelse beroende på vilken typ av trafikbrott det handlar om. En yrkesförare har till exempel generellt sätt alltid en fördel i jämförelse med en person som inte har lika stort behov av sitt körkort.

Men, när det kommer till dessa överträdelser är det först och främst “trafikfaran” som blir vägledande. Om det skett en sammanstötning med framförvarande – hur illa blev det? Om du inte sammanstött med framförvarande, vad har Polis beskrivit gällande omständigheterna?

Att redogöra händelsen i sig är därför av stor betydelse – särskilt om sammanstötning har inträffat. Allt ifrån fotodokumentation från händelsen till polisförhör med den andra parten har varit “räddningen” i några av våra uppdrag.

Övriga punkter

Även om omständigheterna vid överträdelsen är innehar störst betydelse är det dock viktigt att även lyfta fram allt som i övrigt som vägas in till din fördel. Behovet av körkort kan till exempel styrkas genom ett utlåtande från din arbetsgivare eller genom ett registreringsbevis om du är egen företagare. Sjukintyg om du har svårt att klara dig utan körkort. Var emellertid observant på att inte skicka in medicinskt underlag som gör att ditt körkortsinnehav blir ifrågasatt från ett medicinskt perspektiv.

Har det tagit särskilt lång tid sedan händelsen inträffade till Transportstyrelsen skickat sin underrättelse till dig? I så fall kan det vara en särskild omständighet som kan vägas in till din fördel.

Vad Transportstyrelsen inte tar hänsyn till

Transportstyrelsen tar ingen hänsyn till invändningar om sikt, motpartens körstil, väder, eller att överträdelsen du fått böter för skulle vara felaktig. Om du erkänt så har du även accepterat fullt ansvar för överträdelsen. Om du anser att det som polisen anför om händelsen är felaktigt så ska du neka till brottet. Har du felaktigt erkänt? Då kan eventuellt undanröjande av ordningsbot eller resning vara ett alternativ.

Myndigheten kommer emellertid bara ta hänsyn till de omständigheter vi beskrivit ovan och andra omständigheter som kan vara relevanta för ett körkortsbehov.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan? Se våra tjänster nedan.

Indraget Körkort
Ej Anpassat Avstånd - Indraget Körkort
Titel
Ej Anpassat Avstånd - Indraget Körkort
Beskrivning
Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon? Vi reder ut begreppet, vad du kan förvänta dig och vad du bör fokusera på i ditt yttrande
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies och vår integritetspolicy. 

Scroll to Top