Opålitlig i nykterhetshänseende – Hur du kan rädda körkortet och vad som är viktigt att tänka på när du skriver till Transportstyrelsen eller överklagar Transportstyrelsens meddelade beslut.

Sveriges mest erfarna trafikjurister ger dig svaret på dom viktigaste frågorna!

Varför vi är det första valet när det kommer till trafikmål:

Här kan du läsa:

Inledning

Riskerar du att förlora ditt körkort på grund av anklagelser om opålitlighet i nykterhetshänseende? Står du inför en komplex situation där nykterhetsanmärkningar hotar din körkortsframtid?

Tänk dig att ditt körkort hotas trots att det inte handlar om trafikbrott. Opålitlighet i nykterhetshänseende kan leda till indragning baserat på nykterhetsanmärkningar. Processen kan vara överväldigande och förvirrande, och dina rättigheter kan stå på spel.

Vi är här för att hjälpa dig. Med vår djupa expertis inom trafikjuridik kan vi guida dig genom processen. Vi kommer analysera ditt fall, skapa en skräddarsydd strategi och försvara ditt körkort. Genom att samarbeta med oss ökar du dina chanser att uppnå en positiv lösning och behålla din rätt att köra lagligt och säkert. Din körkortsframtid är vår prioritet.

Boka en telefontid för kostnadsfri konsultation med en av våra experter!

Opålitlighet i nykterhetshänseende

Att bedömas vara opålitlig i nykterhetshänseende innebär att Transportstyrelsen anser att du är personligt olämplig för körkortsinnehav. Anledningen beror på att det har riktats nykterhetsanmärkningar mot dig som exempelvis ringa narkotikabrott och/eller att du omhändertagits för berusning.

Denna återkallelsegrund ifrågasätts väldigt ofta av väldigt många. Alltså, vad Transportstyrelsen har att göra med hur du beter dig annat än i trafiken. Frågan är svår att förklara med få ord. Vi går därför igenom saken från grunden som exempelvis: vad som går och inte går att göra i dessa fall men, framför allt hur du eventuellt kan påverka din situation till det bättre (eller göra saken ännu värre, för den delen).

Ett körkort ska återkallas, om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort – körkortslagen (1998:448) 5 kapitlet 3 § p 5

Ett körkort ska återkallas, om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort

Enkelt förklarat handlar detta om att man antingen bedömer, eller misstänker, att du inte är personligt lämplig för att inneha körkort. Anledningen till detta handlar oftast om att det föreligger nykterhetsanmärkningar mot dig.

Det kan till exempel handla om att du blivit omhändertagen enligt LOB eller använt narkotika.

Kortfattat: Om Transportstyrelsen misstänker att du är olämplig för körkortsinnehav så startas en utredning för att klarlägga saken.

Att få sitt körkort återkallad på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende handlar alltså inte om att du begått ett trafikbrott, utan att du anses vara personligt olämplig.

Transportstyrelsens bedömning utgår ifrån Trafiksäkerheten

Statliga utredningar har sett ett samband mellan personer som har nykterhetsanmärkningar och trafikolyckor. I flertalet fall har alkohol eller narkotika varit inblandade i dessa olyckor.

Opålitlighet i nykterhetshänseende, Indraget körkort

För att undvika trafikrisker ifrågasätter man därför så snabbt som möjligt den person som missköter sig vid upprepade tillfällen. Dels för att försöka förmå personen att sköta sig, men även för att försöka förhindra att personen utvecklar ett missbruk.

Tydliga tecken på olämplighet är om en person blivit omhändertagen för berusning eller narkotikabruk, vid upprepade tillfällen. Tre omhändertaganden enligt LOB under de senaste två åren är normalt sett tillräckligt för att få sitt körkort återkallat. Om det handlar om narkotika så kan det räcka med 1-3 tillfällen. Endast i undantagsfall kan en person få behålla körkortet om det inträffar.

Källor: SOU 1963:72, SOU 1970:61, SOU 2008:130 prop. 1975/76:155 s.77f m.fl.

LOB – Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.

Uttrycket LOB kommer från förkortningen på den lag som ger polisen befogenhet att tillfälligt omhänderta berusade personer;  Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lagen är ämnad att vara en social skyddslagstiftning där omhändertaganden ska göras med omsorgen för den enskilde individen. Lagen förutsätter att vissa kriterier ska vara uppfyllda vid ett omhändertagande. Inte minst för att en LOB inte kan överklagas och kan skapa problem för såväl körkortet som vapeninnehav.

Opålitlig i nykterhetshänseende körkortsinnehav

Det finns tyvärr en mängd JO-ärenden där omhändertaganden skett utan lagstöd (JO dnr 4649-2019, JO dnr 7422-2015, JO dnr 3902-2015 m.fl).

Efter tre omhändertaganden enligt LOB inom loppet av två år, innebär att Transportstyrelsen kommer överväga ett körkortsingripande. Anledningen till detta beror på den tidigare anförda anledningen. Alltså att man vill fånga upp ett potentiellt missbruk på ett tidigt stadie och på så sätt undvika framtida trafikfarliga situationer.

Källor: DS 2001:31 s. 35, JuU 1975/76:37, SFS 1976:511, Förordningen 1841:58 s. 1 emot fylleri och dryckenskap.

Användning av narkotika

Opålitlig för körkort på grund av nykterhetsanmärkningar

Även användande av narkotika eller narkotikaklassade läkemedel medför att den personliga lämpligheten ifrågasatt. Framför allt om det inträffar vid upprepade tillfällen inom de senaste två åren.

Om intaget av narkotika har inträffat som “ett enstaka tillfälle” så är det normalt sett inte en risk för körkortet.

I tillägg till droger som sådana (hasch, kokain, amfetamin, osv) så innefattar även detta användning av narkotikaklassade mediciner, om de inte är föreskrivna av läkare.

Anmälan baserad på andra uppgifter

Opålitlig i nykterhetshänseende handlar alltså om upprepade misskötsamheter gällande nykterhet. Men, denna bedömning kan även göras om det framkommer uppgifter om till exempel narkotikabruk.

Dessa uppgifter kan till exempel komma från dig själv vid samtal med läkare, socialnämnd eller frivårdsutredning. Eller genom uppgifter från en brottmålsdom, polisförhör, övervakare med mera.

När anses man vara opålitlig i nykterhetshänseende

Förutsättningarna för att bli bedömd som opålitlig i nykterhetshänseende är att man ska, med viss säkerhet, kunna se ditt beteende som problematiskt.

Opålitlig i nykterhetshänseende lagen om omhändertagande av berusade personer

Att använda narkotika eller sakna kontroll när man dricker alkohol är inte ansett acceptabelt. Detta gäller alltså särskilt om beteendet händer flera gånger.

Bedömningen om körkortet ska bli indraget kräver i princip att det antingen:
1) Finns ett tydligt mönster (upprepad misskötsamhet) eller
2) En personutredning som kan påvisa olämpligheten.
Frågan om nödvändigheten av ingripande mot körkort baseras sedan utifrån en helhetsbedömning av personen. Den risken för fortsatt misskötsamhet blir avgörande. Det gäller oavsett det handlar om dåligt spritsinne eller användande av narkotika.

Personutredning

I utredningssyfte kan Transportstyrelsen till exempel avkräva att en körkortsinnehavare medverkar i en personutredning genom socialförvaltningen.

Fundersam

Observera att Transportstyrelsen inte alltid behöver göra en utredningen. Om det har inträffat tillräckligt många nyterhetsanmärkningar så är ofta en personutredning onödig.
Samma sak gäller om man tidigare genomgått en utredning men att Transportstyrelsen då valde att inte göra ett ingripande mot körkortet.
Nya misskötsamhet i närtid till utredningen medför regelmässigt att Transportstyrelsen då väljer att gripa in mot körkortet.

Det är viktigt att nämna att en utredning inte vara för gammal (2 år). Därför kan Transportstyrelsen bli tvungna att utreda personen innan ett körkortsingripande kan bli motiverat.

Källor: Prop. 1975/76:155 s. 77 f.

Bör du medverka i en förelagd utredning gällande opålitlig i nykterhetshänseende?

Om Transportstyrelsen misstänker att det finns grund för gripa in mot ditt körkort på grund av opålitlighet ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda lämpligheten.

Prag, kongress

Utredningen blir gjord genom att Transportstyrelsen meddelar dig ett föreläggande och kan avse att du ska ge in ett läkarintyg, medverka i en personutredning med mera.

Om du inte medverkar i en förelagd utredningen så kommer detta ligga dig till last. Transportstyrelsen kommer då anse det bevisat att du inte är personligt lämplig för körkortsinnehav. Därför bör du alltid medverka i en förelagd utredning.

Observera att Transportstyrelsens beslut om ingripande mot ditt körkort kommer vara baserat på vad utredningen visar. Det inkluderar alltså även vad du själv har framfört under utredningen. Vad du säger i en utredning kan alltså ha en avgörande betydelse för om du får behålla körkortet eller inte.

rättsfall opålitlighet
Rättsfall, samling

Observera att en utredning även kan mynna ut i att en misstänkt missbruks- eller beroendediagnos blir ställd på dig.
Om så sker så blir ditt körkort inte återkallat på grund av opålitlighet i Nykterhetshänseende. Transportstyrelsen kommer då istället att återkalla ditt körkort genom att du inte uppfyller de medicinska krav som innehav av körkort kräver.

Källor: Körkortsförordning (1998:980) 5 kap. 2 §, prop. 1975/76:155 s. 78 och prop. 1997/98:124 s. 75

Hur länge kan körkortet bli indraget?

Hur lång spärrtid man när det handlar opålitlighet i nykterhetshänseende utgår ifrån den helhetsbild som utredningen visar om dig.

Lagstiftningen menar att en spärrtid inte bör vara längre än nödvändigt för att skötsamhet ska kunna ses uppfylld.
Denna tid är därför, i normalfallet, ett (1) år från den senaste nykterhetsanmärkningen.

Källor: prop. 1975/76:155 s. 101 och prop. 1997/98:124 s. 41

Kan man få alkolås i stället för att få indraget körkort?

Nej, ett alkolås kan inte komma i fråga om ditt körkort och körkortstillstånd har blivit återkallat på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende.

Rattfylleri alkolås återkallat körkort

Ett alkolås beviljas genom den sökande får ett nytt körkortstillstånd och ett villkorat körkort. Förutsättningen för att kunna få körkortstillstånd är att man inte omfattas av ett missbruk eller beroende och att man i övrigt uppfyller den personliga lämplighet som körkortstillståndet kräver.

Eftersom återkallelse som baseras på opålitlighet faller in under bedömningen om bristande personlig lämplighet, så finns därför inte lagstöd för att få körkortstillstånd.
Därmed kan således inte heller ett villkorat körkort meddelas i dessa fall.

Dessutom kan opålitligheten bero på annat än alkohol (narkotika) och det är enbart alkoholrelaterade rattfylleribrott som kan bevilja alkolås. 

Källor: Körkortslag 3 kap. 2 §, Prop. 2017/18:63

Detta bör du fokusera på i yttranden eller överklaganden rörande opålitlig i nykterhetshänseende

Bakgrunden till varför man misstänks, eller fått beslut om, att vara opålitlig i nykterhetshänseende kan variera avsevärt från fall till fall.
Man måste därför gå igenom ärendet för att se vilka förutsättningar som finns i det enskilda fallet. Det är därför svårt att ge annat än generella råd i dessa frågor.

arbete körkortsjurist

Vad som är viktigt är däremot vad utredningen visar, när den är genomförd och vad nykterhetsanmärkningarna handlar om. Detta framförallt för att se Transportstyrelsens underlag är tillräckligt och framförallt om den kan anses vara aktuell.
Därefter får man se vad man eventuellt kan komplettera utredningen med.

Tyngdpunkten i dessa fall handlar inte primärt om hur stort körkortsbehov du har eller hur länge du haft körkort utan om att tillrättalägga helhetsbilden av dig.
Utlåtande från arbetsgivare har, i viss mån, haft inverkande betydelse. Liksom utlåtanden från exempelvis läkare eller psykologer med mera.

Här kan du läsa vad domstolarna, i vissa fall har ansett väsentligt, för bedömningen om att vara opålitlig för innehav av körkort. Sidan innehåller även ett axplock av våra egna rättsfall.

Juridisk expertkunskap

Hittar du inte informationen du söker?
Letar du efter information inför yttrande eller överklagan?
Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan?

– Vi har vunnit mängder av mål som handlar om opålitlighet i nykterhetshänseende. Vi vet därför vad som kan rädda ditt körkort i dessa frågor. Här kan du ta del av två exempelskrivelser.

Här nedan kan du se exempel på yttranden/överklaganden:

Trafikjurist Henrik VS Transportstyrelsen

Vill du veta mer om oss?

Rulla till toppen