När du står inför en situation där ditt körkort och din framtid hotas av Transportstyrelsen är osäkerheten och stressen förståeligt överväldigande.

Att förlora körkortet och yrkesmöjligheter är en mardröm. Komplexiteten i reglerna och processerna gör situationen ännu mer förvirrande och skrämmande.

Du behöver inte gå igenom det ensam. Trafikjuristerna har framgångsrikt hanterat flest trafikärenden i Sverige – Med oss vid din sida kan du därför känna dig säker med att vår juridiska expertis och erfarenhet troligtvis är din bästa möjlighet för att vinna framgång.

Här kan du ta del av ett av våra arbetsexempel:

Trafikjuristerna

Verifierad Kunskap 

När det kommer till ärenden som handlar om körkortsingripanden är vi de ombud som haft flest mål gällande körkort och trafiktillstånd av alla jurister och advokater i Sverige. Du därför känna dig trygg med vetskapen om att din process mot Transportstyrelsen kommer drivas på ett kraftfullt och effektivt sätt, med kunskap och erfarenhet som bas.

Här kan du läsa mer om våra 10 steg till framgång.

1. Kostnadsfri genomgång

Det ligger alltid i vårt intresse att vinna de mål som våra klienter anlitat oss för. Därför genomför vi alltid en ärendegranskning innan vi accepterar ett uppdrag. Denna granskning sker utan kostnad för dig.

Vi gör detta i syfte att kontrollera om det finns förutsättningar att vinna framgång i ditt ärende. Men, även för att ge dig möjligheten att kunna granska våra kunskaper inom trafikjuridik och känna att vi är rätt ombud för dig, – innan du betalar en krona.

2. Körkortsmål – inte brottmål 

Vårt uppdrag handlar om ditt körkort – inte om brottet. Huruvida du är skyldig eller inte och vilken bevisning som finns, hör till brottmålet. Processen gällande körkortet är helt annorlunda än brottmålet och helt andra bedömningskriterier appliceras. Om du behöver ombud i en brottmålsprocess, så ska du vända dig till en brottmålsadvokat i din närhet.

3. Skriftlig process 

Körkortsärenden, hos såväl Transportstyrelsen som Förvaltningsrätterna, är en skriftlig process.

Det betyder att vi skriver yttranden och överklaganden som sedan skickas till Transportstyrelsen respektive Förvaltningsdomstolarna (Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen).

4. Uppdrag i hela Sverige 

Då körkortsärenden uteslutande är skriftligt så åtar vi oss uppdrag i hela Sverige. Kontakt med våra klienter sker huvudsakligen via telefon, e-post eller webbkonferens.

Det ingår alltså inte i vårt uppdrag att företräda dig på plats i en process, det är inte heller nödvändigt. Vi har haft ärenden i samtliga Förvaltningsrätter i Sverige.

5. FAST PRIS FÖR UPPDRAGET – FÖRSKOTTSarvode

Som klient kan du känna dig trygg med att den enda kostnad som du har för att anlita oss som ombud i ditt ärende om körkort är den förskottsbetalning du betalar vid uppdragets start. 

Det finns ingen tidsbegränsning för denna fasta kostnad.

6. Uppdraget – yttrande och överklagan

Om du anlitar oss för att skriva ett yttrande till Transportstyrelsen, så ingår det i vårt uppdrag att även överklaga ett beslut som du inte är nöjd med till Förvaltningsrätten. 

7. Omfattningen av våra skrivelser

De yttranden/överklagandeskrifter som vi upprättar för våra klienter är i regel omfattande och inte sällan handlar det om skrivelser på minst 5-6 sidor.

Vår arbetsmetod handlar om att gå in på djupet i ärendet, beskriva det viktiga och lyfta fram allt som är väsentligt. Det innebär att skrivelsen blir så omfattande som ärendet kräver 

Detaljerna gör helheten – Körkortsmålen är skriftliga och det är långt mer än behovet av ditt körkort som har betydelse. Uppdragets omfattning framgår även i våra allmänna villkor.

8. Tidsåtgång

Tidsåtgången varierar från fall till fall. Men, normalt brukar vi avklara uppdragen mellan 4-6 timmar i effektiv arbetstid. Vissa uppdrag tar längre tid och kan även kräva att ytterligare skrivelser under en pågående process. Men, eftersom vi tillämpar fast pris för uppdraget så påverkar inte tidsåtgången din kostnad. 

9. Nästa instans – efter Förvaltningsrätten 

Om du fått en dom från Förvaltningsrätten och vill överklaga denna till Kammarrätten har vi en tilläggskostnad. Kostnaden beror på att det krävs ett tilläggsarbete som handlar om ansökan om prövningstillstånd

Om du fått en dom från Förvaltningsrätten (vinst) som Transportstyrelsen väljer att överklaga, så för vi processen i Kammarrätten utan kostnad. Detta gäller under förutsättningen att vi haft ditt uppdrag i underinstansen. 

kontakta oss

10. Passar vi för varandra?

Vi granskar inte eller korrigerar en skrivelse som du eller någon annan gjort. Om du vill anlita oss, så arbetar vi efter vår arbetsmetod och på det sätt som vi vet fungerar i dessa ärenden. I vissa fall kan tidigare skrivelser från dig eller någon annan komplettera vårt uppdrag.

Vi genomför våra uppdrag enligt de principer och den arbetsmetod som vi, av erfarenhet, vet fungerar. Detta gäller allt ifrån skrivelsens omfattning och relevant innehåll till bevisning och vårt arvode.

I filmerna kan du ta del av våra rättsfall

Behöver du en Trafikjurist?
Kontrollera ditt ombud!

Våra klienter kommer från alla tänkbara yrkeskategorier; juristdomare, advokater, jurister, poliser, egenföretagare, yrkesförare, arbetare, hantverkare, pensionärer, studenter med mera. – Det finns en anledning till varför vi är Sveriges mest anlitade jurister i körkortsmål, av samtliga Sveriges jurister och advokater.

Inom juridiken finns inga garantier – 50% sannolikhet att vinna är utgångspunkten.

Under 2021 anlitades vi i 299 uppdrag; 216 av dessa resulterade i positivt besked. Med andra ord, vår vinstmarginal 2021 ligger på 72%


Erfarenhet är Nyckeln

Att vara juridiskt utbildad innebär inte att man, per automatik, har insikt i vad som är relevant i frågor som rör körkort. Inte minst då man som jurist/advokat ofta hanterar helt andra typer av frågor.

Kontrollera kunskap

Om du avser anlita ett juridiskt ombud är det viktigt att ditt ombud vet vad som förväntas och hur ditt körkortsärende ska drivas. Ett ombud som inte kan ange referens till tidigare målnummer ska man vara mycket försiktig med att anlita.

Svarta Listan – ARN

Gör även en kontroll med ARN (allmänna reklamationsnämnden) innan du anlitar ett ombud. Här kan du ta del av svarta listan på företag hos ARN och kontrollera att ditt juridiska ombud/företaget inte finns med.

Steg för steg hur du får hjälp med yttrande/att överklaga

Initial kontakt

Du kontaktar oss via telefon, e-post eller genom webbsidans Gratis Rådgivning och beskriver i detalj ditt ärende.

Kostnadsfri bedömning/rådgivning

Med utgångspunkt i de uppgifter som du angett gör vi en kostnadsfri preliminär bedömning i ditt fall. Vi ger dig även uppgift om vilket pris vi kommer debitera om du önskar vår hjälp med yttrande/att överklaga. Vi ger även råd om andra tjänster vi har (om tillämpligt).

Betänketid

Du får därefter själv avgöra hur du vill gå vidare med fallet och om du önskar vår hjälp med yttrande/att överklaga. Du behöver naturligtvis inte bestämma dig direkt, vi rekommenderar alltid att man ska fundera igenom hur man vill gå vidare.

Det är här viktigt att påpeka att du inte behöver känna dig stressad, även om det handlar om snäva tidsramar från Transportstyrelsen eller domstolen. Så länge ärendet inte har passerat någon tidsfrist, så räcker det med att vi får besked någon dag innan fristen utlöper. Så kan vi, i de allra flesta fall, begära anstånd – mer tid – från Transportstyrelsen eller domstolen. Du kan även själv begära mer tid och hur du gör detta förklarar vi under vårt inledande samtal.

Uppdragsåtagande

Om du önskar vårt biträde så skickar vi dig en fullmakt via e-post som du undertecknar, scannar och sänder tillbaka till oss digitalt. När fullmakten återkommer till oss undertecknad, skickas en länk för online-betalning med kort (förskott).

Du får även information om vilka övriga dokument och information som vi behöver ha från dig. Dessa varierar från fall till fall och baseras på vad som är nödvändigt i just ditt specifika ärende.

Förskottsbetalning

Uppdraget påbörjas inte innan betalning har genomförts. Det förutsätter alltså att du tillställt oss en fullmakt och att betalningen är genomförd. Vi accepterar inte delbetalningar.

Ärendet påbörjas

Härefter påbörjas uppdraget med insamlande av bevisning och information från dig. I många fall är det nödvändigt att samtal förs mellan dig och ombudet under processens gång.

Det kan också bli aktuellt att begära anstånd. Detta varierar från fall till fall och typen av ärende. I normala fall behövs ingen förlängning (t.ex. vid fortkörning och körning mot rött), medan det i andra ärenden kan vara mer aktuellt på grund av behov av att samla in handlingar (t.ex. medicinskt hinder). När vi ber om förlängning brukar det handla om 2 veckor extra tid.

Arbetets gång

Du skriver ingenting själv när du anlitar oss för hjälp; som ditt ombud i ärende om körkort skriver vi ditt yttrande, eller skrivelse till domstolen för att överklaga.

Du får ett arbetsutkast när skriften börjar bli färdigställd. Vi har därefter ytterligare kontakt kring skrivelsen via e-post eller telefon. Eventuella korrigeringar, tillägg, etc. görs tills du är nöjd och godkänner arbetet.

Vi skickar ingenting utan att du läst och godkänt skrivelsen!

Efter ditt godkännande

Efter ditt godkännande skickar vi skrivelsen till Transportstyrelsen eller domstolen, tillsammans med bevisning. Detta görs digitalt.

I extrema undantagsfall kan vi bli tvungna att skicka skrivelsen utan ditt godkännande. Detta kan bli nödvändigt om vi inte kan nå dig och det finns en risk att tidsfrister hinner passera. Detta har förkommit när klienter exempelvis har hamnat på sjukhus. Om vi inte kan nå dig eller får svar innan tidsfristen är det alltså vår skyldighet som ombud att agera utan ditt uttryckliga medgivande, för att inte riskera negativa konsekvenser för dig eller ditt körkort.

Dom eller beslut

Transportstyrelsen skickar sitt beslut per ordinarie post till dig. Beslut om körkort ska även komma till oss som ombud, men det händer att Transportstyrelsen inte skickar till oss. Det gäller även eventuella andra skrivelser från dem under ärendets gång.

Det är därför viktigt att du kontaktar oss direkt när du får ett beslut eller annat brev i ärendet. Om du inte har hört något från oss, så måste du utgå ifrån att vi inte har blivit meddelade.

Vi kontaktar alltid våra klienter direkt när vi får viktiga handlingar, som yttranden, beslut eller domar. Vi vidarebefordrar dessa till dig med analys och, om nödvändigt, även med efterföljande kontakt.

Tidsåtgång

Normal tidsåtgång per ärende ligger mellan 4-6 timmar (effektiv arbetstid). Vi fördelar normalt denna tid över flera dagar eftersom arbetet ofta kräver komplettering av bevisning och information. Det kan även vara omständigheter i ditt fall som gör att t.ex. ett intyg dröjer.

En normal tidsåtgång i ett uppdrag kan ta allt ifrån några dagar till några veckor. Men, vi tar givetvis hänsyn till aktuella tidsfrister och längden på den spärrtid du riskerar. Korta spärrtider kräver snabbare hantering, medan längre spärrtider och ärenden utan tidsangiven spärrtid kräver längre tid.

Vad som kan påverka tidsåtgången är vilken bevisning vi anser att det kan behövas i det enskilda fallet. Därutöver kan andra pågående ärenden påverka hur vi prioriterar våra uppdrag. Sedan vi började med trafikjuridiska ärenden (2014) har vi emellertid aldrig missat en deadline och vi kommer inte heller göra det i ditt ärende.

KVALITET!

Det ligger i vårt intresse att vinna de mål vi är ombud i!

Därför åtar vi oss endast fall där vi anser att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång. Anser vi att det inte finns möjligheter i ett ärende så meddelar vi dig detta redan inledningsvis, vid första kontakten. Detta gäller oavsett om du vill anlita oss för hjälp med yttrande eller att överklaga.

Vi har förståelse för att man helst vill ha sitt ärende utfört omgående, men vi arbetar utifrån att leverera kvalitet och en skrivelse som ger dig en möjlighet att vinna framgång. Det innebär att vi inte kommer “stressa” igenom vårt arbete, utan tiden för vårt uppdrag bestäms utifrån att kunna leverera din bästa chans till framgång.

Vår uppgift som ditt ombud är att tillvarata dina intressen och arbeta för minsta möjliga påverkan på ditt körkort eller ditt trafiktillstånd!

Rulla till toppen