Här kan du ta del av allmänna villkor för uppdragsåtagande och köp av produkter hos Indraget Körkort.

För prislista eller utförlig förklaring om vad som ingår klicka på respektive länk.

Uppdragsåtaganden nedan har delats upp i olika delar och utgör allmänna villkor gällande arvode och uppdragets omfattning. För arbetsgången i ett normalt ärende se här.

 • Våra uppdrag utförs på distans och kontakt med klient sker inte med fysiska möten, utan via telefon och e-post.
 • Samtliga handlingar översänds digitalt såväl till som från oss.
 • Vi går alltid igenom ditt ärende utan kostnad för att se om det finns förutsättningar för dig att vinna.
 • Ingen kostnad löper innan vi är överens om att inleda ett uppdrag.
 • Ett uppdrag inleds alltid med att du ger oss fullmakt att företräda dig.
 • Undertecknad och returnerad fullmakt, initierar utskick av länk för förskottsbetalning.
 • När betalning erlagts och vi mottagit all information vi behöver för uppdraget, så påbörjas vårt arbete.

Omfattningen av arbetet:

 • Ingen tidsbegränsning
 • Ingen begränsning på omfattning
 • Inga dolda kostnader
 • Yttrande till Transportstyrelsen och överklagan till Förvaltningsrätt ingår
 1. Vårt arvode är ett äkta fast arvode, utan begränsning i tid och omfattning.
 2. Vi har ingen begränsning gällande våra kontakter eller antalet dokument vi går igenom för att utföra arbetet.
 3. Våra yttranden/överklagandeskrifter är i regel omfattande och understiger sällan 6-7 sidor.
 4. Om vi anlitas för att skriva ett yttrande till Transportstyrelsen, så ingår det i arvodet att överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten.
 5. I arvodet ingår all kommunikation i ärendet, vilket innefattar bl.a. att inlämna dokumentation till myndighet eller domstol, besvara yttranden från Transportstyrelsen, tilläggsarbete och komplettering, m.m. Extraordinära kostnader för bevisning som måste skickas fysiskt (t.ex. hårdvara för stora filer) ingår ej.
 6. Full transparens råder i uppdragsåtaganden. Vi skickar alltid utkast till våra klienter för godkännande, innan skrivelser skickas till myndighet eller domstol.
 7. Vi kommunicerar all relevant information så snart vi mottar den. Om du erhållit beslut eller en dom, utan att du hört från oss, så måste du utgå ifrån att vi inte mottagit informationen. I sådana fall är det viktigt att du omgående kontaktar oss.
 8. Om Transportstyrelsen väljer att överklaga en dom i ett mål där vi varit ombud, så för vi din talan utan extra kostnad i Kammarrätten. Vi har däremot en tilläggskostnad om du själv vill överklaga Förvaltningsrättens dom. Detta på grund av att det fordras en ansökan om prövningstillstånd som är tidskrävande och i regel ganska omfattande.
 9. Uppdraget anses slutfört när du är nöjd med Transportstyrelsens beslut och inte vill överklaga till Förvaltningsrätten, eller när Förvaltningsrätten meddelar en dom i målet. Om vi anlitas i först vid överklagan till Förvaltningsrätt eller Kammarrätt så anses ärendet avlutat när en dom meddelats i den aktuella instansen.
 10. Klientsekretess råder i våra uppdrag och hantering av klientinformation och dokumentation mm. sker i enlighet med vår policy för GDPR.

Om betalning:

 1. Vårt arvode bestäms enligt vår prislista.
 2. Arvodet är en fast kostnad inkl ev moms och förskottsbetalas med kort via tjänsten Stripe. Annan betalmetod är ej tillgängligt.
 3. Vi ingår inga avtal om avbetalning, ej heller är rättshjälp/rättsskydd tillämpligt (läs mer om detta i vår FAQ).
 4. I vissa fall och under särskilda omständigheter kan arvode enligt offert eller löpande timarvode vara aktuellt. Detta gäller endast om det finns en skriftlig och tydlig överenskommelse mellan dig och ansvarig jurist innan arbetet påbörjas.
 5. Vid avbrutet uppdragsåtagande innan något arbete nedlagts, återbetalas hela beloppet.
 6. Vid avbrutet arbete när arbete nedlagts, görs avdrag för nedlagd tid per timme enligt Regeringens fastställda timkostnadsnorm, upp till hela beloppet.

För köp som sker på denna webbplats ansvarar Indraget-korkort.se. Läs här om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.

Våra priser anges i svenska kronor inklusive ev. moms. Totalkostnad framgår alltid tydligt vid respektive produkt. Genom att godkänna köpet och ange dina kortuppgifter via betaltjänsten har du godkänt att du debiteras för aktuell kostnad och vår hantering av dina personuppgifter.

Enligt Svensk lag finns ingen ångerrätt på köp av digitala nedladdningar eller produkter/dokument som tillverkas eller genereras utifrån personliga förhållanden.

Vid användning av tjänsten för online-dokument baseras produkten på uppgifterna du anger – det granskas inte av oss – det är med andra ord ditt ansvar att lämna korrekt information.

När du handlar hos oss behandlas betalningen av Stripe, som är marknadens säkraste metod för kortbetalning vid e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS och de lösningar vi använder följer de nya strängare reglerna för kortbetalning online (SCA). All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Det är ditt ansvar att se till att ditt kort är auktoriserat för köp på nätet/köp i hela EU (detta krävs av betaltjänstleverantören)

Du kan i vissa fall motta mer än en e-post efter du fullfört ett köp hos oss; dels e-post med din digitala produkt, dels ett kvitto från den betaltjänst vi använder för att processa en betalning.

Inga produkter levereras förrän full betalning erlagts. Varje nedladdning kan göras maximalt två gånger och länken för nedladdning upphör att fungera 7 dagar efter köpet – oavsett huruvida max antal nedladdningar uppnåtts eller ej. Vi kan på begäran återaktivera en länk upp till 14 dagar efter köpet. Länkar till äldre versioner av dokument, som inte längre finns i vår webbshop, kan inte återaktiveras. Detta då praxis ändras hela tiden och äldre material därför kan ge felaktig information.

Vi lägger inte på några dolda kostnader i form av frakt eller avgifter. Vi använder inte dina uppgifter i annat syfte än att fullföra våra åtaganden.

Om något går fel vid köpet eller du inte får din produkt kan du kontakta oss direkt via info@indraget-korkort.se. Vid fel på kortuppgifter, vänd dig till kortets utfärdare.

Villkor som gäller vår kostnadsfria rådgivning/granskningstjänst via vårt formulär har särskilda villkor ståendes på den specifika webbsidan.

Här kan du ta del av de villkor och begränsningar som gäller för denna kostnadsfria tjänst.

A. När du använder denna kostnadsfria tjänst så kommer vi att besvara dig via telefon och/eller, i vissa fall, via e-post.
1. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som inträffat och vad din sak handlar om. Anledningen till detta beror på att vi jurister har olika expertområden. Det finns därför en risk att din bokning kan bli raderad om du endast lämnar ett telefonnummer eller liknande.

B. Vi är specialiserade på processer som handlar om ingripanden mot körkort, yrkestrafik, taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd.
1. Om du är misstänkt för brott, eller behöver hjälp inför polisförhör eller förhandling i Tingsrätten, Hovrätten eller Högsta Domstolen, så behöver du inte vår hjälp, du bör istället vända dig till en brottmålsadvokat. Gå till advokatsamfundet.se och sök efter en brottmålsadvokat som finns i din direkta närhet.

2. Om du har frågor som gäller försäkring efter olycka och/eller skadeståndsfrågor, så ska du vända dig till en expert inom det särskilda området – inte till oss.

3. Vi tillhandahåller inte bedömningar som utförs av andra myndigheter (exempelvis lämplighetskontroller avseende ansökan om taxiförarlegitimation). Lämplighetskontroller av detta slag utförs av Transportstyrelsen (mot kostnad).

C. Sekretess och integritet

 1. Samtlig information som du skriftligen skickar till oss blir behandlad med sekretess och dina personuppgifter kommer bli raderat från vår server efter din fråga blivit besvarad. Vid samtal med oss så upprättar vi inga anteckningar från samtalet. Sekretessbehandlingen av dina uppgifter sker i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

E. Vårt svar utgör ingen uppdragsåtagande eller slutligt ställningstagande

1. Genom att kontakt oss förbinder du dig inte på något sätt till oss. Tjänsten är kostnadsfri och vad du väljer att göra med det svar som vi tillhandahållit dig är helt upp till dig.

2. Tjänsten utgör endast en översiktlig genomgång och är inte att anse som ett slutligt ställningstagande eller uppdragsåtagande i sak. Inte heller är svar på frågor ställda via denna tjänst att anse som juridisk rådgivning utifrån ett klientperspektiv. – Det svar och bedömningar som vi ger dig utgör en översiktlig genomgång och är baserat på den information som du lämnar till oss. Om du har utelämnat väsentlig information kan därför vårt svar vara baserat på felaktiga uppgifter.  

Det är därför viktigt att du endast ser vårt svar som en översiktlig bedömning som kan ge svar på om det finns några förutsättningar för dig att vinna framgång och hur du lämpligast bör gå vidare.

3. Trafikjuristerna (ECLAW) frånsäger sig allt ansvar för åtgärder som du vidtar eller inte vidtar baserat på information/råd som lämnats till dig genom vår gratis rådgivning. Ansvarsåtagande från oss lämnas enbart när ett faktiskt uppdragsåtagande har inträffat, (vilket kräver såväl fullmakt som förskottsbetalning)

F. Tidsåtgång och vad denna kostnadsfria tjänst innefattar

1. Tiden vi ägnar åt din fråga begränsas till max 30 minuter per ärende.

2. Under genomgången kommer vi inte, i anledning av din fråga:

 • Kontakta tredjeman.
 • Granska eller korrigera yttranden eller andra skrivelser du upprättat.
 • Träffa dig för ett personligt möte.
 • Behålla eller returnera dokument. All dokumentation ska tillställas oss digitalt.
 • Inleda ett uppdragsåtagande.
 • Gå igenom mer än 2 A4 sidor dokumentation (exempelvis medicinskt underlag).

A. När du använder denna kostnadsfria tjänst så kommer vi att besvara dig skriftligen och via e-post.
1. Om du inte framställer din/dina frågor skriftligen, utan endast lämnar ett telefonnummer eller liknande så kommer din frågeställning att raderas.

2. Om du inte framställer din/dina frågor på ett tillräckligt bra sätt, så kan det bli omöjligt för oss att besvara dig. Tänk på att förklara vad som hänt!

3. Om du vill ha muntlig rådgivning måste du boka en telefontid genom vår bokningskalender. Samtalet är, liksom vid denna tjänst, kostnadsfri.

Här kan du ta del av de villkor och begränsningar som gäller för denna kostnadsfria tjänst.

B. Vi är specialiserade på processer som handlar om ingripanden mot körkort, yrkestrafik, taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd.
1. Om du är misstänkt för brott, eller behöver hjälp inför polisförhör eller förhandling i Tingsrätten, Hovrätten eller Högsta Domstolen, så ska du vända dig till en brottmålsadvokat – inte till oss.

2. Om du har frågor som gället försäkring efter olycka och/eller skadeståndsfrågor, så ska du vända dig till en expert inom det särskilda området – inte till oss.

3. Vi tillhandahåller inte bedömningar som utförs av andra myndigheter (exempelvis lämplighetskontroller avseende ansökan om taxiförarlegitimation). Lämplighetskontroller utförs av Transportstyrelsen.

C. All information du tillhandahåller oss med hanteras professionellt och med sekretess!
Läs gärna information om formuläret, personuppgiftshantering, villkor, m.m. nedan, innan du går vidare.

1. Vår avsikt är att ge dig dom bästa råd som du kan få och dessutom så snabbt och effektivt som möjligt. Det är därför viktigt att du tydligt beskriver vad som inträffat och besvarar de frågor som formuläret framställer.

2. I vissa fall kan din frågeställning bli för svår att besvara om vi inte har mer information. Ibland kan det därför vara nödvändigt besvara din fråga genom ett telefonsamtal. I frågor som handlar om medicinska hinder är det vanligt förekommande. Samtalet är givetvis gratis!

Vid dessa tillfällen kommer vi först att kontakta dig via e-post för att få godkännande att vi kontaktar dig och för en lämplig tid.  

D. Sekretess och Integritet

 1. Samtlig information som du skriftligen skickar till oss blir behandlad med sekretess och dina personuppgifter kommer bli raderat från vår server efter din fråga blivit besvarad. Vid samtal med oss så upprättar vi inga anteckningar från samtalet. Sekretessbehandlingen av dina uppgifter sker i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
  1. Vid utnyttjande av tjänsten Gratis rådgivning så sparar vi:
   1. Din frågeställning och vårt svar. Dessa kan, efter en fullständig redigering avidentifiering gjorts, komma att publiceras i syfte att hjälpa andra personer som har samma fråga.
   2. din e-postadress och förnamn i syfte att skicka en kundundersökning efter frågan blivit besvarad. Uppgifterna raderas efter detta helt och fler kontakter kommer inte tas från vår sida.

E. Svarstid – Gratis Rådgivning – Indraget körkort

1. Vi försöker alltid att besvara frågor inom 48 timmar (vardagar). Vid särskilda tillfällen som exempel: om vi har en rådande hög arbetsbelastning, storhelger m.m. kan svar dröja längre.

Om ett svar uteblivit efter 72 timmar kan du antingen skicka ett e-postmeddelande till oss på: korkort(a)trafikjurist.se eller ringa till oss direkt på telefonnummer 010 10 10 020.

F. Vårt svar är inget uppdragsåtagande eller slutligt ställningstagande

1. Genom att kontakt oss genom formuläret: Gratis Rådgivning – Indraget körkort förbinder du dig inte på något sätt till oss. Tjänsten är kostnadsfri och vad du väljer att göra med det svar som vi tillhandahållit dig är helt upp till dig.

2. Tjänsten utgör endast en översiktlig genomgång och är inte att anse som ett slutligt ställningstagande eller uppdragsåtagande i sak. Inte heller är svar på frågor ställda via denna tjänst att anse som juridisk rådgivning utifrån ett klientperspektiv.

3. Det svar och bedömningar som vi ger dig utgör en översiktlig genomgång och är baserat på den information som du lämnar i formuläret. Om du har utelämnat väsentlig information kan därför vårt svar vara baserat på felaktiga uppgifter.  

Det är därför viktigt att du endast ser vårt svar som en översiktlig bedömning som kan ge svar på om det finns några förutsättningar för dig att vinna framgång och hur du lämpligast bör gå vidare.

4. Trafikjuristerna (ECLAW) frånsäger sig allt ansvar för åtgärder som du vidtar eller inte vidtar baserat på information/råd som lämnats till dig genom vår gratis rådgivning. Ansvarsåtagande från oss lämnas enbart när ett faktiskt uppdragsåtagande har inträffat, (vilket kräver såväl fullmakt som förskottsbetalning)

G. Tidsåtgång och vad det innefattar

1. Tiden vi ägnar åt din fråga begränsas till max 30 minuter per ärende.

2. Under genomgången kommer vi inte, i anledning av din fråga:

 • Kontakta tredjeman.
 • Granska eller korrigera yttranden eller andra skrivelser du upprättat.
 • Träffa dig för ett personligt möte.
 • Behålla eller returnera dokument. All dokumentation ska tillställas oss digitalt.
 • Inleda ett uppdragsåtagande.
 • Gå igenom mer än 2 A4 sidor dokumentation (exempelvis medicinskt underlag).

indraget-korkort.se och trafikjurist.se drivs i samarbete med ECLAW

Rulla till toppen