Här kan du ta del av allmänna villkor för uppdragsåtagande, köp av produkter och användande av gratistjänster hos Indraget Körkort.

Uppdragsåtaganden

Uppdragsåtaganden nedan har delats upp i två olika delar och utgör allmänna villkor gällande arvode och uppdrag. Punktlista 1 handlar om arvode, betalningsmetoder och hur uppdrag kan startas. Punktlista 2 handlar om vad vårt uppdragsåtagande innefattar och vad du kan förvänta dig av oss.

Allmänna villkor för uppdrag som ombud:

 1. Vårt arvode är 6 000:- och utgörs av en fast kostnad och inkl ev moms och betalas enligt p 4, 7 och 8.
 2. Om vi anlitas för ansökan om prövningstillstånd i Kammarrätten och vi tidigare fört din process i Förvaltningsrätten är vårt arvode 4 000:- och utgör en fast kostnad inkl ev moms. Om vi inte fört ärendet i underinstansen gäller arvode enligt punk 1. Betalning görs enligt p 4, 7 och 8.
 3. I vissa fall och under särskilda omständigheter kan andra arvoden än ovanstående vara aktuella. Annat arvode kan vara aktuellt om det finns flera ärenden som väsentligen grundar sig på samma sak men utgör olika ärenden. Ex. körkortsmål och taxiförarlegitimation. Annat arvoden gäller endast om det finns en skriftlig och tydlig överenskommelse mellan dig och ansvarig jurist. Betalning görs enligt p 4, 7 och 8.
 4. Hela summan erläggs som ett förskott efter vi mottagit signerad fullmakt från dig. 
 5. Vi skickar Fullmakt till dig, efter vi gått igenom ditt ärende och därutöver meddelat att vi är beredda att åta oss ditt fall.
 6. Uppdragsåtagandet påbörjas och anses överenskommet först när fullmakt och erlagd betalning finns oss till handa.
 7. Det finns ingen möjlighet att använda andra betalmetoder än den vi hänvisar till (kortbetalning via Stripe eller PayPal).
 8. Vi ingår inga avtal om avbetalning.
 9. Vid avbrutet uppdragsåtagande innan något arbete nedlagts, återbetalas hela beloppet. Vid nedlagt arbete görs avdrag för nedlagd tidsåtgång upp till hela beloppet.

De allmänna villkoren vid uppdragsåtagande innefattar:

 1. Våra uppdrag utförs på distans och kontakt med klient sker inte med fysiska möten, utan via telefon och e-post.
 2. Samtliga handlingar vill vi ha i digitalt format och vi tillställer även dig, enbart, dokument i digitalt format.
 3. Vid uppdragåtaganden tillställer vi dig fullmakt och lista över vilka dokument, handlingar mm. som kommer vara viktiga i ditt ärende.
 4. När vi erhållit fullmakt, så översänder vi en kopia av denna till vår avdelning för ekonomi. Ekonomi ställer i sin tur ut en förskottsfaktura enligt ovanstående beskrivningar.
 5. Om vi anlitas inför ett yttrande till Transportstyrelsen så ingår det även i vårt uppdrag att eventuellt överklaga ett kommande beslut till Förvaltningsrätten.
 6. Våra yttranden/överklagandeskrifter är i regel omfattande och understiger sällan 5-6 sidor.
 7. Uppdragets genomförande ligger normalt sett på en tidsåtgång mellan 4-6 timmar i effektiv arbetstid. Tidsåtgången kan dock variera beroende på en rad omständigheter. Detta påverkar dock inte arvodet. Utan det arvode du inledningsvis erlagt gäller hela uppdraget.
 8. Uppdraget innefattar även att vi, under den pågående processen, inlämnar väsentlig dokumentation till myndighet eller domstol samt besvarar eventuella yttranden från Transportstyrelsen. Detta görs genom upprättande av extra inlagor (benämnda yttranden).
 9. Full transparens råder gentemot våra klienter i uppdragsåtaganden. Vi skickar alltid utkast till våra klienter för godkännande, innan vi tillställer myndighet eller domstol skrivelser. Vi kommunicerar även alla, i ärendet, relevanta tillkommande handlingar med dig. Informationsbrev, mottagningskvitton på inskickade handlingar skickas enbart ut på förfrågan till dig på direkt förfrågan.
 10. Uppdraget anses slutfört när: 1) du är nöjd med Transportstyrelsens beslut och inte vill överklaga eller 2) när Förvaltningsrätten meddelar en dom i målet.
 11. Om vi anlitas i annan instans eller domstol så anses ärendet avlutat när en dom meddelats i denna.
 12. När dom eller beslut meddelas kommer vi att delge och kommunicera utfallet med dig. Om du erhållit beslut eller en dom, utan att du hört från oss, så måste du utgå ifrån att vi inte mottagit informationen. I sådana fall är det viktigt att du omgående kontaktar oss.
 13. Om Transportstyrelsen väljer att överklaga ett, för dig gynnsamt beslut, så åtar vi oss att föra din talan utan extra kostnad i Kammarrätten. 
 14. Vi har däremot tyvärr en tilläggskostnad om du själv vill överklaga Förvaltningsrättens dom. Detta på grund av att det fordras en ansökan om prövningstillstånd som är tidskrävande och i regel ganska omfattande.
 15. Klientsekretess råder i våra uppdrag och hantering av klientinformation och dokumentation mm. sker i enlighet med vår policy för GDPR.

Allmänna villkor för köp av produkter och tjänster

För köp som sker på denna webbplats ansvarar Indraget-korkort.se. Läs här om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.

Våra priser anges i svenska kronor inklusive ev. moms. Totalkostnad framgår alltid tydligt vid respektive produkt. Genom att godkänna köpet och ange dina kortuppgifter via betaltjänsten har du godkänt att du debiteras för aktuell kostnad. Vi lägger inte på några dolda kostnader i form av frakt eller avgifter.

Du kan i vissa fall motta mer än en e-post efter du fullfört ett köp hos oss; dels e-post med din digitala produkt om du köpt ett dokument, mall eller handbok, dels ett kvitto från någon av de betaltjänster vi använder för att processa en betalning.

Vid användning av tjänsten för autogenererat dokument baseras produkten på uppgifterna du anger – det granskas inte av oss – det är med andra ord ditt ansvar att lämna korrekt information.

Enligt Svensk lag finns ingen ångerrätt på köp av digitala nedladdningar eller produkter/dokument som tillverkas eller genereras utifrån personliga förhållanden.

Om något går fel vid köpet eller du inte får din produkt kan du kontakta oss direkt via info@indraget-korkort.se. Vid fel på kortuppgifter, vänd dig till kortets utfärdare.

Inga produkter levereras förrän full betalning erlagts. Varje nedladdning kan göras maximalt två gånger och länken för nedladdning upphör att fungera 7 dagar efter köpet – oavsett huruvida max antal nedladdningar uppnåtts eller ej. Vi kan på begäran återaktivera en länk upp till 14 dagar efter köpet. Länkar till äldre versioner av böcker/mallar och böcker/mallar som inte längre finns i vår webbshop kan inte återaktiveras. Detta då praxis ändras hela tiden och äldre material därför kan ge felaktig information.

När du handlar hos oss behandlas betalningen antingen av Stripe eller PayPal, som är marknadens säkraste metoder för kortbetalning vid e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS och de lösningar vi använder följer de nya strängare reglerna för kortbetalning online (SCA). All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Det är ditt ansvar att se till att ditt kort är auktoriserat för köp på nätet/köp i hela EU (detta krävs av betaltjänstleverantören)

Tidsbokning för telefonsamtal och övriga telefonsamtal

Vi erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning. Rådgivning sker utan fysiskt möte och genom telefonsamtal eller e-post.

Då vi till tider har en avsevärd mängd pågående ärenden och inbokade telefonmöten, så kan det vara svårt att nå oss utan att du bokat tid. Röstmeddelanden besvaras i mån av tid och i tur och ordning.

Vi rekommenderar dig därför att använda vår bokningskalender. Inte enbart för att du då kan vara säker på att vi är tillgängliga, utan även för att en jurist med rätt kompetens kan besvara dina frågor. Som allmänna villkor Vid tidsbokning kommer tiden att utställas på 1 timme. Under denna timme kommer vi att göra två kontaktförsök.

Vid uteblivet svar under dessa tillfällen, så anser vi ärendet avslutat. Om du fortfarande önskar kontakt får du därför göra en ny bokning i kalender.

Observera att samtlig information som lämnas i bokningsformuläret raderas efter samtalet (ärendet) anses avslutat. Raderandet av lämnad informationen görs med anledning av vår Policy för GDPR.

Samtal begränsas generellt till ca 30 minuter

Gratis Mall

Vår gratismall för överklagan är en enkel mall som utformats för att man ska veta vilka delar som bör vara med i en överklagan. För mer gratis råd om vad som kan vara viktigt att nämna, kan man läsa texten på vår förstasida eller ta Snabbkollen. Vi erbjuder även gratis rådgivning via vårt webbformulär. Därutöver finns en del tips om man läser våra blogginlägg.

Gratis Rådgivning via Case Review

Tjänsten gratis rådgivning via vår Case Review är endast en översiktlig genomgång och är inte att anse som ett ställningstagande eller uppdragsåtagande i sak. Inte heller är svar på frågor ställda via Case Review att anse som juridisk rådgivning utifrån ett klientperspektiv. I anledning därav är vi inte heller förhindrade att företräda en eventuell motpart om denne skulle kontakta oss och önska vårt biträde i någon annan typ av juridisk angelägenhet.

Genomgången syftar till att ge Dig svar på de ofta ställda frågorna: ”Har jag en sak?”, ”Är det värt det?”, ”Hur ska jag gå vidare?”

Den rekommendation som du ges i anledning av din fråga via Case Review är baserad på den information som du själv uppger. För att du ska kunna ges bästa möjliga allmänjuridiska råd, i ditt specifika fall, är det därför av stor vikt att du inte undanhåller information som kan vara av väsentlig betydelse när ditt ärende granskas.

Din frågeställning behandlas med sekretess och kommer att raderas från den server där indraget-korkort.se finns, när den bedöms vara besvarad.

Som allmänna villkor begränsas till max 30 minuter per ärende. Vilket inkluderar, men är inte begränsat till, en översiktlig genomgång av viss dokumentation, e-post och (vid behov) telefonkontakt med dig. Dokumentation som du vill tillställa oss ska ej vara fysiska dokument utan endast digital handling som skickas in via bilagsfunktionen i formuläret.

Under genomgången kommer vi inte, i anledning av din fråga:

 • Kontakta tredjeman (andra personer, myndigheter eller företag).
 • Medverka vid förhandlingar, medlingar och/eller andra former av möten mellan dig och tredjeman.
 • Upprätta, korrigera eller säkerställa yttranden eller överklagandeskrivelser.
 • Åta oss fysiska möten, utan begränsa vår genomgång med dig till svar via e-post, eller vid ev behov via telefon/webbkonferens.
 • Behålla eller returnera dokument som du tillställt oss (om det inte föreligger synnerliga skäl). Dokument kommer att förstöras/raderas efter avslutad granskning om du ej avser gå vidare med ärendet genom oss.
 • Införa dina kontakt- och/eller personuppgifter i vår klientdatabas eller bekräfta dig som vår klient inför tredjeman.
 • Gå igenom mer än 1-3 A4 sidor dokumentation (beroende på omfånget).

Indraget-korkort.se frånsäger sig allt ansvar för åtgärder som vidtas eller icke vidtas baserade på information/råd som lämnats till dig genom denna Case Review. Ansvarsåtagande från Indraget-korkort.se lämnas enbart när ett faktiskt uppdragsåtagande har inträffat.

De uppgifter du lämnar i Case Review-formuläret sparas inte och delas inte med någon tredje part. Uppgifterna raderas så snart vi bedömer att du fått svar på din fråga.

Underleverantörer

Vi använder följande underleverantörer för att förse dig med de produkter som kan köpas hos oss:

Google

Används för viss e-posthantering samt lagring av klientdokument vid ett uppdragsåtagande. De dokument du skickar till oss som ev lagras hos Google raderas efter 1 år om inte arkiveringskrav säger annat.

Stripe och PayPal

Används som betaltjänst för våra produkter. De uppgifter du skickar vid betalning kan därför komma att lagras av dessa aktörer utifrån de villkor som finns för nyttjande av betaltjänsten i fråga. I enlighet med våra allmänna villkor erbjuder vi inget annat betalningsalternativ.

One.com

Det webbhotell vi använder, som också hanterar större delen av den e-post som skickas mellan dig och oss. De hanterar även vår domän, backup och servertjänster.

Amazon Web Services

AWS hanterar data som lämnas i formuläret för automatiskt genererat yttrande eller överklagan. Denna data lagras ej av AWS utan hanteras i form av krypterad information som genererar det slutliga dokumentet.

indraget-korkort.se och trafikjurist.se drivs i samarbete med ECLAW