VILLKOR VID KÖP, SAMT VID NYTTJANDE AV GRATISTJÄNSTER

Uppdragsåtagande

Vid uppdragsåtagande gäller alltid:

 • Arvodet är 6 000.- fast pris, inkl ev moms. Hela summan erläggs som ett förskott. I vissa fall gäller andra belopp, men då är detta överenskommet på förhand och meddelats innan uppdragsåtagande är aktuellt.
 • Länk för betalning skickas först efter vi fått signerad fullmakt från dig. Fullmakt skickas av oss, till dig, efter vi gått igenom ditt ärende vid en initial kontakt och meddelat att vi är beredda att åta oss ditt fall.
 • Uppdragsåtagandet påbörjas och anses överenskommet först när fullmakt och erlagd betalning finns oss till handa.
 • Det finns ingen möjlighet att använda andra betalmetoder än den vi hänvisar till (kortbetalning via Stripe eller PayPal).
 • Vi ingår inga avtal om avbetalning.
 • Vid avbrutet uppdragsåtagande innan något arbete nedlagts, återbetalas hela beloppet. Vid nedlagt arbete görs avdrag för nedlagd tidsåtgång upp till hela beloppet.

Arbetet inkluderar:

 • Genomgång av relevant material.
 • Korrespondens mellan oss (telefon/e-post).
 • Yttrande till Transportstyrelsen och/eller överklagande till Förvaltningsrätten. Om vi anlitas för yttrandet ingår överklagan i priset; skrivelsen upprättas en gång – antingen inför yttrande eller för överklagan av ett beslut du fått innan du kontaktat oss – och minde justeringar görs för överklagan om vi upprättat yttrandet).
 • Eventuella extra inlagor under processens gång.
 • Om Transportstyrelsen väljer att överklaga ett gynnsamt beslut i Förvaltningsrätten, åtar vi oss även att föra din talan utan extra kostnad i Kammarrätten. (Vi har däremot en tilläggskostnad om du själv vill överklaga Förvaltningsrättens dom, detta på grund av en ansökan om Prövningstillstånd).
 • Uppdragets genomförande ligger normalt på en tidsåtgång mellan 4-6 timmar i effektiv arbetstid, men kan variera. Tidsåtgången påverkar inte arvodet.

Villkor för köp av produkter och tjänster

För köp som sker på denna webbplats ansvarar Indraget-korkort.se. Läs här om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.

Våra priser anges i svenska kronor inklusive ev. moms. Totalkostnad framgår alltid tydligt vid respektive produkt. Genom att godkänna köpet och ange dina kortuppgifter via betaltjänsten har du godkänt att du debiteras för aktuell kostnad. Vi lägger inte på några dolda kostnader i form av frakt eller avgifter.

Du kan i vissa fall motta mer än en e-post efter du fullfört ett köp hos oss; dels e-post med din digitala produkt om du köpt ett dokument, mall eller handbok, dels ett kvitto från någon av de betaltjänster vi använder för att processa en betalning.

Vid användning av tjänsten för autogenererat dokument baseras produkten på uppgifterna du anger – det granskas inte av oss – det är med andra ord ditt ansvar att lämna korrekt information.

Enligt Svensk lag finns ingen ångerrätt på köp av digitala nedladdningar eller produkter/dokument som tillverkas eller genereras utifrån personliga förhållanden.

Om något går fel vid köpet eller du inte får din produkt kan du kontakta oss direkt via info@indraget-korkort.se. Vid fel på kortuppgifter, vänd dig till kortets utfärdare.

Inga produkter levereras förrän full betalning erlagts. Varje nedladdning kan göras maximalt två gånger och länken för nedladdning upphör att fungera 7 dagar efter köpet – oavsett huruvida max antal nedladdningar uppnåtts eller ej. Vi kan på begäran återaktivera en länk upp till 14 dagar efter köpet. Länkar till äldre versioner av böcker/mallar och böcker/mallar som inte längre finns i vår webbshop kan inte återaktiveras. Detta då praxis ändras hela tiden och äldre material därför kan ge felaktig information.

När du handlar hos oss behandlas betalningen antingen av Stripe eller PayPal, som är marknadens säkraste metoder för kortbetalning vid e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS och de lösningar vi använder följer de nya strängare reglerna för kortbetalning online (SCA). All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Det är ditt ansvar att se till att ditt kort är auktoriserat för köp på nätet/köp i hela EU (detta krävs av betaltjänstleverantören)

Gratis Mall

Vår gratismall för överklagan är en enkel mall som utformats för att man ska veta vilka delar som bör vara med i en överklagan. För mer gratis råd om vad som kan vara viktigt att nämna, kan man läsa texten på vår förstasida eller ta Snabbkollen. Vi erbjuder även gratis rådgivning via vårt webbformulär. Därutöver finns en del tips om man läser våra blogginlägg.

Case Review, Gratis Rådgivning

Tjänsten gratis rådgivning via vår Case Review är endast en översiktlig genomgång och är inte att anse som ett ställningstagande eller uppdragsåtagande i sak. Inte heller är svar på frågor ställda via Case Review att anse som juridisk rådgivning utifrån ett klientperspektiv. I anledning därav är vi inte heller förhindrade att företräda en eventuell motpart om denne skulle kontakta oss och önska vårt biträde i någon annan typ av juridisk angelägenhet.

Genomgången syftar till att ge Dig svar på de ofta ställda frågorna: ”Har jag en sak?”, ”Är det värt det?”, ”Hur ska jag gå vidare?”

Den rekommendation som du ges i anledning av din fråga via Case Review är baserad på den information som du själv uppger. För att du ska kunna ges bästa möjliga allmänjuridiska råd, i ditt specifika fall, är det därför av stor vikt att du inte undanhåller information som kan vara av väsentlig betydelse när ditt ärende granskas.

Din frågeställning behandlas med sekretess och kommer att raderas från den server där indraget-korkort.se finns, när den bedöms vara besvarad.

Genomgången begränsas till max 30 minuter per ärende. Vilket inkluderar, men är inte begränsat till, en översiktlig genomgång av viss dokumentation, e-post och (vid behov) telefonkontakt med dig. Dokumentation som du vill tillställa oss ska ej vara fysiska dokument utan endast digital handling som skickas in via bilagsfunktionen i formuläret.

Under genomgången kommer vi inte, i anledning av din fråga:

 • Kontakta tredjeman (andra personer, myndigheter eller företag).
 • Medverka vid förhandlingar, medlingar och/eller andra former av möten mellan dig och tredjeman.
 • Upprätta, korrigera eller säkerställa yttranden eller överklagandeskrivelser.
 • Åta oss fysiska möten, utan begränsa vår genomgång med dig till svar via e-post, eller vid ev behov via telefon/webbkonferens.
 • Behålla eller returnera dokument som du tillställt oss (om det inte föreligger synnerliga skäl). Dokument kommer att förstöras/raderas efter avslutad granskning om du ej avser gå vidare med ärendet genom oss.
 • Införa dina kontakt- och/eller personuppgifter i vår klientdatabas eller bekräfta dig som vår klient inför tredjeman.
 • Gå igenom mer än 1-3 A4 sidor dokumentation (beroende på omfånget).

Indraget-korkort.se frånsäger sig allt ansvar för åtgärder som vidtas eller icke vidtas baserade på information/råd som lämnats till dig genom denna Case Review. Ansvarsåtagande från Indraget-korkort.se lämnas enbart när ett faktiskt uppdragsåtagande har inträffat.

De uppgifter du lämnar i Case Review-formuläret sparas inte och delas inte med någon tredje part. Uppgifterna raderas så snart du fått svar på din fråga.

Vi använder följande underleverantörer för att förse dig med de produkter som kan köpas hos oss:

Google

Används för viss e-posthantering samt lagring av klientdokument vid ett uppdragsåtagande. De dokument du skickar till oss som ev lagras hos Google raderas efter 1 år om inte arkiveringskrav säger annat.

Stripe och PayPal

Används som betaltjänst för våra produkter. De uppgifter du skickar vid betalning kan därför komma att lagras av dessa aktörer utifrån de villkor som finns för nyttjande av betaltjänsten i fråga.

One.com

Det webbhotell vi använder, som också hanterar större delen av den e-post som skickas mellan dig och oss. De hanterar även vår domän, backup och servertjänster.

Amazon Web Services

AWS hanterar data som lämnas i formuläret för automatiskt genererat yttrande eller överklagan. Denna data lagras ej av AWS utan hanteras i form av krypterad information som genererar det slutliga dokumentet.

indraget-korkort.se och trafikjurist.se drivs i samarbete med ECLAW

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top