Här kan du ta del av allmänna villkor för uppdragsåtagande och köp av produkter hos Indraget Körkort.

För prislista eller utförlig förklaring om vad som ingår klicka på respektive länk.

Uppdragsåtaganden nedan har delats upp i olika delar och utgör allmänna villkor gällande arvode och uppdragets omfattning. För arbetsgången i ett normalt ärende se här.

 • Våra uppdrag utförs på distans och kontakt med klient sker inte med fysiska möten, utan via telefon och e-post.
 • Samtliga handlingar översänds digitalt såväl till som från oss.
 • Vi går alltid igenom ditt ärende utan kostnad för att se om det finns förutsättningar för dig att vinna.
 • Ingen kostnad löper innan vi är överens om att inleda ett uppdrag.
 • Ett uppdrag inleds alltid med att du ger oss fullmakt att företräda dig.
 • Undertecknad och returnerad fullmakt, initierar utskick av länk för förskottsbetalning.
 • När betalning erlagts och vi mottagit all information vi behöver för uppdraget, så påbörjas vårt arbete.

Omfattningen av arbetet:

 • Ingen tidsbegränsning
 • Ingen begränsning på omfattning
 • Inga dolda kostnader
 • Yttrande till Transportstyrelsen och överklagan till Förvaltningsrätt ingår
 1. Vårt arvode är ett äkta fast arvode, utan begränsning i tid och omfattning.
 2. Vi har ingen begränsning gällande våra kontakter eller antalet dokument vi går igenom för att utföra arbetet.
 3. Våra yttranden/överklagandeskrifter är i regel omfattande och understiger sällan 6-7 sidor.
 4. Om vi anlitas för att skriva ett yttrande till Transportstyrelsen, så ingår det i arvodet att överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten.
 5. I arvodet ingår all kommunikation i ärendet, vilket innefattar bl.a. att inlämna dokumentation till myndighet eller domstol, besvara yttranden från Transportstyrelsen, tilläggsarbete och komplettering, m.m. Extraordinära kostnader för bevisning som måste skickas fysiskt (t.ex. hårdvara för stora filer) ingår ej.
 6. Full transparens råder i uppdragsåtaganden. Vi skickar alltid utkast till våra klienter för godkännande, innan skrivelser skickas till myndighet eller domstol.
 7. Vi kommunicerar all relevant information så snart vi mottar den. Om du erhållit beslut eller en dom, utan att du hört från oss, så måste du utgå ifrån att vi inte mottagit informationen. I sådana fall är det viktigt att du omgående kontaktar oss.
 8. Om Transportstyrelsen väljer att överklaga en dom i ett mål där vi varit ombud, så för vi din talan utan extra kostnad i Kammarrätten. Vi har däremot en tilläggskostnad om du själv vill överklaga Förvaltningsrättens dom. Detta på grund av att det fordras en ansökan om prövningstillstånd som är tidskrävande och i regel ganska omfattande.
 9. Uppdraget anses slutfört när du är nöjd med Transportstyrelsens beslut och inte vill överklaga till Förvaltningsrätten, eller när Förvaltningsrätten meddelar en dom i målet. Om vi anlitas i först vid överklagan till Förvaltningsrätt eller Kammarrätt så anses ärendet avlutat när en dom meddelats i den aktuella instansen.
 10. Klientsekretess råder i våra uppdrag och hantering av klientinformation och dokumentation mm. sker i enlighet med vår policy för GDPR.

Om betalning:

 1. Vårt arvode bestäms enligt vår prislista.
 2. Arvodet är en fast kostnad inkl ev moms och förskottsbetalas med kort via tjänsten Stripe. Annan betalmetod är ej tillgängligt.
 3. Vi ingår inga avtal om avbetalning, ej heller är rättshjälp/rättsskydd tillämpligt (läs mer om detta i vår FAQ).
 4. I vissa fall och under särskilda omständigheter kan arvode enligt offert eller löpande timarvode vara aktuellt. Detta gäller endast om det finns en skriftlig och tydlig överenskommelse mellan dig och ansvarig jurist innan arbetet påbörjas.
 5. Vid avbrutet uppdragsåtagande innan något arbete nedlagts, återbetalas hela beloppet.
 6. Vid avbrutet arbete när arbete nedlagts, görs avdrag för nedlagd tid per timme enligt Regeringens fastställda timkostnadsnorm, upp till hela beloppet.

För köp som sker på denna webbplats ansvarar Indraget-korkort.se. Läs här om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.

Våra priser anges i svenska kronor inklusive ev. moms. Totalkostnad framgår alltid tydligt vid respektive produkt. Genom att godkänna köpet och ange dina kortuppgifter via betaltjänsten har du godkänt att du debiteras för aktuell kostnad och vår hantering av dina personuppgifter.

Enligt Svensk lag finns ingen ångerrätt på köp av digitala nedladdningar eller produkter/dokument som tillverkas eller genereras utifrån personliga förhållanden.

Vid användning av tjänsten för online-dokument baseras produkten på uppgifterna du anger – det granskas inte av oss – det är med andra ord ditt ansvar att lämna korrekt information.

När du handlar hos oss behandlas betalningen av Stripe, som är marknadens säkraste metod för kortbetalning vid e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS och de lösningar vi använder följer de nya strängare reglerna för kortbetalning online (SCA). All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Det är ditt ansvar att se till att ditt kort är auktoriserat för köp på nätet/köp i hela EU (detta krävs av betaltjänstleverantören)

Du kan i vissa fall motta mer än en e-post efter du fullfört ett köp hos oss; dels e-post med din digitala produkt, dels ett kvitto från den betaltjänst vi använder för att processa en betalning.

Inga produkter levereras förrän full betalning erlagts. Varje nedladdning kan göras maximalt två gånger och länken för nedladdning upphör att fungera 7 dagar efter köpet – oavsett huruvida max antal nedladdningar uppnåtts eller ej. Vi kan på begäran återaktivera en länk upp till 14 dagar efter köpet. Länkar till äldre versioner av dokument, som inte längre finns i vår webbshop, kan inte återaktiveras. Detta då praxis ändras hela tiden och äldre material därför kan ge felaktig information.

Vi lägger inte på några dolda kostnader i form av frakt eller avgifter. Vi använder inte dina uppgifter i annat syfte än att fullföra våra åtaganden.

Om något går fel vid köpet eller du inte får din produkt kan du kontakta oss direkt via info@indraget-korkort.se. Vid fel på kortuppgifter, vänd dig till kortets utfärdare.

Villkor som gäller vår kostnadsfria rådgivning/granskningstjänst via vårt formulär har särskilda villkor ståendes på den specifika webbsidan.

indraget-korkort.se och trafikjurist.se drivs i samarbete med ECLAW

Rulla till toppen