Har du hamnat i en rättslig snårskog kring olovlig körning, grov olovlig körning eller tillåtande av olovlig körning? Låt inte osäkerhet och rättsliga utmaningar hindra dig. Trafikjuristerna hjälper dig att få klarhet i situationen och vad som är särskilt intressant i frågor som handlar om ditt körkort i förhållande till olovlig körning.

Vill du ha hjälp av en expert? Ring, skriv eller boka en telefontid.
PS. Längst ner på sidan kan du ta del av några exempelskrivelser.

Här går vi igenom:

Vad är olovlig körning?

Trafikjurister

Olovlig körning är ett brott som uppstår när du medvetet framför ett körkortspliktigt fordon utan att har rätt att framföra det. Brottet delas upp i olovlig körning respektive grov olovlig körning. Har man sedan tidigare haft körkort som blivit återkallat eller att brottet skett vanemässigt så anses brottet som grovt.

Brottet medför en mängd olika konsekvenser; allt från böter eller fängelse som straffrättslig konsekvens, till körkortsingripande eller nekat körkortstillstånd.

Olovlig körning kan uppstå av flera olika anledningar

rättsfall opålitlighet bok
Behov av mallar eller intyg? Besök vår webbshop!

Du kan begå brottet olovlig körning på flera olika sätt. Att köra moped utan AM-kort eller köra manuell personbil med körkort som har villkor för endast automatväxel, samt att köra bil när körkortet blivit återkallat eller att köra med för tung last (krav på annan behörighet), är bara några exempel. Sammantaget handlar det om att framföra fordon man inte har rätt att köra.

Olovlig körning – Straffrättslig påföljd

Att begå olovlig körning innebär två saker: Du får en straffrättslig påföljd och därutöver innebär det ett ingripande mot ditt körkort eller körkortstillstånd. Det kan även påverka en ansökan om körkortstillstånd.

Det är mycket stor skillnad på frågan om brottet och på körkortsingripandet.

Straffet

Brottet regleras i trafikbrottslagen (1951:649). Brottet kan medföra att du får böter eller, om det är fråga om grovt brott, så kan fängelse i upp till 6 månader bli aktuellt.

Straffskärpning på ingång?

En lagrådsremiss har skickats ut där förslaget är att skärpa straffet för grov olovlig körning från max 6 månader till max 1 år. Lagförslaget innehåller även ett oaktsamhetsansvar som innebär ökade krav på att kontrollera att man faktiskt har har rätt att köra ett specifikt fordon. Per augusti 2023 har dock ännu inget beslut om lagändring fattats.

För att kunna dömas för brottet

Justitia Trafikjurist

För att bli dömd för olovlig körning, enligt trafikbrottslagen, ska föraren uppsåtligen ha framfört ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att göra det. Med uppsåt menar man, rent allmänt, att man gjort något avsiktligt.

I dessa fall är det emellertid inte riktigt så enkelt som att bara kunna säga ”du inte visste att du inte fick köra fordonet” och därmed slippa ansvar. I dessa fall kan man, för att beskriva det enklast möjligt, säga att du måste visa att du inte var medveten om du begått överträdelsen.

Domstolen har emellertid påtalat att det krävs särskilda omständigheter för att ett påstående av föraren, att han eller hon trodde sig vara berättigad att föra fordonet, ska förtjäna tilltro. Man har nämligen en viss skyldighet att kontrollera så att man har rätt att köra fordonet/fordonskombinationen. Att inte göra det kallas likgiltighetsuppsåt.

Brottet = Advokat

Advokat

Om du behöver hjälp gällande själva brottet, så bör du vända dig till en brottmålsadvokat. Tänk på att brottet i sig inte har med ditt körkort att göra, utan det handlar om skuldfrågan. Har du begått brottet eller inte? Är det ett grovt brott eller inte?

Vi åtar oss inte brottmål, utan hänvisar dig i stället till att vända dig till en brottmålsadvokat i den delen. Gå in på advokatsamfundets hemsida och sök efter en advokat i din närhet. Vi är däremot experter på körkortsfrågan, vilket en advokat normalt inte har samma erfarenhet av.

Här skriver vi mer om hur vi arbetar och våra uppdrag.

Körkortsfrågan – en hela annan typ av process

Frågor om körkortsingripanden är något helt annat än en brottmålsprocess. Där helt andra faktorer inverkar. I ett brottmål är det en åklagare som ska visa att du gjort dig skyldig till brottet. När det gäller körkortsfrågan, så kan man istället se det som att det är du som ska visa att brottet inte inverkat/kommer inverka på trafiksäkerheten.

Körkortsingripande är reglerat i körkortslagen och spärrtiden varierar – beroende på om det är fråga om olovlig körning eller grov olovlig körning. Allt från varning till 9 månader är normalt.

Spärrtider vid olovlig körning

Då olovlig körning kan ske på så många olika sätt så är det inte möjligt att lista spärrtider för olika situationer. De “listor” som kan tänkas finnas hos olika aktörer på nätet är äldre och nya rättsfall har ändrat vad som tidigare var gällande.

tid

Man kan enkelt säga att normal spärrtid för olovlig körning är upp till 6 månader, men varning är möjligt beroende på vad den olovliga körningen handlat om. För grov olovlig körning är normal spärrtid däremot 4-10 månader, med 6 månader eller mer som den vanligaste spärrtiden.

Allt kommer bero på omständigheterna och arten av den olovliga körningen.

Fokus i yttrande och körkort vid olovlig körning

Återigen handlar Transportstyrelsens bedömning om omständigheterna och arten av den olovliga körningen. Avgörande kommer vara den faktiska och potentiella trafikfara som den olovliga körningen har eller kunnat framkalla.

Även körkortsbehov i arbetet och tidigare överträdelser, samt körkortshistorik i övrigt, kan spela in för att sänka spärrtiden. Men dessa är inte i lika stort fokus som vid t.ex. fortkörning.

Olovlig körning med tungt släp

Olovlig körning genom att ha fört fordonskombination (haft tillkopplat släp) med vikt som krävt E-behörighet kan bli bedömt som en ringa överträdelse, beroende på vikten. Dock är denna typ av olovlig körning inte samma sak som överlastförseelse – att ha överskridit maximilast.

Trimmad EPA traktor eller moped

hastighet

Vid misstanke om olovlig körning med en till personbil/lastbil ändrad/omändrad A-traktor (en före detta A-traktor) eller en moped ändrad till lätt motorcykel (trimmad moped), måste Transportstyrelsen ha tillgång till utredning som visar att fordonet verkligen är ändrat (skruvat med eller saknar någon obligatorisk del). Det är alltså inte så att en uppmätt hastighet automatiskt gör det till olovlig körning.

Observera att Transportstyrelsen kan gripa in mot ett körkort eller körkortstillstånd i avvaktan på utredningen genom ett s.k. tillfälligt ingripande.

Tillåtande av olovlig körning

Tillåtande av olovlig körning har, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, medfört att den tillåtande parten förlorat körkort och fått böter. Detta är till exempel aktuellt om du som förälder vet om att ditt barns moped/a-traktor är ändrad.

Ansöka om körkortstillstånd efter man begått olovlig eller grov olovlig körning

kontor

Körkortstillstånd får bara personer som är lämpliga med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden. Om du begått olovlig körning så kan det därför innebära en konsekvens vid ansökan om körkortstillstånd. Din ansökan kan till exempel bli nekad och medföra att du blir bedömd som personligt olämplig.

Detta är särskilt viktigt för personer som fått sitt körkort återkallat av medicinska skäl (där även körkortstillståndet regelmässigt blir återkallat). Om du begår en olovlig körning under en medicinsk observationstid, så innebär det att du kommer få avslag när observationstiden är över.

Om du får avslag på ansökan om körkortstillstånd, antingen efter återkallelse (personlig olämplig) eller en medicinsk observationstid, så medför det att du kommer bli tvungen att ta om ditt körkort.

Experthjälp?

Henrik Trafikjuristerna.se

Har du frågor om kring denna typ av körkortsåterkallelse? Vi är experter på körkortsfrågor och är de ombud som haft flest körkortsmål av Sveriges samtliga jurister och advokater.

Kontakta oss om du har frågor kring ditt körkort eller körkortstillstånd. Vi erbjuder konstadsfri granskning för att bedöma dina förutsättningar. Boka en telefontid eller använd dig av vårt kostnadsfria formulär och få svar på dina frågor.

Här kan du ta del av två exempel av våra skrivelser som handlat om olovlig/grov olovlig körning:

Rulla till toppen