Sveriges främsta Trafikjurister ger dig svar på hur du bäst kan rädda körkortet vid en rödljuskörning (kört mot rött ljus). I tillägg ger vi dig svar på de frågor som ofta uppstår i den situation som du befinner dig i.

rödljus stopplikt rödljuskörning

Att förlora körkortet på grund av en rödljuskörning (kört mot rött ljus) kan resultera i betydande påverkan på din vardag.

Konsekvenserna sträcker sig bortom de omedelbara böter som du får på grund av din rödljuskörning. Den tunga smällen uppstår oftast i den förlust av körkort som du får genom en spärrtid. Detta påverkar i regel mest; allt från ditt arbete och möjligheten till inkomst till din övergripande livskvalité är i fara.

Vi känner till din situation mycket väl och vet att det hela kan kännas såväl komplicerat och förvirrande som stressfyllt och betungande.

Hur vet du att du hittat rätt? – Se vad våra klienter säger! (samtliga domar är offentliga och du kan begära dom från domstolen)

Böter vid rödljuskörning (kört mot rött) eller missat stopplikt

Mall Undanröjande av ordningsbot
Mall för Undanröjande av ordningsbot hittar du här!

Att köra mot rött ljus eller att missa en stopplikten är, sett från en trafiksäkerhetssynpunkt, allvarliga överträdelser som medför att det föreligger grund körkortsingripande, enligt körkortslagen.

Utöver körkortsingripande innebär överträdelser mot dessa även att du begår ett mot Trafikförordningen vilket resulterar i att du får böter.

Bötesbeloppet av att bryta mot stopplikten är: 2 500 kronor och
bötesbeloppet av att köra mot rött ljus är 3 000 kronor.

Det kan i värsta fall bli sämre

Observera att en rödljuskörning eller överträdelse mot stopplikt kan, beroende på omständigheterna vid överträdelsen, innebära att överträdelsen kan betraktas som vårdslöshet i trafik.

Så gick det exempelvis till i rättsfallet NJA 1996 s 764, där en motorcyklist blev påkörd i en vägkorsning. I nämnda prejudikat kontrollerade inte körkortshavaren om trafiksignalerna i en korsning hade slagit om till rött ljus, innan han körde in i vägkorsningen.

Spärrtid vid rödljuskörning (kört mot rött) eller missat stopplikten

De allra flesta frågor vi får som handlar om rödljuskörning eller att ej iakttagit stopplikten handlar om vilken spärrtid man riskerar att få. Nedan har vi listat vad utgångsläget för Transportstyrelsen är.

ÖverträdelseNormal spärrtidAnmärkning
Rödljuskörning2 månader*Vid passering på rött vid bom som öppnas är varning normal påföljd
Ej iakttagit stopplikt2 månader*
* Varning möjlig – omständigheter i det enskilda fallet avgör

Rödljuskörning och Polisen

Om du begår någon av dessa överträdelser så är det mycket troligt att polisen omhändertar ditt körkort på plats. Omhändertagandet av ditt körkort görs genom ett polisiärt beslut om omhändertagande av körkort. I detta skede kan polisen medge att du får framföra fordon under ytterligare 48 timmar.

Polisen rödljuskörning

Polisens omhändertagande av körkort innebär inte att polisen har återkallat körkortet. De skickar körkortet m.m. till Transportstyrelsen varpå Transportstyrelsen direkt påbörjar en utredning gällande körkortsingripande mot dig.

Ordningsbot vid en rödljuskörning

Utöver omhändertagandet av ditt körkort så meddelar polisen, i de allra vanligaste fallen, dig en ordningsbot på plats. Undantagsvis kan ordningsbot skickas till dig senare genom ett s.k. kontorsföreläggande vilket är samma sak. Om du inte accepterar ordningsboten så kommer ärendet att tillfalla en åklagare som avgör om det finns grund att väcka åtal mot dig.

I sällsynta fall omhändertar inte polisen körkortet på plats. I ett sånt scenario kommer Transportstyrelsen, först efter du betalat ordningsbot eller blivit fälld för brottet (genom erkännande eller dom) att gripa in mot ditt körkort.

Skillnad mellan brott och körkortsingripanden

Det är viktigt att skilja på brottet (böter) och det kommande körkortsingripandet. Böter är ett straff som man får på grund av det brott man begått, (som i ditt fall en rödljuskörning). Ett ingripande mot ditt körkort är däremot något annat.

En körkortsåterkallelse är ett administrativt myndighetsbeslut som blir meddelat med trafiksäkerheten som grund.

Själva syftet med att gripa in mot ditt körkort handlar inte om att straffa dig – utan om att förmå dig att förhålla dig till de trafikregler som finns. Bakgrunden till detta handlar om att upprätthålla trafiksäkerheten och förmå den som begår en rödljuskörning att förhålla sig till gällande trafikregler. Detta kan närmare ses inom ett rättsfall ifrån: Högsta domstolen, NJA 2015 s. 587.

Underrättelse och beslut från Transportstyrelsen

Om polis omhändertog ditt körkort så räknas spärrtiden från det datum som kortet omhändertogs av polisen. Transportstyrelsen får, i normala fall, kännedom om omhändertagandebeslutet inom loppet av några dagar. Transportstyrelsen startar då skyndsamt en utredning och tillställer dig en underrättelse där du bereds tillfälle att yttra dig inför ett kommande beslut.

Efter du skickat in yttrandet till Transportstyrelsen så brukar ett beslut skickas till dig tämligen omgående. Det beslut som du meddelas kan du överklaga, vilket innebär att det blir upp till förvaltningsrätten av göra saken.

Beslut och tillfälliga beslut vid en rödljuskörning

Prag, kongress

Beroende på om du erkänt brottet eller inte så kommer beslutet antingen att vara ett “tillfälligt beslut” eller ett beslut. Ett beslut som inte är tillfälligt får man om med erkänt överträdelsen. Ett slutligt beslut meddelar myndigheten när den straffrättsliga frågan är avklarad om du sedan innan fått ett tillfälligt beslut.

Tillfälliga beslut från Transportstyrelsen

Transportstyrelsen meddelar tillfälliga beslut i de fall där brottet ännu inte är utrett. I dessa fall handlar det då om att du har nekat till brottet. Tillfälliga beslut har emellertid samma rättsverkan som ett reguljärt beslut. Tillfälliga beslut blir meddelade i avvaktan på om du blir dömd för brottet eller inte. Med andra ord, om du nekar till ett brott och Transportstyrelsen meddelar ett tillfälligt beslut, så får du inte behålla körkortet tills domstol eventuellt har dömt dig. Ett tillfälligt beslut om exempelvis 2 månader innebär alltså att spärrtiden oavsett kommer löpa under denna tid.

Stopplikt rödljuskörning

Om du frikänns från brottet innan den tillfälliga spärrtiden löpt ut, så upphävs det tillfälliga beslutet och då återfår körkortet. Om du blir dömd för brottet så meddelar Transportstyrelsen ett slutligt beslut, som brukar motsvara det som meddelades dig tillfälligt.

Observera, tillfälliga beslut vid en rödljuskörning kan ändras!

Observera att Transportstyrelsen även kan meddela en längre spärrtid om du exempelvis blir dömd för ett annat brott. Om du exempelvis inte godtagit en ordningsbot av polis gällande rödljuskörning, så kan (om än sällsynt) en åklagare bedöma överträdelsen som något annat.

En åklagare kanske anser att det föreligger sådana försvårande omständigheter att det inte är en fråga om en rödljuskörning, utan istället anser att du gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik. Om du blir dömd för detta så gäller helt andra såväl böter som spärrtider.

Om du har fått ett tillfälligt beslut så kan detta överklagas till förvaltningsrätten på samma sätt som ett slutligt beslut.

Varning efter rödljuskörning

Tabellerna ovan visar vilken utgångspunkt som spärrtiden normalt sett har vid de olika överträdelserna.

VInnare rödljuskörning

Det finns emellertid rättsfall där den felande körkortshavaren meddelats en varning för överträdelser som handlar om såväl kört mot rött som missad stopplikt. Men, det har då handlat om att det funnits särskilda skäl.

Vad som kan motivera en varning i dessa fall beror dock till mycket stor del på omständigheterna vid överträdelsetillfället. Men, även körkortsbehov, längden av körkortsinnehav och tidigare skötsamhet har givetvis en inverkande betydelse.

Vad kan påverka spärrtiden vid en rödljuskörning (kört mot rött eller missat stopplikt)

mall yttrande kört mot rött rödljuskörning
Mallar och intyg för skrivelser till Transportstyrelsen

En varning är alltid komplicerad att få och ska enbart vara förbehållen de fall som det verkligen kan vara bedömt som motiverat. Men, ett ingripande mot ett körkort ska emellertid vara baserat utifrån en individualiserad bedömning i det enskilda fallet. Lagförarbetena till körkortslagstiftningen är även tydliga med att bedömningar om spärrtid kan – och bör – vara påverkade av omständigheterna i det enskilda fallet.

De omständigheter som, i domstolar, lett till en mildare bedömning än normalfallet utgår primärt från dessa listade omständigheter:

  • Ett långt och obrutet körkortsinnehav
  • Ditt körkortsbehov (i arbete)
  • Att det inte skett fler körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Trafikintensitet, som anspelar till den trafikfara som låg för handen (väder, sikt, plats, tidpunkt, m.m.)

Ett långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav

Att ha ett långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav innebär att du har haft ditt körkort under en längre tidsperiod utan att ha blivit inblandad i trafikbrott eller olyckor som resulterar i anmärkningar på din körkortshistorik. Detta indikerar vanligtvis att du har visat god förmåga att köra fordon på ett säkert sätt och följa de trafikregler och lagar under den tid du har haft körkortet.

Anmärkningar kan inkludera saker som hastighetsöverträdelser, rattfylleri, olovlig körning, fortkörningsböter, eller andra trafikrelaterade överträdelser. Att ha ett anmärkningsfritt körkortsinnehav visar på en positiv körhistorik och kan ha fördelar som kan ge dig en ökad förtroendegrad från såväl Transportstyrelsen som i en körkortsprocess i förvaltningsdomstolarna.

Ditt körkortsbehov (främst i arbete)

Denna omständighet refererar till hur du behöver använda ditt körkort, särskilt i ditt arbete. Det betyder att ditt jobb eller din yrkesroll kräver att du har ett giltigt körkort för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt.

Exempel på situationer där “körkortsbehov i arbete” kan vara relevant inkluderar yrken som innefattar resor till olika platser, transport av varor eller utrustning, kundmöten eller någon form av fordonsanvändning i arbetsrelaterade sammanhang. Detta betyder att det är en viktig faktor för din förmåga att effektivt utföra ditt arbete och uppnå framgång.

Det är vanligt att arbetsgivare i vissa branscher eller yrken specificerar att du måste ha ett giltigt körkort på grund av det ökade behovet av rörlighet och fordonshantering i arbetsuppgifterna.

Observera att även egenföretagare har bedömts ha ett större behov av körkort.

Tidigare skötsamhet

Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren) innebär att du inte bör ha varit föremål för något körkortsingripande eller begått några trafiköverträdelser, under viss tid. Detta visar på en positiv körhistorik under den senaste tidsperioden. Händelser som har inträffat inom de senaste två åren kan istället inverka negativt.

Omständigheterna vid överträdelsetillfället

DIgitalt yttrande online

Faktorer som trafikintensitet, fara för andra trafikanter, väderförhållanden, sikt, plats och tidpunkt är alla viktiga aspekter att ta hänsyn till. Inte enbart när man faktisk framför fordon, utan särskilt när det gäller att påvisa en minimal trafikfara inför ett beslut om körkortsingripande. Trafikintensiteten refererar till hur mycket trafik som finns på vägen, vilket kan påverka hastigheter och manövrar. Faran för andra trafikanter inkluderar att säkerställa att dina handlingar inte sätter andra i fara.

Väderförhållandena, som regn eller snö, kan påverka väggreppet och sikten, och det är viktigt att anpassa farten och körsättet därefter. Sikt avser hur tydligt du kan se omgivningen, inklusive andra fordon och hinder. Platsen handlar om omgivningen och dess specifika utmaningar, som stadstrafik eller landsvägskörning.

Tidpunkten kan påverka trafikmängden och även synligheten, särskilt vid mörker eller gryning. Alla dessa faktorer kan inverka i bedömningen.

Observera att att det även finns andra omständigheter som kan ha en inverkande betydelse.

Nytt körkort efter spärrtid vid rödljuskörning

Om du blivit meddelad spärrtid så måste ett nytt körkort bli tillverkat. Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan en spärrtid gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in, så tillverkar Transportstyrelsen ett nytt körkort när spärrtiden gått ut. Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan ett nytt körkort måste bli utfärdat. Att inte ha ett nytt körkort utfärdat och framföra bil, innebär att du begår olovlig körning alternativt grov olovlig körning.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan?

Juridiskt ombud

Har du begått en rödljuskörning eller missat en stopplikt och behöver juridiskt hjälp?

Förlusten av körkort påverkar allt ifrån arbete och inkomst till sänkt livskvalitet.
– Vi vet därför vad som står på spel och hanterar alltid våra uppdrag därefter. När vi utför våra uppdrag, så tar vi hänsyn till alla faktorer som kan ha en inverkande betydelse i det enskilda fallet. Därutöver vi alltid ett fast pris för hela uppdraget.

2021_rättsfall

Som Sveriges mest erfarna och specialiserade jurister i körkortsmål erbjuder vi:

  • Kostnadsfri genomgång innan uppdrag påbörjas.
  • Fast pris
  • Omfattande skrivelser
  • Yttrande och Överklagande

Här kan du ta del av några exempel på våra uppdragsutföranden:

Se vår sammanfattade video

En rödljuskörning eller missad stopplikt kan dig både pengar och körkort. Från några tusenlappar i böter till ett par månader av körkortslöshet. Vi förklarar vad som kommer hända och vilka möjligheter dom finns för att påverka spärrtiden.
Videon är en sammanfattad version av artikeln.

– Vill du ha hjälp av en expert? Ring, skriv eller boka en telefontid.

– Har du inte tid att läsa artikeln?

Webbshop

Länkar av intresse

Här kan du läsa om historia och statistik kring indraget körkort på grund av att man kört mot rött eller inte iakttagit stopplikt.

För den som felaktigt godkänt böter (erkänt) kan det vara väl värt att läsa detta inlägg om hur man begär undanröjande av ordningsbot och resning.

Rulla till toppen