– Från den ena dagen till den andra står du i inför en omtumlande verklighet – Ett beslut från Transportstyrelsen som slagit ditt liv i spillror.

Känslan av maktlöshet och förtvivlan som detta beslut väcker kan vara överväldigande. Du inser att ditt liv hänger i en skör tråd och att du nu befinner dig i en kritisk situation där du måste agera snabbt och beslutsamt.

– Som specialister inom trafikjuridik känner vi till din verklighet mer än någon annan och stöter dagligen på personer som befinner sig i din situation.

Den här sidan har vi därför särskilt skrivit för dig, för att du ska få en möjlighet att kunna påverka din situation på bästa möjliga sätt.

– Varför vi troligtvis är din bästa möjlighet att vinna framgång:

Klaga på Transportstyrelsens beslut

Oavsett det gäller ditt körkort, körkortstillstånd, taxikort eller trafiktillstånd så finns det fortfarande en möjlighet att göra någonting åt ett negativt meddelat beslut från Transportstyrelsen. Du kan nämligen välja att överklaga Transportstyrelsens beslut och få en juridiskt korrekt bedömning av ditt fall.

Mallar och intyg
Besök vår webbutik

Det är viktigt att redan här nämna att du inte har något att förlora genom att överklaga.

Tvärtom har du allt att vinna. Vi kan berätta varför det kan vara en bra idé att överväga detta alternativ.

Så om du är intresserad av:

  • Varför du bör överklaga Transportstyrelsens beslut
  • Vad du bör fokusera på i din överklagan
  • Vilka handläggningstider som gäller
  • och mycket mer.

Så kommer du verkligen inte ångra att läser vidare.

Överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten

Om du blir meddelad ett beslut som du inte är nöjd med, så kan det många gånger vara värt att överklaga Transportstyrelsen beslut. Det är även vår bestämda uppfattning att man alltid ska överklaga ett myndighetsbeslut som man inte är nöjd med.

Varför ska du överklaga Transportstyrelsens beslut?

Inga kostnader

I de här ärendena finns inga rättegångskostnader så att överklaga Transportstyrelsens beslut kostar ingenting. Såvida du inte anlitar ett ombud.

Inget att förlora

Du kan aldrig få ett sämre utfall än vad Transportstyrelsen redan meddelat i sitt beslut. Du har med andra ord allt att vinna och inget att förlora på att överklaga.

Skriftligt förfarande

Hela processen är i normala fall skriftlig. Du behöver alltså inte åka till en domstol och argumentera för din sak muntligt.

Snabb process

Förvaltningsrätten prioriterar ärenden utifrån hur lång spärrtid som har blivit meddelad. Vid beslut om 2 månader spärrtid kommer domen oftast inom ett par veckor.

Spärrtiden löper oavsett

Att överklaga ett beslut om körkortsingripande påverkar inte spärrtiden. Om spärrtiden går ut innan Förvaltningsrätten meddelat en dom, så får du oavsett tillbaka körkortet.

Rättsligt prövad av sakkunnig

Domstolen kan beakta sånt som Transportstyrelsen inte gör. I tillägg kan en utbildad jurist i domstol ha en helt annan syn på saken än en handläggare på myndigheten.

Var skickar jag?

Rättidsprövning och rätt domstol för överklagan

Man vänder sig i sin överklagan till Förvaltningsrätten men själva skrivelsen ska man skicka till Transportstyrelsen. Anledningen till det är att det är den instans som beslutat senast som ska kontrollera så att överklagan har kommit in i rätt tid.

Den förvaltningsdomstol som kommer handlägga ärendet är den domstol som ligger inom den domkrets där du står som mantalsskriven, dvs. är du bosatt i Kiruna så är det Förvaltningsdomstolen i Luleå som kommer handha ärendet.

Det är Transportstyrelsen som ser till att din överklagan blir skickad till rätt domstol.

överklaga

Fokus vid överklagan till Förvaltningsrätten

Vad du behöver fokusera på i en överklagan av Transportstyrelsens beslut är i stort det samma som i yttrandet. Det går alltså att använda samma skrivelse som när du skrev ditt yttrande och skicka in, om du vill överklaga indraget körkort.

Men i domstolen sitter det jurister som ska avgöra, så här kommer juridisk argumentation kring dina omständigheter självklart vara viktigare än i yttrandet. Ett körkortsingripande utgör, i grunden, en juridisk fråga. Därför ska man fokusera på vad som är väsentligt och skala bort oväsentligheter.

Körkortet – inte brottet

Observera att Förvaltningsdomstolen endast handlägger frågor som berör ditt körkort och utreder inte en brottslig gärning och/eller skuldfrågan i ditt fall.

Här kan du läsa om polisen, brottet och omhändertaget körkort

Måste man skriva hänvisningar till lag m.m?

Hänvisning till rättskällor, förarbeten, prejudikat och juridisk doktrin, som tidigare påverkat körkortsingripanden, kan ha stor betydelse för hur spärrtiden blir i ditt specifika fall. Detta behöver inte alltid ha en avgörande betydelse, men i många fall är det avgörande att ha en juridisk tyngd i sin argumentation.

Att visa att det finns andra domar i fall som liknar ditt ger den domare som ska se på ditt ärende en fingervisning om hur andra domstolar bedömt frågan. Det kan därför vara påkallat att ta hjälp av ett kunnigt ombud.

Här kan du läsa mer om oss, vår kunskap och erfarenhet.

överklaga beslut om indraget körkort

Körkort tillbaka även om brottet inte är avklarat

Det är här viktigt att nämna att du inte kan få en varning när du överklagar ett tillfälligt beslut om indraget körkort. En överklagandeprocess i dessa sammanhang kan enbart handla om spärrtidslängd och/eller att få körkortet tillbaka, i avvaktan på avgörande i brottmålet.

Gratismall
Besök vår webbutik

Om Förvaltningsrätten upphäver ett tillfälligt beslut, så anser de att överträdelsen bör innebära en varning i ett slutligt beslut.

Här kan du läsa om skillnaden mellan Transportstyrelsens tillfälliga och slutliga beslut

Handläggning av överklagan om indraget körkort

Handläggningstid

Handläggningstiden beror på hur lång spärrtid du fått av Transportstyrelsen. Ju kortare spärrtid, desto kortare handläggning av överklagan. En spärrtid på 1-2 månader brukar ta 1-2 veckor, medan spärrtider på ett år eller mer kan ha flera månaders handläggning.

Svårt att vänta på domen?

Det går att be om förtur. Men innan man gör det bör man veta att körkortsärenden redan är prioriterade hos domstolen, varför det sällan går igenom. Det går även att begära inhibition av Transportstyrelsens beslut (att beslutet inte ska gälla fram till domstolen dömt i saken). Det sker dock mycket sällan att en sådan framställan får gehör.

Snarare kan sådant framkalla en förhastad (och kanske irriterad) dom hos domstolen. De kan nämligen besluta sig för att döma i målet direkt, när de ändå måste släppa allt annat, för titta på ärendet på grund av inhibitions- eller förtursyrkande.

Det är därför viktigt att veta när det är tid att agera och när man bör ha tålamod.


När Domen kommer

När dom meddelats i ditt mål så gäller den omedelbart, precis som Transportstyrelsens beslut. Beslutet skickar domstolen per post till dig. Men, om du anger din e-postadress i överklagan och ber domstolen att använda denna, så får du domen elektroniskt.

Överklaga indraget körkort till Kammarrätten

Om du inte är nöjd med Förvaltningsrättens beslut om indraget körkort så kan du överklaga till Kammarrätten. För att Kammarrätten ska ta upp frågan måste man få prövningstillstånd. Detta handlar om att du måste visa varför just ditt ärende är av vikt för domstolen att ta upp.

Det handlar ofta om juridiskt komplicerad argumentation, som ändå inte garanterar att man få prövningstillstånd. Bara ca 15 % av alla som söker får prövningstillstånd.

Så, gör rätt från början!

Överklaga beslut om Indraget Körkort

Tror du att du behöver hjälp?

Om du tror att du behöver hjälp, så kan du vara säker på att du behöver hjälp. Är du osäker så ta hjälp redan inför yttrandet, istället för att vänta till sista stund.

Har man haft fel fokus vid yttrandet så kommer det vara avgörande att överklagan fokuserar på det som är viktigt för att vinna framgång.

Vill du veta mer om oss som juridiskt ombud?

Rulla till toppen