Gör som tusentals andra körkortshavare – ta hjälp av Trafikjuristerna med ditt yttrande till Transportstyrelsen och ge ditt körkort en välförtjänt andra chans!

– Varför våra klienter aldrig skulle rekommendera någon annan än oss:

Här kan du bland annat läsa om:

  • Tips inför Yttrandet till Transportstyrelsen
  • Transportstyrelsens underrättelse
  • Preliminära beslut om varning
  • Särskilda skäl som kan inverka
  • Att överklaga ett beslut, m.m.

Använd gärna artikels innehållsförteckning för att snabbt navigera mellan det som är intressant för dig.

Se vad våra klienter säger om vårt arbete!

Inledning

Du kanske inte är medveten om hur viktigt det är att, i detalj, lyfta fram allt som är relevant i din situation, i ditt yttrande till Transportstyrelsen, för att undvika spärrtid på körkortet. Många tror att bara att lyfta fram “hur länge du haft körkort” eller att du “behöver körkortet i arbetet” är tillräckligt att nämna i ett yttrande för att undvika ett ingripande mot körkortet. Men det är tyvärr inte så enkelt.

Om du inte tar med allt som kan påverka bedömningen, så kommer det naturligtvis inverka på möjligheten att ändra situationen. Men, det är också viktigt att du inte gör situationen ännu värre för dig själv eller närstående. Klumpiga och ogenomtänkt formuleringar i ditt yttrande till Transportstyrelsen kan nämligen göra din redan påfrestande situation till något ännu värre.

Som experter inom trafikjuridik är vi här för att hjälpa dig navigera genom denna utmaning och ge dig den kunskap som du faktiskt kan behöva när du skriver ditt yttrande till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens utredning om ditt körkortsinnehav

mall överklagan hastighetsöverträdelse
Besök vår webbutik för mallar, intyg och mycket mer

Transportstyrelsen kan gripa in ditt körkort, körkortstillstånd, taxiförarlegitimation, taxitrafiktillstånd, trafiktillstånd m.m. (förmåner) av en mängd olika anledningar.
För enkelhetens skull kommer artikelns text att fortsättningsvis använda körkort och körkortsinnehav som ett samlingsnamn för alla dessa olika förmåner.

Inte bara trafikförseelser eller trafikbrott

beslut omhändertaget

Du riskerar att förlora ditt körkort för: allt ifrån rena trafikförseelser och trafikbrott till medicinska förfaranden och personlig olämplighet. Men, det stannar inte där! En läkare kan till exempel bedöma dig som medicinskt olämplig för innehav av körkort och anmäla dig till Transportstyrelsen. Om du har begått brott som inte är trafikrelaterat eller om din nykterhet ifrågasätts kan Transportstyrelsen också ta ditt körkort. Utöver detta finns även en mängd olika anledningar som kan innebära yrkesförbud (taxi/yrkesförare) eller näringsförbud inom yrkestrafikbranschen (taxi/åkeri).

När din lämplighet ifrågasätts

När Transportstyrelsen mottar information som innebär att din lämplighet blir ifrågasatt startas en utredning mot dig. Om Transportstyrelsen bedömer att det finns skäl att göra ett ingripande mot dig så skickas en underrättelse eller ett föreläggande ut till dig. I undantagsfall kan du även få ett preliminärt beslut om varning.

En underrättelse innebär att du blir informerad om vad Transportstyrelsen överväger att göra mot dig och varför. I dessa fall får du en möjlighet att inlämna ett yttrande till Transportstyrelsen innan ett beslut blir meddelat. Ett föreläggande syftar till att du ska, inom viss tid, inkomma med underlag till Transportstyrelsen. Om du inte fullföljer föreläggandet, så riskerar du att utsättas för ett ingripande eller, om du ansökt om något, få din ansökan avslagen. Föreläggande är oftast aktuellt i ärenden som handlar om medicinska hinder mot körkortsinnehav, läs mer om det här. I yrkestrafiksammanhang kallas dessa ofta för “kompletteringar”.

Ett preliminärt beslut om varning kan tillställas dig i de fall Transportstyrelsen redan bedömt att du ska meddelas en varning. Du får tillfälle att inkomma med dina åsikter om du inte anser att varningen är motiverad.

Underrättelse från Transportstyrelsen

Mall Undanröjande av ordningsbot
Undanröjande av ordningsbot

En underrättelse från Transportstyrelsen innebär att Transportstyrelsens handläggare har bedömt att det föreligger grund för att ingripa mot ditt körkort.

Genom underrättelsen blir du informerad om att ett körkortsingripande övervägs och anledningen till detta övervägande. Där framgår även vilken eller vilka paragrafer och återkallelsepunkter från lagstiftningen som är aktuella i ärendet.

Du får tillfälle att yttra dig inför beslutet på en medföljande blankett. I underrättelsen framgår när ditt svar ska vara Transportstyrelsen till handa. Om du inte inkommer med något yttrande så avgör Transportstyrelsen ärendet ändå.

Grund för ingripandet finns redan

Det är viktigt att du är införstådd med att Transportstyrelsen anser sig ha lagstöd för att återkalla ditt körkort när du får underrättelsen. Du bör alltså ta saken på största allvar redan i detta skede.

tanka

I vissa fall framgår det av underrättelsen att “tidigare händelser kan komma att påverka det kommande beslutet”. Detta betyder att det finns tidigare överträdelser som är rapporterade och kommer inverka på det kommande beslutet. Återkallelsetiden kan därför bli längre än normalfallet och varning kan vara uteslutet på grund av historiken.

Preliminärt beslut om varning

Om överträdelsen är av mindre allvarlig art så resulterar den normalt i en varning. Om handläggaren bedömer att varning är tillräckligt så kommer du inte få en underrättelse på det sätt som beskrivits ovan. I stället meddelas du ett preliminärt beslut om varning.

Preliminära beslut om varning kan man i vissa fall även få om det gått lång tid sedan händelsen inträffade, eller om det handlar om flera bagatellartade trafikbrott.

yttrande till Transportstyrelsen

Tips, Yttrande till Transportstyrelsen

Vad man bör skriva i ett yttrande beror helt och hållet på vad anledningen till Transportstyrelsens övervägande om ingripande är. Det är till exempel en avsevärd skillnad på var fokus ska ligga beroende på om orsaken till underrättelse handlar om ett brott, personlig olämplighet eller ett medicinskt hinder.

Mallar och intyg
Mallar och intyg

Det vanligaste råd man kan ge en person som begått ett trafikbrott och ska yttra sig är att fokusera på: 1. Behovet av körkort, 2. Längden på körkortsinnehav utan tidigare misskötsamhet och 3. Omständigheterna vid överträdelsetillfället.

Dessa punkter utgör de ”särskilda skäl” som man åsyftar i körkortssammanhang och som kan påverka såväl beslut från Transportstyrelsen som Förvaltningsrätternas domar. Men även inom dessa punkter finns saker som, i det enskilda fallet, är mer eller mindre relevant.

Ring nu på 010 10 10 020 för att prata körkort med experter.

Exempel på hur olika särskilda skäl kan inverka

Yttrandet till Transportstyrelsen beror på situationen, så var fokus ska ligga är alltid högst individuellt och beroende på situationen. Det finns därför inget enkelt svar på vad man ska skriva.

Vi kan ta ett exempel där någon kört för nära framförvarande fordon. Denna typ av överträdelse medför normalt 2 månaders spärrtid, enligt praxis. Om man kör in i det framförvarande fordonet, under förutsättningen att man inte blir misstänkt för vårdslöshet i trafik, så är risken för återkallelse fortfarande 2 månader. Möjligheten att kunna påverka spärrtiden kommer i denna situation till stor del bero på hur allvarlig sammanstötningen blev. Men även körkortsbehov och längd kan spela in. Om ingen sammanstötning skett är det betydligt större möjlighet till sänkning eller varning.

Om saken istället handlar om ett rattonykterhetsbrott där man haft 0,87 promille alkohol i blodet, så är det helt oväsentligt hur länge man haft körkort och hur stort körkortsbehovet är. Den enda gången man beaktar behov och tidigare skötsamhet är om det finns särskilda omständigheter som visar att den potentiella trafikfaran var mycket liten. Såna omständigheter kan vara att man bara kört ett par meter, eller på inhägnat område.

På samma sätt handlar det inte enbart om att det var ”låg trafikintensitet och bra väglag” när det exempelvis handlar om fortkörning. Det kan finnas mängder av andra omständigheter att beakta. Överträdelsen kanske inträffade på en väg med hastighetsbegränsning om max 30 km/tim på grund av en intilliggande skola, vilket är försvårande. Men om man begick överträdelsen kockan 19.30 på en lördagskväll, när inga barn var på väg till/från skolan, så var faran avsevärt mindre än om man hade begått överträdelsen kl. 07.40 måndag morgon.

Fokus vid yttrandet till Transportstyrelsen

När det kommer till vilken bevisning som man bör ta med i sitt yttrande till Transportstyrelsen så är det olika från fall till fall. Det saknar till exempel helt betydelse vilket behov av körkort du har om du inte uppfyller de grundläggande medicinska kraven för innehav av körkort.

Mallar och Intyg

Inte heller finns särskilt många förmildrande omständigheter när grunden till ett yttrande till Transportstyrelsen handlar om drograttfylleri, rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

Behov av körkort

Behovet av körkort handlar framför allt om att ditt yrkesliv blir drabbat och med det sagt, behovet av körkort i arbetet. Att det blir krångligt att ta sig till eller från sitt arbete har ingen nämnvärd betydelse.

Men, om du är yrkesförare eller kan bli bedömd vara jämställd yrkesförare så medför körkortsåterkallelsen att du får svårt att uppbära inkomst. Ett särskilt utlåtande från en arbetsgivare är värdefullt i dessa sammanhang. Om du är egenföretagare, så kan du istället bifoga ett registreringsbevis till styrkande av att du har ett stort behov av körkort. Domstolspraxis har tidigare bedömt att egenföretagare har ett generellt sett större behov av körkort.

Hälsoskäl

I viss utsträckning har såväl Transportstyrelsen som domstolarna tagit hänsyn till personer som lider av handikapp. Under covid-19 pandemin beaktade man även personer som var särskilt utsatta. Medicinskt underlag kan därför vara lämpligt att bifoga.


Var dock observant på att Transportstyrelsen kan starta en medicinsk utredning mot dig om du skickar in något som gör att ditt innehav kan bli ifrågasatt från ett medicinskt perspektiv.

Omständigheterna vid överträdelsetillfället

När det kommer till omständigheterna vid överträdelsetillfället så kan man använda tidigare nämnda exempel om hastighetsöverträdelse vid intilliggande skola. Om körningen i detta fall istället inträffade kl. 19.00 på kvällen så fanns troligtvis en avsevärd mindre trafikrisk för skolbarn. Rättsfall har pekat på att sådana omständigheter kan vara anledning till en sänkning av spärrtid.

Gratismall

Vid överträdelser som handlat om att ha kört för nära framförvarande har omständigheterna vid överträdelsen ibland varit avgörande. Det gäller särskilt om man sammanstött med framförvarande fordon. I dessa fall är den uppkomna skadan helt avgörande för vilken påföljden blir. I dessa fall kan till exempel fotodokumentation eller del av polisutredning ha en inverkande betydelse.

Som en av de få omständigheter som kan påverka bedömningen vid rattfylleri, har trafiksäkerhetsrisken haft en mycket avgörande betydelse. En polisutredning som kan styrka goda omständigheter kan därför ha väsentlig betydelse. Samma sak gäller om körningen, under berusning, handlat om moped eller liknande.

Besök våra artiklar som särskilt handlar om rattonykterhet för ingående förklaring.

Långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav

Ett långt körkortsinnehav betyder 20 år eller mer. Har du under denna tid inga tidigare trafikförseelser? I så fall kan man absolut peka på att du är en van, omsorgsfull och omdömesgill körkortshavare. Detta har, nästan alltid, en positiv inverkande betydelse.

Med det sagt så förekommer självklart fall där även personer med prövotid har blivit meddelad varning istället för återkallelse.

Trafikförseelser de senaste två åren kan vara försvårande och såväl göra det svårare att få en sänkning, som att öka spärrtiden.

Få rätt vägledning för ditt körkort. Ring 010 10 10 020

Fokusera på det väsentliga i ditt yttrande till Transportstyrelsen

rättsfall opålitlighet bok
Behov av mall eller intyg? Besök vår webbshop!

Det är lätt hänt att man fokuserar på sådant som inte är relevant i körkortsfrågan och därmed missar sådant som hade varit av större betydelse. I vissa fall har det hänt att vi stött på yttranden och överklaganden där man till och med gjort saken värre. Bl.a fallet där information som personen lämnade i yttrandet om sin hälsostatus, ledde till att Transportstyrelsen ingrep mot körkortet på medicinska grunder. I ett sådant scenario, när skadan redan är skedd, är det mycket svårare även för oss som experter att vinna framgång.

Kontakta oss så går vi igenom dina förutsättningar.

Gör rätt istället för fort. Vad du skriver kan få stor betydelse

Vad som är helt oväsentligt att gå in på är bl.a. huruvida man är skyldig eller inte. Frågan om skuld ska avgöras i Tingsrätt om man nekat. Har man erkänt (godkänt/betalat böter) eller blivit dömd så är skuldfrågan helt avklarad och man anses skyldig. Transportstyrelsen kommer således inte gå in på skuldfrågan över huvud taget.

Skrivelser av typen ”Ni kan ringa X och fråga” eller ”Jag kan berätta mer vid kontakt” tas ingen hänsyn till. Man måste i sitt yttrande anföra allt man vill få fram och bifoga viktig bevisning. Transportstyrelsen kommer inte, utom i särskilda fall, eftersöka information för din räkning.

Som lekman kan man använda sig av den blankett som Transportstyrelsen skickat ut i och med underrättelsen. Denna blankett visar all väsentlig information som Transportstyrelsen eftersöker för att kunna göra en lämplig bedömning. Våra mallar ger konkreta exempel och fördjupade råd i de olika delarna av Transportstyrelsens blankett och kan även användas som stöd till en överklagan.

I vår webbshop har vi mallar för yttrande i de vanligaste ingripandegrunderna.

Transportstyrelsens beslut efter yttrandet 

När du skickat in ditt yttrande till Transportstyrelsen meddelar handläggaren beslut, även om yttrandetiden inte löpt ut. De ska nämligen fatta beslut skyndsamt. Transportstyrelsen ska dock bedöma om det finns något i ditt yttrande som tyder på att du avser komplettera yttrandet. I dessa fall kan de komma att invänta att tiden för yttrande går ut. Var därför tydlig i din skrivelse så du inte orsakar onödig tidsspillan.

Sällsynt att Transportstyrelsen reducerar mer än 1 månad

Normalt är den kortaste återkallelsetiden två månader. Minimitiden en månad ska enligt Transportstyrelsens interndirektiv, som grundar sig i uttalande av lagstiftaren, användas restriktivt. Minimitiden meddelar därför Transportstyrelsen bara i särskilda undantagsfall.

För att minimitiden en månad över huvud taget ska komma i fråga kräver Transportstyrelsen att ditt levebröd mer eller mindre är helt beroende av ditt körkortsinnehav. I annat fall ska det föreligga ”särskilt ömmande” privata förhållanden.

Varning efter yttrande till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen kan, i mycket speciella undantagsfall, meddela en varning. Det gäller dock bara om de anser att en varning av särskilda skäl är en tillräcklig åtgärd. Dessa särskilda skäl kan handla om såväl omständigheterna kring förseelsen som dina personliga förhållanden. Utöver det tar de även hänsyn till ditt behov av körkort, längden av det och om det är anmärkningsfritt.

Men som tidigare nämnt så beror det helt och hållet på grunden för ingripande vilka omständigheter som är relevanta. Var dock observant på att Transportstyrelsen mycket sällan meddelar varning i de fall där man skickat underrättelse om ingripande.

Tillfälligt beslut om återkallelse av körkort

Tillsvidarebeslut om återkallelse av körkort meddelar Transportstyrelsen om de anser det som sannolikt att ditt körkort kommer bli återkallat i ett senare slutligt beslut. Transportstyrelsen baserar sitt tillfälliga beslut på en sannolikhetsbedömning om att du slutligt kommer att bli dömd för det misstänkta brottet.


yttrande till transportstyrelsen

Tillfälligt beslut om återkallelse handlar i de allra flesta fall om att grunden för ingripande är ett brott som inte är avgjort, samt att körkortet är tillfälligt omhändertaget av polisen på plats.

Tillsvidarebeslut kan även förekomma i andra avseenden, som exempelvis under en medicinsk utredning, men vi håller denna artikel så enkel som möjligt.


Varning inte möjligt

Observera att du inte kan meddelas en varning i ett tillfälligt beslut, vare sig av Transportstyrelsen eller om du överklagar beslutet till Förvaltningsrätten. Det som istället kan bli aktuellt är att körkortet återlämnas i avvaktan på avgörande i brottmålet. När det händer är det stor sannolikhet för att man får varning i det slutliga beslutet.

Slutligt beslut om återkallelse av körkort

Om ett körkort har återkallats tills vidare vid misstanke om brott, så meddelar Transportstyrelsen slutligt beslut efter att man är slutligt dömd för brottet, eller godtagit ordningsbot eller strafföreläggande.


I de flesta fall får man ett slutligt beslut med samma spärrtid som i det tillfälliga beslutet. Men Transportstyrelsen kan både öka och sänka spärrtiden i ett slutligt beslut.Ingripandet i ett tillfälligt beslut baserar de nämligen på vad du är misstänkt för. Det slutliga beslutet däremot baserar de på vad du är dömd för och om det fanns försvårande eller förmildrande omständigheter.

Om Transportstyrelsen överväger att ge dig längre spärrtid i det slutliga beslutet, så får du oftast en möjlighet att yttra dig innan beslutet. Du ska alltså vara observant på att en underrättelse innan ett slutligt beslut innebär att en förlängning av spärrtiden kan bli aktuellt.

Har man redan “avtjänat” spärrtiden enligt det tillfälliga beslutet, så kommer man vara tvungen att vara av med körkortet på nytt den tid som är skillnad i spärrtid mellan det tillfälliga och det slutliga beslutet.

Överklaga till Förvaltningsrätten

Är det värt att överklaga eller yttra sig? Kort svar: Ja, självklart. – Man har inte någonting att förlora på att överklaga ett beslut som Transportstyrelsen fattat. Förvaltningsrätten kan inte fatta ett sämre beslut än vad Transportstyrelsen meddelat. Inte heller kostar det något att överklaga och man riskerar inga rättegångskostnader (förutom eventuellt eget anlitat ombud). Det finns därtill en mängd rättsfall där spärrtider har sänkts av olika anledningar.

Fokus i en överklagan är det samma som är beskrivet ovan. Men i domstolen sitter det jurister som ska avgöra, så här kommer juridisk argumentation vara ännu viktigare än i yttrandet.

Få expertråd om körkort. Ring 010 10 10 020 direkt.

Nödvändigt med rättspraxis, hänvisning till förarbeten mm?

Rent generellt så behöver inte hänvisning till rättsfall, lagförarbeten och liknande ha en avgörande betydelse. Men det kan i vissa fall vara avgörande att ha en juridisk tyngd i sin argumentation. Detta gäller oavsett om du skriver ett yttrande till Transportstyrelsen eller överklagar Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten.

Ett körkortsingripande utgör, i grunden, en juridisk fråga. Därför kan det vara bra att fokusera på vad som är väsentligt och skala bort oväsentligheter. Hänvisning till rättskällor, förarbeten, prejudikat och juridisk doktrin, som tidigare påverkat körkortsingripanden, kan därför ha betydelse för hur spärrtiden blir i ditt specifika fall.

Hjälp med yttrande eller att överklaga

Vill du ha hjälp med att skriva ett yttrande till Transportstyrelsen eller överklaga Transportstyrelsens beslut? – Som Sveriges mest anlitade jurister i körkort- och taxifrågor, så vet vi vad som gäller för dig i ditt fall.

Här kan du ta del av några exempelskrivelser:

arbete körkortsjurist

Hjälp av juridisk specialist

Vi arbetar uteslutande med trafikjuridiska ärenden. Som juridiska ombud har vi, jämfört med Sveriges övriga jurister och advokater, haft flest körkortsmål i Sverige. Våra resultat är väldokumenterade och våra referensärenden finner du här.

Mallar, intyg och gratismaterial

I vår webbutik finner du mallar med råd och tips, som är anpassade till de vanligast förekommande överträdelsetyperna. Det finns även gratismaterial i form av mallar för överklagande av beslut, ansökan om prövningstillstånd i Kammarrätten, m.m.

Rulla till toppen