Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på när du ska skriva ditt yttrande till Transportstyrelsen.

Vet du inte vart du ska börja? – Börja i så fall med att kontakta oss!

Underrättelse från Transportstyrelsen

En underrättelse från Transportstyrelsen innebär att de har färdigställt en utredning och att handläggaren har bedömt att det föreligger grund för att ingripa mot ditt körkort.

Transportstyrelsens underrättelser skapar ofta bekymmer

Genom underrättelsen blir du informerad om att ett körkortsingripande övervägs och anledningen till detta övervägande. Där framgår även vilken eller vilka paragrafer och återkallelsepunkter från lagstiftningen som är aktuella i ärendet.

Du får tillfälle att yttra dig inför beslutet på en medföljande blankett. I underrättelsen framgår när ditt svar ska vara Transportstyrelsen till handa. Om du inte inkommer med något yttrande så avgör Transportstyrelsen ärendet ändå.

Grund för ingripandet finns redan

Det är viktigt att du är införstådd med att Transportstyrelsen anser sig ha lagstöd för att återkalla ditt körkort när du får underrättelsen. Du bör alltså ta saken på största allvar redan i detta skede.

I vissa fall framgår det av underrättelsen att “tidigare händelser kan komma att påverka det kommande beslutet”. Detta betyder att det finns tidigare överträdelser som är rapporterade och kommer inverka på det kommande beslutet. Återkallelsetiden kan därför bli längre än normalfallet och varning kan vara uteslutet på grund av historiken.

Preliminärt beslut om varning

Om överträdelsen hade varit varningsgrundande så hade du inte fått en underrättelse om ingripande – utan ett preliminärt beslut om varning.

Om överträdelsen är av mindre allvarlig art så resulterar den normalt i en varning. Då kommer du inte få en underrättelse på så sätt som beskrivits ovan, i stället meddelas du ett preliminärt beslut om varning. Preliminära beslut om varning får man i vissa fall om händelsen i sig är varningsgrundande. Det kan även bero på den tid som passerat sedan händelsen inträffade, eller att det handlar om flera bagatellartade trafikbrott.

Tips inför Yttrande till Transportstyrelsen

Vad man bör skriva i ett yttrande beror helt och hållet på vad anledningen till Transportstyrelsens övervägande om ingripande är. Det är till exempel en avsevärd skillnad på var fokus ska ligga beroende på om orsaken till underrättelse handlar om ett brott, personlig olämplighet eller ett medicinskt hinder.

Att skriva yttrande till Transportstyrelsen

Men även inom dessa punkter finns saker som, i det enskilda fallet, är mer eller mindre relevant.

Det vanligaste råd man kan ge en person som begått ett trafikbrott och ska yttra sig är att fokusera på: 1. Behovet av körkort, 2. Längden av körkortsinnehav utan tidigare misskötsamhet och 3. Omständigheterna vid överträdelsetillfället.

Dessa punkter utgör de ”särskilda skäl” som man åsyftar i körkortssammanhang och som kan påverka såväl beslut från Transportstyrelsen som Förvaltningsrätternas domar. Vad som däremot är viktigt att tänka på är att dessa omständigheter har olika stor betydelse beroende på sammanhang och överträdelsetyp.

Exempel på hur dessa särskilda skäl kan inverka

Yttrandet till Transportstyrelsen beror på situationen, så var fokus ska ligga är alltid högst individuellt och beroende på situationen. Det finns därför inget enkelt svar på vad man ska skriva.

Vi kan ta ett exempel där någon kört för nära framförvarande fordon. Denna typ av överträdelse medför normalt 2 månaders spärrtid, enligt praxis. Om man kör in i det framförvarande fordonet, under förutsättningen att man inte blir misstänkt för vårdslöshet i trafik, så är risken för återkallelse fortfarande 2 månader. Möjligheten att kunna påverka spärrtiden kommer i denna situation till stor del bero på hur allvarlig sammanstötningen blev. Men även körkortsbehov och längd kan spela in. Om ingen sammanstötning skett är det betydligt större möjlighet till sänkning eller varning.

planera din skrivelse transportstyrelsen

Om saken istället handlar om ett rattonykterhetsbrott där man haft 0,87 promille alkohol i blodet, så är det helt oväsentligt hur länge man haft körkort och hur stort körkortsbehovet är. Den enda gången man beaktar behov och tidigare skötsamhet är om det finns särskilda omständigheter som visar att den potentiella trafikfaran var mycket liten. Såna omständigheter kan vara att man bara kört ett par meter, eller på inhägnat område.

På samma sätt handlar det inte enbart om att det var ”låg trafikintensitet och bra väglag” när det exempelvis handlar om fortkörning. Det kan finnas mängder av andra omständigheter att beakta. Överträdelsen kanske inträffade på en väg med hastighetsbegränsning om max 30 km/tim på grund av en intilliggande skola, vilket är försvårande. Men om man begick överträdelsen kockan 19.30 på en lördagskväll, när inga barn var på väg till/från skolan, så var faran avsevärt mindre än om man hade begått överträdelsen kl. 07.40 måndag morgon.

Rekommenderat att bifoga yttrandet till Transportstyrelsen

När det kommer till vilken bevisning som man bör ta med i sitt yttrande till Transportstyrelsen så beror det många gånger på från fall till fall. Det saknar till exempel helt betydelse vilket behov av körkort du har om du inte uppfyller de grundläggande medicinska kraven för innehav av körkort.

Inte heller finns särskilt många förmildrande omständigheter när grunden till ett yttrande till Transportstyrelsen handlar om drograttfylleri, rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

Behov av körkort

Behovet av körkort handlar framför allt om att ditt yrkesliv blir drabbat och med det sagt, behovet av körkort i arbetet. Att det blir krångligt att ta sig till eller från sitt arbete har ingen nämnvärd betydelse.

transportstyrelsen körkortsinnehav

Men, om du är yrkesförare eller kan bli bedömd vara jämställd yrkesförare så medför körkortsåterkallelsen att du får svårt att uppbära inkomst. Ett särskilt utlåtande från en arbetsgivare är värdefullt i dessa sammanhang. Om du är egenföretagare, så kan du istället bifoga ett registreringsbevis till styrkande av att du har ett stort behov av körkort. Domstolspraxis har tidigare bedömt att egenföretagare har ett generellt sett större behov av körkort.

Hälsoskäl

I viss utsträckning har såväl Transportstyrelsen som domstolarna tagit hänsyn till personer som lider av handikapp. Under covid-19 pandemin beaktade man även personer som var särskilt utsatta. Medicinskt underlag kan därför vara lämpligt att bifoga.

Var dock observant på att Transportstyrelsen kan starta en medicinsk utredning mot dig om du tillställer dem något som gör att ditt innehav kan bli ifrågasatt från ett medicinskt perspektiv.

Omständigheterna vid överträdelsetillfället

När det kommer till omständigheterna vid överträdelsetillfället så kan man använda tidigare nämnda exempel om hastighetsöverträdelse vid intilliggande skola. Om körningen i detta fall istället inträffade kl. 19.00 på kvällen så fanns troligtvis en avsevärd mindre trafikrisk för skolbarn. Rättsfall har särskilt pekat på just dessa en sån omständighet.

Överträdelser som handlar om att kört för nära framförvarande har omständigheterna vid överträdelsen varit avgörande. Det gäller särskilt om man sammanstött med framförvarande fordon. I dessa fall är den uppkomna skadan helt avgörande för vilken påföljd det blir. I dessa fall kan till exempel fotodokumentation eller del av polisutredning ha en inverkande betydelse.

När det handlar om rattonykterhetsfallen har även omständigheten vid överträdelsetillfället varit avgörande. Som en av de få möjligheter som kan påverka bedömningen vid rattfylleri har trafiksäkerhetsrisken haft en mycket avgörande betydelse. En polisutredning som kunnat styrka detta har dock varit av väsentlig betydelse. Samma sak gäller om körningen, under berusning, handlat om moped eller liknande. Besök våra artiklar som särskilt handlar om rattonykterhet för ingående förklaring.

Långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav

Långt och anmärkningsfritt körkortsinnehav kan påverka beslut från Transportstyrelsen

Inledningsvis så kan vi börja med att nämna att ett långt körkortsinnehav betyder 20 år eller mer. Har du dessutom under denna tid inte begått någon trafikförseelse? I så fall kan man absolut peka på att du är en van, omsorgsfull och omdömesgill körkortshavare. Detta har, nästan alltid, en positiv inverkande betydelse.

Med det sagt så förekommer självklart fall där även personer med prövotid har blivit meddelad varning istället för återkallelse.

Fokusera på det väsentliga i ditt yttrande till Transportstyrelsen

Det är lätt hänt att man fokuserar på sådant som inte är relevant i körkortsfrågan och därmed missar sådant som hade varit av större betydelse. I vissa fall har det hänt att vi stött på yttranden och överklaganden där man till och med gjort saken värre. Bl.a fallet där information som personen lämnade i yttrandet om sin hälsostatus, ledde till att Transportstyrelsen ingrep mot körkortet på medicinska grunder. I ett sådant scenario, när skadan redan är skedd, är det mycket svårare även för oss som experter att vinna framgång.

Gör rätt istället för fort. Vad du skriver kan få stor betydelse

Vad som är helt oväsentligt att gå in på är bl.a. huruvida man är skyldig eller inte. Frågan om skuld ska avgöras i Tingsrätt om man nekat. Har man erkänt (godkänt/betalat böter) eller blivit dömd så är skuldfrågan helt avklarad och man anses skyldig. Transportstyrelsen kommer således inte gå in på skuldfrågan över huvud taget.

Skrivelser av typen ”Ni kan ringa X och fråga” eller ”Jag kan berätta mer vid kontakt” tas ingen hänsyn till. Man måste i sitt yttrande anföra allt man vill få fram och bifoga viktig bevisning. Transportstyrelsen kommer inte, utom i särskilda fall, eftersöka information för din räkning.

Som lekman kan man använda sig av den blankett som Transportstyrelsen skickat ut i och med underrättelsen. Denna blankett visar all väsentlig information som Transportstyrelsen eftersöker för att kunna göra en lämplig bedömning. I vår webbshop har vi även mallar för yttrande i de vanligaste ingripandegrunderna. Våra mallar ger konkreta exempel och fördjupade råd i de olika delarna av Transportstyrelsens blankett och kan även användas som stöd till en överklagan.

Transportstyrelsens beslut efter yttrandet 

När du skickat in ditt yttrande till Transportstyrelsen meddelar handläggaren beslut, även om yttrandetiden inte löpt ut. De ska nämligen fatta beslut skyndsamt. Transportstyrelsen ska dock bedöma om det finns något i ditt yttrande som tyder på att du avser komplettera yttrandet. I dessa fall kan de komma att invänt att tiden för yttrande går ut. Var därför tydlig i din skrivelse så du inte orsakar onödig tidsspillan.

Extremt sällsynt att Transportstyrelsen reducerar mer än 1 månad

Gör rätt från början - slipp bekymmer senare

Normalt är den kortaste återkallelsetiden två månader. Minimitiden en månad ska enligt Transportstyrelsens interndirektiv, som grundar sig i uttalande av lagstiftaren, användas restriktivt. Minimitiden meddelar därför Transportstyrelsen bara i särskilda undantagsfall.

För att minimitiden en månad över huvud taget ska komma i fråga kräver Transportstyrelsen att ditt levebröd mer eller mindre är helt beroende av ditt körkortsinnehav. I annat fall ska det föreligga ”särskilt ömmande” privata förhållanden.

Varning efter yttrande till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen kan, i mycket speciella undantagsfall, meddela en varning. Det gäller dock bara om de anser att en varning av särskilda skäl är en tillräcklig åtgärd. Dessa särskilda skäl kan handla om såväl omständigheterna kring förseelsen som dina personliga förhållanden. Utöver det tar de även hänsyn till ditt behov av körkort, längden av det och om det är anmärkningsfritt.

Men som tidigare nämnt så beror det helt och hållet på grunden för ingripande, vilka omständigheter som är relevanta. Var dock observant på att Transportstyrelsen mycket sällan meddelar varning i de fall där man skickat underrättelse om ingripande.

Tillfälligt beslut om återkallelse av körkort

Tillsvidarebeslut om återkallelse (interimistisk återkallelse) av körkort meddelar Transportstyrelsen om de anser det som sannolikt att ditt körkort kommer bli återkallat i ett senare slutligt beslut. Transportstyrelsen baserar dessa tillfälliga beslut på en sannolikhetsbedömning. Beslutet görs de anser det som högst troligt att du slutligt kommer att dömas för det misstänkta brottet.

Tillfälligt beslut om återkallelse kan även vara aktuellt i olika sammanhang, men handlar i de allra flesta fall om att grunden för ingripande är ett brott som inte är avgjort och därutöver att körkortet är tillfälligt omhändertaget.

Tillsvidarebeslut kan även förekomma i andra avseenden, som exempelvis under en medicinsk utredning, men vi håller denna artikel så enkel som möjligt.

Observera att du inte kan meddelas en varning i ett tillfälligt beslut, vare sig av Transportstyrelsen eller om du överklagar beslutet till Förvaltningsrätten. Det som istället kan bli aktuellt är att körkortet återlämnas i avvaktan på avgörande i brottmålet. När det händer är det stor sannolikhet för att man får varning i det slutliga beslutet.

Slutligt beslut om återkallelse av körkort

Då ett körkort har återkallats tills vidare vid misstanke om brott kan slutligt beslut ofta meddelas utan föregående underrättelse, efter att ett straffrättsligt avgörande finns. Med andra ord – när du är dömd för brottet, eller du godtagit ordningsbot (kontorsföreläggande) eller strafföreläggande.

Transportstyrelsen måste dock förvissa sig om att det straffrättsliga avgörandet faktiskt är avklarat och att du även blivit ställd till ansvar för brottet. Det innebär att en dom måste vara lagakraftvunnen, vilket innebär att det inte längre går att överklaga domen.

Det är viktigt att vara klar över att Transportstyrelsen kan ändra sin inställning i ett slutligt beslut. Ingripandet beror nämligen även på svårighetsgraden av överträdelse. Så, om det i domen gällande brottet framkommer försvårande omständigheter så kan det leda till en längre spärrtid i det slutliga beslutet.

Överklaga till Förvaltningsrätten

Är det värt att överklaga eller yttra sig? Kort svar: Ja, självklart. – Man har inte någonting att förlora på att överklaga ett beslut som Transportstyrelsen fattat. Förvaltningsrätten kan inte fatta ett sämre beslut än vad Transportstyrelsen meddelat. Inte heller kostar det något att överklaga och man riskerar inga rättegångskostnader (förutom eventuellt eget anlitat ombud). Det finns därtill en mängd rättsfall där spärrtider har sänkts av olika anledningar.

Fokus i en överklagan är det samma som är beskrivet ovan. Men i domstolen sitter det jurister som ska avgöra, så här kommer juridisk argumentation vara ännu viktigare än i yttrandet.

Nödvändigt med rättspraxis, hänvisning till förarbeten mm?

Rent generellt så behöver inte hänvisning till rättsfall, lagförarbeten och liknande ha en avgörande betydelse. Men det kan i vissa fall vara avgörande att ha en juridisk tyngd i sin argumentation. Detta gäller oavsett om du skriver ett yttrande till Transportstyrelsen eller överklagar Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten.

Ett körkortsingripande utgör, i grunden, en juridisk fråga. Därför kan det vara bra att fokusera på vad som är väsentligt och skala bort oväsentligheter. Hänvisning till rättskällor, förarbeten, prejudikat och juridisk doktrin, som tidigare påverkat körkortsingripanden, kan därför ha betydelse för hur spärrtiden blir i ditt specifika fall.

Hjälp med yttrande eller att överklaga

Vill ha hjälp med att skriva ett yttrande till Transportstyrelsen eller överklaga ett beslut till Förvaltningsrätten? Vi har ett antal alternativ som vi kan erbjuda med varierande kostnader.

I vår webbutik finner du exempelvis mallar med utförliga instruktioner och är anpassade för de vanligast förekommande överträdelsetyperna. Det finns även gratismaterial i form av mallar för överklagande av beslut till ansökan om prövningstillstånd i Kammarrätten m.m.

Sveriges mest anlitade ombud i körkortsmål

Vi har även, tillsammans med våra IT-experter, tagit fram ett helt unikt mjukvarusystem som kan upprätta yttranden/överklaganden helt anpassade efter dina specifika förutsättningar och ditt behov. Denna tjänst skapar ett kvalitetsyttrande eller överklagande fyllt av relevant rättspraxis, juridisk argumentation m.m. Allt genom att du besvara några frågor och skriver lite om dig själv och ditt körkortsbehov. Läs mer om hur denna tjänst fungerar genom att följa nedanstående länk.

Som Sveriges mest anlitade ombud i körkortsmål så är vi väl förtrogna med samtliga trafikrelevanta återkallelsegrunder. Vi upprättar såväl yttranden som överklaganden i mål gällande körkort och taxitrafiktillstånd/taxiförarlegitimation. Vi har alltid ett fast arvode som är helt oberoende av ärendetyp och tidsåtgång. Gå in på länken nedan med benämningen personligt ombud för att läsa mer.

Indraget Körkort
Yttrande till Transportstyrelsen -
Titel
Yttrande till Transportstyrelsen -
Beskrivning
Ibland kan det vara svårt att veta vad man bör skriva i ett yttrande till Transportstyrelsen. Vi tipsar om vad som kan ha inverkande betydelse i dessa sammanhang
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies och vår integritetspolicy. 

Scroll to Top