Medicinskt hinder för körkort – “När mattan hänsynslöst rycks från under dina fötter”. Så kan man gestalta den mörka verklighet som inträffar när ditt körkort blir indraget på grund av medicinska orsaker.

Från en dag till en annan ställs du inför en omvälvande förändring av ditt liv och din tillvaro. Ofta med följder som bär på djupgående konsekvenser, som sträcker sig från din yrkeskarriär till din grundläggande livskvalitet.

Som Sveriges mest erfarna Trafikjurister kan vi ge dig en kostnadsfri bedömning om ditt medicinska hinder och dina möjligheter att vinna en rättsprocess mot Transportstyrelsen för få tillbaka ditt körkort eller dina högre behörigheter.

– Varför vi troligtvis är din bästa möjlighet att vinna framgång:

Letar du efter information om:

  • Vad är ett medicinskt hinder för körkort?
  • Läkarens bedömning, anmälningsplikt och muntliga körförbud
  • Transportstyrelsens bedömning och hur du får körkortet tillbaka
  • Juridisk hjälp mot Transportstyrelsen

så kommer den här artikeln garanterat vara något för dig.

Vad är ett medicinskt hinder för körkort?

Medicinskt hinder körkort - Indraget körkort, Trafikjurist.se

När det gäller de medicinska förutsättningarna för körkort, så handlar det om att Transportstyrelsen ser till att du fortfarande matchar den medicinska standard som, enligt lag, behövs för att ha körkort – allt för att hålla oss alla säkra i trafiken!
– Men, det är tyvärr långt ifrån alla körkortsingripanden som går korrekt till!

Ett medicinskt hinder för körkort är alla typer av sjukdomar, sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar som kan ha en negativ inverkan på körförmågan. Bedömningen av tillståndet kan endast göras av en specialistläkare.

De vanligaste sjukdomstillstånden och vad som, juridiskt sett, gäller för dessa och deras förhållande till olika förarbehörigheter kan du läsa om i Transportstyrelsens egna medicinska föreskrifter (TSFS 2010:125).

Besök vår youtube kanal och ta del av våra referensärende i körkortsmål

Läkarens anmälningsplikt – en lagstadgad skyldighet

Läkares anmälningsskyldighet Körkort

Vi får ofta frågor om varför läkare anmäler någon som medicinskt olämplig för körkort och hur det ens är kan vara lagligt för en läkare att anmälan sin patient. “Läkare har ju patientsekretess”.

Det är så här: Läkare en lagstadgad skyldighet att anmäla den patient som; av medicinska skäl; bedöms eller misstänks vara, olämplig att köra. När en läkare skickar in en sån anmälan till Transportstyrelsen handlar det alltså inte om något personligt som läkaren har emot dig. Det är helt enkelt läkarens skyldighet enligt såväl gällande lagstiftning som del av läkarens yrkesansvar.

Samtliga läkare omfattas av en anmälningsplikt

Alla läkare omfattas av denna anmälningsplikt och det bottnar i Transportstyrelsens uppdrag; att kunna säkerställa trafiksäkerheten i Sverige. Läkarens anmälningsplikt gäller även i de fall där det medicinska hindret (grunden till anmälan) ligger utanför läkarens egna medicinska kunskapsområde. Med andra ord kan en öronspecialist göra en anmälan om medicinsk olämplighet pga. misstanke om missbruk.

En specialist i missbruk- och beroendefrågor måste emellertid göra en egen bedömning för att kunna fastställa det medicinska tillståndet som närvarande.

Varför är det viktigt med anmälningsskyldighet?

Anmälningsskyldigheten inte bara är extremt viktig, utan direkt nödvändig för ett socialt fungerande samhälle. Vissa medicinska tillstånd kan plötsligt förvärras under körning, vilket kan leda till direkt livsfarliga situationer. Det handlar alltså om att skydda såväl dig som övriga trafikanter ifrån att bli allvarligt skadade i trafiken.

Den svenska ordningen avseende anmälningsskyldighet

Till skillnad från många andra europeiska länder (exempelvis Finland, Danmark, Italien m.fl.) så har inte Sverige något regelverk som kräver regelbundna medicinska kontroller för att kunna behålla sitt körkort. Ett sådant krav ställs i Sverige enbart på personer som är taxiförare, samt på personer med tyngre behörigheter.

Utan läkarens anmälningsplikt så skulle medicinskt olämpliga (och i vissa fall direkt trafikfarliga) personer helt obehindrat kunna framföra fordon. Inte bara skulle liv ställas på spel, det skulle vara direkt samhällsfarligt. Under de förutsättningarna så skulle inte heller Transportstyrelsen kunna upprätthålla sitt basuppdrag; att efterse den svenska trafiksäkerheten.

Långt ifrån alla anmälningar är korrekta

Men, alla kan naturligtvis göra fel, så även läkare. Tyvärr finns en inte obetydlig mängd av medicinska yrkesutövare som vida överskrider den gräns som kan anses vara såväl rättsligt motiverad som moraliskt acceptabelt. Det handlar om allt ifrån felaktiga anmälningar till tveksamma eller direkt felaktiga medicinska bedömningar (se exempelvis vår klients ärende i D.nr 4616-2022, Förvaltningsrätten i Härnösand 3946-22 och JO 5003-2019).

Oroande nog förekommer dessutom läkare som är påfallande likgiltiga gentemot sina patienter. Där oviljan att utreda vissa medicinska förhållanden kanske är det mest oroande. I de fallen kan läkare anmäla till Transportstyrelsen, för att själv slippa att utreda tillståndet – “Transportstyrelsen gör ju en utredning”. Men vad läkaren inte förstår är att Transportstyrelsen utgår från anmälan – den är basen i deras “utredning”.

Få expertvägledning för medicinska hinder
– Ring 010 10 10 020.

Här kan du läsa mer om läkarens anmälningsplikt.

Sannolikt olämplig för körkortsinnehav

Prag, kongress

Om en läkare som går igenom dina journalhandlingar, eller efter en undersökning, anser att du kan vara medicinskt olämplig att inneha körkort så påbörjas läkarens utredningsplikt. Detta gäller oavsett av vilken anledning som du först besökte sjukhuset. Läkaren ska då informera dig om de medicinska fynd som denne hittat och erbjuda dig en fortsatt utredning. Om du motsätter dig utredning så ska läkaren, enligt lag, anmäla dig. Läkaren behöver inte informera dig innan denna anmälan. Anmälningsplikten gäller såväl körkort och körkortstillstånd som traktorkort och taxiförarlegitimation.

Ring oss på 010 10 10 020 för juridisk körkortshjälp.

Exempel

rättsfall opålitlighet bok
Behov av mallar eller intyg? Besök vår webbutik!

Ett exempel på detta skulle kunna vara följande: Du besöker en läkare avseende diabetes. Läkaren går igenom dina journalhandlingar och uppmärksammar tidigare labbprov som påvisat förhöjda värden avseende alkohol. Läkaren informerar dig om de fynd denne gjort och ber dig att genomgå en vidare utredning kring detta. Du motsätter dig utredningen då du anser att det är helt onödigt, varpå läkaren i stället anmäler till Transportstyrelsen att du sannolikt inte uppfyller uppsatta medicinska krav för körkortsinnehav.

Konstaterad medicinskt olämplig för körkort

indraget körkort

Om en läkare undersöker dig och gör bedömningen att det finns ett konstaterat medicinskt hinder för innehav av körkort eller vissa behörigheter, så ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan så ska läkaren informera dig om att denne kommer inlämna en anmälan. I dessa fall finns inget krav på att erbjuda utredning innan anmälan.

Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara: Du är lastbilsförare och du ska in på din 5-års kontroll för att bibehålla dina högre körkortsbehörigheter. Vid denna undersökning framkommer att din synförmåga är drastiskt försämrad. Läkaren informerar dig om omständigheterna och informerar dig om att den avser anmäla dig som olämplig för innehav av dina högre behörigheter.

Ring 010 10 10 020 för att navigera i körkortsfrågor vid medicinskt hinder.

Gäller ett muntlig körförbud?

ögontrycket

En läkare är emellertid inte tvungen att göra en anmälan om läkaren anser att du kommer att följa en tillsägelse om att avstå från att köra ett körkortspliktigt fordon. Detta kallas i folkmun för muntligt körförbud och ett sådant kan man inte överklaga. Detta körförbud är inte juridiskt bindande och det finns, med det sagt, ingenting som i realiteten stoppar dig från att fortsatt framföra fordon.

Däremot så ska läkare anteckna detta i din journal. Vid händelse av exempelvis trafikolycka, så kan du komma att bli straffrättsligt ansvarig och riskera reducerad försäkring om du inte följt läkarens tillsägelse. I tillägg kommer läkaren garanterat anmäla till Transportstyrelsen om du väljer att inte följa läkarens råd.

Muntligt körförbud är lämpligt i situationer där ett medicinskt hinder för körkort är tidsbegränsat och bedömningen är att den medicinska situationen kommer förbättras. Detta förbud bör inte, enligt Transportstyrelsen, vara längre än sex månader.

Läkarens bedömning

När du ansöker om körkortstillstånd, oavsett om det är ett led av en tidigare återkallelse eller en ny ansökan, så kan du bli förelagd att visa att du uppfyller de medicinska krav som lagen ställer för körkortsinnehav.

medicinskt olämplig körkortshavare kommer anmälas till transportstyrelsen

Enbart specialistläkare kan göra en slutlig bedömning om en körkortshavare uppfyller respektive inte uppfyller de medicinska kraven. Läkarens bedömning är därför väsentlig i dessa sammanhang. Om din specialistläkare bedömer dig medicinskt olämplig att inneha körkort, så kommer även Transportstyrelsen anse det. Då kommer det inte spela någon roll vad du själv anser eller hur mycket du överklagar – en domstol kommer endast ta hänsyn till sakkunniga. Sakkunniga är din behandlande specialistläkare och Transportstyrelsens konsultläkare.

Vad din läkare anser är således av extremt stor vikt i sammanhanget och kan vara skillnaden på att få behålla körkortet eller inte. Eller, i vart fall om det är lönt att få saken prövad i domstol. Läs längre ner under rubriken hur dina möjligheter ser ut och hur du snabbt själv kan göra en preliminär bedömning.

Låt oss guida dig rätt med körkortet. Ring 010 10 10 020

Transportstyrelsens bedömning

Även om din specialistläkare gjort en bra bedömning så kan Transportstyrelsen vara av en annan uppfattning. Transportstyrelsen baserar sitt beslut utifrån medicinföreskrifterna och på inrådan av deras konsulterande läkare. Det kan därför ofta vara så att en specialistläkare och Transportstyrelsen kan ha olika uppfattning om det medicinska förhållandet.

beslut

I dessa fall är det alltid intressant att se närmare på saken rättsligt. Skilda uppfattningar hos behandlande specialistläkare och Transportstyrelsen är den enskilt största anledningen till att få saken prövad i domstol. I dessa fall har nämligen domstolen möjlighet att gå på behandlande läkarens linje och bedöma att det inte föreligger något medicinskt hinder för att inneha körkort. Vi har åtskilliga klienter som vi hjälpt till framgång med dessa förutsättningar.

Vad är spärrtiden vid medicinskt hinder för körkort?

Överklaga beslut om Indraget Körkort

När det kommer till medicinska krav för körkortsinnehav så applicerar man inte spärrtider på samma sätt som när man begår ett trafikbrott. I stället får du ett beslut om observationstid eller en medicinsk olämplighetstid. Denna gäller till dess du blivit frisk, oavsett om det tar en månad eller 10 år. Observera att vissa tillstånd har en minimitid. Alkohol har till exempel en observationstid om minst 6 månader innan du kan återfå körkort och då ofta i kombination med att du måste fortsätta lämna prover för att påvisa varaktig nykterhet. Samma sak gäller även andra sjukdomstillstånd som exempelvis epilepsi eller epilepsi liknandetillstånd m.m.

Måste jag ta om körkortet?

Du behöver inte ta om ditt körkort om du fått det återkallat på grund av ett medicinskt hinder. När du uppfyller kraven, så återfår du dina behörigheter. Du måste då ansöka om körkortstillstånd och uppfylla de krav som Transportstyrelsen kommer förelägga dig. Detta gäller oavsett hur länge du varit av med körkortet och gäller även dig som har prövotid.

Om du begår brott och i synnerhet trafikbrott som olovligkörning under en pågående observationstid så kommer du dock att bli tvungen att ta om körkortet.

Hur ser mina möjligheter ut?

Om du fått ett beslut gällande medicinskt hinder för körkort av Transportstyrelsen så kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten. Ibland är det värt att få saken prövad rättsligt och emellanåt är en process helt meningslös.

Bedömningen om medicinska hinder och de krav som ställs för ett körkortsinnehav har olika förutsättningar för att vinna framgång. Ett medicinskt förhållande för en person kan vara helt annorlunda för någon annan. Det medicinska förhållandets allmänna karaktär och symptombilden har en mycket stor betydelse i varje enskilt fall. Det är även av den anledningen som det krävs att specialistläkare gör bedömningarna i de flesta medicinska fallen.

Ibland kan det även förekomma fel från sjukvården som medför att Transportstyrelsen griper in mot körkort på felaktig grund. I dessa lägen bör du kontakta oss, så vi kan gå igenom saken.

– Vill du ha hjälp av en expert? Ring, skriv eller boka en telefontid. PS. Längst ner på sidan kan du ta del av några av våra exempelskrivelser.

En snabb kontroll som du själv kan göra

Om vi utgår ifrån att det faktiskt finns någon typ av medicinsk nedsättning som innebär ett hinder för innehav av körkort. Så är det viktigt att du är införstådd med att din åsikt om det medicinska tillståndet är fullkomligt irrelevant vid en rättslig prövning.

Granska

Vad som avgör om saken är värd att prova rättsligt beror på den bedömning som din specialistläkare gjort. Därför är det viktigt att du har tillgång till den bedömning som läkaren gjort i ditt fall och noga granska denna. Om din läkare anser att du uppfyller de medicinska kraven för innehav av körkort så är det många gånger värt att få saken prövad, eller i vart fall se närmare på saken.

Bra resonemang

Ibland kan det även vara nödvändigt att specialistläkare kompletterar och utvecklar sin bedömning i det enskilda fallet. Specialistläkarutlåtanden är den ensamt den mest betydelsefulla omständighet som lett till vinst för våra klienter.

Trafikjuristerna - bra resonemang, leder oftast till bra utfall

Utan en positiv bedömning från specialistläkare så är sannolikheten för dig att vinna framgång nästintill obefintlig. Om du anser att din läkare gjort fel bedömning eller att resultatet är felaktigt så bör du inte främst överväga att överklaga körkortsingripandet, utan få en ny undersökning gjord. Förvaltningsrätten kommer grunda sitt beslut på den medicinska bedömning som de sakkunniga läkarna gjort.

Dispens – ett möjligt alternativ (körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation)

Ibland kan en domstolsprocess vara helt onödig. Detta gäller framför allt de fall där både din egna och Transportstyrelsens läkare bedömer att du inte uppfyller de medicinska kraven för körkort.

I dessa fall kan du, som alternativ, ansökan om undantag från de medicinska kraven. Detta gör du via Transportstyrelsen och på en särskild blankett. Undantaget kan gälla för såväl körkort och Traktorkort som för innehav av taxiförarlegitimation. För detta ändamål behöver du inte ha någon juridisk hjälp. Men, det är ofta en stor fördel om din läkare kan tillstyrka att du kan bli undantagen de medicinska kraven.

Ring 010 10 10 020 för att reda ut dina körkortsfrågor efter hälsoutmaningar.

Juridisk Hjälp

Vi genomför alltid en kostnadsfri granskning om ser vilka förutsättningar som du kan ha att vinna framgång i ditt ärende.

Vi är Sveriges mest anlitade jurister i körkortsmål, så vi kan snabbt ge dig en preliminär bedömning om vilka förutsättningar du har att vinna framgång. Här kan du ta del av några av våra skrivexempel:

Länkar av intresse

Rulla till toppen