Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg är ett rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa Trafiksäkerheten.

Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. För att kunna upprätthålla trafiksäkerheten genomför Transportstyrelsen bland annat ingripanden av körkort. Bland annat kan ingripanden ske mot de körkortshavare som begår trafikbrott eller på annat sätt man bedömer vara olämpliga för körkortsinnehav. Som olämplig för körkortsinnehav räknas exempelvis sådana personer som man kan anta inte kommer respektera gällande trafikregler och uppvisa det omdöme och ansvar som trafiksäkerheten fordrar. Likaså kan en person ha bristande medicinska förutsättningar för att körkortsinnehav kan kan fortsatt vara motiverat utifrån trafiksäkerhet.

Medicinskt hinder för körkortsinnehav

Transportstyrelsen kan få information om att en körkortshavare är misstänkt ha bristande medicinska förutsättningar för körkortsinnehav från många olika håll. De kan till exempel få information från en läkare i form av läkarintyg/anmälan från läkare, anmälan från privatperson, anonym anmälan eller genom uppgifter från polis och socialtjänst.

Utredningsplikt

Om information inkommer till Transportstyrelsen och denna ger anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda lämpligheten. Transportstyrelsen har därför, på förekommen anledning, en skyldighet att utreda de medicinska förutsättningarna, vilket följer av körkortsförordningen (1998:980).

Utredningen innebär att Transportstyrelsen kan meddela körkortshavare ett föreläggande om att inlämna ett läkarintyg. Läkarintyget kan sedan vara avgörande om huruvida körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven som är uppställda som krav för körkortsinnehav. Vid misstanke om allvarliga förhållanden kan Transportstyrelsen återkalla körkortet i avvaktan på att en medicinsk bedömning utmynnar i.

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

När Transportstyrelsen startar en utredning, i normalfallet, gällande en körkortshavares medicinska lämplighet så får körkortshavaren ett föreläggande om att körkortshavaren ska ge in läkarintyg till Transportstyrelsen.

Läkarintyget ska vara utfärdat av en specialistläkare inom det medicinska område som bristen handlar om. Tiden för när intyget senast ska vara inlämnat till Transportstyrelsen framgår av föreläggandet. Föreläggandet upplyser även om att körkortshavaren kommer få sitt körkort återkallat om inte läkarintyg lämnas in inom angiven tid.

Det är körkortshavaren själv som måste se att den får en undersökningstid inom den tidsfrist som Transportstyrelsen gjort gällande. Det är även körkortshavaren som måste se till att en läkare tillställer Transportstyrelsen intyget inom tidsfristen.

En läkare som ”glömt bort” att skicka in intyget faller alltså tillbaka på körkortshavaren. Detta följer av körkortslagens 5 kapitel 3 § p. 8. ”Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg.”

Anstånd för att fullfölja Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Under coronapandemin har sjukvården, till tider, varit överbelamrad. Vissa enheter har haft stängt och andra har försökt minimera antalet fysiska möten med och mellan patienter. Detta medförde att det var svårt att få till tillstånd läkarmöten och undersökningar enligt förelägganden från Transportstyrelsen.

I sådana fall kan man begära ytterligare tid från Transportstyrelsen för att kunna utföra en sådan utredning som föreläggandet kräver. Det är dock viktigt att körkortshavaren, innan tidsfristen löper ut, kontaktar Transportstyrelsen och meddelar omständigheterna.

Har du frågor kring Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg? Kontakta oss på 010 10 10 020 och få svar på dina frågor. Du kan med fördel annars boka en telefontid på vår kontaktsida för att vara säker på att vi hinner besvara dina frågor.

Du kan även skriva till oss genom vår Case Review och få ett skriftligt svar.

Inledande kontakt är alltid kostnadsfri och för att anlitas i ett uppdrag har vi alltid en fast kostnad.

Indraget Körkort
Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg
Titel
Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg
Beskrivning
Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg, misstanke om bristande medicinska förutsättningar för att körkortsinnehav
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo