Mallar och intyg
Mallar för yttranden/överklaganden eller intyg finner du i vår webbutik

Att föreläggas med att inlämna läkarintyg för att få behålla körkortet är något som ofta ifrågasätts. Här går vi igenom syftet med dessa förelägganden, transportstyrelens utredningsplikt, läkarens anmälningsplikt m.m.

Ett av Transportstyrelsens kärnuppdrag är att efterse och vidmakthålla trafiksäkerheten i Sverige. Föreläggande om läkarintyg är ett av de rättsmedel som Transportstyrelsen använder för att säkerställa trafiksäkerheten.

Ingripande kan ske mot körkortshavare som begår trafikbrott eller som man på annat sätt bedömer vara olämpliga för körkortsinnehav. Som olämplig för körkortsinnehav räknas exempelvis sådana personer som man kan anta inte kommer respektera gällande trafikregler och uppvisa det omdöme och ansvar som trafiksäkerheten fordrar. Likaså kan en person ha bristande medicinska förutsättningar för att det ska vara motiverat utifrån trafiksäkerheten att personen har körkort.

Medicinskt hinder för körkortsinnehav

Transportstyrelsen kan få information om att en körkortshavare är misstänkt för att ha bristande medicinska förutsättningar för körkortsinnehav från många olika håll. Till exempel i form av läkarintyg eller anmälan från läkare, anmälan från privatperson, anonym anmälan eller genom uppgifter från polis och socialtjänst. I vissa fall visar det sig under utredning av andra orsaker att det finns medicinska hinder. Till exempel då någon som riskerar spärrtid på grund av fortkörning skickar in journaler som visar att personen har sjukdom som kan påverka möjligheten att framföra fordon.

Utredningsplikt

kontakta oss

Om information inkommer till Transportstyrelsen och denna ger anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda lämpligheten. Transportstyrelsen har därför, på förekommen anledning, en skyldighet att utreda de medicinska förutsättningarna, vilket följer av körkortsförordningen (1998:980).

Utredningen innebär att Transportstyrelsen kan meddela körkortshavare ett föreläggande om att inlämna ett läkarintyg. Läkarintygets innehåll kan vara avgörande om körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven som är uppställda som krav för körkortsinnehav. Vid misstanke om allvarliga förhållanden kan Transportstyrelsen återkalla körkortet i avvaktan på att en medicinsk bedömning utmynnar i.

Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Mallar och Intyg körkort transportstyrelsen överklaga beslut
Mallar & Intyg

När Transportstyrelsen startar en utredning gällande en körkortshavares medicinska lämplighet så får körkortshavaren, i normalfallet, ett föreläggande om att ge in läkarintyg till Transportstyrelsen.

Läkarintyget ska vara utfärdat av en specialistläkare inom det medicinska område som bristen handlar om. Tiden för när intyget senast ska vara inlämnat till Transportstyrelsen framgår av föreläggandet. Föreläggandet upplyser även om att körkortshavaren kommer få sitt körkort återkallat om inte läkarintyg lämnas in inom angiven tid.

Det är körkortshavaren själv som måste se att få en undersökningstid inom den tidsfrist som Transportstyrelsen gjort gällande. Det är även körkortshavaren som måste se till att en läkaren tillställer Transportstyrelsen intyget inom tidsfristen.

Även om läkaren glömt bort att skicka in intyget, så är det körkortshavarens ansvar. Detta följer av körkortslagens 5 kapitel 3 § p. 8. ”Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg.”

Anstånd för att fullfölja Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg

Trafikjurist Henrik och Trafikjurist Britta

Sjukvården kan till tider vara överbelamrad. Vissa enheter har stängt och andra kanske behöver minimera antalet fysiska möten med och mellan patienter (t.ex. under coronapandemin). Detta medför att det kan vara svårt att få tillstånd läkarmöten och undersökningar enligt förelägganden från Transportstyrelsen.

I sådana fall kan man begära ytterligare tid från Transportstyrelsen för att kunna utföra en sådan utredning som föreläggandet kräver. Det är dock viktigt att körkortshavaren kontaktar Transportstyrelsen innan tidsfristen löper ut och meddelar omständigheterna.

Hjälp i frågor om läkarintyg för körkort

Rattfylleri bok
Besök vår webbutik – du kommer troligtvis finns något intressant!

Har du frågor kring Transportstyrelsens föreläggande om läkarintyg? Kontakta oss på 010 10 10 020 och få svar på dina frågor. Inledande kontakt är alltid kostnadsfri. Om du anlitar oss till ett uppdrag har vi alltid en fast kostnad.

Du kan med fördel boka en telefontid på vår kontaktsida för att vara säker på att vi hinner besvara dina frågor.

Du kan även skriva till oss genom vårt formulär för Gratis Rådgivning och få ett skriftligt svar.

Rulla till toppen