opålitlighet i nykterhetshänseende

Domstolarnas bedömning av opålitlighet i nykterhetshänseende

Opålitlighet i nykterhetshänseende – Vad som anförts under påverkan kan inte hållas för sant.

X ertappades med att bruka cannabispreparat varpå han, i efterföljande polisförhör, uppgav att han rökte cannabis 2-3 gånger i veckan. Han uppgav även att han även, vid vissa tillfällen, tog kokain. X dömdes därför för ringa narkotikabrott.

I anledning av att X dömdes för brottet startade Transportstyrelsen en utredning av X varpå man ansåg att X, i och med att han hade uppgett att han regelbundet rökte cannabis samt även intog kokain i viss uträkning, kunde anse att han var opålitlig i nykterhetshänseende.

Transportstyrelsen beslutade således att belägga X med en spärrtid som motsvarade 12 månader från den senaste nykterhetsanmärkningen. I förevarande fall innebar det en spärrtid på månader.

X överklagade Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten och angav att uppgiften om kokain är felaktig och att det aktuella tillfället var första och enda gången han har använt kokain (!). Av beslutet från Transportstyrelsen framgår cannabis och förvaltningsdomstolarna anför kokain.

I målet saknades vidare utredning kring Xs personliga förhållanden, hans livsföring och den situation han befann sig i. Mot bakgrund av att X egen uppgift om hans regelbundna bruk av cannabispreparat instämde förvaltningsrätten dock i Transportstyrelsens bedömning att det finns grund för körkortsåterkallelse på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende.

Kammarrättens bedömning

X överklagade Förvaltningsrättens dom och meddelades prövningstillstånd i Kammarrätten.

Transportstyrelsen och förvaltningsrätten beslutade att återkalla X körkort. Bakgrunden var att han blivit dömd för ringa narkotikabrott och att han i samband med polisförhör själv uppgett att han röker hasch regelbundet och även brukar kokain emellanåt – vilket han nu menar inte stämmer. Enligt kammarrätten är de uppgifter som den klagande lämnade i påverkat tillstånd i polisförhör inte tillräckliga för att dra slutsatsen att han brukat narkotika kontinuerligt. Det saknades även en utredning som visade att det fanns en risk för misskötsamhet i nykterhetshänseende. Det saknades i och med detta förutsättningar för att återkalla körkortet varför överklagandet bifölls.

Trafikjuristens mål

Målet stämmer väl överens med liknande mål där jag själv varit ombud.

Bland andra Förvaltningsrätten i Göteborgs mål 13160-17. Förvaltningsrätten ansåg inte att det var visat i målet att X har brukat narkotika i sådan avsevärd omfattning att han hade skapat sig ett beroende av det narkotiska preparatet. Detta trots att X, enligt domar, hade gjort sig skyldig till innehav av narkotikabrott vid två separata tillfällen.

Ett annat exempel är KamR i Göteborg (792-19). Kammarrätten kom fram till att det förelåg ett narkotikabruk som inte var tillfälligt, varför X ansågs vara opålitlig i nykterhetshänseende. Man baserade detta på att X dels hade påtalat att han använder cannabis i varje fall mer än en gång i månaden och därefter, direkt till Transportstyrelsen i yttrande, själv påtalade att han:

“kan bruka cannabis när tillfälle ges och att omfattningen av hans bruk även inkluderar semestrar utomlands”.

Efter en utdragen process meddelade slutligen Kammarrätten en varning.

I ärenden som rör opålitlighet i nykterhetshänseende kan det många gånger vara väl värt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Kontakta mig om du själv blivit föremål för, eller misstänker att du kommer bli föremål för, ett körkortsingripande på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. 

Trafikjuri§ten

Vill du läsa mer om opålitlighet i nykterhetshänseende? Kolla in vårt tidigare blogginlägg i ämnet.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top