När det kommer till huruvida en person ses som opålitlig för körkort så har domstolarna dömt åt såväl det ena som det andra hållet. Här kan du ta del av ett sådant och se vad Kammarrätten ansåg vara en brist från Transportstyrelsen. Utfallet resulterade i att den opålitlighetsbedömda personen fick behålla sitt körkort.

I denna artikel har vi även lagt in ett axplock av våra egna rättsfall i detta område. Vill ha fördjupad information om opålitlighet i nykterhetshänseende? Följ nedanstående länk där vi ingående förklarar saken.

Domstolarna: opålitlig för körkort eller inte?

Opålitlig för innehav av körkort när det gällde nykterhet? Vad som hade blivit framfört i förhör under påverkan skulle inte anses som korrekt.

X blev ertappad med att bruka cannabispreparat varpå han, i polisförhör, uppgav att han rökte cannabis 2-3 gånger i veckan. Han uppgav även att han även, vid vissa tillfällen, tog kokain. X blev dömd för ringa narkotikabrott.

I anledning av att X blev dömd för brottet startade Transportstyrelsen en utredning av X varpå man ansåg att X, i och med att han hade uppgett att han regelbundet rökte cannabis samt även intog kokain i viss uträkning, kunde anse att han var opålitlig i nykterhetshänseende.

Transportstyrelsen beslutade således att belägga X med en spärrtid som motsvarade 12 månader från den senaste nykterhetsanmärkningen. I förevarande fall innebar det en spärrtid på månader.

X överklagade Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten och angav att uppgiften om kokain är felaktig och att det aktuella tillfället var första och enda gången han har använt kokain (!). Av beslutet från Transportstyrelsen framgår cannabis och förvaltningsdomstolarna anför kokain.

I målet förelåg ingen vidare utredning kring Xs personliga förhållanden, hans livsföring och den situation han befann sig i. Mot bakgrund av att X egen uppgift om hans regelbundna bruk av cannabispreparat instämde förvaltningsrätten dock i Transportstyrelsens bedömning att det förelåg grund för körkortsåterkallelse på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende.

Kammarrätten ansåg att man inte anse X som opålitlig för körkort

X överklagade Förvaltningsrättens dom och Kammarrätten meddelade prövningstillstånd i frågan.

Kammarrätten ansåg, till skillnad från Transportstyrelsen och förvaltningsrätten att utredningen gällande narkotikabruk var bristfälligt. Bakgrunden var att han blivit dömd för ringa narkotikabrott. I samband med polisförhör vid samma tillfälle hade han uppgett beklämmande uppgifter. Detta bestod i att han hade uppgett att han regelbundet röker hasch och även brukar kokain emellanåt.

Kammarrätten anförde att det måste föreligga mer stöd för en bedömning om en person är opålitlig för körkort. Vad som framkommer under ett polisförhör vid ett ingripandetillfälle är inte tillräckligt för att kunna göra en sådan bedömning. Därmed ansåg man var inte underlaget som tillräckligt för att bedöma X som opålitlig för innehav av körkort. Utöver detta så hade X därtill tagit tillbaka dessa uppgifter och påtalat att uppgifterna inte stämde.

Kammarrätten ansåg att uppgifter som en person, i påverkat tillstånd i polisförhör, inte tillräckliga är tillräckliga. Därmed kan man inte heller dra slutsatsen att han brukat narkotika kontinuerligt. Det förelåg ingen utredning som visade att det fanns en risk för misskötsamhet i nykterhetshänseende. Det förelåg i och med detta inte förutsättningar för att återkalla körkort på grund av opålitlighet. Det överklagade beslutet resulterade i en vinst.

Bristfällig utredning – en väl beprövad grund som vi vunnit ett flertal ärenden för våra klienter.

Nedan har vi listat ett axplock av rättsfall inom detta område.

Bland andra Förvaltningsrätten i Göteborgs mål 13160-17. Förvaltningsrätten ansåg inte att det var visat i målet att X har brukat narkotika i sådan avsevärd omfattning att han hade skapat sig ett beroende av det narkotiska preparatet. Detta trots att X, enligt domar, hade gjort sig skyldig till innehav av narkotikabrott vid två separata tillfällen.

Förvaltningsrätten i Stockholm mål 18850-18. Förvaltningsrätten ansåg inte att de uppgifter som X lämnat i samband med polisförhör var inte tillräckliga för att bedöma X som opålitlig för körkort.

Ett annat exempel är KamR i Göteborg 792-19. Även om Kammarrätten kom fram till att det förelåg ett narkotikabruk som inte var tillfälligt. Kammarrätten ansåg i och för sig att X kunde ses som opålitlig för innehav av körkort. Denna bedömning kunde man inte frångå eftersom X hade påtalat ett tämligen frekvent bruk av cannabis. Detta hade X gjort i såväl inledande förhör som i sitt egna yttrande till Transportstyrelsen. Han hade bland annat, i yttrandet, anfört att han: “kan bruka cannabis när tillfälle ges och att omfattningen av hans bruk även inkluderar semestrar utomlands”.

Efter en utdragen process meddelade slutligen Kammarrätten ändå en varning som ett väl avvägt beslut i sammanhanget.

Förvaltningsrätten i Jönköping 418-20. En bristfällig utredning från Transportstyrelsen medförde att dom inte hade prövat ansökan om prövningstillstånd. Ärendet återförvisades för de skulle pröva ärendet på faktisk grund. Transportstyrelsen hade bedömd X som opålitlig för körkortstillstånd, utan något faktiskt stöd för sin bedömning.

Är du ansedd opålitlig för körkort?

Om du blir bedömd som opålitlig för innehav av körkort är det värt att se över omständigheterna i ärendet. Bedömningen i dessa fall kräver att det föreligger något som kan styrka det faktiska tillståndet. Kontrollera därför om det finns någon möjlighet att vinna framgång i ärendet innan du ger upp. För om du blir bedömd som opålitlig för innehav av körkort är det inte bara en spärrtid du riskerar. Du riskerar även, när du ansöker om att återfå körkort (körkortstillstånd), att Transportstyrelsen förelägger dig ett genomgå en medicinsk bedömning. I annat fall de kräva att du genomgår en personutredning via socialförvaltningen. Detta gör Transportstyrelsen för att förvissa sig om din personliga lämplighet för innehav av körkort.

Kostnadsfri bedömning

Vi kan göra en översiktlig bedömning om hur dina förutsättningar ser ut. Denna genomgång gör vi kostnadsfritt och genom antingen via telefonkontakt eller genom e-post.

Om du telefonkontakt så kan du, med fördel, boka en telefontid som passar dig via vår kontaktsida. Vill du hellre ha kontakt via e-post så ska du använda vårt formulär som du finner under rubriken Gratis Rådgivning.  

Rulla till toppen