Jag vill överklaga polisens böter! Är en vanligt förekommande – och nästintill inledande fras, som vi får höra när vi pratar med körkortshavare som råkat i luven på polisen. Den korrekta termen är “Undanröjande av ordningsbot” och handlar om att du felaktigt godkänt en ordningsbot.

Att få en ordningsbot undanröjd är dock tyvärr inte så enkelt som att du bara kan kräva tillbaka dina böter och erkännande från polisen, så är allt klappat och klart.


Nej, det krävs lite speciella omständigheter för att det ska lyckas och här förklarar vi vad dessa är. Vad vi skriver nedan gäller även för strafföreläggande som godkänts (strafföreläggande är, precis som ordningsbot, ett erkännande av skuld och samma som en dom som vunnit laga kraft = ej går att överklaga).

Här kan du läsa om:
Vad krävs för att lyckas? Begripliga förklaringar och rättsfall m.m.

Ditt juridiska ombud mot Transportstyrelsen

Ibland händer det att man felaktigt godtagit en ordningsbot och/eller erkänt något man inte skulle ha gjort. Det förekommer även att personer blir dömda för brott som i sig inte är brott, eller att ordningsboten innehåller ett allvarligt fel.

Mall för undanröjande av ordningsbot hittar du här!

När dessa händelser inträffar så finns det vissa möjligheter att få sitt erkännande ogjort eller brott ogillat. Detta sker antingen genom en ansökan undanröjande av ordningsboten eller genom ett resningsförfarande.

Undanröjande av ordningsbot 

Det första alternativet man bör försöka är att få ordningsboten undanröjd. Detta betyder att man begär att böterna ska tas bort helt och hållet.

Polisen

Detta gör man via den Tingsrätt som ligger inom den domkrets där brottet begicks, dit man skriver och ansöker om att ordningsboten ska undanröjas. Det måste göras skriftligen och inom ett år efter att någon åtgärd för att verkställa ordningsboten har vidtagits (vanligtvis erkännandet/betalning). Regleringen kring detta ses inom Rättegångsbalkens 59 kapitel 6 – 10 §§.

OBS: Ett ärende om undanröjande av ordningsbot kan ta flera månader för Tingsrätten att hantera. Under tiden kommer Transportstyrelsen i de flesta fall hantera ett ärende om körkort utifrån det erkännande som finns.

Krav för undanröjande av ordningsbot

mall
Mallar och intyg finner du i vår webbutik

För att få en ordningsbot undanröjd krävs att något av följande villkor ska vara uppfyllda:

  1. om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Ett exempel på detta är då den misstänkte skrivit under i tron av att handlingen varit straffbar.
  2. om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt. Till exempel då det förekommit ett väsentligt fel i utfärdandet av ordningsboten.
  3. om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Ett exempel på detta kan vara om det skulle visa sig att ordningsboten strider mot gällande lagstiftning.

För att belysa dessa tre villkor kan man kort se till följande rättspraxis:

britta_körkortsjuristen

RH 2011:17: Godkännande av föreläggande av ordningsbot – avseende brukande av personbil trots att körförbud rådde för fordonet – har undanröjts då godkännandet (1) inte kunde anses som en giltig viljeförklaring och (3) ordningsboten inte heller ansågs stå i överensstämmelse med lag på grund av att föraren vid tillfället var på väg till bilbesiktningen.

NJA 1994 s. 254: Föreläggande av ordningsbot saknade uppgift om bötesstraff varför ordningsboten undanröjdes då den ansågs som (2) ett ogiltigt föreläggande.

Ingen giltig viljeförklaring, ordningsbot undanröjd

Hovrätten undanröjde ett föreläggande av ordningsbot för en amerikan. Polisen utfärdade en ordningsbot för fortkörning och personen, av bristande kunskap, godkände föreläggandet.

När personen senare insåg vad föreläggandet av ordningsbot innebar begärde han att ordningsboten skulle undanröjas. Han motiverade sin begäran om undanröjande med han inte förstod vad han har undertecknat, då han inte behärskade det svenska språket. Han anförde därtill polismännens engelska var bristfällig.

yttrande till Transportstyrelsen

Hovrätten bedömde att invändningen mot ordningsboten inte var osannolik. Av utredningen framgick inte heller av polisens promemoria att man hade förklarat innebörden av ett godkännande för mannen. Med detta kunde man inte bedöma att erkännandet kunde ses som en giltig viljeförklaring. Hovrätten undanröjde därför föreläggandet av ordningsbot.
Göta Hovrätt 2670-14

Resning

Som alternativ till undanröjande av ordningsbot finns möjligheten till ansökan om resning. Regleringen kring detta förfarande kan återfinnas i Rättegångsbalken 58 kap. 5 §.

När man ska ansöka om resning, så måste detta göras genom att du upprättar en skriftlig ansökan och skickar den till Hovrätten i enlighet med de formkrav som ett resningsförvarande fordrar, vilket är att i ansökan ange:

  • den dom ansökan avser;
  • det förhållande, varpå ansökan grundas, och skälen för ansökan; samt
  • de bevis sökanden vill åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis.

Därutöver ska ansökan vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller hans ombud och åberopad skriftlig och styrkt bevisning ska bifogas.

Felaktigt dömd för olovlig körning

En man erkände, och dömdes för, olovlig körning 2008. Under 2010 stoppades återigen mannen och visade då upp ett finskt körkort. Vid kontroll mot det finska körkortsregistret visade det sig att mannen hade körkortsbehörighet när han blev dömd för olovlig körning under 2008. Åklagaren begärde därför resning till förmån för den dömde. Hovrätten biföll ansökan och ogillade det tidigare åtalet.
Göta hovrätt 465–10.

Det är ganska komplicerat att lyckas få igenom ett resningsförfarande, varför undanröjande av ordningsbot i regel oftast är att föredra. Behöver du hjälp eller råd för att se om du har möjlighet att få en bot undanröjd?

Rulla till toppen