undanröjande av ordningsbot

Undanröjande av Ordningsbot och Resningsförfarande i Trafikbrott

Ibland händer det att man felaktigt godtagit en ordningsbot och/eller erkänt något man inte skulle ha gjort. När så sker finns vissa möjligheter att få sitt erkännande ogjort, genom undanröjande av ordningsbot eller resning.

Undanröjande av ordningsbot 

Det första alternativet man bör se på är att se över möjligheten om att få en ordningsbot undanröjd.

Detta innebär att du, via den Tingsrätt som ligger inom din domkrets, ansöker om att ordningsboten ska undanröjas. Detta måste göras skriftligen och inom ett år efter att någon åtgärd för att verkställa ordningsboten har vidtagits. Regleringen kring detta ses inom Rättegångsbalkens 59 kapitel 6 och 7 §§.

För att få en ordningsbot undanröjd krävs att något av följande villkor ska vara uppfyllda:

  1. om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Ett exempel på detta är då den misstänkte skrivit under i tron av att handlingen varit straffbar.
  2. om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt. Till exempel då det förekommit ett väsentligt fel i utfärdandet av ordningsboten.
  3. om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Ett exempel på detta kan vara om det skulle visa sig att ordningsboten strider mot gällande lagstiftning.

För att belysa dessa tre villkor kan man kort se till följande rättspraxis:

RH 2011:17: Godkännande av föreläggande av ordningsbot – avseende brukande av personbil trots att körförbud rådde för fordonet – har undanröjts då godkännandet (1) inte kunde anses som en giltig viljeförklaring och (3) ordningsboten inte heller ansågs stå i överensstämmelse med lag på grund av att föraren vid tillfället var på väg till bilbesiktningen.

NJA 1994 s. 254: Föreläggande av ordningsbot saknade uppgift om bötesstraff varför ordningsboten undanröjdes då den ansågs som (2) ett ogiltigt föreläggande.

Resning

Som alternativ till undanröjande av ordningsbot finns möjligheten till ansökan om resning. Regleringen kring detta förfarande kan återfinnas i Rättegångsbalken 58 kap. 5 §.

När man ska ansöka om resning, så måste detta göras genom att du upprättar en skriftlig ansökan och skickar den till Hovrätten i enlighet med de formkrav som ett resningsförvarande fordrar, vilket är att i ansökan ange:

  • den dom ansökan avser;
  • det förhållande, varpå ansökan grundas, och skälen för ansökan; samt
  • de bevis sökanden vill åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis.

Därutöver ska ansökan vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller hans ombud och åberopad skriftlig och styrkt bevisning ska bifogas.

Det är ganska komplicerat att lyckas få igenom ett resningsförfarande, varför undanröjande av ordningsbot i regel oftast är att föredra. Behöver du hjälp eller råd för att se om du har möjlighet att få en bot undanröjd? Kontakta mig idag!

Trafikjuristen

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top