Handledarens ansvar vid övningskörning är, normalt sett, totalt. Med andra ord har handledaren fullständigt ansvar för sin elevs framförande av fordonet. Det innebär att handledaren åtar sig ansvar för samtliga fel som eleven begår och riskerar sitt eget körkortsinnehav vid överträdelser.

Det finns emellertid tillfällen då det skulle vara helt juridiskt omoraliskt att belasta handledaren för elevens misstag. Eller för den delen för dennes medvetet begångna lagöverträdelser.

Handledarens ansvar vid övningskörning

4 kap. 7 § körkortsförordningen [1998:980] stipulerar att den som har uppsikt över övningskörning anses som förare vid körningen. .

I ett uppmärksammat rättsfall bedömde domstolen att en handledare, vid övningskörning med buss, skulle anses befriad från trafikansvar på grund av synnerliga skäl. Hovrätten resonerade enligt följande:

“Enligt 81 § 1 st körkortsförordningen anses den som har uppsikt över övningskörningen som förare vid sådan körning. Normalt ådrager sig sålunda läraren ansvar för felaktigheter som under körningen begås i fråga om fordonets manövrering.

HovR, RH 99:82

Högsta domstolens uttalande gällande handledarens ansvar vid övningskörning

Högsta domstolen har emellertid i rättsfallet NJA 1968 s. 145 uttalat att förhållandena kan vara sådana att ansvaret bör stanna på eleven. Som exempel på sådana förhållanden nämns i avgörandet att eleven avsiktligt bryter mot trafikföreskrift eller meddelade instruktioner. Alltså oväntat vidtar felaktiga åtgärder, mot vilka läraren inte rimligen kan anses ha möjlighet att ingripa. Felet ska inte heller bero på bristande instruktion från handledaren.

Hovrätten fortsatte därför sitt resonemang enligt nedan:

”Vid nu ifrågavarande körning har eleven genom eget körkortsinnehav varit klart medveten om innebörden av skyltningen om hastighetsbegränsning till 30 km/h. Att han trots detta brutit häremot har inte haft sin orsak i bristande instruktion från handledarens s sida. Mot vad handledaren själv uppgivit kan ej anses utrett att denne under körningen haft anledning antaga att eleven överskred tillåten hastighet. Handledaren kan således ej heller anses ha haft skyldighet att – i den mån detta överhuvudtaget varit utförbart – ingripa i bussens manövrering till förebyggande av hastighetsöverträdelsen.

Hovrätten finner med hänsyn till vad sålunda upptagits och till omständigheterna i övrigt att handledaren ej kan lastas för den begångna hastighetsöverträdelsen oaktat han som instruktör normalt haft ansvar för bussens förande. Åtalet skall således ogillas.”

Omständigheterna avgör

Som en jämförelse med ovan angivna referat kan ett annat rättsfall från Göta Hovrätt angående handledarens ansvar vid övningskörning nämnas. I detta rättsfall har en förälder inte på ett tillräckligt aktivt sätt försökt förmå sin son att sänka farten och hålla sig till gällande trafikregler.

Övningskörningen i det fallet handlade om körning i bil, där föräldern de facto hade möjlighet att påverka framförandet av fordonet.

Hovrätten resonerade enligt följande:

”I nu aktuellt fall har X varit väl medveten om att hennes sjuttonårige son körde alldeles för fort och att han överskred heldragen linje. I sin egenskap av handledare har det ålegat henne att göra vad hon kunnat för att försöka förmå honom att följa de trafikregler som gällde på platsen. Såvitt framgår av hennes egna uppgifter har hon endast vid något enstaka tillfälle sagt till sin son att sänka farten. I övrigt har inte framkommit att hon på något sätt försökte förmå honom att köra lagligt. Detta trots att färden med den kraftigt förhöjda hastigheten pågick under drygt en kilometer.”

Göta HovR, B 411-16

Det är alltså omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om man som handledare är ansvarig för elevens handlingar.

En dom i Tingsrätt som påvisar att man som handledare är ansvarig för elevens trafikbrott kan få påföljder för ditt körkortsinnehav. Kontakta oss idag för rådgivning!

Trafikjuristen

Rulla till toppen