återkallelse av taxiförarlegitimation

ÅTERKALLELSE AV TAXIFÖRARLEGITIMATION​

Ibland kan det vara väl värt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Se bara på detta rättsfall som handlade om återkallelse av taxiförarlegitimation.

I ett tämligen nytt och uppmärksammat rättsfall, fick en person omvandlat 3 års återkallelse till en varning. Målet handlade om en person som begått narkotikabrott. Transportstyrelsen menade han i och med det skulle anses sakna allmänhetens förtroende för att fortsatt få inneha taxiförarlegitimation.

Domstolen slog däremot fast fast att det inte finns något samband mellan narkotikabrottet och tjänsteutövandet som taxichaufför. Detta resulterade i att domstolen beviljade fortsatt innehav av taxiförarlegitimation.

Bakgrund

Transportstyrelsen, som är den beslutande myndigheten vid körkortsingripande, valde att göra ett körkortsingripande mot en person som hade gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser samt narkotikabrott, ringa brott. Lägsta återkallelsetiden för Taxiförarlegitimation är 3 år, vilket meddelades personen (X) ifråga.

X valde att överklaga Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet i första hand skulle upphävas och i andra hand att han skulle meddelas en varning. X framförde därtill att, vid händelsen att hans legitimation skulle återkallas, att tiden för återkallelsetiden skulle sättas till lägst tänkbara. Förvaltningsrättens dom överklagades sedan till Kammarrätten.

Som motivering framförde X bland annat att han var helt beroende av taxiförarlegitimationen för att försörja sig. En återkallelse av hans taxiförarlegitimation skulle kunna jämställas med yrkesförbud. Vidare var hans möjligheter till annan typ av anställning mycket begränsade.

Han anförde vidare att han, utöver de anförda förseelserna (ringanarkotika brott samt 3 fortkörningar) sedan tidigare var helt ostraffad och lever ett välordnat liv. Inte heller har han någon missbruksproblematik av vare sig narkotika eller alkohol. Hans brukade av alkohol var ytterst sparsamt. Han poängterade också att det ringa narkotikabrottet som han dömdes för avsåg innehav – inte eget bruk.

Transportstyrelsen vidhöll emellertid sitt beslut och anförde bland annat att X dömts för ringa narkotikabrott till 50 dagsböter. Vilket kan jämföras med de lägsta antal dagsböter man kan dömas till för detta brott som är 30 dagsböter.

Transportstyrelsen hänvisade till lagens förarbete där det uttryckligen nämns att narkotikabrott är ett brott som normalt rubbar förtroendet för taxichaufförer. Bedömningen är att innehav av narkotika också indikerar ett bruk av narkotika.

Transportstyrelsen påpekade därtill att X sedan tidigare hade misskötsamhet i form av tre fortkörningar.

Kammarrättens bedömning

Domstolen gjorde följande bedömning:

X har enligt lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Narkotikabrottet saknar beröringspunkter med utövandet av hans yrke som taxichaufför. Det står också klart att X under år 2012 till 2016 gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser. Rena trafikbrott ska enligt förarbetsuttalandena i första hand tillmätas betydelse vid bedömning av körkortsinnehavet snarare än vid bedömningen av innehav av taxiförarlegitimation. Förvaltningsrätten konstaterar också att ingen av dessa förseelser tycks ha varit av så allvarlig grad att de föranlett någon åtgärd från Transportstyrelsen sida avseende X körkortsinnehav och flera av förseelserna ligger långt tillbaka i tiden.

Vid en samlad bedömning av vad som har framkommit i målet finner förvaltningsrätten att den brottslighet som X har gjort sig skyldig till inte är av så allvarlig art att hans taxiförarlegitimation ska återkallas i tre år. Förvaltningsrätten anser därför att X taxiförarlegitimation inte ska återkallas. En varning bedöms istället vara en tillräcklig åtgärd. Transportstyrelsens beslut att återkalla X taxiförarlegitimation ska därför upphävas och han ska istället meddelas en varning.

Kammarrätten i Stockholm, mål 3943-17

Taxitrafiklagen om återkallelse av taxiförarlegitimation (4 kap 7§):

”Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter som anges i 6 § 1 ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.”

Här finns ytterligare ett inlägg om taxiförarlegitimation. Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Trafikjuri§ten

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top