Återkallelse av Taxiförarlegitimation

Ibland kan det vara väl värt att överklaga Transportstyrelsens beslut.

I ett tämligen nytt och intressant rättsfall som handlar om ett ingripande mot en persons taxiförarlegitimation (KamR Mål nr 3943-17). Målet handlade om att en person begått narkotikabrott och han, i och med det, saknar allmänhetens förtroende för att fortsatt få inneha taxiförarlegetimation.

Domstolen slog däremot fast fast att det inte finns något samband mellan narkotikabrottet och tjänsteutövandet som taxichaufför och beviljade därför fortsatt innehav av taxiförarlegitimation.

Bakgrunden var enligt följande:

Transportsytelsen, som är den beslutande myndigheten vid körkortsingripande, valde att göra ett körkortsingripande mot en person som hade gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser samt narkotikabrott, ringa brott.

Lägsta återkallelsetiden för Taxiförarlegitimation är 3 år, vilket meddelades personen (X) ifråga.

X valde att överklaga Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet i första hand skulle upphävas och i andra hand att han skulle meddelas en varning.

X framförde därtill att, vid händelsen att hans legitimation skulle återkallas, att tiden för återkallelsetiden skulle sättas till lägst tänkbara.

Som motivering framförde X bland annat att han var helt beroende av taxiförarlegitimationen för att försörja sig och en återkallelse skulle kunna jämställas med yrkesförbud och att hans möjligheter till annan typ av anställning var mycket begränsade.

Han anförde vidare att han, utöver de anförda förseelserna (ringanarkotika brott samt 3 fortkörningar) sedan tidigare var helt ostraffad och lever ett välordnat liv. Han har ingen missbruksproblematik av vare sig narkotika eller alkohol. Han brukade av alkohol var ytterst sparsamt och han poängterade att det ringa narkotikabrottet som han dömdes för avsåg innehav – inte eget bruk.

Transportstyrelsen vidhöll emellertid sitt beslut och anförde bland annat att X dömts för ringa narkotikabrott till 50 dagsböter, vilket kan jämföras med de lägsta antal dagsböter man kan dömas till för detta brott som är 30 dagsböter.

Transportstyrelsen hänvisade till lagens förarbete där det uttryckligen nämns att narkotikabrott som sådant är ett brott som rubbar förtroendet för taxichaufförer. Ett innehav av narkotika indikerar också ett bruk av narkotika.

Transportstyrelsen påpekade därtill att X hade, sedan tidigare misskötsamheter i fort av 3 fortkörningar.

Domstolen gjorde följande bedömning: X har enligt lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Narkotikabrottet saknar beröringspunkter med utövandet av hans yrke som taxichaufför. Det står också klart att X under år 2012 till 2016 gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser. Rena trafikbrott ska enligt förarbetsuttalandena i första hand tillmätas betydelse vid bedömning av körkortsinnehavet snarare än vid bedömningen av innehav av taxiförarlegitimation. Förvaltningsrätten konstaterar också att ingen av dessa förseelser tycks ha varit av så allvarlig grad att de föranlett någon åtgärd från Transportstyrelsen sida avseende X körkortsinnehav och flera av förseelserna ligger långt tillbaka i tiden. Vid en samlad bedömning av vad som har framkommit i målet finner förvaltningsrätten att den brottslighet som X har gjort sig skyldig till inte är av så allvarlig art att hans taxiförarlegitimation ska återkallas i tre år. Förvaltningsrätten anser därför att X taxiförarlegitimation inte ska återkallas. En varning bedöms istället vara en tillräcklig åtgärd. Transportstyrelsens beslut att återkalla X taxiförarlegitimation ska därför upphävas och han ska istället meddelas en varning.

Källa: dagensjuridik (http://www.dagensjuridik.se/…/narkotikabrott-inte-skal-att-…) samt Kammarrätten i Stockholm Mål nr 3943-17

Taxitrafiklagen om återkallelsetider (4 kap 7§)

”Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter som anges i 6 § 1 ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.”

KONTAKTA MIG IDAG!

Genom att kontakta mig för en gratis översiktlig genomgång så är du bättre rustad mot Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten, även om du väljer att själv skriva ditt yttrande eller din överklagan.

Sidvisningar: 2 478
Scroll Up