Rättsfall där återkallad taxilegitimation på 3 slutade med varning Det kan många gånger vara lönt att överklaga beslut från Transportstyrelsen.

Domstolen ansåg att en varning var tillräcklig.

Innan rättsfallet vill vi särskilt upplysa dig om att vi har djupgående information kring taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd på de nedanstående länkarna.

Taxilegitimation blev varning

Ibland kan det vara väl värt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Se bara på detta rättsfall som handlade om återkallelse av taxiförarlegitimation.

Transportstyrelsen återkallade, med anledning av ringa narkotikabrott och andra trafikförseelser, en taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen beslutade att taxiföraren skulle bli belagd med olämplighetstid om 3 år. Efter överklaganden till Förvaltningsrätten och därefter till Kammarrätten slutade saken med att taxiföraren, istället för olämplighetstid, blev meddelad en varning.

Transportstyrelsen ansåg att den utredningen de gjort visade att taxiföraren begått upprepade trafikförseelser samt ringa narkotikabrott. Transportstyrelsen påtalade själva att det narkotikabrottet inte hade någon beröringspunkt med utövandet av yrket som taxichaufför. Men, att denna typ av brott (innehav av narkotika) tillhopa med övriga förseelser rubbar det förtroende som måste föreligga ett innehav av taxiförarlegitimation.

Taxiföraren överklagade det, av Transportstyrelsen, meddelade beslutet till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Domstolen slog däremot fast fast att det inte finns något samband mellan narkotikabrottet och tjänsteutövandet som taxichaufför. Detta resulterade i att domstolen beviljade fortsatt innehav av taxiförarlegitimation.

Transportstyrelsen, som är den beslutande myndigheten vid körkortsingripande, valde att göra ett körkortsingripande mot en person som hade gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser samt narkotikabrott, ringa brott. Lägsta återkallelsetiden för Taxiförarlegitimation är 3 år, vilket Transportstyrelsen valde att meddela personen (X) ifråga.

X valde att överklaga Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet i första hand skulle bli upphävt och i andra hand att han skulle bli meddelad en varning. X framförde därtill att, vid händelsen att hans legitimation skulle bli återkallad, att tiden för återkallelsetiden skulle bli satt till lägst tänkbara.

Som motivering framförde taxiföraren bland annat att han var helt beroende av taxiförarlegitimationen för att försörja sig. En återkallelse av taxiförarlegitimation skulle därför kunna bli jämställt med yrkesförbud. Vidare var hans möjligheter till annan typ av anställning mycket begränsade.

Han anförde vidare att han, utöver de anförda förseelserna (ringanarkotika brott samt 3 fortkörningar) sedan tidigare var helt ostraffad och lever ett välordnat liv. Inte heller har han någon missbruksproblematik av vare sig narkotika eller alkohol. Hans brukade av alkohol var ytterst sparsamt. Han poängterade också att det ringa narkotikabrottet som han blev dömd för avsåg innehav – inte eget bruk.

Transportstyrelsens anförande

Transportstyrelsen vidhöll emellertid sitt beslut och anförde bland annat att X blivit dömd ringa narkotikabrott till 50 dagsböter. Detta såg man som försvårande med tanke på att de lägsta antal dagsböter man kunde bli meddelad, enligt detta brott, är 30 dagsböter.

Transportstyrelsen hänvisade till lagförarbete där det uttryckligen är nämnt att narkotikabrott är ett brott som normalt rubbar förtroendet för taxichaufförer. Bedömningen är att innehav av narkotika också indikerar ett bruk av narkotika.

Transportstyrelsen påpekade därtill att X sedan tidigare hade misskötsamhet i form av tre fortkörningar.

Förvaltningsrätten när taxilegitimation blir varning

Förvaltningsrättens motivering var i huvudsak följande:

X har enligt lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Narkotikabrottet saknar beröringspunkter med utövandet av hans yrke som taxichaufför. Det står också klart att X under år 2012 till 2016 gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser. Rena trafikbrott ska enligt förarbetsuttalandena i första hand bedömning av körkortsinnehavet snarare än vid bedömningen av innehav av taxiförarlegitimation. Förvaltningsrätten konstaterar också att ingen av dessa förseelser tycks ha varit av så allvarlig grad att de föranlett någon åtgärd från Transportstyrelsen sida avseende X körkortsinnehav och flera av förseelserna ligger långt tillbaka i tiden.

Vid en samlad bedömning av vad som har framkommit i målet finner förvaltningsrätten att den brottslighet som Taxiföraren har gjort sig skyldig till inte är av så allvarlig art att taxiförarlegitimation ska bli återkallad i tre år. Förvaltningsrätten upphävde Transportstyrelsens beslut då man ansåg att en varning istället vara en tillräcklig åtgärd.

Transportstyrelsen överklagade Förvaltningsrättens meddelade dom

Kammarrätten – Taxilegitimation varning

Transportstyrelsen yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa Transportstyrelsens tidigare beslut. Transportstyrelsen framförde även att Förvaltningsrätten inte hade beaktat att det handlade om ett upprepat antal trafikförseelser. Utöver det ringa narkotikabrottet.

Kammarrätten avslog Transportstyrelsens överklagan. Motiveringen löd: Vad Transportstyrelsen har fört fram i kammarrätten och vad som i övrigt har kommit fram i målet ger inte kammarrätten anledning att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet blev avslaget och istället för återkallelse slutade taxilegitimationen med varning.

Taxitrafiklagen om återkallelse av taxiförarlegitimation (4 kap 7§):

”Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter som anges i 6 § 1 ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.”

Ytterligare rättsfall där återkallelse av taxilegitimation slutat med varning finns tillgängliga i rubriken rättsfall.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Trafikjuri§ten

Rulla till toppen