Ett avslag på en ansökan om taxitrafiktillstånd innebär att Transportstyrelsen ansett att man inte uppfyller de krav som lagstiftningen ställer för innehav av taxitrafiktillstånd. Ett avslag beror på att Transportstyrelsen bedömt att man är personligt olämplig för att bedriva en taxiverksamhet eller att man inte uppfyller de ekonomiska krav som tillståndet kräver.

Henrik Trafikjuristerna.se

Vill du ha hjälp av en expert? Ring, skriv eller boka en telefontid. (PS. Längst ner på sidan kan du ta del av några exempelskrivelser).

Vid prövningen om lämplighet för taxitrafiktillstånd kontrollerar Transportstyrelsen samtliga personer i företaget och även närstående personer. Transportstyrelsen kan därför även meddela avslag på en ansökan enbart genom att man är närstående med en sedan tidigare olämplighetsbedömd person, på grund av misstanke om bulvanförhållande.

Ansökan om taxitrafiktillstånd eller ett redan beviljat tillstånd

När det kommer till frågor som rör taxitrafiktillstånd är det en stor skillnad på om saken gäller ett avslag på en ansökan, eller ett ingripande mot ett redan beviljat taxitrafiktillstånd.

Detta inlägg handlar endast om avslag eller övervägande om avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd. Om ditt ärende gäller återkallelse av ett redan beviljat Taxitrafiktillstånd så är inte denna text applicerbar i ditt fall. Följ istället nedanstående länk som särskilt beskriver vad som gäller om man fått eller riskerar att få ett redan beviljat Taxitrafiktillstånd återkallat. Om du är intresserad av en mer översiktlig bild över vad som generellt gäller så kan du istället gå in på länken om taxitrafiktillstånd.

Yttrande innan beslut

Om Transportstyrelsen anser att du inte uppfyller kraven för lämplighet, så får du en möjlighet att inlämna ett yttrande inför deras beslut. Ett extremt välformulerat yttrande, med klargörande av eventuella oklarheter, kan medföra att Transportstyrelsen redan i detta läge beviljar taxitrafiktillståndet.

Om de istället beslutar att inte bevilja din ansökan så riskerar inte bara du, utan samtliga som är involverade i företaget samt även själva företaget (organisationsnumret), att bli belagda med en olämplighetstid. Om någon i företaget har ett taxitrafiktillstånd sedan tidigare finns det en risk att Transportstyrelsen även återkallar detta. Se längre ner i artikeln om olämplighetstider, överklagan, m.m.

Avslag på ansökan om taxitrafiktillstånd

Om Transportstyrelsen meddelar avslag, så kan du få saken rättsligt prövad i förvaltningsdomstolarna. Beroende på grunden till avslaget kan det många gånger vara värt att få saken rättsligt prövad. Ibland händer det att Transportstyrelsens avslag beror på missförstånd, feltolkningar eller felbedömningar. I dessa fall bör man låta domstolen avgöra om avslaget är korrekt eller inte.

Ta (helst) hjälp innan ansökan – men, definitivt om du fått avslag på en ansökan.

Revisor redovisningskonsult

Det är lätt att vara efterklok och att i efterhand komma på att det hade varit bättre att ”tänka efter – före”. Inte enbart för att du troligtvis ligger ute med en avsevärd summa pengar investerade i taxibil, företaget, revisor, utbildning med mera. Utan även för att du sannolikt har lagt ner en hel del värdefull tid på din ansökningsprocess.

I frågor som handlar om ansökan om taxitrafiktillstånd är det viktigt att du omgärdas av personer som vet vad de pratar om. Inte minst för att få relevanta råd om vad du absolut inte bör göra. En revisor eller redovisningskonsult har ofta en utpräglad roll i dessa sammanhang, liksom en specialiserad jurist.

För att se om det finns någon möjlighet att ”rädda situationen” kan det därför vara väl värt att be sakkunniga se på ditt ärende, så de kan göra en preliminär bedömning av ett potentiellt utfall. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri inledande juridisk rådgivning. Här kan du läsa mer om oss och våra kompetenser.

Ohjälpliga fall

Vissa ärenden är omöjliga

Observera att det finns mängder av rättsfall där den som sökt taxitrafiktillståndet har lyckats med konststycket att göra alla fel som man kan tänkas göra i ansökan. Inte sällan har de gjort detta genom att de lyssnat på personer som inte har rätt kunskap och därför inte kan ge adekvata råd. Vissa gånger har de råd personer fått varit direkt skadliga för saken, vilket gör arbetet avsevärt mycket svårare för en kunnig person som anlitas i ett senare skede.

En jurist med erfarenhet och självrespekt kommer emellertid relativt omgående kunna säga om det finns förutsättningar att vinna saken eller inte.

Kraven för att beviljas Taxitrafiktillstånd

Ett Taxitrafiktillstånd får endast en person som, med hänsyn till (1) yrkeskunnande, (2) ekonomiska förhållanden och (3) gott anseende, är lämplig att bedriva taxiverksamhet. Därutöver ska den sökande även kunna påvisa att den har tillräckligt med (4) ekonomiska resurser. Regleringen kring detta framgår primärt i Taxitrafiklagens (2012:211) 2 kapitel.

Yrkeserfarenhet och yrkeskunnande inom taxibranschen

Det finns inget uttalat krav på att en sökande måste ha yrkeserfarenhet av taxibranschen för att kunna starta en taxiverksamhet. Men, man måste emellertid ha ett uttalat yrkeskunnande.

Yrkeskunnande handlar om en eller flera personer som har särskilt ansvar för att driva verksamheten i enlighet med god branschsed och de föreskrifter som gäller för verksamheten, samt på ett trafiksäkert sätt (trafikansvariga).

Fråga en sakkunnig istället för att gissa

Kraven på yrkeskunnande omfattar ämnena juridik, företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag, tekniska normer och driftförhållanden samt trafiksäkerhet. Utbildning i yrkeskunnande erbjuder branschorganisationer och privata utbildningsföretag. Utbildningen slutför man genom ett skriftligt prov som man avlägger vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Utan denna utbildning kommer man få avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.

Ekonomiska förhållanden: Skulder, Konkurser och Näringsförbud

Den ekonomiska lämpligheten handlar om en kontroll om den sökande varit restförd för skulder (primärt skatter och avgifter till det allmänna) samt om sökanden vid tidpunkten för ansökan eller kort tid dessförinnan har varit försatt i konkurs, eller om sökanden har haft näringsförbud.

Det är alltså, kort och gott en kontroll om man har historiskt sett har visat sig vara en pålitlig person när det kommer till ekonomiska aspekter.

Gott anseende: Laglydighet, Pålitlighet och Omdöme

Bristande laglydnad i olika avseenden kan påverka tillståndsprövningen och därmed innebära avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.

Kravet på gott anseende hittar man i Taxitrafiklagens 2 kap. 11 §. Vid bedömningen huruvida gott avseende är uppfyllt eller inte, kontrolleras personens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Samt även personens laglydnad i övrigt. Prövningen utgör en slags vandelsprövning för att utröna om den sökande kommer att efterleva de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Bristande laglydnad i olika avseenden kan påverka tillståndsprövningen och därmed innebära avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd. I lagen framgår vilka slags överträdelser som alltid innebär avslag i fråga om gott anseende. Förutom dessa direkt diskvalificerande överträdelser, finns en mängd andra förhållande där en persons anseende kan bli ifrågasatt.

Det goda anseendet gäller samtliga i verksamheten.

Prövningen av kravet gällande gott anseende gäller inte enbart den sökande. Den riktar sig även mot den eller de personer som är trafikansvariga, VD och annan, som genom en ledande ställning eller på annat sätt, har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Prövningen kan i vissa fall även rikta sig mot styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (2 kap. 5 och 6 §§ taxitrafiklagen).

Märk särskilt uttrycket: ”eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten”.

Denna benämning medför att Transportstyrelsen kan komma att pröva andra personer än de som faktiskt har ställning inom företaget. Familjemedlemmar ligger i en särskild risk att bli olämplighetsbedömda. Transportstyrelsen utgår ofta från att den sökande ska agera bulvan för en sedan tidigare olämplighetsbedömd person. Detta resulterar nästintill uteslutande att Transportstyrelsen meddelar avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.

Ekonomiskt underlag: Det ekonomiska kravet

Ekonomiska förutsättningar för att få taxitrafiktillstånd

Den som söker taxitrafiktillstånd ska ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid prövningen av detta ska myndigheten främst beakta likviditet och soliditet.

Om inte särskilda skäl föranleder annat har sökanden tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

Vem har bevisbördan?

Ett taxitrafiktillstånd – liksom körkortstillstånd – är en förmån som du kan ansöka om att få beviljad.

När man ansöker om en förmån ligger det i första hand på den som söker förmånen att visa att förutsättningarna för att beviljas förmånen är uppfyllda. Man refererar ofta detta inom juridiken till bevisbördans placering. Alltså, vem som ska bevisa vad. Detta innebär alltså att det är du som ska visa att du uppfyller kraven för att beviljas taxitillståndet. Om du inte lyckas uppnå detta så uppfyller du inte heller de krav som tillståndet kräver och kommer därför få avslag på din ansökan om Taxitrafiktillstånd.

Bevisbördans placering ställer därför dig som ansökt om Taxitrafiktillståndet i ett underläge redan vid ansökningsprocessen. Transportstyrelsen kan till exempel förelägga dig att inlämna bevisning, redovisning, banktransaktioner med mera. Om du inte inlämnar det som Transportstyrelsen förelagt dig, så är ett avslag på ansökan mer eller mindre garanterad.

Olämplighetstid vid avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd

Om Transportstyrelsen bedömer en tillståndshavare, eller annan som enligt lag har betydande inflytande, som olämplig att bedriva taxitrafik, så beslutar de en olämplighetstid. Olämplighetstider när det gäller avslag på taxitillstånd varierar från lägst sex (6) månader och högst fem (5) år. Den eller de personer/företag som fått beslut om olämplighet kommer inte att kunna bedriva taxitrafikverksamhet under olämplighetstiden.

Olämplighetstid vid avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd

När en person har fått beslut om olämplighet, så kan man inte ansöka om Taxitrafiktillstånd på nytt, förrän olämplighetstiden har passerat.

Det är därför extremt viktigt att du inte ingår i ett bolag med en sedan tidigare olämplighetsbedömd person. Att ingå i ett företag med en olämplighetsbedömd person medför att Transportstyrelsen även kan bedömer dig som olämplig. Detta enbart genom association med den personen.

Att överklaga Transportstyrelsens beslut

Det kan givetvis kännas nedslående att bli bedömd som olämplig att bedriva taxitrafik genom avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd. Men det är väl värt att se över vilka möjligheter som finns för att kunna ändra Transportstyrelsens beslut.

Rätt strategi är viktigare än snabba resultat

Viktigt att nämna är att det inte kostar någonting att få ett avslag på taxitrafiktillstånd rättsligt prövat. Den enda kostnaden du eventuellt kommer ha är dina egna ombudskostnader. Det finns emellertid inget advokatmonopol i Sverige, så du har alltid rätt att föra din egen talan. Du kan inte heller få ett sämre utfall än vad Transportstyrelsen redan beslutat i ditt fall.

Därutöver är processen i dessa typer av ärenden i regel skriftlig. Du behöver alltså inte avsätta tid för en domstolsförhandling och infinna dig i domstolen för att få saken prövad. Under förutsättningen att du inte särskilt begär att få saken muntligt prövad. Det är dock upp till förvaltningsrätten om de anser att en muntlig förhandling är nödvändig eller inte. Men, på grund av det normalt skriftliga förfarandet, är det av stor vikt att din skrivelse täcker in alla viktiga aspekter redan från början!

Det kan vara svårt att veta hur man ska yttra sig inför övervägande eller överklaga Transportstyrelsen beslut om avslag på ansökan om taxitrafiktillstånd. Hos oss finns spetskompetens på området och vi ger alltid en kostnadsfri bedömning av dina möjligheter.

Juridisk experthjälp?

Som Sveriges mest anlitade jurister i frågor som handlar om yrkestrafikfrågor avseende taxitrafiktillstånd. Så kan du vara trygg med att vi har koll på vad som gäller i dessa ärenden. I videon kan du ta del av våra referensärenden (observera att ny video kan ha gjorts, då dessa bara uppdateras sporadiskt).

Här kan du ta del av några av våra exempelskrivelser:

Rulla till toppen