Här har vi samlat relevant information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av fortkörning.

Om du är i behov experthjälp för att skriva yttrande eller överklaga Transportstyrelsens beslut så är du välkommen att kontakta oss på 010 10 10 020. För att vara säker på att vi hinner ta ditt samtal kan du med fördel boka en tid här. Du kan även använda vår tjänst för Gratis rådgivning om du önskar skriftligt kontakt. Eller använd dig av snabbkollen för att snabbt se hur dina förutsättningar ser ut.

Fortkörning och spärrtid på körkort

Återkallelsetid vid fortkörning på väg med 30km/h eller lägre, samt vid bogsering.

HastighetsöverträdelseNormal återkallelsetid
16–20 km/hVarning*
21–30 km/h2 månader
31–40 km/h3 månader
41–50 km/h4 månader
51–60 km/hMinst 5 månader
61–70 km/h6 månader eller mer
* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren

Återkallelsetid vid fortkörning på väg med 40km/h eller mer.

HastighetsöverträdelseNormal återkallelsetid
25–30 km/hVarning*
31–40 km/h2 månader
41–50 km/h3 månader
51–60 km/h4 månader
61–70 km/h5 månader
71–80 km/h6 månader
81– km/h8 månader
* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan spärrtiden gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in, så tillverkas ett nytt körkort när spärrtiden gått ut. Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan måste få ett nytt körkort utfärdat.

Bötesbelopp vid fortkörning

På väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/tim eller lägre

Km/tim överBötesbelopp
0-10 km/tim2 000 Kr
11-15 km/tim2 400 Kr
16-20 km/tim2 800 Kr
21-25 km/tim3 200 Kr
26-30 km/tim3 600 Kr
31-35 km/tim4 000 Kr
36 – km/tim4 000 Kr

På väg där hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/tim

Km/tim över Bötesbelopp
0-10 km/tim1 500 Kr
11-15 km/tim2 000 Kr
16-20 km/tim2 400 Kr
21-25 km/tim2 800 Kr
26-30 km/tim3 200 Kr
31-35 km/tim3 600 Kr
36 – 50 km/tim4 000 Kr

Vid högre hastighetsöverträdelser än vad som angivits ovan kan överträdelsen rapporteras till åklagare och föranleda ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande upptas i belastningsregistret och kan komma att visas i olika webbsidor som visar om du är dömd för något brott.

Körkortsingripande

Ett körkortsingripande ska göras utifrån en individualiserad bedömning i det enskilda fallet. De omständigheter som i praxis lett till en mildare bedömning än normalfallet utgår från körkortsbehovet tillsammans med omständigheter vid överträdelsen och personens körkortshistorik:

  • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbete)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Trafikintensitet, fara för andra trafikanter, väder, sikt, plats, tid, m.m.

Varning istället för indraget körkort vid fortkörning

Tabellerna som ovan visar spärrtider är den normala återkallelsetiden som Transportstyrelsen meddelar när det gäller körkortsfrågan. Vid fråga om varning har emellertid tidigare rättsfall och beslut från Transportstyrelsen visat att det är möjligt att få varning även vid högre hastigheter än de som i tabellen uppger som potentiellt varningsgrundande. Vad som kan leda till att varning meddelas istället för spärrtid beror dock på omständigheterna i de enskilda fallen. Vill du veta om du har möjlighet till en kortare spärrtid? Använd snabbkollen (se längre ned) eller kontakta oss direkt.

Sänkning av spärrtid, Transportstyrelsen

Transportstyrelsens beslut om spärrtider ska göras på välavvägt sätt. I realiteten finns det emellertid ett tämligen litet utrymme för myndigheten att frångå rådande praxis. Transportstyrelsen fokuserar till största del på ditt behov av körkort. För att få en sänkning hos myndigheten måste du därför kunna visa att ditt körkort är väsentligen mycket större än hos ”normalbilisten”. Viss hänsyn kan Transportstyrelsen ta till andra omständigheter, men då i mycket liten utsträckning. 

Sänkning av spärrtid, Förvaltningsdomstolarna

Till skillnad från Transportstyrelsens internpraxis förutsätter emellertid körkortslagstiftningen att körkortsingripanden görs genom en individualiserad bedömning. Vissa schabloner är givetvis viktiga för domstolarna att förhålla sig till. Men, den individualiserade bedömningen ger ändå Förvaltningsdomstolarna ett större utrymme för sin bedömning.

I förhållande till spärrtider så påtalar förarbetena till lagstiftningen långt fler skäl till sänkning än vad Transportstyrelsen beaktar i sina bedömningar. Om du begår en hastighetsöverträdelse ska förvisso ditt behov av körkort väga in i bedömningen av spärrtid, men hur länge du haft körkort och din tidigare skötsamhet är också viktigt. Dessutom kan omständigheterna vid överträdelsetillfället vara av avgörande betydelse. Att till exempel framföra fordon i 51 km/tim utanför ett dagis klockan 7:40 en dimmig vardag, är naturligtvis avsevärt mer allvarligt än om du kör i 150 km/tim på E4 med låg trafikintensitet och goda siktförhållanden. Båda fallen har dock ett utgångsläge för spärrtid om 2 månader.

Yttranden och överklaganden

När vi får i uppdrag att skriva yttranden för våra klienter så ingår även överklagandet till Förvaltningsrätten i uppdraget. När vi skriver yttranden, så använder vi oss inte av den medskickade yttrande blankett som Transportstyrelsen tillställt dig, utan vi skriver yttrandet på samma sätt som vi skriver en överklagandeskrift. På så sätt kan vi skyndsamt överklaga ett beslut som vår huvudman inte är nöjd med, utan att det skapar ett onödigt tidstapp. Våra yttranden är i tillägg omfattande och skrivs med bästa resultat i fokus. Hur man uttrycker sig och att man vet vad som ska (och inte bör) framföras, har nämligen avgörande betydelse för resultatet.

Dubbelbestraffning

Vi får många frågor om hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla ett körkort när man redan fått böter för fortkörningen.

Att meddelas böter har ingen ting med själva körkortsingripandet att göra. Du har begått ett trafikbrott som därför resulterar i att du meddelas ett straff eller en påföljd för brottet. Den normala påföljden för en hastighetsöverträdelse utgörs av en ordningsbot.

När det gäller körkortsingripandet så handlar det om en trafiksäkerhetsfråga. På grund av att du är misstänkt eller dömd för ett trafikbrott har Transportstyrelsen fog för att tillrättavisa det felande beteendet, så att du i framtiden förhåller dig till gällande trafikregler.

Erkänna en fortkörning

När man blir stoppad för fortkörning så ställs man inför valet av att erkänna överträdelsen eller neka till den. Ett erkännande leder till att Transportstyrelsen får information om fortkörningen, de startar då ett ärende för att utreda om de anser att körkortet ska återkallas.

Transportstyrelsen tar ingen hänsyn till invändningar som t.ex. att det inte var du som körde eller att den hastighet du fått böter för är felaktig. Har du erkänt så har du också godtagit både hastigheten, omständigheterna och ansvaret för brottet. Därför kommer myndigheten endast göra bedömning om vilken spärrtid som kan komma att anses välavvägt i ditt fall.

Om du anser att det förekommit felaktigheter gällande brottet så kan du försöka få ordningsboten undanröjd, läs mer om det här.

Neka till fortkörning

Att neka till en hastighetsöverträdelse innebär att en åklagare kommer titta på ärendet och se om det finns skäl att åtala dig för brottet och därmed väcka åtal mot dig. Om detta görs så har du möjlighet att argumentera för din sak i domstolen. Om du sedan frikänns från brottet så finns inte grund för körkortsingripande. Det är dock viktigt att nämna att Transportstyrelsen, även vid misstanke om brott – det vill säga innan du dömts för brottet – normaltsett återkallar körkortet tillfälligt. En tillfällig återkallelse gäller på samma sätt som ett faktiskt beslut från Transportstyrelsen.

Tillfälliga beslut kan överklagas som vanliga beslut. Däremot kan inte Förvaltningsdomstolarna meddela varning i tillfälliga beslut.

Polisens agerande och eventuella löften

Polisen har varken behörighet eller befogenhet att bestämma över vad som kommer hända i anledning av ditt körkortsinnehav. Körkortsfrågan är enbart förbehållen Transportstyrelsen. Polisens primära uppdrag är att säkerställa medborgarnas rättssäkerhet och upprätthålla rättstryggheten i samhället. Att agera mot trafikbrott hör därför till ett av polisens kärnuppdrag. För vissa typer av överträdelser kan Polisen meddela böter (ordningsbot) i direkt anslutning till brottet. Se ordningsbotlistan ovan.

Polisen kan även (och ska) omhänderta körkort om det är sannolikt att Transportstyrelsen senare kommer återkalla körkortet. Ett omhändertagande av körkortet sker genom ett skriftligt beslut från polis och sker i princip alltid i de fall en hastighetsöverträdelse bedöms som allvarlig.

Till allvarliga hastighetsöverträdelser räknas om du kört minst 21 km/tim över gällande hastighetsbegränsning där hastigheten är begränsad till max 30 km/tim (exempelvis utanför skolor). Eller i de fall du kört minst 31 km/tim över gällande hastighetsbegränsning där hastigheten är begränsad från 40 – 120 km/tim. Se ovan refererad tabell.

Så, hur polisen agerar i anledning av en hastighetsöverträdelse eller omhändertagande av körkort är tämligen oväsentligt. Inte heller spelar det någon roll vad Polisen lämnar dig för löften i anledning av ditt körkortsinnehav.

Vad Polisen däremot kan göra, men inte är tvungna att göra vid ett körkortsingripande, är att medge dig möjligheten att framföra fordon under 48 timmar efter de beslutat om omhändertagande av körkort. Allt annat som rör ditt körkortsinnehav är uteslutande förbehållet Transportstyrelsen att besluta om.

Att begära rådrum

Rådrum är en lagstadgad rättighet som kort betyder att du ber polisen om betänketid innan du skriver under på ett erkännande. Vi har dock hört från mer än en av alla som kontaktar oss att poliser inte tillåtit detta eller skrattat åt personer som bett om det. Det har till och med hänt att polisen “hotat” med att inte tillåta personen att få köra i 24 timmar och att denne ska få gå hem från platsen denne stoppades eftersom han ville ha rådrum och inte ville skriva under erkännandet.

Men polisen måste inte ge rådrum. Regeln om rådrum lyder nämligen:

Vid utfärdande av föreläggande av ordningsbot får rådrum med godkännandet medges. Till den misstänkte lämnas då exemplar 2 av föreläggandet, inbetalningskort samt svarskuvert.
Rikspolisstyrelsens författningssamling 2008:1, § 15

Rådrum kan polisen alltså välja att ge, det kan lämnas för max 8 dagar, men det kan bara ges till personer boende i de nordiska länderna. Personer under 18 år bör däremot alltid ges rådrum för att kunna rådgöra med vårdnadshavare.

Hur kan vi hjälpa till?

Hittar du inte informationen du söker? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan? Vill du ha personlig rådgivning eller ett ombud som för din talan? Se våra tjänster nedan. Kolla särskilt in Snabbkollen och vår tjänst för yttrande på bara några minuter. Dessa tjänster är unika i sitt slag och utformade specifikt för ärenden som handlar om fortkörning och indraget körkort.

Vi har även en mängd artiklar som rör hastighetsöverträdelser som du finner här.

Länkar av intresse

Läs om historia och statistik kring körkort och fortkörning i vårt blogginlägg här.

För den som felaktigt godkänt böter (erkänt) kan det vara väl värt att läsa detta inlägg om hur man begär undanröjande av ordningsbot och resning.

Fortkörning vid översnöad hastighetsskylt – läs här om vad som gäller.

Indraget Körkort
Fortkörning Körkort
Titel
Fortkörning Körkort
Beskrivning
Här finns information för dig som fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av fortkörning. Från gratis rådgivning till personligt ombud.
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo