Fortkörning – från brott och böter till indraget Körkort och spärrtid. Här kan du läsa om vad du har att förvänta dig och vad du kan göra för att påverka konsekvensen.

Beroende på hur snabbt du körde kan konsekvensen bli både böter och indraget körkort. Vad du riskerar och hur ärendet kommer gå till utreder vi grundligt i denna artikel.

Har du inte tid att läsa artikeln? Ring oss och få svar på dina frågor inom några minuter!

Fortkörning körkort och spärrtid

Normal spärrtid vid fortkörning på väg med 30km/h eller lägre, samt vid bogsering.

HastighetsöverträdelseNormal spärrtid*
16–20 km/hVarning
21–30 km/h2 månader
31–40 km/h3 månader
41–50 km/h4 månader
51–60 km/hMinst 5 månader
61–70 km/h6 månader eller mer
* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren

Normal spärrtid vid fortkörning på väg med 40km/h eller mer.

HastighetsöverträdelseNormal spärrtid*
25–30 km/hVarning
31–40 km/h2 månader
41–50 km/h3 månader
51–60 km/h4 månader
61–70 km/h5 månader
71–80 km/h6 månader
81– km/h8 månader
* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren

Märk att vid tidigare överträdelser eller varning kan utgångspunkten för spärrtid vid en ny överträdelse medföra att varning eller sänkning inte är möjlig. Utgångspunkten för spärrtidsbedömningen kan även ligga högre; hur mycket högre beror på omständigheterna från fall till fall.

Bötesbelopp vid fortkörning

På väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/tim eller lägre

Km/tim överBötesbelopp
1-10 km/tim2 000 Kr
11-15 km/tim2 400 Kr
16-20 km/tim 2 800 Kr
21-25 km/tim 3 200 Kr
26-30 km/tim 3 600 Kr
31-35 km/tim 4 000 Kr
36- km/tim 4 000 Kr

På väg där hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/tim

Km/tim överBötesbelopp
1-10 km/tim 1 500 Kr
11-15 km/tim 2 000 Kr
16-20 km/tim 2 400 Kr
21-25 km/tim 2 800 Kr
26-30 km/tim 3 200 Kr
31-35 km/tim 3 600 Kr
36-50 km/tim 4 000 Kr

Vid allvarligare fortkörningar än vad som angivits ovan kan överträdelsen rapporteras till åklagare och föranleda ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande upptas i belastningsregistret och kan komma att visas på olika webbsidor som visar om du är dömd för något brott (t.ex MrKoll, Lexbase). Såvitt vi kan se så syns dock inte böter som man godkänt på plats (ordningsbot/ordningsföreläggande) i dessa register. Här kan du läsa mer om strafföreläggande, belastningsregister och om webbsidor som MrKoll.

Polisens roll i förhållande till fortkörning och indraget körkort

Polisens roll är att förebygga och förhindra att brott sker och därmed säkerställa medborgarnas rättssäkerhet och upprätthålla rättstryggheten i samhället. Att beivra trafikbrott hör därför till ett av polisens uppdrag och samtliga poliser som är verksamma i yttre tjänst ska verka för en ökad trafiksäkerhet.

fortkörning, spärrtid, böter, praxis

Du kan ”åka fast” för fortkörning genom tre olika scenarion. Antingen har du åkt förbi en stationär hastighetskamera och blivit ”fotad”. Du kan också ha blivit uppmätt av laser. Eller så har du blivit uppmätt genom att en polis legat bakom dig och med egen bil mätt upp din hastighet (vilket de kan göra med flera olika tekniker). Har du blivit fotad i en fartkamera så rekommenderar vi vår handbok som du hittar i vår webbutik.

En fortkörning utgör ett brott mot trafikförordningen (3 kap. 17§) och innefattas därför av det polisiära arbetet. Konsekvensen av brottet består i utgångspunkten av böter. Beroende på hur allvarlig hastighetsöverträdelsen har varit så kan överträdelsen, bortsett från böterna, även medföra att polisen omhändertar ditt körkort. Polis ska enbart omhänderta ett körkort om det är så pass allvarligt att det är sannolikt att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet. Detta gäller oavsett om du erkänt eller nekat till överträdelsen.

Polisens omhändertagandebeslut

Transportstyrelsen återkallar körkort

Ett polisiärt omhändertagande av körkortet görs genom ett skriftligt beslut från polisen och det finns ingen laglig möjlighet för dig att överklaga ett sådant omhändertagandebeslut. Istället upphävs beslutet i samband med att Transportstyrelsen fattar beslut i ärendet.

Om polisen fattar beslut om att omhänderta körkortet så har polisen även möjlighet att medge möjligheten att framföra fordon under 48 timmar. Detta är upp till den enskilda polisen att fatta beslut om, så polisen kan således välja att inte lämna 48 timmar att köra vid omhändertagande av körkort efter fortkörning.

Ditt omhändertagna körkort, tillsammans med övriga relevanta handlingar, skickar polisen till Transportstyrelsen som i sin tur startar en utredning mot dig i anledning av körkortsingripandet.

Ska man erkänna eller neka till fortkörning?

Frågan är komplicerad och vi varken kan, bör eller ska råda dig om huruvida du ska erkänna ett brott eller inte. Vad vi däremot kan göra är att förklara vad vardera beslut kan innebära.

Erkänt en hastighetsöverträdelse

Indraget körkort fortkörning trafikjuridik

Till att börja med så är det viktigt att du förstår att en accepterad ordningsbot är samma sak som ett erkännande. Ordningsboten har även samma rättsverkan som en dom i domstol och det enda sättet att få rätsida på en felaktigt ordningsbot är genom klagan på den. Här kan du läsa mer om hur du begär undanröjande, även (felaktigt) kallat att överklaga en ordningsbot.

Om du nekar till fortkörning

Om du istället nekar till överträdelsen så kommer ärendet bli överfört till åklagare som då får avgöra om det finns grund att väcka åtal mot dig. Du får normalt sett en möjlighet att acceptera ett strafföreläggande innan åklagaren väcker åtal. Att betala detta strafföreläggande kommer ses som att du erkänt och saken är därmed avklarad – straffrättsligt.

Om åtal blir väckt mot dig så är det åklagaren som ska bevisa att du gjort dig skyldig till brottet. Du behöver alltså inte bevisa att du är oskyldig. Vanlig bevisning i en fortkörning är platsprotokoll, polisens i efterhand upprättade PM och i vissa fall vittnesuppgift från polisen. Det är alltså inte nödvändigt att det finns foton eller video från händelsen.

Att begära rådrum innan ordningsbot

Det huvudsakliga syftet med polisens föreläggande om ordningsbot är att förmå dig att omedelbart godkänna och underteckna föreläggandet. Detta följer av de rekommendationer som polisen har att förhålla sig till vid utfärdande av ordningsbot.

Rådrum är ett rättsmedel som innebär en möjlighet att få betänketid med att acceptera en ordningsbot. Polisens författningssamling beskriver möjligheten om rådrum enligt följande:

Rådrum får medges om den misstänkte bor i eller stadigvarande uppehåller sig i Sverige eller annat nordiskt land. Tiden för godkännande ska bestämmas till åtta dagar. Om den misstänkte medges rådrum ska han eller hon underrättas om innebörden av rådrum, dvs. att ett godkännande kan ske inom viss tid antingen genom underskrift av ordningsboten eller, om det inte är fråga om förverkande, genom full betalning av den förelagda boten.

Bestämmelsen om rådrum har sin utgångspunkt i rättegångsbalkens 48 kap. 16 § 2 stycket och framställer de villkor som en polisman bör beakta innan du nekas rådrum. Om du är under 18 år så bör du alltid lämnas rådrum. Det gäller särskilt om ordningsboten överstiger 2 000 kronor. Vidare bör rådrum meddelas dig som “i princip” är beredd på att godta föreläggande men, som ändå vill inhämta råd hos en advokat innan du slutligt godkänner. Ett ytterligare fall där polis bör meddela rådrum är vid det fall du bedöms vara “omtöcknad”. (Källhänvisning: Se bl.a. 11 § PMFS 2020:9, FAP 261-1, JO dnr 4323-2008, NJA 1970 s. 472, RH 1992:98)

Transportstyrelsens roll vid fortkörning och indraget körkort

Körkortsfrågan är enbart förbehållen Transportstyrelsen att meddela beslut om. Polisen har varken möjlighet eller befogenhet att påverka vilken spärrtid som eventuellt slutligt kommer meddelas.

När Transportstyrelsen mottar ett omhändertaget körkort och underlag från polisen så påbörjar Transportstyrelsen en utredning gällande körkortsingripande. En utredning startas oavsett om du har erkänt eller nekat till själva brottet.

Transportstyrelsens utredning om fortkörning – indraget körkort

Om du har erkänt fortkörningen så utgör ditt erkännande ett tillräckligt underlag för att konstatera att ett körkortsingripande kan motiveras. Ett erkännande är till exempel om du godtagit ett ordningsföreläggande (böter) eller ett strafföreläggande. Att betala är det samma som att erkänna. Transportstyrelsen tar ingen hänsyn till invändningar som t.ex. att det inte var du som körde eller att den hastighet du fått böter för är felaktig.

Har du erkänt så har du också godtagit både hastigheten, omständigheterna och ansvaret för brottet. Därför kommer Transportstyrelsen endast bedöma lämplig spärrtid utifrån vad du blivit “dömd” för.

Om du anser att ditt erkännande är felaktigt så måste du vända dig till allmän domstol och försöka få ordningsboten eller strafföreläggandet undanröjt.

Om du däremot har inte har erkänt så gör Transportstyrelsen en bedömning om det är sannolikt att du slutligt kommer dömas för brottet. Bedömningen görs utifrån de handlingar som finns och genom eventuella kompletteringar. I de allra flesta fallen så bedömer Transportstyrelsen att sannolikheten att du slutligt döms för brottet föreligger. Om en sådan bedömning finns så gör Transportstyrelsen ett interimistiskt (tillfälligt) körkortsingripande.

Tillfälle att yttra dig innan beslut

Vid ovan nämnda scenarion skickar Transportstyrelsen ut en underrättelse till dig som innehåller en kort sammanfattning. Av handlingen kommer framgå om Transportstyrelsen avser att meddela dig ett beslut eller ett “tillfälligt beslut” i anledning av körkortsingripande. Om du inte vet om du har erkänt eller inte, så utgör denna underrättelse en fingervisning om ett erkännande finns eller inte.

Framgår uttrycket “tillfälligt beslut” så har du alltså inte erkänt överträdelsen. Om det istället framgår att ingripande övervägs på grund av ett “ordningsföreläggande som du godkänt” så har du erkänt.

yttrande till transportstyrelsen

Underrättelsen medföljs av en blankett för yttrande som du kan använda dig av för att framföra din åsikt och behov av körkort. Det finns inget krav att du måste använda just denna men, om du ska yttra dig som lekman så kan man med fördel använda den. Vi har även mall för yttrande vid fortkörning med ingående råd och tips i vår webbshop.

I länken till vänster så har vi ingående tips och råd om vad som, generellt sett, är viktigt att tänka på när man ska skriva ett yttrande till Transportstyrelsen.

Vill du skriva och skicka yttrandet digitalt kan du med fördel använda vår mall med fördjupade råd inför yttrande vid fortkörning, som du hittar i vår webbshop. Vill du ha professionell hjälp med ditt yttrande så kan du kontakta oss på 010 10 10 020.

Ingripande mot körkort efter fortkörning

Ett körkortsingripande ska göras utifrån en individualiserad bedömning i det enskilda fallet. De omständigheter som i praxis lett till en mildare bedömning än normalfallet utgår från körkortsbehovet tillsammans med omständigheter vid överträdelsen och personens körkortshistorik:

 • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
 • En persons körkortsbehov (främst i arbete)
 • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
 • Trafikintensitet, fara för andra trafikanter, väder, sikt, plats, tid, m.m.

För tips om hur man skriver sitt yttrande se vår mall i webbshopen. Vi har även en artikel om yttrande till Transportstyrelsen.

Efter du skickat in ditt yttrande till Transportstyrelsen så meddelas du inom kort ett beslut. De fattar beslut på det du skrivit och skickat in; det är alltså ingen kommunikation med flera tillfällen att framföra sin åsikt, inte heller ringer handläggaren upp dig eller annan för att “få mer information”. Du måste med andra ord få med allt som är viktigt redan i ditt yttrande!

Varning istället för indraget körkort vid fortkörning

Tabellerna med spärrtider ovan är de normala återkallelsetider som Transportstyrelsen meddelar när det gäller körkortsfrågan. Vid fråga om varning har emellertid tidigare rättsfall och beslut från Transportstyrelsen visat att det är möjligt att få varning även vid högre hastigheter än de som i tabellen uppger som potentiellt varningsgrundande. Vad som kan leda till att varning meddelas istället för spärrtid beror dock på omständigheterna i de enskilda fallen. Vill du veta om du har möjlighet till en kortare spärrtid? Använd snabbkollen (se längre ned) eller kontakta oss direkt.

Sänkning av spärrtid, Transportstyrelsen

Indraget körkort Trafikjurist.se fortkörning

Transportstyrelsens beslut om spärrtider ska göras på välavvägt sätt. I realiteten finns det emellertid ett tämligen litet utrymme för myndigheten att frångå rådande praxis. Transportstyrelsen fokuserar till största del på ditt behov av körkort. För att få en sänkning hos myndigheten måste du därför kunna visa att ditt körkort är väsentligen mycket större än hos ”normalbilisten”. Viss hänsyn kan Transportstyrelsen ta till andra omständigheter, men då i mycket liten utsträckning. 

Tillfälligt eller slutligt beslut om spärrtid vid fortkörning

I återkallelsefrågor kan Transportstyrelsen meddela två typer av beslut. Tillfälligt beslut (interimistiskt) eller slutligt beslut. Även om båda dessa typer av beslut innebär ett ingripande mot ditt körkort så finns en del skillnader som kan vara av stor betydelse.

Slutligt beslut

Ett slutligt beslut är aktuellt i de fall du erkänt, betalat böter eller dömts för brottet.

Transportstyrelsen varken kan, bör eller får ifrågasätta ett straffrättsligt avgörande. De baserar därför enbart sitt beslut om ingripande av körkort på premissen att du begått brottet. De avgör utifrån dina omständigheter (läs mer nedan) om det finns förutsättningar att meddela en annan spärrtid än vad som är normalt (se tabeller ovan).

Tillfälligt beslut

I förhållande till fortkörning så meddelar Transportstyrelsen tillfälliga beslut i de fall där det inte finns något straffrättsligt avgörande ännu. Med andra ord, i de fall där du har nekat till överträdelsen. Ett tillfälligt beslut har samma funktion som ett slutligt beslut, men kan ändras när det straffrättsliga förfarandet är avklarat. Spärrtiden gäller alltså oavsett om det straffrättsliga förfarandet är avklarat eller inte. Inte heller i dessa fall gör Transportstyrelsen en straffrättslig bedömning i skuldfrågan. De måste dock göra en sannolikhetsbedömning om du kommer fällas för brottet, men denna är mycket översiktlig och utgår från att Transportstyrelsen räknar med att polisen har haft fog för sitt ingripande.

Om du meddelas t.ex. 3 månader spärrtid i ett tillfälligt beslut, så återfår du körkortet efter dessa tre månader har passerat, även om inte skuldfrågan är avklarat ännu. Om du däremot blir frikänd från brottet innan den tillfälliga spärrtiden har passerat, så upphäver Transportstyrelsen det tillfälliga beslutet och du får körkortet tillbaka. Spärrtiden kan även justeras uppåt efter det straffrättsliga förfarandet är avklarat. Det kan hända i de fall en åklagare åtalar dig för annan förseelse än fortkörning och du blir dömd för denna. I ärenden gällande fortkörning är detta emellertid extremt sällsynt.

Överklaga ett negativt beslut

Överklaga Transportstyrelsens beslut

Om du inte är nöjd med Transportstyrelsens beslut så har du möjlighet att överklaga det till Förvaltningsrätten. Det gäller såväl slutliga som tillfälliga körkortsbeslut.
Viktigt! – Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten kan bara besluta om varning när brottet är avklarat. Du kan alltså enbart få spärrtiden sänkt vid “tillfälliga beslut”.

Fördelen med att överklaga

Vi anser att man alltid bör överklaga Transportstyrelsen beslut om man anser att det är felaktigt. Anledningen till varför vi tycker så är enkel – du har allt att vinna och ingenting att förlora.

 • Att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen kostar ingenting
 • Domstolen kan inte ge dig ett sämre utfall än det som Transportstyrelsen redan har gett dig.
 • Överklagandeprocessen är skriftlig så du behöver inte åka in till domstolen för den ska bli prövad.
 • Förvaltningsrätten tar upp körkortsärenden ganska snabbt.
 • Det beslut som Transportstyrelsen har meddelat dig gäller till dess Transportstyrelsen själva eller domstolen ändrar beslutet. Så även om domstolen inte skulle ha hunnit ta upp din överklagan innan din spärrtid har passerat, så får du ändå tillbaka körkortet vid det datumet.
 • Domstolen kan bedöma ditt ärende annorlunda och ta hänsyn till saker som Transportstyrelsen inte har gjort.

Vad kan påverka Transportstyrelsens beslut?

När det gäller beslut som handlar om hastighetsöverträdelser är ditt behov av körkort, din tidigare skötsamhet och omständigheterna vid hastighetsöverträdelsen betydelsefulla.

Körkortsbehovet

Behovet av körkort handlar framförallt om att du behöver körkort i ditt arbete. Yrkesförare har därför alltid en viss fördel när det kommer till behovet av körkort. Men, det är dock inte enbart yrkesförare som kan hamna inom denna kategori, utan även de personer som använder fordon som en del i sitt arbete. Risken att bli uppsagd eller att nödgas ta tjänstledigt utan lön under spärrtiden är sånt som domstolarna ska väga in i bedömningen.

Skötsamhet

Ett långt och obrutet körkortsinnehav visar att du, normalt sett, är en skötsam trafikant som visar hänsyn till gällande trafikregler. Omvänt gäller om du har begått tidigare överträdelser. Tidigare överträdelser kan även påverka spärrtiden på ett negativt sätt.

Omständigheterna

Omständigheterna vid överträdelsetillfället har även en mycket stor betydelse i dessa sammanhang. Att särskilt påtala vad som kan bedömas vara mindre trafikfarligt kan därför vara mycket viktigt.
Att till exempel framföra fordon i 51 km/tim utanför ett dagis klockan 7:40 en dimmig vardag, är naturligtvis avsevärt mer allvarligt än om du kör i 150 km/tim på E4 med låg trafikintensitet och goda siktförhållanden. Båda fallen har dock ett utgångsläge för spärrtid om 2 månader.

Låg trafikintensitet, god sikt, dagsljus, torr vägbana, rak väg med goda siktförhållanden vid sidan av vägen. Är exempel på sånt som domstolarna bedömt som mindre trafikfarliga.

Övrigt

I olika rättsfall har domstolarna tagit hänsyn till mängder av andra omständigheter som Transportstyrelsen normalt sett inte gör i spärrtidsbedömningen.
Under Coronapandemins uppbrott tog man bland annat hänsyn till personer som befann sig i riskgrupp. Funktionsnedsättning har ibland vägts in som en faktor för att sänka spärrtid liksom personer som har en samhällsviktig funktion (läkare) och egenföretagare.

Lägg tid på ditt yttrande och din överklagan till Förvaltningsrätten! Nästa instans är Kammarrätten och där krävs det prövningstillstånd för att de ens ska se på ditt ärende. Det är ett nålsöga att dels få prövningstillstånd, dels få ändring i Kammarrätten. Det är alltså redan i yttrandet du ska lägga fokus och se till att få med allt som är viktigt i just ditt fall.

Nytt körkort efter spärrtid

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan spärrtiden gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in, så tillverkas ett nytt körkort när spärrtiden gått ut. Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan måste få ett nytt körkort utfärdat (det gäller även om du har kvar det gamla körkortet).

Spärrtid körkort - Indraget körkort

Om du hade körkort med prövotid så måste du ta om körkortet helt, även riskutbildningar (risk 1 och risk 2). Däremot har inte AM kort någon prövotid, så denna behörighet ska man återfå efter spärrtid. Vidare har man bara prövotid på sin första “ordinarie” behörighet, så har man tagit A1 vid 16 års ålder och tar B behörighet två år senare, vid 18 års ålder, så har man inte prövotid på sitt körkort längre.

Dubbelbestraffning

Vi får många frågor om hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla ett körkort när man redan fått böter för fortkörningen. Denna fråga har högsta Förvaltningsdomstolen redan avgjort. HFD anser att någon dubbelbestraffning inte föreligger vid böter och samtidigt spärrtid på körkortet.

Att bli meddelad spärrtid har nämligen ingenting med själva körkortsingripandet att göra. Du har begått ett trafikbrott som resulterar i att du blivit meddelad ett straff eller en påföljd för brottet. Den normala påföljden för en hastighetsöverträdelse resulterar i en ordningsbot.

När det gäller körkortsingripandet så handlar det däremot om en trafiksäkerhetsfråga. På grund av att du är misstänkt eller dömd för ett trafikbrott har Transportstyrelsen fog för att tillrättavisa det felande beteendet, så att du i framtiden förhåller dig till gällande trafikregler.

Trafikjuristens yttrande gällande fortkörning

När vi får i uppdrag att skriva yttranden för våra klienter så ingår även överklagandet till Förvaltningsrätten i uppdraget.

När vi skriver yttranden, så använder vi oss inte av den medskickade yttrande blankett som Transportstyrelsen tillställt dig, utan vi skriver yttrandet på samma sätt som vi skriver en överklagandeskrift. På så sätt kan vi så snabbt som möjligt överklaga ett beslut som våra klienter är nöjda med, utan att det skapar ett onödigt tidstapp.
Våra yttranden är i tillägg mycket omfattande och vi upprättar dessa med bästa resultat i fokus. Hur man uttrycker sig och att man vet vad som ska (och inte bör) bli framfört har nämligen avgörande betydelse för resultatet.

Har du inte hittat det du sökte i anledning av fortkörning och körkort?

Hittar du inte den information du sökte? Letar du efter information inför yttrande eller överklagan?

 • Använd dig av vår tjänst gratis rådgivning och svar på din specifika fråga.
 • Använd vår kostnadsfria tjänst “snabbkollen” för att snabbt se hur dina förutsättningar ser ut.
 • Boka en tid med våra jurister och få en kostnadsfri konsultation.
 • Se om din frågeställning finns bland någon av våra många artiklar.
 • Mallar och handböcker med fördjupade råd hittar du i vår webbshop

Hjälp med yttrande inför Transportstyrelsens beslut eller med överklagande

 • Om du vill ha hjälp med skriva yttrande till Transportstyrelsen eller överklagande till Förvaltningsrätten så gör vi givetvis det och alltid mot ett fast arvode. Om du anlitar oss för att skriva ett yttrande, så ingår det även i vårt uppdrag att överklaga ett beslut som du inte är nöjd med. Du kan finna mer om detta om du läser om våra villkor.
 • I vår webbutik finner du allt från enklare kostnadsfri blankett för överklagan till mall med fördjupade råd hur man skriver yttrande vid fortkörning.
 • I frågor som rör fortkörning och indraget körkort så har vi även en helt unik tjänst där du, utan juridisk kunskap, kan skapa ditt personliga och juridiskt relevanta yttrande/överklagande. Detta inom loppet av ca 20 minuter. Omfattningen är minst 5 sidor.

Ä du i behov experthjälp för att skriva yttrande eller överklaga Transportstyrelsens beslut i anledning av fortkörning körkort? Du välkommen att kontakta oss på 010 10 10 020 så går vi igenom hur dina förutsättningar ser ut. För att vara säker på att vi hinner ta ditt samtal kan du med fördel boka en tid här. Inledande samtalet är alltid kostnadsfritt.

Länkar av intresse

Indraget Körkort
Fortkörning - Indraget Körkort
Titel
Fortkörning - Indraget Körkort
Beskrivning
Vi tipsar om vad som kan förbättra dina möjligheter att påverka en spärrtid på ditt körkort vid fortkörning.
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo
Scroll to Top