Fortkörning, från brott och böter till körkort och spärrtid. Här går vi igenom allt du behöver veta när du kört för fort.

Vad händer efter polisen omhändertagit ditt körkort eller när Transportstyrelsen skickar brev där det framgår att de överväger att gripa in mot ditt körkort? Borde du överklaga ett beslut om spärrtid?

Trafikjuristerna svarar och förklarar det viktiga, bland annat:

Jag har kört för fort – Vad kommer hända nu?

I denna artikel kan du få en översiktlig bild över hur hela processen går till. Vad du har att förvänta dig i form av straffrättslig konsekvens och Transportstyrelsens kommande ingripande mot ditt körkortsinnehav. Vi kommer även gå igenom vad som kan påverka i form av spärrtider, polisens omhändertagandebeslut, Transportstyrelsens underrättelse samt tillfälliga och slutliga beslut, Förvaltningsdomstolarna och överklagandeprocessen och mycket annat.

Hur lång spärrtid får jag för fortkörning?

I tabellerna nedan kan du ta del av vilka spärrtider och böter som, i utgångspunkten, meddelas i förhållande till hur fort du körde.

Normal spärrtid vid fortkörning på väg med 30km/h eller lägre, samt vid bogsering.
HastighetsöverträdelseNormal spärrtid*
16–20 km/hVarning
21–30 km/h2 månader
31–40 km/h3 månader
41–50 km/h4 månader
51–60 km/hMinst 5 månader
61–70 km/h6 månader eller mer
* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren
Normal spärrtid vid fortkörning på väg med 40km/h eller mer.
HastighetsöverträdelseNormal spärrtid*
25–30 km/hVarning
31–40 km/h2 månader
41–50 km/h3 månader
51–60 km/h4 månader
61–70 km/h5 månader
71–80 km/h6 månader
81– km/h8 månader
* förutsätter att man inte tidigare fått varning eller haft körkortet återkallat de senaste två åren
TRAFIKJURISTERNA
Behöver du en juridisk expert? Boka en telefontid, så går vi igenom ditt ärende.

Tidigare överträdelser, återkallat körkort eller varning gör det mycket svårare att påverka en spärrtid – och kan även innebära att du får en högre spärrtid än i normala fall.

Se en sammanfattad video?

Här kan du se vår sammanfattade förklaringsvideo av den här artikeln.

Hur mycket böter får man för fortkörning?

På väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/tim eller lägre
Km/tim överBötesbelopp
1-10 km/tim2 000 Kr
11-15 km/tim2 400 Kr
16-20 km/tim 2 800 Kr
21-25 km/tim 3 200 Kr
26-30 km/tim 3 600 Kr
31-35 km/tim 4 000 Kr
36- km/tim 4 000 Kr
På väg där hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/tim
Km/tim överBötesbelopp
1-10 km/tim 1 500 Kr
11-15 km/tim 2 000 Kr
16-20 km/tim 2 400 Kr
21-25 km/tim 2 800 Kr
26-30 km/tim 3 200 Kr
31-35 km/tim 3 600 Kr
36-50 km/tim 4 000 Kr

“Med vår online tjänst får du spetsanpassad juridisk tyngd i din skrivelse såväl inför Transportstyrelsens beslut som efter ett beslut har meddelats – om du vill överklaga beslutet.”

Vid allvarligare fortkörningar än vad som angivits ovan kan överträdelsen rapporteras till åklagare som kan besluta om strafföreläggande. Ett strafföreläggande kan komma att visas på olika webbsidor som visar om du är dömd för något brott (t.ex MrKoll, Lexbase), vilket en ordningsbot inte gör.

Här kan du läsa mer om strafföreläggande, belastningsregister och om webbsidor som MrKoll.

Får polisen ta mitt körkort för fortkörning?

INtyg avseende körkortsbehov
Intyg från arbetsgivare, kollega m.m. finner du i vår webbutik.

Du kan ”åka fast” för fortkörning genom tre olika scenarion.
1. Antingen har du åkt förbi en stationär hastighetskamera och blivit ”fotad”.
2. Polisen har uppmätt din hastighet med hjälp av laser, eller
3. Din hastighet har blivit uppmätt genom att en polis legat bakom dig och med egen bil mätt upp din hastighet (vilket de kan göra med flera olika tekniker).

Har du blivit fotad i en fartkamera så rekommenderar vi vår handbok som du hittar här.

Hur överklagar jag polisens beslut att omhänderta mitt körkort?

Ett omhändertagande av körkortet görs genom ett skriftligt beslut från polisen och det finns ingen laglig möjlighet för dig att överklaga ett sådant omhändertagandebeslut. Omhändertagandebeslutet upphävs genom att Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut i saken.

Om polisen beslutar sig för att omhänderta ditt körkort så kan de samtidigt meddela dig rätten att fortsatt framföra körkortspliktigt fordon under 48 timmar. Det är ingen obligatorisk rättighet du har, utan det är polisen som avgör detta. Tiden kan inte förlängas. Polisen kan också medge rådrum (extra betänketid) om du är osäker på om du vill erkänna hastighetsöverträdelsen eller inte.

Ditt omhändertagna körkort, tillsammans med övriga relevanta handlingar, skickar polisen till Transportstyrelsen som i sin tur startar en utredning mot dig.

Ska man erkänna eller neka till fortkörning?

indraget körkort

Frågan är komplicerad och vi varken kan, bör eller ska råda dig om huruvida du ska erkänna ett brott eller inte. Vad vi däremot kan göra är att förklara vad vardera beslut kan innebära.

Jag har erkänt en hastighetsöverträdelse, borde jag ha nekat?

Till att börja med så är det viktigt att du förstår att en accepterad ordningsbot är samma sak som ett erkännande. Ordningsboten har även samma rättsverkan som en dom i domstol och det enda sättet att få rätsida på en felaktigt ordningsbot är genom klagan på den.

Hur överklagar jag en ordningsbot?

Undanröjande av ordningsbot
Mall för undanröjande av ordningsbot hittar du här!

Här kan du läsa mer om hur du begär undanröjande, även (felaktigt) kallat att överklaga en ordningsbot.

Jag har nekat till en fortkörning, vad händer nu?

Om du istället nekar till överträdelsen så kommer ärendet bli överfört till åklagare som då får avgöra om det finns grund att väcka åtal mot dig. Du får normalt sett en möjlighet att acceptera ett strafföreläggande innan åklagaren väcker åtal. Att betala detta strafföreläggande kommer ses som att du erkänt och saken är därmed avklarad – straffrättsligt.

Denna artikel förklarar utförligt polisens beslut om att omhänderta körkortet, rådrum, 48 timmar medgivande och vad som händer om du erkänner eller nekar.

Behöver hjälp med det inledande yttrandet till Transportstyrelsen eller vill du ha hjälp att överklaga ett meddelat beslut? Med vår onlinetjänst kan du skapa en omfattande skrivelse med juridisk tyngd inom loppet av ca 20 minuter. – Det färdiga dokumentet laddas sedan ner till din telefon, dator eller surfplatta, redo att översända till Transportstyrelsen eller förvaltningsdomstolen direkt. Resultatet är omfattande där juridisk tyngd och juridisk argumentation – anpassas till dig och dina förutsättningar.

Vad gör Transportstyrelsen?

Det är bara Transportstyrelsen som kan besluta om indraget körkort. Polisen har varken möjlighet eller befogenhet att påverka eller lova något om körkortet.

När Transportstyrelsen mottar ett omhändertaget körkort och underlag från polisen så påbörjar Transportstyrelsen en utredning gällande körkortsingripande. En utredning startas oavsett om du har erkänt eller nekat till själva brottet.

För fullständig information om Transportstyrelsens handläggning och olika typer av beslut rekommenderar vi denna artikel.

Jag har fått ett brev och ska yttra mig innan beslut, hur gör jag?

fortkörning, spärrtid, böter, praxis

Transportstyrelsen skickar en underrättelse till dig inom ca en vecka. Du får 1-2 veckor på dig att svara och myndigheten fattar beslut så fort yttrandet kommer in. De kommer fatta beslut även om du väljer att inte yttra dig, så vill du kunna påverka beslutet så är det dags att agera redan här! Transportstyrelsen skickar med en blankett för yttrande.

För den som vill ha hjälp på vägen och vill skriva och skicka sitt yttrande digitalt, så har vi en mall för yttrande vid fortkörning med ingående råd och tips här.

Vad kan påverka ett beslut om indraget körkort vid fortkörning?

När det gäller beslut som handlar om hastighetsöverträdelser är ditt behov av körkort, din tidigare skötsamhet och omständigheterna vid hastighetsöverträdelsen betydelsefulla. Men det är inte alltid dessa har betydelse, på samma sätt som att det kan finnas annat som är viktigare i vissa fall. Nedan tar vi upp de viktigaste punkterna.

Kan jag få varning om jag har behov av körkort i arbetet?

Behovet av körkort handlar framförallt om att du behöver körkort i ditt arbete. Yrkesförare har därför alltid en viss fördel när det kommer till behovet av körkort.

Men, det är inte enbart yrkesförare som kan få sänkning, utan även personer som använder fordon som en del i sitt arbete. Det kan handla om hantverkare, resande säljare, viss vårdpersonal, m.fl.

Risken att bli uppsagd eller att nödgas ta tjänstledigt utan lön under spärrtiden är sånt som domstolarna ska väga in i bedömningen. Däremot tas mycket liten hänsyn till behov av att transportera sig till eller från arbete, skola, dagis, osv.

Påverkas spärrtiden av att jag kört för fort innan?

Ett långt och obrutet körkortsinnehav visar att du, normalt sett, är en skötsam trafikant som visar hänsyn till gällande trafikregler. Särskilt kontrollerar man de senaste två åren, då man anser att överträdelser inom denna tid visar på ett riskbeteende.

Tidigare överträdelser, särskilt fortkörningar, kan påverka spärrtiden på ett negativt sätt. Men även andra allvarliga, eller mindre förseelser kan bli en del av den samlade bedömningen.

Jag körde inte vårdslöst, spelar det någon roll?

onlineyttrande
Överklaga snabbt med hjälp av vårt online-verktyg

Omständigheterna vid överträdelsetillfället har också stor betydelse i dessa sammanhang. Att särskilt påtala sådant som var mindre trafikfarligt vid överträdelsen, kan därför vara avgörande.

Låg trafikintensitet, god sikt, dagsljus, torr vägbana, rak väg med goda siktförhållanden vid sidan av vägen. Detta är exempel på sånt som domstolarna bedömt som mindre trafikfarliga.

Att köra i 51 km/tim utanför en skola strax före kl. 8 en dimmig vardag, är naturligtvis betydligt allvarligare att köra i 150 km/tim på E4 med låg trafikintensitet och goda siktförhållanden. Båda fallen har dock ett utgångsläge för spärrtid om 2 månader.

Finns det annat som kan påverka spärrtiden vid fortkörning?

yttrande till transportstyrelsen

I olika rättsfall har domstolarna tagit hänsyn till mängder av andra omständigheter som Transportstyrelsen normalt sett inte gör i spärrtidsbedömningen. För att kort nämna några: högriskpersoner under Coronapandemins början, funktionshindrade personer, samhällsviktiga personer. Därutöver ska ska hänsyn tas om till om det gått lång tid från fortkörningstillfället och körkortsingripandet.

Skälen som kan ge sänkning går inte att lista i sin helhet, då det är mycket individuellt. Vad som inte påverkar spärrtiden är känsloyttringar m.m. Lägg tid på ditt yttrande och ta saken på allvar.

Vad kommer Transportstyrelsen lägga vikt vid?

Sammanfattningsvis kan man säga att detta är huvudpunkterna för sänkning:

  • Ett långt och prickfritt körkortsinnehav
  • En persons körkortsbehov (främst i arbete)
  • Inga tidigare körkortsingripanden eller trafiköverträdelser (senaste 2 åren)
  • Trafikintensitet, fara för andra trafikanter, väder, sikt, plats, tid, m.m.
  • Andra särskilda omständigheter exempelvis handikapp.
Överklaga Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsens har ett ganska lågt utrymme för att frångå normal spärrtid. För att få sänkning måste man därför vara noggrann med vad och framför allt hur man skriver sitt yttrande.

Under 2021 sänkte vi spärrtider i 216 av totalt 299 mål. Den totala tiden som vi sänkte spärrtider slutade på 636 månader.

Kan jag få varning istället för indraget körkort vid fortkörning?

Förvaltningsdomstolarna och Transportstyrelsen har, i vissa fall, meddelat varning även vid högre hastighetsöverträdelser. Fallen är ovanliga och man kan inte peka på någon enskild faktor, utan det har handlat om en sammantagen bedömning.

Beslutet om spärrtid gäller direkt det fattas, men själva spärrtiden gäller antingen från du tagit del av beslutet (om inte polisen omhändertagit körkortet vid fortkörningen) eller från polisens omhändertagande av körkortet. Om körkortet omhändertogs den 22 mars och man fått 3 månader spärrtid så är spärrtiden slut den 23 juni (alltså dagen efter omhändertagandet + den tid i månader man fått).

Hur överklagar man Transportstyrelsens beslut?

Om du inte är nöjd med Transportstyrelsens beslut så har du möjlighet att överklaga det till Förvaltningsrätten.

Vi anser att man alltid bör överklaga Transportstyrelsen beslut om man anser att det är felaktigt. Anledningen till varför vi tycker så är enkel – du har allt att vinna och ingenting att förlora.

Varför du ska överklaga och hur kan du läsa mer om i denna artikel.

Hur får jag nytt körkort efter spärrtiden är slut?

Spärrtid körkort - Indraget körkort

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut ett nytt körkortsunderlag innan spärrtiden gått ut, såvida du inte hade körkort med prövotid. Denna blankett fyller du i och skickar in, så tillverkas ett nytt körkort när spärrtiden gått ut.

Handlingar och betalning måste inkomma innan Transportstyrelsen kan fatta beslut om att trycka nytt körkort – detta beslut måste vara fattat och spärrtiden måste ha gått ut innan man får köra igen.

Du kan alltså inte bara börja köra när spärrtiden är slut, utan du måste få ett nytt körkort utfärdat (det gäller även om du har kvar det gamla körkortet).

Vad gäller om jag får spärrtid när jag har prövotid?

Om du hade körkort med prövotid vid tiden för brottet så måste du ta om körkortet helt efter spärrtiden är slut, även riskutbildningar (risk 1 och risk 2). Det innebär att om du kör för fort förbi en fartkamera under prövotiden och Transportstyrelsens brev kommer först efter prövotiden är slut, så kommer man ändå få ta om körkortet efter en spärrtid eftersom fortkörningen gjordes under prövotiden.

Däremot har inte AM kort någon prövotid, så denna behörighet ska man återfå efter spärrtid. Vidare har man bara prövotid på sin första “ordinarie” behörighet, så har man tagit A1 vid 16 års ålder och tar B behörighet två år senare, vid 18 års ålder, så har man inte prövotid på sitt körkort längre.

Är det dubbelbestraffning att få böter och återkallat körkort?

Vi får många frågor om hur Transportstyrelsen kan ha rätt att återkalla ett körkort när man redan fått böter för fortkörningen. Denna fråga har högsta Förvaltningsdomstolen redan avgjort. HFD anser inte att böter och efterföljande spärrtid på körkortet är dubbelbestraffning.

Vill du veta mer om hur domstolen resonerade om böter, indraget körkort och dubbelbestraffning?

Jag vill ha hjälp med yttrande eller överklagande

Behov av hjälp kan variera av en mängd olika anledning. Från att att vara ditt juridiska ombud till yttrandemallar.

Jag vill ha ett juridiskt ombud som hjälper mig

Som ditt juridiska ombud kan du känna dig trygg med att du har hjälp av Sveriges mest erfarna trafikjurister. Nedan kan du ta del av två exempel som yttrande/överklagande avseende hastighetsöverträdelse.
För att veta mer om oss, så kan du se nedanstående video (våra referensfall) som enbart handlat om hastighetsöverträdelser. Observera att videon är från september 2021. Nya rättsfall har därefter tillkommit.

Jag behöver ha ett yttrande färdigt snabbt!

Med hjälp av vårt digitala online-verktyg kan du ha ditt yttrande/överklagande klart inom ca 20 minuter. Resultatet du får är: Skräddarsytt efter din situation och dina behov med tillhörande juridisk argumentation och anpassad rättspraxis.
Omfattningen av skrivelsen är minst 5 sidor!

Mall, handbok och intyg till hjälp för att minska spärrtiden

Här ser du ett urval produkter som enbart handlar om hastighetsöverträdelse.

Länkar av intresse

Rulla till toppen