Det är vanligt förekommande att den som har meddelas böter och sedan fått indraget körkort av samma anledning anser sig blivit föremål för dubbelbestraffning.

Reglerna om dubbelbestraffning har sin utgångspunkt i den juridiska principen “Ne bis in idem” – inte samma sak två gånger. Detta är en princip som innebär att en fråga som redan avgjorts i en rättegång inte får tas upp till ny prövning i en annan. Principen finns i svensk lag i Rättegångsbalken RB 17 kap. 11 § 3 st.

För att snabbt och enkelt besvara frågan om ett indraget körkort, när man redan fått böter, är dubbelbestraffning, så är svaret: Nej. Det handlar det inte om en dubbelbestraffning och frågan har prövats i högsta instans, med ett hänskjutande av frågan till Europadomstolen (RÅ 2000 ref. 65, samt Europadomstolen – Nilsson mot Sverige, no. 73661/01).

Europadomstolen om indraget körkort, böter och dubbelbestraffning

Domstolen konstaterar att det inte är fel att se återkallelse av körkort som ett straff i den mening som avses i artikel 4.1 i tilläggsprotokollet. Den som slutligt dömts eller frikänts för brott ska kunna känna sig trygg i att han är skyddad mot åtal och nytt straff för samma brott.


indraget körkort böter och dubbelbestraffning

Däremot ansåg Europadomstolen att den svenska ordningen innebär att den som åtalas för ett trafikbrott redan från början vet – eller borde veta – att en lagakraftvunnen fällande dom normalt kommer att följas av ett körkortsingripande. Det förhållandet att ingripandet sker i ett separat förfarande ansågs inte innebära att trygghets- och rättssäkerhetsintressena eftersattes.


Konklusion

Domstolen konstaterade att även om olika påföljder hade beslutats av två myndigheter i skilda förfaranden så fanns ett tillräckligt nära sakligt och tidsmässigt samband mellan dem för att anse att återkallelsen var en del av det straff som enligt svensk lag.

Därmed handlade det inte om att körkortshavaren blev föremål för ett nytt straffrättsligt förfarande och därför handlar det inte om en dubbelbestraffning.

Ingripande och straff i körkortsfrågor i andra länder

Att Europadomstolen kom fram till detta har troligen sin grund i att det inte är ovanligt att man riskerar såväl böter som indraget körkort vid ett trafikbrott även i andra EU-länder. Skillnaden är att Sverige har delat upp förfarandet i två delar där två olika myndigheter – Polisen resp. Transportstyrelsen – hanterar de olika delarna.

I de flesta andra länder är det polisen som är både utfärdare av körkortet och den som därför också kan fatta beslut om att återkalla körkortet. Det innebär att åtgärder mot körkortet och utfärdande av böter blir hanterat av samma myndighet och i samma process.

I Sverige kan bara polisen omhänderta körkortet, läs mer om det här.

Olika men ändå lika

Sveriges ordning som innebär att det inte är polisen, utan Transportstyrelsen som utfärdar körkortet, innebär att straffet (böter) och körkortsingripande blir hanterat i två skilda processer. Men det innebär inte automatiskt att ingripandet blir värre än i andra EU-länder. Skillnaden är bara att man i andra länder får beslut i körkortsfrågan samtidigt som böterna.

Här kan du läsa mer om hanteringen hos Transportstyrelsen.

Hjälp vid indraget körkort

Har du fått körkortet indraget eller riskerar att få det? Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning, boka gärna en tid på vår kontaktsida.

Du kan läsa mer om oss och hur vi kan hjälpa dig här.

Rulla till toppen