Domstolen är en Kopp kopia, som inte kan döma honom för någonting. I ett av de, av svensk rättshistoria, roligaste utsagor som gjorts av en rådman (se domens post scriptum)

Hans riktiga namn är Caius Longinus, som var en av de romerska soldaterna vid Jesu kors

DOMSKÄL

K.M.L har vägrat yttra sig om gärningspåståendet. Hans inställning bör uppfattas som att han förnekar gärningen.
På Åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med polisassistenten T.L.

K.M.L. som är dansktalande har lämnat en bisarr berättelse, när han tillfrågats om sin identitet och när han anmodats att berätta om den gärning han står under åtal för.

K.M.Ls berättelse går såsom tingsrätten uppfattat det ut på följande.

kidnappats från en annan planet

Han är egentligen inte K.M.L, född den 28 november 1945 och bosatt i Nakskov i Danmark, vars fingeravtryck enligt vad som skulle ha inhämtats genom polismyndigheten är identiska med hans. Han är inte född utan har kidnappats från en annan planet den 28 november 1945 och påtvingats identiteten K.M.L. Danmark och Sverige existerar inte. Jorden har i själva verket redan gått under. Det är bara han själv och några få andra som har en fysisk existens. Hans riktiga namn är Caius Longinus, som var en av de romerska soldaterna vid Jesu kors.

Bara ”kopp-kopior”

KOpp-kopior

Rättens ordförande, åklagaren, advokaten M.K och övriga som agerar i denna sak är bara ”kopp-kopior”. Dessa kopp-kopier finns endast till grund av att han – genom någon form av databehandlingsprogram – har tillskapat dem. Han kommer att stänga av detta program om tre dagar och därmed kommer kopp-kopiorna att upphöra att finnas till. Danmarks drottning finns inte  såsom sådan utan är bara en ”förmyndare” som representerar ”Jesus av Danmark”.  Någon annan är på motsvarande sätt förmyndare för ”Jesus av Sverige”.

Den enda bevisning han vill åberopa för kopp kopiorna var att visa sin navel för rätten

Domstolen som bara är en ”koppkopia” kan inte döma honom för någonting.

Han kan inte säga något om vad som hände den 29 april 1992 innan han greps, eftersom han – trots att han vet vad som hände – inte har behörighet att avslöja detta för kopp-kopior. Domstolen som bara är en ”koppkopia” kan inte döma honom för någonting. Den enda bevisning han vill åberopa är att visa sin navel för rätten. Genom att visa att han inte har någon navelsträng kan han bevisa att han inte är född och att det som han säger är sanning.

Genom T.Ls vittnesmål är det klarlagt att K.M.L, som försökte gömma sig när han såg den radiobil T.L tjänstgjorde i, mycket kort tid efter att larm utgått om inbrott i Bengtssons Ost & köttaffär gripits några hundra meter från affären medförande två ljusa tygsäckar innehållande exklusiva dyrbara ostar och knäckebrödspaket av sällsynta märken samt en prisskylt av trä, föremål som  identifieras ha tillgripits ur affären vid inbrottet. Åtalet är genom vittnesmålet styrkt.

Gärningen skall bedömas på sätt åklagaren angett.

PÅFÖLJD

K.M.L förekommer inte i det svenska kriminalregistret. Enligt vad som kunnat inhämtas  från Danmark förekommer K.M.L inte heller i offentliga brottsregister i Danmark. Han är bosatt i Nakskov och hans närmaste släkting är en åldrig moder som är inlagd på sjukhus.

Läkarintyg enligt 7§ lagen om personundersökning i brottmål har inhämtats. Därvid hemställdes att det i intyget skulle anges om det fanns förutsättningar för att bereda K.M.L. rättspsykiatrisk vård.

Människors icke-existens och s k ”kopp-kopiorna”

KOpp-kopia

I läkarintyget, utfärdat den 8 maj 1992 av överläkaren S.O.T, narkomanvårdsenheten, S.t Lars Sjukhus, Lund anför sammanfattningsvis ”om den undersöktes liv och hälsotillstånd vet man ingenting, eftersom han enbart ger förbisvar på sådana frågor  och istället utvecklar sina teorier om människors icke-existens och s k ”kopp-kopiorna”. Det sparsamma materialet gör självfallet den psykiatriska bedömningen av den undersökte mycket svår. Den trots det dubiösa innehållet klara och sammanhållna tankegången i kombination med den relativt goda  emotionella kontakten samt frånvaron av avskärmning talar närmast mot att det skulle röra sig om en schizofren sjukdom.

Bisarr världsuppfattning

Däremot redogör den undersökte för en fullständigt bisarr världsuppfattning som närmast har karaktären av ett omfattande system av olika vanföreställningar. Det sannolika är således att den undersökte lider av någon form av  paranoid psykos. Det finns också en möjlighet att det hela är uttryck för en skicklig och  väl genomtänkt simuleringskonst. Det mest sannolika är dock att här föreligger en allvarlig psykisk störning och med tanke på störningens art och grad  är i så fall förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning uppfyllda.

Ytterligare diagnostisk klarhet kan man  i så fall säkert få under den pågående vården. Vill man ha ytterligare diagnostisk klarhet, innan man utdömer någon påföljd, måste man rekommendera fullständig rättspsykiatrisk undersökning.” – Läkaren har som konklusion angett att det eventuellt föreligger skäl för undersökning enligt lagen om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål, att det föreligger behov av sluten psykiatrisk vård men inte vård i specialistsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda.

Tingsrätten finner att den påföljd K.M.L med hänsyn till innehållet i läkarintyget och rättens bedömning av hans uppträdande vid huvudförhandlingen bör ådömas är överlämnande till rättspsykiatrisk tvångsvård.

Övriga frågor

K.M.L har bestritt skadeståndstalan men vitsordat det yrkade beloppet såsom skäligt. Vid angiven utgång i ansvarsfrågan skall målsägandens talan bifallas.

K.M.L bör kvarbli i häkte tills domen vinner laga kraft, eftersom det finns risk att han avviker och undandrar sig den ådömda påföljden och vården.

Den av försvararen begärda ersättningen är skälig. Denna kostnad skall med hänsyn till K.M.Ls personliga förhållanden stanna på staten.

På tingsrättens vägnar – Post Scriptum, Christer Stridh

“Caius Longinus du har fel. Jag är inte en ”kopp-kopia”. Jag är Marcus Certaminus, Civis romanus, miles praetorianus et custos amanti hos Pontifenix Maximus Divinus Marcus  Annius Versus Caesar Aurelius Agustus Imperator Romanus. Kort för sin död anno domini  180 utnämnde Divus Marcus Aurelius mig till Proconsul över provincia Mesopotamia Interior, vars domäner sträcker sig från Abdera et Urbs Cauponia Viridis (Grönköping) till Malmö och Nakskov. Det är i denna egenskap jag in nomine Populi Romani har fällt denna dom över dig, civis Caius. Vägrar du underkasta dig såsom det anstår civis romanus,  kommer våra gudar att förgöra dig. Allfader Jupiter skall göra dig till ett bräkande får som kommer att slitas i stycken av Lupi Urbis.”

Pax romanum et imperium romanum momentum est aere perennius.
Ille

Andra Roliga rättsfall kan du bland annat läs om Alfons Åbergs låtsaskompis Molgan

Rulla till toppen