Så här lagom till snön börjar täcka vårt avlånga land, kan det vara bra att ha koll på vad som gäller om du råkar köra för fort förbi en översnöad hastighetsskylt.

Har du någon skyldighet att veta vilken hastighet som gäller vid var given tid och plats? Sätter du ditt körkort på spel och riskerar böter om du framför din bil fortare än vad som är lagligt?

Kort och gott kan man, på sedvanlig ”juridiska”, säga att “det beror på”.

Översnöad hastighetsskylt vid fortkörning

Var person med förarbehörighet bör ha kännedom om vilka bashastighetsregler som gäller vid olika tillfällen. Vid tätbebyggelse föreligger en bashastighet om 50 km/tim. Bashastigheten utanför tätbebyggt område uppgår till 70 km/tim. Vidare kan den högsta tillåtna hastigheten på motorväg vara upp till 120 km/tim. Med andra ord, även om hastighetsskylten är snötäckt så kan det bli problematiskt att undgå påföljd om man framför sitt fordon i 150 km/tim på en motorväg med invändningen att hastighetsskylten var översnöad. Samma gäller om man åka över sedvanlig hastighetsbegränsning vid tätbebyggelse.

Domstolsprövningar av frågor som rör hastighetsöverträdelse vid översnöad hastighetsskylt har pekat i såväl frikännande som dömande riktning.

I vissa fall har det konstaterats att personer inte har haft något uppsåt till hastighetsöverträdelsen. De har likväl dömts pga. att man ansett att personen varit oaktsam.

Oaktsamt beteende

Att vara oaktsam innebär att man gör avsteg från det som för situationen får anses vara ett normalt aktsamt beteende. För att ett sådant avsteg ska utgöra oaktsamhet i lagens mening krävs att gärningsmannens beteende vid en samlad bedömning, framstår som så klandervärt att det bör vara en straffbar oaktsamhet.

Det ställs stränga krav på bilförare att hålla sig informerade och uppdaterade om vilka hastighetsbegränsningar som gäller. Om en förare är tveksam till vad som gäller, till exempel på grund av att skyltarna varit övertäckta av snö, har denne en skyldighet att på annat sätt informera sig om vilken hastighetsbegränsning som gäller. Dessa krav kommer bland annat till uttryck i 3 kap. 14 § trafikförordningen. Ett fordons hastighet ska vidare anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till bland annat väg-, terräng-, väderlek- och siktförhållanden.

Rättsfall

Eskilstuna Tingsrätt ogillade emellertid ett åtal mot en person som begått en hastighetsöverträdelse. Vägsträckans hastighetsbegränsning hade i fallet ändrats från 90 km/tim till 70 km/tim under ca. 200 meter. Den åtalade hade framfört sitt fordon i 77 km/tim och invände att hastighetsskyltarna var snötäckta vid överträdelsetillfället. Vid dokumentation av dem samma hade dock snön hunnit smälta.

Domstolen resonerade så här:

Utredningen ger inte stöd för att överträdelsen skett uppsåtligen. Frågan är om X varit oaktsam. X har invänt att hastighetsskylten varit översnöad vid det aktuella tillfället. Av protokoll från kontroll av skyltar framgår att kontroll av aktuell hastighetsskylt utfördes den 4 februari 2013 och den 11 februari 2013 utan anmärkning. Det kan dock inte uteslutas att snöförhållandena var annorlunda vid tidpunkten för hastighetsöverträdelsen än när kontrollerna av den aktuella hastighetsskylten utfördes.

I målet är därför inte utrett att hastighetsskylten varit synlig vid tidpunkten för hastighetsöverträdelsen. X invändning att han haft uppfattningen att den högsta tillåtna hastigheten på vägen varit 90 km/tim och att han kört i 80 km/tim på grund av vinterväglaget kan inte avfärdas som osannolik. Eftersom åklagaren inte har visat att X på grund av osäkerhet om rådande hastighetsbegränsning har haft att hålla bashastigheten om 70 km/tim finner tingsrätten att det inte är visat att X av oaktsamhet brutit mot gällande lokal trafikföreskrift. Åtalet kan därför inte vinna bifall.

Eskilstuna Tingsrätt, B 1991-13

Värt att återigen nämna är dock att det finns ett mycket stort antal fall där de åtalade personerna slutligen blivit dömda.

Det är alltid omständigheterna i det enskilda fallet som avgör hur bedömningen görs i körkortsfrågan. Kontakta oss för råd i just ditt unika fall.

Rulla till toppen