Tillrättavisande av stökig passagerare i taxi medförde 3 års yrkesförbud genom återkallat taxitrafiktillstånd.

Kammarrätten fattade nyligen beslut om återkallande av taxiförarlegitimation i fall där taxiföraren tillrättavisade passagerare (ungdomar som skulle transporteras från sin skola).

Tillrättavisandet medförde att X slutligt blev dömd för misshandel av normalgraden, i och med att X hade fattat ett hårt tag om armen om den ena ungdomen. X syfte med gärningen var att få ungdomarna att lugna ned sig då han upplevde att deras agerande påverkade körningen och säkerheten.

Påföljden i Tingsrätten blev villkorlig dom och dagsböter. Av domen framgår att Tingsrätten bedömt brottet som en engångsföreteelse som inte kommer att inträffa igen.

Hur kan tillrättavisande av passagerare i taxi medföra yrkesförbud?

I och med Tingsrättens dom återkallade Transportstyrelsen X taxiförarlegitimation. Efter överklagan från X meddelade Förvaltningsrätten istället en varning, varpå Transportstyrelsen överklagade domen till Kammarrätten.

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att misshandel av normalgraden tillhör den kategori av brott som normalt sett bör leda till att ifrågasätta en taxiförares lämplighet. Enbart det förhållandet att någon är dömd för misshandel av normalgraden bör emellertid inte med automatik medföra återkallelse av legitimationen. För att återkallelse ska ske bedömer domstolen om brottet rubbar förtroendet för taxiförarens möjlighet att svara för resenärernas trygghet. I bedömningen tar man inte bara hänsyn till hur allvarligt brottet är utan väger även in gärningens karaktär och omständigheterna vid brottet. (jfr. RÅ 2008 ref. 49 och RÅ 2010 ref. 118).

Det aktuella brottet begicks av X i tjänsten som taxiförare. Brottet har riktats mot en minderårig passagerare. Oaktat att situationen varit stökig och att X, ur säkerhetssynpunkt, känt sig tvungen att tillrättavisa de minderåriga passagerarna anser kammarrätten att det måste ha funnits alternativ till X agerande.

Stökiga passagerare är något en taxiförare måste kunna hantera. Att misshandla en passagerare i tjänsten är allvarligt nog. I detta fall har det dessutom varit fråga om ett barn som skulle köra hem från skolan. Den brottsliga gärningen är så allvarlig att den rubbar tilliten till som yrkesförare. Trots hans tidigare klanderfria innehav av taxiförarlegitimation är en varning inte en tillräckligt ingripande åtgärd. Transportstyrelsen har haft fog för sitt beslut att återkalla X taxiförarlegitimation. En återkallelsetid om tre år är den lägsta möjliga.

Kammarrätten, mål 2031-19

Här finns ytterligare en artikel om ett rättsfall som gäller taxiförarlegitimation. I fall som detta kan hjälp av ett ombud med expertis inom körkortsfrågor vara skillnaden mellan att vinna eller förlora – kontakta oss om du behöver råd!

Rulla till toppen