taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimation – Tillrättavisande av stökig passagerare medförde 3 års yrkesförbud

Kammarrätten fattade nyligen beslut om återkallande av taxiförarlegitimation i fall där taxiföraren tillrättavisade passagerare (ungdomar som skulle transporteras från sin skola).

Tillrättavisandet medförde att X slutligt dömdes för misshandel av normalgraden, i och med att X hade fattat ett hårt tag om armen om den ena ungdomen. X syfte med gärningen var att få ungdomarna att lugna ned sig då han upplevde att deras agerande påverkade körningen och säkerheten.

Påföljden bestämdes, i Tingsrätten, till villkorlig dom och dagsböter. Av domen framgår att Tingsrätten bedömt brottet som en engångsföreteelse som inte kommer att inträffa igen.

Domen påverkar yrkesförarlicensen

I och med Tingsrättens dom återkallade Transportstyrelsen X taxiförarlegitimation. Efter överklagan från X meddelade Förvaltningsrätten istället en varning, varpå Transportstyrelsen överklagade domen till Kammarrätten.

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att misshandel av normalgraden tillhör den kategori av brott som normalt sett bör leda till att en taxiförares lämplighet ifrågasätts. Enbart det förhållandet att någon dömts för misshandel av normalgraden bör emellertid inte med automatik medföra återkallelse av legitimationen. För att återkallelse ska ske bör krävas att brottet rubbar förtroendet för taxiföraren att svara för resenärernas trygghet. Hänsyn ska inte bara tas till hur allvarligt brottet är utan även gärningens karaktär och omständigheterna vid brottet ska vägas in (jfr. RÅ 2008 ref. 49 och RÅ 2010 ref. 118).

Det aktuella brottet begicks av X i tjänsten som taxiförare. Brottet har riktats mot en minderårig passagerare. Oaktat att situationen varit stökig och att X, ur säkerhetssynpunkt, känt sig tvungen att tillrättavisa de minderåriga passagerarna anser kammarrätten att det måste ha funnits alternativ till X agerande.

Stökiga passagerare är något en taxiförare måste kunna hantera. Att misshandla en passagerare i tjänsten är allvarligt nog. I detta fall har det dessutom varit fråga om ett barn som skulle köra hem från skolan. Den brottsliga gärningen är så allvarlig att den rubbar tilliten till som yrkesförare. Trots hans tidigare klanderfria innehav av taxiförarlegitimation är en varning inte en tillräckligt ingripande åtgärd. Transportstyrelsen har haft fog för sitt beslut att återkalla X taxiförarlegitimation. En återkallelsetid om tre år är den lägsta möjliga.

Kammarrätten, mål 2031-19

I fall som detta kan hjälp av ett ombud med expertis inom körkortsfrågor vara skillnaden mellan att vinna eller förlora – kontakta mig om du behöver råd!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top