Att utöva äktenskapstvång, samt ofredande har av Kammarrätten ansetts vara tillräckliga skäl för att få sitt taxikörkort indraget. Men, rätten var inte enig.

Detta är en artikel om ett rättsfall som rör återkallelse av taxiförarlegitimation. Söker du utförlig information kring frågor som har med taxiförarlegitimation eller Taxitrafiktillstånd? Gå in på någon av nedanstående länkar så får du utförlig information om det du söker.

Taxiförarlegitimation
Taxiförarlegitimation
taxitrafiktillstånd
Taxitrafiktillstånd

Inledning – skäl för indraget taxikörkort

Den som har ett s.k. taxikörkort ska kunna visa på lämplighet. Särskilt viktigt är att passagerare ska känna sig trygga med och ha ett förtroende för föraren. Detta är särskilt viktigt då taxitransporter ofta nyttjas av passagerare som är beroende av att föraren är ärlig och pålitlig. Det kan exempelvis röra sig om barn, handikappade, äldre och sjuka, för vilka taxiföraren har ett extra stort ansvar.

Detta betyder att det inte bara är trafikbrott som kan leda till återkallelse av en taxiförarlegitimation. Förarbetet – och även tidigare praxis – visar att brott mot person och mera allvarliga tillgreppsbrott, också kan leda till att en taxiförare kan bedömas som olämplig. Sexualbrott och våldsbrott väger ännu tyngre då taxiförare har direkt kontakt med sina resenärer.

Transportstyrelsen tog fasta på detta och återkallade en persons taxiförarlegitimation i fyra år, efter att han dömts för äktenskapstvång och ofredande mot sin dotter. Den enskilde överklagade beslutet till Förvaltningsrätten och senare Kammarrätten, som meddelade slutligt beslut den 24 september 2019.

Kammarrättens resonemang, skäl för indraget taxikörkort

Kammarrätten ansåg att Transportstyrelsen gjort en välavvägd bedömning genom ingripandet mot personens taxiförarlegitimation. Det brottsliga handlandet hade pågått under en relativt lång period och varit riktad mot en person i beroendeställning (dottern). Förtroendet för personen som taxiförare var därmed rubbat genom gärningarna, även om brotten inte hade koppling till yrkesrollen.

Kammarrätten resonerade enligt följande:

Genom brotten har han visat ett förhållningssätt som ger skäl att ifrågasätta hans passagerares trygghet, i synnerhet unga kvinnor och personer i utsatt ställning. Han är därför olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik och beslutet att återkalla taxiförarlegitimationen i fyra år fastställt (Kammarrätten i Stockholm, mål 1913-19).

Skiljaktig mening, tvångsgifte och ofredande

En ledamot meddelade en skiljaktig mening. Denne ansåg att en varning var tillräcklig påföljd och förde ett resonemang kring kopplingen mellan brotten och personens yrkesutövning. . Den skiljaktiga ledamoten ansåg att ofredandet skulle bli invägt in i en lämplighetsprövning, men inte äktenskapstvånget.

I stora delar var emellertid ledamotens skiljaktiga mening överensstämmande med majoriteten och anförde: Den aktuella brottsligheten utgör däremot brott mot person och den har varit av allvarlig karaktär. Det brottsliga handlandet har pågått under en relativt lång period och varit riktat mot en person i beroendeställning. Skiljaktig domare.

Frågan för domstolen var om brotten kunde motivera 4 års yrkesförbud, vilket i princip blir utfallet av en dom gällande indraget taxikörkort.

Har du frågor kring indraget taxikörkort/taxiförarlicens? Kontakta oss för rådgivning.

Rulla till toppen