Det finns en avsevärd mängd Rättsfall om Rattfylleri. Rattfylleri är ett av de allvarligaste trafikbrott man kan begå i förhållande till trafiksäkerhet. Av den anledningen resulterar denna typ av överträdelse inte bara höga böter, utan även indraget körkort under lång tid. Det finns emellertid ett fåtal omständigheter som medfört att domstolarna meddelat lägre spärrtider än vad som är normalt.

Ett rattfylleri är naturligtvis allvarligt och det är just av den anledningen som såväl straffen som spärrtiderna är kännbara. Ett rattfylleribrott innehåller olika delar som är mer eller mindre relevant i varje enskilt fall. Längst ner på denna sida kommer vi kort referera till några av våra egna rättsfall som handlar om rattfylleri.

I länken nedanför detta stycke kan du mer specifikt läsa om vad som kanske är mer intressant för just dig. I tre olika artiklar beskriver mer djupgående och separat om Brottet och Straffet, Körkort och spärrtid och möjlighet till alkolås.

Grovt Rattfylleri, rättsfall om “Kortare Förflyttning av Fordon”

Högsta Förvaltningsdomstolen ansåg inte att en långsam körning av drygt 300 meter gav anledning att ge annan spärrtid än vad som är brukligt vid denna överträdelse. Körkortshavaren hade vid tillfället 0,53 mg/l alkohol, vilket motsvarar 1,06 promille alkohol i blodet. Körningen hade gjorts inom ett inhägnat område och klockan 04.10 men, likväl där andra människor vistades. Syftet med körningen var att köra fram den till den plats personen med sitt sällskap hade tältat för att kunna lyssna på musik.

HFD bedömde att det inte var fråga om någon liten trafik risk. Enbart av att människor befann sig i närheten och den alkoholkoncentrationen som körkortshavaren hade pekade på trafikrisk. Syftet med körningen ansågs inte heller vara förmildrande.

Då varken trafikrisken eller den samlade helhetsbilden av körkortshavaren pekade mot en mildrande riktning ansåg man att 24 månader var väl avvägd. Högsta Förvaltningsdomstolen 2117-15

Grovt Rattfylleri – Varning pga. bagatellmisstag

En körkortshavare hade gjort sig skyldig till rattfylleri den 3 juli 1990 (2,42 promille). Tingsrätten anförde att körningen endast omfattat ett par meter och att den inte kunde anses ha utgjort någon fara för trafiksäkerheten. NN uppgav att han av misstag vridit om nyckeln till tändningslåset för långt, vilket medfört att bilen gjort ett hopp bakåt och att bilen därvid hindrade tillfart på parkeringsplatsen varför NN körde fram bilen några meter. NN var anställd som resande representant och inköpschef.

Samtliga instanser ansåg att det förelåg synnerliga skäl att meddela varning i stället för att återkalla körkortet (RÅ 1992 not 168)

Grovt rattfylleri – Rättsfall om kortare förflyttning – 6 månader

En körkortshavare med 1,79 promille backade sin bil 4–5 meter inne i ett parkeringsgarage i avsikt att ställa upp den på en avgiftsfri plats ca 20 meter från den ursprungliga uppställningsplatsen. Han hade beställt taxi för fortsatt färd. Tingsrätten fann omständigheterna mildrande och dömde till böter. Regeringsrätten ansåg synnerliga skäl föreligga. Körkortet blev återkallat i sex månader (RÅ 84 Ab 166)

Snöskoter med 1,63 promille alkohol

rattfylleri

En körkortshavare var misstänkt för grovt rattfylleri vid körning med snöskoter med 1,63 promille alkohol i blodet. Kröningen hade blivit genomförd på kvällen på isen i Kalix skärgård och därvid endast en kort sträcka (500–600 m). Förhållandena ansåg man vara mindre trafikfarliga. Spärrtid blev slutligt bestämd till 9 månader. (RÅ 1991 ref. 22).

Några av våra egna rättsfall gällande rattfylleri

Innan vi går vidare med rättsfallen vill vi barra kort nämna att det måste föreligga särskilda omständigheter för att kunna påverka spärrtider vid rattfylleribrott. Om du vill veta vad dessa är så rekommenderar vi att du besöker vår artikel Rattfylleri – möjligheten att påverka spärrtiden på körkortet.

Varning vid 0,16 mg/l alkohol i utandningsluften.

Förvaltningsrätten i Uppsala mål 5389-21. I ett av våra sista rattonykterhetsärenden under 2021 fick vår klient en varning vid en uppmätt alkoholmängd som överskred 0,16 mg/l alkohol i utandningsluften. Transportstyrelsen meddelade i beslut om återkallelsetid på 12 månader. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten där de ansåg att en varning var en tillräcklig åtgärd.

Anledningen till att domstolen meddelade en varning var att vår klient hade framfört ett långsamtgående fordon en kortare sträcka utan påvisat hög trafikfara. Domstolen konstaterade att det inte förelåg skäl att anta något annat än att rattfylleribrottet utgjorde en engångsföreteelse.

Rättsfall om rattfylleri – Från 24 till 6 månader

Förvaltningsrätten i Karlstad, 3154-20. Transportstyrelsen meddelade initialt beslut 24 månader i mål där grovt rattfylleri. Avsevärd tid hade passerat från överträdelsen till Transportstyrelsens ingripande. Efter överklagande av beslutet medgav Transportstyrelsen ändring vid 2 tillfällen. Vid det första tillfället ansåg justerade myndigheten sitt beslut till 12 månader. Därefter medgav Transportstyrelsen om ytterligare justering, vilket även domstolen ansåg var rimligt. Ett beslut om initialt 24 månader slutade därmed på 6 månader.

Rättsfall om rattfylleri – Från 6 till 4 månader

Förvaltningsrätten Luleå, 1584-19. Transportstyrelsen meddelade initialt beslut 6 månader för grovt rattfylleri. Avsevärd tid hade passerat från överträdelsen till Transportstyrelsens ingripande. Beslutet blev överklagat och domstolen bestämde spärrtiden slutligen till 4 månader.

Rättsfall om rattfylleri – Från 12 till 6 månader

Förvaltningsrätten i Malmö. 11960-18. Transportstyrelsen meddelade initialt beslut 12 månader för grovt rattfylleri. Avsevärd tid hade passerat från överträdelsen till Transportstyrelsens ingripande. Vi överklagade det meddelade beslutet varpå domstolen bestämde spärrtiden till 6 månader.

Information och kontakt

Har du frågor kring denna rattfylleri? Kontakta oss eller besök våra sidor som specifikt handlar om brott och straff, Körkort och Spärrtid och Alkolås.

Rulla till toppen