Esterman syntest och Transportstyrelsens krav för körkort. Här går vi igenom saken översiktligt

Gratismall
Mallar och Intyg finner du i vår webbutik

De medicinska kraven är, i förhållande till de flesta andra europeiska länder, mycket stränga i Sverige. Nedan kan du ta del av den ändring som Transportstyrelsen blev tvungen att göra när Kammarrätten bedömde att de gjorde fel tolkning av lagen.

Utfallet från Kammarrätten resulterade troligtvis i att många personer felaktigt blivit av med sina körkort. Observera dock att Transportstyrelsen nu håller på att se över de medicinska kraven och att lättnader kan vara på gång. Det är dock omöjligt att säga innan de nya medicinföreskrifterna är på plats.

Esterman syntest och det medicinska kravet för körkort

En grundläggande förutsättning för körkortsinnehav är att man uppfyller de medicinska krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125).

Trafikjuristerna - Din bästa möjlighet

Efter två nyligen avgjorda rättsfall i Kammarrätten måste nu Transportstyrelsen ändra tillämpningen av sina egna föreskrifter. Detta betyder också att den strikta tolkning myndigheten gjort fram till nu felaktigt kan ha berövat folk sitt körkort.

Utfallet är även omnämnt i Glaukomförbundets tidning, Ögontrycket nr 3 (2021). Rättsfallet som omnämns i artikeln är 3427-19 och ombud var Henrik D.A. Broberg.

Föreskriften tillkom då EU ville harmonisera de grundläggande körkortskraven inom EU-länderna och den tar sin utgång i EUs direktiv (2006/126/EG). Föreskriften är omfattande och beskriver allt från tolkningen av missbruks- och beroendeproblematik till neurologiska sjukdomar och synfältsdefekter.

 Transportstyrelsen Esterman syntest

Den felaktiga bedömning som Transportstyrelsen gjort handla om en tolkning av Esterman-test. Läkare använder sig av Esterman för att kontrollera om någon synfältdefekt finns och om denna i så fall påverkar körförmågan.

Esterman syntest är en synfältsprövningsmetod för binokulär synfältsprövning (Esterman-perimetri). Testet innebär att en mängd testpunkter testas med ett kraftigt övertröskligt stimulus. Beroende på vilken behörighet körkortsinnehavet gäller är kraven större (eller mindre). I denna text fokuserar jag emellertid enbart på B-behörighet, som fordrar lägre krav än för de tyngre behörigheterna.

Tolkning av Esterman syntest för innehav av körkort

Den 19:e september 2019 fattade Kammarrätten i Göteborg två beslut som tvingade Transportstyrelsen att ändra sin tidigare praxis gällande vad som utgör hinder för körkortsinnehav. Domstolen ansåg att Transportstyrelsen gjort en allvarlig feltolkning av rättsrekvisiten i deras egna föreskrifter för vad som utgör hinder för körkortsinnehav enligt Esterman-metoden.

kontakta oss

Föreskriften stipulerar att synfältet vid seende med båda ögonen samtidigt ska ha en horisontell utsträckning av minst 120 grader varav minst 50 grader åt vardera sidan från synfältets centrum, och i detta område ska synfältet ha en vertikal utsträckning av minst 20 grader uppåt och minst 20 grader nedåt.

I detta område utgör defekt som i utbredning är större än två intilliggande testpunkter i Esterman-programmet och som är belägen i området utanför 20 grader från synfältets centrum, och som alltså ligger i det perifera synfältet, hinder för innehav.

2 kap, 4 §

Transportstyrelsen hade i de avgjorda fallen använt sig av en intern praxis som även medtog testpunkter utanför det angivna området. Detta sågs inte med blida ögon av Kammarrätten, som gav körkortshavarna rätt mot Transportstyrelsen.

Denna nya praxis innebär att körkortshavare som tidigare fått sina körkort återkallat enligt Esterman syntest mycket väl kan uppfylla kraven för körkortsinnehav. Hur stort mörkertalet är, alltså hur många körkortshavare som blivit drabbade av Transportstyrelsens tidigare felaktiga bedömningar, är oklart.

Däremot kan det definitivt vara på sin plats att gå igenom ärendet om du själv blivit drabbad av en återkallelse på grund av ett Esterman test.

Det kan definitivt vara på sin plats se över om du själv blivit drabbad av en körkortsåterkallelse på grund av en synfältsdefekt.

Rulla till toppen