OBS att datum för denna artikel är början av 2020, varför den i vissa delar kan vara inaktuell.

Det har troligtvis inte lyckats passera någon obemärkt förbi att lejonparten av världen fallit offer för en pandemi. I dess allvarliga spår är det äldre och/eller sedan tidigare sjuka personer, som tillhör den största riskgruppen.

Spärrtid på körkort och coronavirus

Vilka omfattas av en ökad risk för allvarligare symtom vid smitta? Eftersom viruset är så nytt så kan man inte göra några exakta bedömningar i dagsläget. Men Folkhälsomyndigheten har gått ut med att hög ålder är den främsta riskfaktorn. Detta baserar man på att personer över 70 år, ofta i kombination med underliggande sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Så, vad har detta med spärrtid på körkort att göra?

Domstolar, spärrtid och riskgrupper

Jo, pandemin får effekter även på rättsutövningen, då riskgrupperna också innebär en ny omständighet att ta i beakting för domstolar. Detta kan i förlängningen även innebära att redan avgjorda domar bör ses över.

Ett exempel på detta är ett färskt domstolsavgörande från Förvaltningsrätten i Malmö (3314-20). I målet ansåg domstolen att det förelåg synnerliga skäl att en person med anhörig i riskgruppen skulle få reducering av spärrtiden.

”Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer bör personer över 70 år för närvarande begränsa sina sociala kontakter till följd av spridningen av det nya Coronaviruset och den sjukdom det kan leda till. Mot denna bakgrund, och med beaktande av vad X anfört avseende sin och makens boendesituation och makens hälsotillstånd, anser förvaltningsrätten att hennes körkortsbehov är sådant att det finns skäl att sätta ner den bestämda spärrtiden till en månad.”

I klartext: X make tillhör riskgruppen. Han bör därför inte bli tvingad till sociala kontakter genom resor med allmänna kommunikationsmedel, vilket hade blivit följden av en längre spärrtid för X.

I anledning av den meddelade domen kan det därför, för personer i riskgruppen eller med anhöriga där tillhörande, finnas skäl att få spärrtiden nedsatt med hänvisning till särskilda skäl.

Omprövning av spärrtid pga coronavirus

Om du faller inom denna grupp men har en dom som inte kan överklagas, så är det emellertid inte för sent. Man kan nämligen få en redan meddelad spärrtid omprövad. Det vill säga att det kan finnas skäl att få saken omprövad på myndighetsnivå. Detta även om tidsfrister passerat eller en meddelad dom vunnit laga kraft. En omprövning går inte per automatik pga pandemin, utan det måste man begära.

En omprövning innebär att du får din meddelade spärrtid på körkortet, bedömd på nytt på grund av nya omständigheter – coronavirus. Omprövningen tar utgångspunkt i den enskildas personliga omständigheter. Det är alltså inte faran för virussmitta i sig som är av vikt, utan hur en spärrtid påverkar dina möjligheter att undvika smitta.

Att begära omprövning görs enklast genom att du gör följande:

Skicka ett brev till Transportstyrelsen och begär en omprövning av det tidigare fattade beslutet. Beskriv dina skäl och invänta beslut. Om Myndigheten trots detta inte ändrar sitt beslut, så kan du överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolarna.

Tillhör du riskgruppen och har fått ditt körkort återkallat? Vill du veta mer eller ha hjälp med omprövning eller överklagan? – Boka tid hos oss för gratis rådgivning.

Rulla till toppen