Rekord i delgivningstid?

Myndighetssverige är kanske inte direkt kända för att vara raska med beslut, men ibland blir det nästan löjligt. I detta specifika fall har nog Transportstyrelsen slagit svenskt rekord i delgivningstid.

I skrivande stund har Transportstyrelsen ”försökt” delge beslut i ett ärende under mer än ett halvt decennium. Vilket torde vara lite av ett rekord i fråga om delgivningstid. – Det är i vart fall det längsta jag hört om under de år jag arbetat med trafikjuridiska frågor.

Fallet rör en återkallelse av körkort som myndigheten inte lyckats delge min huvudman på över 5 år. I anledning av det har jag här tänkt skriva om långa handläggningstider och den effekt dessa ska få för den individ som råkat ut för den.

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

5 kap. 10 § 2 st KKL stipulerar: Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i stället.

Vid långa spärrtider kan på sätt kommittén har framhållit förarens förhållanden ändras så att ett nytt ställningstagande är motiverat. Jag tänker här på fall där det under spärrtiden har inträffat någon omständighet som – om den hade förelegat vid spärrbeslutet – skulle ha beaktats vid prövningen. Förutsättningarna för en förares rehabilitering kan sålunda radikalt ändras, t.ex. genom nya familjeförhållanden. Ett annat exempel är att en på fångvårdsanstalt intagen person erhåller villkorlig frigivning lång tid innan körkortsspärren löper ut. När det gäller möjligheten att underlåta återkallelse kan hänvisas till de av kommittén nämnda, nyss redovisade särskilda förhållandena vid trafiknykterhetsbrott. Andra fall kan bestå i att det – t.ex. på grund av delgivningssvårigheter – har förflutit en osedvanligt lång tid mellan ett brott och den tidpunkt då föraren mister sitt körkort eller annan körkortsåtgärd ifrågasätts. Prop 1975/76:155 s 110.

I situationer av de slag som jag har exemplifierat bör körkortsingripande kunna underlåtas eller spärrtid sättas ned. Eventuellt kan varning meddelas i stället för återkallelse. Även beslutade körkortsåterkallelser bör kunna upphävas, om synnerliga skäl föreligger.

Rulla till toppen