Nya EU-anpassade medicinska krav gällande diabetes och synfältskrav för körkortsinnehav kan vara på ingående. Den 1 september 2010 antog Transportstyrelsen sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Reglerna som tidigare var aktuella ersatte Vägverkets sedan tidigare föreskrifter med benämningen (VVFS 2008:158).

De ändringar som man införde i de nu aktuella föreskrifterna har sin grund från EU-direktiv (1991/439/ EEG). Inkorporeringen av EU direktivet ämnade skapa en harmoniering inom medlemsländerna om vilka krav som borde gälla för EU-medborgare och deras körkortsinnehav.

Transportstyrelsens föreskrifter har sedan dess varit under ständigt pågående ändringsarbete, rättelser och korrigeringar gällande såväl större som mindre justeringar.

Sedan våren 2018 har Transportstyrelsen arbetat med en översyn av de medicinska kraven för körkortsinnehav gällande diabetes och synfunktioner. Rapporterna för dessa arbeten (TSV 2018-2365 och TSV 2018-2366) kan ses på Transportstyrelsens webbsida.

Syftet med översynen var utreda de svenska medicinföreskrifternas förhållande till andra EU-länders implementering och dess förhållande till gällande EU-direktiv.

Rapporterna – hopp om bättring men, inget är säkert.

Rapporternas slutsats är att de svenska medicinföreskrifterna, i vissa delar, har strängare krav än såväl körkortsdirektivet som andra länder. I viss utsträckning har emellertid föreskrifterna inte nått upp till EUs minimikrav.  

Med anledning därav har Transportstyrelsen därför påtalat att det föreligger ett stort behov av att justera de nu aktuella bestämmelserna kring de medicinska kraven. Inte minst gällande de krav som står uppställda som körkortskrav för personer som har diabetes och synfältsdefekter.

Diabetes

Transportstyrelsen arbetar därför nu med att ta fram nya bestämmelser när det gäller diabetes i förhållande till körkortsinnehav. Per dags dato finns inget fastslaget datum för när bestämmelserna gällande de aktuella medicinska områdena blir aktuella. Men, målsättningen är att de nya föreskrifterna gällande diabetes kan bli aktuella redan vid årsskiftet 21/22.

Den stora skillnaden som Transportstyrelsen vill ändra på gällande diabetes innebär att man ska kunna få högre behörigheter oavsett diabetestyp. Det är emellertid oklart om detta även kommer omfatta behörigheter gällande buss och taxiförarlegitimation.

Vad ändringarna slutligt kommer innehålla återstår dock att se. Men, det verkar emellertid som det finns en ljusning för körkortsinnehav för yrkesförare med diabetestyp 1.

Synfältskrav

Vad gäller de föreslagna ändringarna gällande synfältskraven för körkortsinnehav har Transportstyrelsen inlämnat en rad rekommendationer och förslag. Det är bland annat rekommenderat att nu aktuella krav bör lättas upp och, om möjligt, att syntest genomförs av optiker. Men, hur och i vilken omfattning de slutliga bestämmelserna faktiskt kommer innebära återstår tyvärr fortfarande att se. Det verkar hur som helst kunna bli lättnader för personer med vissa synfelsdefekter.

Den preliminära tidplanen för när de nya föreskrifterna gällande synfältskrav ska träda ikraft är satt till 2022.

Det ska emellertid särskilt understrykas att ikraftträdande av ändringarna för såväl diabetes som synfältskraven kan komma att ändras.

En uppdatering kring detta ämne kommer självklart att skrivas vidare om när de nya föreskrifterna blivit fastslagna.

De länder som Transportstyrelsen jämförde Sverige med, i anledning av rapporterna ”översyn syn” och ”översyn diabetes”, var följande.

Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Storbritannien.

Översynen som ligger till grund för de föreslagna lagändringarna förtogs i dialog med medborgare, patientorganisationer jämte hälso- och sjukvården.

Vill du ha mer information kring medicinska hinder för fortsatt körkortsinnehav? Använd vår Case Review eller boka ett kostnadsfritt telefonsamtal, så ger vi svar på dina frågor. Vi har tidigare medverkat till att domstolen ålagt Transportstyrelsen att ändra sina rutiner gällande syntest, läs mer om det här.

Rulla till toppen