Att yttra sig inför övervägande eller överklaga Transportstyrelsen beslut om avslag på ansökan om taxitrafiktillstånd.

När det kommer till frågor som rör taxitrafiktillstånd är det en stor skillnad på om saken gäller ett avslag på en ansökan, eller ett ingripande mot ett redan beviljat taxitrafiktillstånd.

Detta inlägg handlar endast om avslag eller övervägande om avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd. Om ditt ärende återkallelse av ett redan beviljat Taxitrafiktillstånd så är inte denna text applicerbar i ditt fall. Vi har istället skrivit ett annat inlägg om det här

Avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd

Ett Taxitrafiktillstånd får endast en person som, med hänsyn till (1) yrkeskunnande, (2) ekonomiska förhållanden och (3) gott anseende, är lämplig att bedriva taxiverksamhet. Därutöver ska även den sökande kunna påvisa att den har tillräckligt med (4) ekonomiska resurser. Regleringen kring detta framgår primärt i Taxitrafiklagens (2012:211) kap 2.

(1) Yrkeserfarenhet och yrkeskunnande

Det finns inget uttalat krav på att en sökande måste ha yrkeserfarenhet av taxibranschen för att kunna starta en taxiverksamhet. Men, man måste emellertid ha ett uttalat yrkeskunnande.

Yrkeskunnande handlar om en eller flera personer som har särskilt ansvar för att driva verksamheten i enlighet med god branschsed och de föreskrifter som gäller för verksamheten, samt på ett trafiksäkert sätt (trafikansvariga).

Kraven på yrkeskunnande omfattar ämnena juridik, företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag, tekniska normer och driftförhållanden samt trafiksäkerhet. Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag. Utbildningen avslutas genom ett skriftligt prov som man avlägger vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Utan denna utbildning kommer man få avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.

(2) Ekonomiska förhållanden

Den ekonomiska lämpligheten handlar om en kontroll som görs om den sökande varit restförd för skulder (primärt skatter och avgifter till det allmänna) samt om sökanden vid tidpunkten för ansökan eller kort tid dessförinnan har varit försatt i konkurs, eller om sökanden har haft näringsförbud.

(3) Gott anseende

Kravet på gott anseende kan ses i Taxitrafiklagens 2 kap. 11 §. Vid bedömningen om gott avseende är uppfyllt, kontrolleras personens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Samt även personens laglydnad i övrigt. Prövningen utgör en slags vandelsprövning för att utröna om den sökande kommer att efterleva de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Bristande laglydnad i olika avseenden kan påverka tillståndsprövningen och därmed innebära avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd. I lagen framgår vilka slags överträdelser som alltid innebär avslag i fråga om gott anseende.

Prövningen av kravet gällande gott anseende gäller inte enbart den sökande. Den riktar sig även mot den eller de personer som är trafikansvariga, VD och annan, som genom en ledande ställning eller på annat sätt, har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Prövningen kan i vissa fall även rikta sig mot styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (2 kap. 5 och 6 §§ taxitrafiklagen).

Märk särskilt uttrycket: ”eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten”.

Denna benämning medför att Transportstyrelsen kan komma att pröva andra personer än de som faktiskt har ställning inom företaget. Transportstyrelsen kan därigenom bedöma att tanken är att driva en verksamhet genom att den sökande agerar bulvan för någon annan. Något som kommer leda till avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.

(4)   Ekonomiskt underlag

Den som söker taxitrafiktillstånd ska ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid prövningen av detta ska myndigheten främst beakta likviditet och soliditet.

Om inte särskilda skäl föranleder annat har sökanden tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

Vem har bevisbördan?

Ett taxitrafiktillstånd – liksom körkortstillstånd – är en förmån som man ansöker om att få beviljad.

taxitrafiktillstånd

När man ansöker om en förmån ligger det i första hand på den som söker förmånen att visa att förutsättningarna för att beviljas förmånen är uppfyllda. Man refererar ofta detta inom juridiken till bevisbördans placering. Det innebär att om du inte lyckas visa att du uppfyller kraven så kommer du få avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.

Olämplighetstid vid avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd

Om Transportstyrelsen bedömer en tillståndshavare, eller annan som enligt lag har betydande inflytande, som olämplig att bedriva taxitrafik, så ska de besluta om en olämplighetstid på lägst tre och högst fem år. Den eller de personer/företag som fått beslut om olämplighet kommer inte att kunna bedriva taxitrafikverksamhet under olämplighetstiden.

När en person har fått beslut om olämplighet, så kan man inte ansöka om Taxitrafiktillstånd på nytt, förrän olämplighetstiden har passerat.

Att överklaga Transportstyrelsens beslut

Det kan givetvis kännas nedslående att bli bedömd som olämplig att bedriva taxitrafik genom avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd. Men det är väl värt att se över vilka möjligheter som finns för att kunna ändra Transportstyrelsens beslut.

Fördelen med en domstolsprövning är att det inte kostar någonting att få sin sak rättsligt prövad (utom eventuella ombudskostnader). Inte heller kan du få ett värre utfall än vad myndigheten redan har beslutat.

Förfarandet är därutöver normalt sett skriftligt, vilket innebär att man inte behöver avsätta tid i en domstolsförhandling på plats. Men, på grund av det skriftliga förfarandet, är det av stor vikt att din skrivelse täcker in alla viktiga aspekter! 

Indraget Körkort
Avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd
Titel
Avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd
Beskrivning
Här går vi igenom vad som gäller när Transportstyrelsen överväger, eller redan fattat beslut om, avslag på ansökan om Taxitrafiktillstånd.
Författare
Publicerad av
Trafikjurist.se
Logo