fortkörning

Fortkörning, den vanligaste orsaken till återkallat körkort.

Fortkörning, eller hastighetsöverträdelse som är den korrekta benämningen, är tveklöst den överträdelsetyp som orsakar flest fall av återkallade körkort i Sverige. Gissningsvis skulle jag uppskatta att fortkörning är orsaken till att runt 14 – 15 000 personer per år tappar sitt körkort.

Tidigare års statistik visar även en generell ökning av återkallade körkort. Det finns heller inget som tyder på att 2019 skulle visa ett trendbrott.

År 2017 förlorade totalt 32 736 personer sina körkort, varav 17 240 personer gjorde så på grund av återkallelsegrunden nr 4 i körkortslagen. Motsvarande siffror för 2018 var 34 617 / 18 234.

Körkortslagens återkallelsepunkt för fortkörning.

Återkallelsegrunden nr 4 ses inom körkortslagens kapitel 5 som rör körkortsingripanden, där kapitlets 3§ handlar de olika grunderna Transportstyrelsen kan återkalla körkort på.

En väsentlig överträdelse handlar om såväl fortkörning, rödljuskörning, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som inte anses ringa. Men, det vanligaste scenariot är att den enskilde begått en fortkörning.

Tre giltiga mätmetoder för fortkörning

Du kan ”åka fast” för fortkörning genom tre olika scenarion. Antingen har du åkt förbi en stationär hastighetskamera och blivit ”fotad”. Du kan också ha blivit uppmätt av laser. Eller så har du blivit uppmätt genom att en polis legat bakom dig och med egen bil mätt upp din hastighet. Resten av skrivelsen kommer fokusera på efterföljande och handhållen laser. Har du blivit ”fotad” i en kamera så hänvisar jag dig till vår handbok som beskriver lämpliga handlingssätt i vår webbutik (LÄNK).

Om du erkänner fortkörningen

Vid hastighetsöverträdelse (antingen genom efterfölje eller genom laser), så är det ganska vanligt att personer erkänner överträdelsen direkt.

Om fortkörningen anses vara allvarlig, omhändertar polisen normalt sett körkortet på plats och du får därutöver en ordningsbot (max 4 000 kr). Polisen rapporterar därefter in händelsen till Transportstyrelsen, som i sin tur skickar ut en underrättelse till dig. Denna underrättelse ger en kortfattad beskrivning av situationen, (till exempel att du erkänt överträdelsen). Du ges nu en möjlighet att yttra dig inför Transportstyrelsens kommande beslut. Beslutet som kommer skickas i regel med vändande post till dig.

Om du nekar till överträdelsen

Om du väljer att neka till överträdelsen, oavsett skäl, så kan polisen ändå välja att omhänderta ditt körkort på plats. Precis som i det scenario som jag beskrivit ovan så rapporterar polisen in händelsen till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen skickar en underrättelse till dig som upplyser dig om att de avser att göra ett körkortsingripande mot dig. Detta görs alltså oavsett om du nekat till överträdelsen.

Efter du yttrat dig så kommer du att få ett beslut skickat till dig. Men, eftersom du nekat till överträdelsen, så kommer du inte att få ett slutligt beslut utan ett tillfälligt beslut (interimistiskt) .

Yttrande till Transportstyrelsen

Som lekman kan man använda sig av den blankett som Transportstyrelsen skickat ut i och med underrättelsen. Denna blankett visar all väsentlig information som Transportstyrelsen eftersöker för att kunna göra en lämplig spärrtidsbedömning i ditt fall. Kortfattat kan man säga att det primärt handlar om fokusera på längden av körkortsinnehavet, omständigheterna vid överträdelsetillfället och behovet av körkort. Det kan dock finnas andra viktiga parametrar att ta med (till exempel om du lider av ett handikapp).

Nödvändigt med rättspraxis, hänvisning till förarbeten mm?

Rent generellt så behöver inte rättsfall och liknande ha en avgörande betydelse alla gånger. Men, juridisk tyngd är givetvis att föredra av en anledning.  

När man står inför att yttra sig till Transportstyrelsen eller överklaga Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten är det är givetvis en stor fördel att kunna skala bort alla oväsentligheter. Det är lätt hänt att en enskild faller in i direkta oväsentligheter som ibland tar bort fokus på sådant som hade varit av större betydelse. I vissa fall har det hänt att jag stött på personer som, i sina egna yttranden och överklaganden, rent av gjort saken värre.

Men viktigt att nämna är att hänvisning till rättskällor, förarbeten, prejudikat och juridisk doktrin, som tidigare påverkat körkortsingripanden, kan ha en avsevärd betydelse för hur spärrtiden blir i ditt specifika fall.

Juridisk sakkunskap inför yttrandet eller överklagandet är som att ha en pistol i ett knivslagsmål.

Trafikjuri§ten

Är det värt att överklaga eller yttra sig?

Kort svar: Ja, självklart. – Du har ju inte direkt någonting att förlora på att yttra dig eller överklaga ett beslut som fattats av Transportstyrelsen.

Det finns en mängd rättsfall och myndighetsbeslut som inneburit avsevärt förkortade spärrtider. För att kort referera till ett litet axplock av dessa:

TSTRKK 2019/603110 (2 mån = 1 mån) och TSTRKK 2018/873657 (2 mån = 1 mån).

Förvaltningsrätten i Härnösand 4787-18 (4 mån = 3 mån) och Förvaltningsrätten i Göteborg 12602-16 (8 mån = 6 mån).

Hjälp med yttrandet eller överklagandet

Står du själv inför att yttra dig inför Transportstyrelsen eller överklaga Transportstyrelsen beslut?

Vi har en stor variation av hjälpmedel som du kan använda dig av. Allt ifrån kostnadsfria gör-det-själv-alternativ till ett privat ombud.

I vår webbutik finner du allt från gratismall till handböcker vid yttranden eller överklaganden vid fortkörning. Du kan i tillägg, med fördel, använda dig av vår kostnadsfria snabbkoll för att se hur möjligheterna ser ut i ditt fall. Webbplatsens framsida är därtill fylld av information som rör körkortsingripanden.

Vi har även en helt unik tjänst som upprättar ett personligt yttrande- eller överklagande vid fortkörning. Denna tjänst innebär att du, inom loppet av några minuter, kan ha dit eget personligt utformade dokument skickat till din e-postadress. Tjänsten möjliggör att du kan få ett kvalitetsyttrande eller överklagande fyllt av relevant rättspraxis, juridisk argumentation mm bara genom att besvara vissa frågor och kort beskriva lite information om dig själv. Läs mer om denna tjänst här.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies. 

Scroll Up Scroll to Top