mall yttrande rattfylleri
Mallar och handböcker finns i vår webbutik

Rattfylleri är ett brott som innebär en påföljd i form av straff, som kan handla om allt från böter till fängelse. Därutöver så gör Transportstyrelsen ett ingripande mot ditt körkort. Körkortsingripandet är inte ett straff, utan en konsekvens för att tillvarata Trafiksäkerheten.

I denna artikel kan du läsa om vad som kommer bli den sannolika konsekvensen i förhållande till straffet i ditt fall. Artikeln fortsätter under bilderna nedan.

Om du är intresserad av vilka konsekvenser brottet medför ditt körkortsinnehav eller vad din möjligheten är att ansöka om alkolås kan du gå in på någon av nedanstående länkar. Artiklarna avhandlar uteslutande körkort respektive alkolås vid rattfylleri. Vill du däremot ha en mer översiktlig bild över situationen så går du in på artikeln rattfylleri – allmänt.

Brottet rattfylleri och domstolen

Ditt juridiska ombud mot Transportstyrelsen

Det är viktigt att klargöra att det är en väsentlig skillnad på själva brottet och körkortsingripandet.

Ett brott utreds av Polis och åklagare och avgörs sedan eventuellt av domstol. Där de aktuella domstolarna som handhar brottmål är Tingsrätten, Hovrätten och Högsta domstolen.

Vare sig polis, åklagare eller ovan nämnda domstolar har något med ditt körkortsinnehav att göra.

Om du blir dömd för ett brottet så resulterar utfallet i ett straff eller en påföljd. Ett straff innebär böter eller fängelse medan en påföljd till exempel kan vara villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst.

Rattfylleri bok
Mallar och intyg hittar du här!

Det kan dock förekomma att en åklagare meddelar ett strafföreläggande i stället för att föra ärendet i domstol. Ett strafföreläggande är möjligt att få när brottets påföljd som mest uppgår till böter och/eller villkorlig dom. Rattfylleri faller ofta in i denna kategori under förutsättningen att det inte handlar om ett grovt brott.  

Det är åklagaren som avgör om du ska få ett strafföreläggande eller inte. Om du godtar strafföreläggandet så kommer du få 4 veckor å dig tid på dig att betala de böter som du fått.

Observera dock att ett strafföreläggande motsvarar en dom i domstol och upptas i belastningsregistret.

Trafikbrottet alkoholrelaterat rattfylleri

rattfylleri - Indraget körkort

Förutsättningen för att bli dömd för rattfylleri är att du har begått brottet med uppsåt. Att uppsåtligen begå ett rattonykterhetsbrott är till exempel om man tar bilen hem efter en blöt kväll på krogen. Man har alltså, med vetskap, använt fordon i ett berusat tillstånd. Uppsåt innefattar även om man ”dagen efter” framför fordonet med alkohol kvar i blodet eller i utandningsluften.

Man kan bli dömd för rattfylleri av ”normalgraden” (som innebär rattfylleri) eller så kan man bli dömd för grovt rattfylleri.

Rattfylleri uppstår då man framför ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram alkohol per liter i utandnings­luften (mg/l). Grovt rattfylleri gäller för uppmätta alkoholmängder om 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 mg/l.

Trafikjuristerna

Mängden alkohol är vad som primärt avgör allvarlighetsgraden av brottet. Men, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan beteckningen på brottet variera.

Om det till exempel har förekommit särskilt försvårande omständigheter vid framförandet av fordonet kan ett brott av ”normalgraden” ändå bli bedömt som grovt. Detta gäller till exempel om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Likaså kan det föreligga omständigheter där ett grovt brott inte ska ses som grovt. Så kan det till exempel vara om man gjort en kortare omparkering av bilen, framfört moped, båt eller skoter. Alltså fall där överträdelsen inte inneburit någon trafiksäkerhetsrisk.

Det är slutligen domstolen som avgör huruvida brottet kan bedömas vara grovt eller inte.

Det rättsliga utgångsläget gällande brottet rattfylleri och grovt rattfylleri kan ses inom 4 och 4a§§ Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Den straffrättsliga påföljden vid rattfylleri

När det brott, straff och påföljd i fråga om rattfylleri sträcker sig straffskalan från böter till fängelse i 6 månader. Den normala straffrättsliga påföljden vid rattfylleri är dock böter (dagsböter). Dagsböter består av antal dagar och vilken summa som var dagsbot består av.

Påföljd Rattfylleri Brott och Straff

Bräkningen av dagsböter gör man delvis genom att se till allvarlighetsgraden av rattfylleribrottet. Detta utgör grunden för antalet dagar. Som minst kan det handla om 30 dagar och som mest 150 dagar. Observera dock antalet dagar kan uppgå till totalt 200 om det gäller flera brott.

Storleken av var dagsbot ska motsvara en tusendel av din årsinkomst med beaktande av exempelvis skulder och försörjningsbörda. Som lägst kan en dagsbot vara 50 kronor och som mest 1 000 kronor. Det innebär alltså att en person kan, som lägst, få 1500 kronor i dagsböter (50 * 30) och som högst 200 000 kronor (200 * 1 000).

Den straffrättsliga påföljden vid grovt rattfylleri

När det gäller grovt rattfylleri så är huvudregeln att ett fängelsestraff är den givna konsekvensen. Straffskalan sträcker sig upp till 2 års fängelse, vilket gällande lagstiftning belyser inom 4 a § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Beroende på alkoholmängden, trafikfaran och tidigare misskötsamhet kan dock alternativ till fängelse bli aktuellt.

Samhällstjänst förenat med villkorlig dom eller skyddstillsyn kan, i undantagsfall, meddelas när den uppmätta alkoholmängden varit max 1,5 promille (0,75 mg/l).

Alternativ till fängelsestraff vid alkoholmängder som är högre än ovanstående (1,5) är ytterst begränsade. Men, domstolen besitter möjligheten att meddela skyddstillsyn förenat med kontraktsvård. Kontraktsvård innebär att du underkastar dig behandling mot alkoholmissbruk. Att få kontraktsvård innebär att du får en särskild behandlingsplan att följa. Om du missköter denna behandlingsplan (bryter kontraktet) kan domstolen besluta att straffet i stället ska avtjänas i fängelse.

kontakta oss

Att få en alternativ påföljd förutsätter att frivården lämnar ett förslag om detta. Men, även om frivården lämnar ett sådant förslag, så innebär det inte att du kommer få det. Fängelsestraff är fortfarande huvudregeln.

Detta avslutar avslutar inlägget för rattfylleri och förhållandet till brott, straff och påföljd.

Har du frågor kring kring rattfylleri och körkortsåterkallelser? Använd vår Gratis rådgivning via vårt formulär eller boka en kostnadsfri konsultation över telefon.

Rulla till toppen