mall yttrande rattfylleri
Mall för yttrande vid rattfylleri

Körkort villkorat med alkolås efter rattfylleri är en relativt enkel och bra möjlighet för den enskilde att både ansöka om och få beviljat – beroende på omständigheterna. Rattfylleribrotten är svåra att påverka och kräver mycket speciella omständigheter för att få sänkt spärrtid eller varning. Ibland kan en process till och med vara meningslös, varför man istället bör överväga möjligheten att ansöka om alkolås.

I länkarna nedanför har vi ingående beskrivit de olika delarna som normalt följer av ett rattfylleri. Dessa inriktar sig på den övergripande processen i stort, om själva brottet och vad som gäller för körkortet.

Inledningsvis – Viktigt om alkolås

Innan vi går in på själva grundfrågan om alkolås så är det viktigt att klargöra vissa saker.

Med alkolås menas här sådana alkolås som Transportstyrelsen beslutar som krav för att ha körkort. Det handlar därför enbart om sådana alkolås som är godkända av Transportstyrelsen. Se Transportstyrelsens webbsida för mer information om godkända alkolås.

Ett alkolås kan enbart beviljas den som begått eller är misstänkt för rattfylleri med alkohol.

Du kan alltså inte få alkolås om rattfylleriet är baserat på narkotika. Inte heller kan du få körkort villkorat med alkolås om Transportstyrelsen griper in mot ditt körkort av medicinska skäl; om du till exempel lämnat prov med för höga alkoholvärden. Det samma gäller om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende.

Du kan alltså enbart få körkort med villkor om alkolås istället för spärrtid vid alkoholrelaterat rattfylleri. I tillägg kan du bara bli beviljad alkolås så länge som du inte fått ett slutligt beslut om spärrtid.

Ett slutligt beslut får du efter dom (eller godkänt strafföreläggande). Om du inte är dömd och polisen omhändertagit ditt körkort, så får du ett tillfälligt beslut om spärrtid.

Kan man beviljas alkolås även om man ännu inte blivit dömd för brottet?

Om du uppfyller villkoren för att få alkolås så kan du ansöka om alkolås även då inte det straffrättsliga förfarandet är avklarat. Detta följer av Körkortslagens 5 kapitel 17 §. I dessa fall kan Transportstyrelsen meddela dig ett tillfälligt beslut om alkolås, även om du ännu inte blivit dömd för något brott.

Kom ihåg att beslutet är ”tillfälligt”. Transportstyrelsen kan därför ändra det tillfälliga beslutet när det straffrättsliga förfarandet är avgjort och en dom vunnit laga kraft. Till exempel: Du är initialt misstänkt för rattfylleri av alkohol. Polis omhändertar ditt körkort och skickar det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen avser återkalla ditt körkort, men du ansöker om alkolås. Utifrån de handlingar som då finns tillgängliga för Transportstyrelsen beslutar de att medge ett alkolås, tillfälligt.

Brottsutredningen finner emellertid att det även finns andra omständigheter att beakta. Kanske att ett blodresultat påvisat att du även hade narkotika i blodet under färden. Åklagaren åtalar dig och tar även med denna omständighet i sitt åtal mot dig och du blir dömd även för rattfylleri med droger. Transportstyrelsen kommer då, utifrån dessa nya omständigheter, undanröja sitt tillfälliga beslut och meddela slutligt beslut där både alkolås och körkort återkallas.

I tillägg så är det upp till Transportstyrelsen att besluta om du kan få körkort med alkolås om ett rattfylleri är kombinerat med annat spärrtidsgrundande brott.

Kan jag söka alkolås när jag även begått andra brott samtidigt?

alkohol

Ja, du kan få ett beslut om spärrtid kombinerat med beslut om körkort med alkolås vid rattfylleri. Detta gäller i det fall du t.ex. är misstänkt för annat brott i tillägg till rattfylleri, t.ex. fortkörning eller vårdslöshet i trafik. Ett sådant beslut innebär att du först får spärrtid för det andra brottet och först när den är avklarad kan påbörja tiden med alkolås.

Vid allvarlig brottslighet som t.ex. grov vårdslöshet i trafik, så kommer du däremot inte kunna få alkolås kombinerat med en spärrtid. Grunden till det är att spärrtiden är så lång (mer än 12 månader) att du måste ta om körkortet. Du har alltså, efter spärrtiden, inget körkort kvar som kan villkoras med alkolås.

Kan jag söka alkolås efter jag blivit dömd?

Du kan som sagt söka alkolås så länge som du inte har fått ett slutligt beslut om spärrtid från Transportstyrelsen. Som tidigare nämnt kommer ett slutligt beslut efter dom (eller godkänt strafföreläggande).

Men, I vissa fall kan Transportstyrelsen meddela att man kan söka alkolås inom en viss tid (oftast 4 veckor) efter de tagit beslut, även om deras ingripande kommer först efter man blivit dömd. I de fallen fattar de ett tillfälligt beslut för att möjliggöra ansökan. Detta händer oftast när inte polisen omhändertagit körkortet vid händelsen.

Det är av största vikt att inte missa denna tidsfrist då utebliven ansökan kommer innebära ett slutligt beslut om spärrtid och därmed att möjligheten att få alkolås är förlorad.

Kan jag få alkolås när jag har prövotid på körkortet?

I utgångspunkten ja. Men, om ditt rattfylleri är kombinerat med annat brott som i sig är grund för återkallelse av körkort, så kan du inte få alkolås. Det gäller oavsett hur lång spärrtid som gäller för det andra brottet. Detta kommer sig av att en spärrtid, oavsett längd, innebär att du måste ta om körkortet. Transportstyrelsen kommer alltid sätta en spärrtid för det andra brottet i första hand, innan alkolås kan beviljas. På samma sätt som beskrivet ovan finns det då, efter spärrtiden, inget körkort att villkora med alkolås.

Alkolås trots missbruk eller beroende?

Sedan den 1:a mars 2018 ändrade man de svenska reglerna kring alkolås. Detta på grund av att EU-kommissionen gjorde kontroll av medlemsländernas implementering av det körkortsdirektiv som gäller inom EU och ämnar harmonisera körkortslagstiftningen inom EU.

Tidigare kunde alla som blivit dömda för rattonykterhet bli beviljade alkolås, även om det förelåg ett pågående alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Men Kommissionen riktade allvarlig kritik mot Sverige på grund av detta, varpå Sverige gjorde en regeländring.

De nu aktuella bestämmelserna innebär att den som bedöms ha ett alkoholmissbruk eller ett alkoholberoende, blir tvungen att visa varaktig nykterhet i minst 6 månader rattfylleri innan körkort med alkolås kan bli beviljat. Detta innebär att dessa personer kommer få ett föreläggande om att lämna prover i 6 månader innan alkolås blir beviljat. Det gäller främst de som begått grovt rattfylleri eller upprepat rattfylleri.

Vad innebär det att få villkor om alkolås istället för spärrtid på körkortet?

Att beviljas alkolås är egentligen ett annat uttryck för att säga att man får ett körkort villkorat med krav om alkolås. Detta villkor är bundet till ett personligt alkolås och ersätter därför en spärrtid.

I praktiken innebär det att ditt tidigare körkort blir återkallat och blir ersatt med ett nytt. Det nya körkortet ser ut som ditt tidigare, men det kommer att innehålla en särskild villkorskod på baksidan.

Denna kod visar att du enbart får framföra fordon med ett personligt alkolås. Alkolåset är särskilt märkt till den som blivit beviljad alkolåset och polis granskar såväl märkning som alkolåsets funktion vid eventuella poliskontroller. Du har enbart rätt att, med alkolås, framföra fordonet inom Sveriges gränser.

rattfylleri

Numera kan man hyra alkolås, vilket innebär att fler personer har en rimlig ekonomisk möjlighet att faktiskt kunna ansöka om alkolås. Kostnaden för detta varierar och enklast är att du söker efter godkända leverantörer och kontaktar dem för prisuppgifter. Observera att du först måste få din ansökan beviljad innan du installerar ett alkolås, vi beskriver detta mer utförligt nedan.

Vem kan inte få alkolås på körkort efter rattfylleri?

Opålitlig i nykterhetshänseende

Omständigheter som kan göra att man inte får sin ansökan beviljad är bl.a:

  • Om man har svenskt körkort men är permanent bosatt utomlands.
  • Personer med körkort utfärdat i EES och är bosatta utomlands.
  • Om man har körkort som är utfärdat utanför EES.
  • Annat allvarligt trafikbrott i kombination med rattfylleri.
  • Om man endast har körkortstillstånd eller förarbevis men ej körkort.

Vid en ansökan om körkort med alkolås efter rattfylleri så påbörjar Transportstyrelsen en utredning där de ser på dina personliga och medicinska förutsättningar. Till detta gör Transportstyrelsen även en vandelsprövning av dig. I denna utredning väger man in om man kan förvänta sig att du, i framtiden, kommer respektera gällande trafikregler och om du kan visa ansvar och omdöme i trafiken.

Beviljande av alkolås är inte kopplat till själva brottet rattfylleri, eller till den straffrättsliga konsekvens som brottet medfört. Transportstyrelsens beslut om beviljande av alkolås är alltså fristående från brottet och är baserat på trafiksäkerhet.

Ansökningsprocessen – Villkor om Alkolås

Transportstyrelsen kan skicka dig information om hur du ansöker om körkort med villkor om alkolås. Information om detta finner du även på Transportstyrelsens webbsida.

Men kortfattat handlar det om att du skickar in en ansökan till Transportstyrelsen. Denna ansökan gör du på en särskild blankett som du beställer hem från Transportstyrelsen. Ansökan består av en viljeförklaring och ett läkarintyg.

Därefter måste du boka tid hos en specialistläkare med goda kunskaper inom missbruksfrågor. Läkaren kommer upprätta ett intyg som kommer vara inriktat mot om du har ett alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Du måste även genomföra ett syntest som en optiker, läkare eller behörig personal på trafikskola gör. Resultatet av syntestet skickar du sedan in tillsammans med eller separat till Transportstyrelsen.

Om det är svårt att få tag på läkartider, så kan du skicka in viljeförklaringen till Transportstyrelsen och begära anstånd (mer tid) med kompletteringen av övrig dokumentation.  

Efter detta kommer Transportstyrelsen meddela dig om du får beviljat ett körkort villkorat med alkolås eller inte. Ett negativt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Observera dock att ett alkolås är en förmån, vilket innebär att det blir du som måste visa att du uppfyller kraven för alkolås. Detta kan i många fall vara komplicerat.

Jag vill överklaga ett beslut om spärrtid men vill ändå söka alkolås

Här kommer vi till det som kan kännas komplicerat. Eftersom man i vissa fall måste välja om man ska få spärrtiden prövad i domstol eller söka om alkolås.

Det viktigaste att känna till är att ett beslut om körkort med villkor om alkolås ersätter ett tidigare beslut om spärrtid.

Vi säger att du fått ett tillfälligt beslut om spärrtid på 24 månader och överklagar detta till Förvaltningsrätten i hopp om att få 12 månader istället. Domstolens handläggning i dessa fall kan ta 6 månader. Om du hinner bli dömd för rattfylleri innan dess och får en tidsfrist för att ansöka om alkolås, så kan du behöva välja mellan att ansöka eller chansa på att domstolen sänker spärrtiden på ditt körkort.

Anledningen till att vi säger att man måste “välja” är att om du ansöker om alkolås och blir beviljad detta, så “faller” det beslut som du överklagat om spärrtid. Vilket i sin tur innebär att Förvaltningsrätten avskriver målet om överklagan av spärrtiden, utan prövning.

Eftersom du då fått 24 månader spärrtid för rattfylleri, så kommer du även få körkort villkorat med alkolås i 24 månader och det beslutet kan du inte överklaga. Man kan nämligen inte överklaga ett gynnande beslut – att få alkolås är att beviljas något man ansökt om och därmed gynnande.

Men det finns några åtgärder man kan vidta för att möjliggöra både alkolås och att få spärrtiden prövad.

Att “äta kakan och ha den kvar”

Så länge som du har skickat in en viljeförklaring om alkolås till Transportstyrelsen, men inte kompletterat ansökan med läkarintyg, så har du meddelat intresse för alkolås.

Transportstyrelsen kommer då fatta ett tillfälligt beslut och förelägga dig att komplettera ansökan inom en viss tid. Denna tid kan man ofta få förlängd, vilket innebär att man kan “dra” på ärendet tills Förvaltningsrätten avgjort frågan. Men, det är inte alltid man får förlängd tid för att lämna in en komplett ansökan – särskilt om man redan fått förlängning – och då måste man komplettera inom tiden för att inte missa möjligheten till alkolås.

Men, inte heller detta är helt utan vissa problem eller konsekvenser.

Jag vill kunna köra bil så fort som möjligt

Att dra ut på tiden med ansökan innebär också att man inte kommer ut på vägen igen förrän man fått ansökan om alkolås beviljad.

Det innebär att om det viktigaste för dig är att kunna köra så fort som möjligt, så kommer du inte vilja dra ut på ansökan om alkolås. Vilket i sin tur betyder att du sannolikt inte kommer hinna få en överklagan prövad.

För de som däremot riskerar att få lämna prover innan ansökan beviljas (normalt vid grovt eller upprepat rattfylleri) så kan det både finnas anledning att vänta på Förvaltningsrätten och att ansöka om alkolås så fort som möjligt.

Alkoholprov och drogprov innan alkolås

Om du begått grovt rattfylleri eller ett upprepat rattfylleri inom de senaste 5 åren, så kommer du sannolikt att förläggas att lämna prover under 6 månader innan din ansökan om alkolås blir beviljad. Det beror på att Transportstyrelsen anser dig som en högriskperson.

I de fallen kan det finnas anledning att både överklaga ett tillfälligt beslut och samtidigt inlämna en komplett ansökan om alkolås. Eftersom du troligen kommer hinna få din överklagan prövad innan tiden för provtagning är över.

Villkorstiderna och brott under villkorstiden

Om Transportstyrelsen beviljar din ansökan så har du fyra (4) veckor på dig att installera alkolåset i ditt fordon. Det innebär att du måste ha ett fordon att installera alkolåset i – du kan inte ha körkort villkorat med alkolås utan att installera ett godkänt alkolås i ett fordon.

Tid rattfylleri alkolås körkort

Villkorstiden gäller från den dag du blir meddelad beslutet. Det nya beslutet med villkor om alkolås ersätter därför ett tidigare beslut om återkallelse av körkort (spärrtid).

Det nya beslutet med villkor räknar man från den dag du blivit delgiven beslutet. Därmed löper villkorstiden om 12 eller 24 månader från denna dag.

Villkorstid om 24 månader gäller för dig som begått ett grovt rattfylleri eller om du, inom de senaste 5 åren, gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri. I övriga fall är villkorstiden 12 månader.

I och med ett beviljande kan Transportstyrelsen förelägga dig att inlämna läkarintyg och prover under villkorstiden. Det är viktigt att du följer de villkor och förelägganden som Transportstyrelsen skickar dig. Detta eftersom du riskerar att förlora alkolåset annars.

Om du begår trafikbrott under villkorstiden som medför spärrtid på körkortsinnehavet, så kan villkorstiden för alkolåset bli ”pausat” och börjar igen efter den nya spärrtiden löpt ut. Så om du begår en hastighetsöverträdelse som innebär två månaders återkallelse så fortsätter villkorstiden när du återigen får köra. Observera dock att Transportstyrelsen kan återkalla ditt villkorade körkort med alkolås om man anser att du inte längre uppfyller de krav som vi beskrivit ovan. Vi beskriver detta även mer specifikt under egen rubrik.

Vad är ett alkolås och hur fungerar det?

Ett alkolås är en anordning som är kopplat till ett fordons tändsystem. För att kunna starta fordonet måste man genomföra ett utandningstest som är inställt på att känna av alkohol. Om utandningsluften innehåller mer alkohol än vad låset är programmerat för att tolerera, kan följaktligen inte fordonet starta.

Om fordonet varit avstängt i mer än 5 minuter så måste du göra ett nytt utandningstest. Likaså måste man genomföra utandningsprov ca en (1) gång per timme om man gör längre körningar. Man får tillräckligt med tid för att kunna stanna fordonet och genomföra dessa prover på ett säkert sätt.

Om du inte utför dessa utandningstest återkommande så utlöser alkolåset ett larm i fordonet. Alkolåset registrerar samtliga utandningsprov genom en loggfunktion. Alkolåset innehar även ett manipuleringsskydd som innebär att försök till manipulering eller förbikoppling av alkolåset blir registrerat.

Kontroller av alkolås under villkorstiden

Polisen har rätt till tillträde till ett körkortspliktigt fordon som har installerat alkolås för att genomföra kontroll. Kontrollen som polisen gör härrör såväl körkortshavaren som har körkort förenat med villkor om alkolås som alkolåset. Detta för att se att alkolåset av godkänd typ och om det uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning.

Kontroll av alkolåset genomför man även vid besiktning av alkolåset vilket skickas till Transportstyrelsen och de kan då se vad alkolåset har registrerat i sina loggar.

Villkor om Alkolås riskerar att dras in

rattfylla körkort körkort

Vid händelse av att du missbrukar användandet av alkolåset, inte uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställt på dig eller begår allvarliga trafikbrott så kommer Transportstyrelsen att återkalla ditt villkorade körkort och meddela dig en spärrtid.

Ditt körkort kan även bli återkallat om du, vid flertalet försök, försökt starta fordonet med alkohol i kroppen. Detta kommer kunna utläsas genom de loggar som alkolåset registrerar och som tidigare nämnts.

Efter villkorstiden

Efter villkorstiden gått ut återges du ditt reguljära körkort. Detta görs genom att Transportstyrelsen ska tillställa dig de grundhandlingar som måste upprättas för att skapa ett nytt körkort till dig. Detta brukar vara dig tillhanda mellan 2–3 veckor innan villkorstiden gått ut.

Sammanfattning om körkort, rattfylleri och alkolås

För att vara säker på att så fort som möjligt komma ut på vägen igen, så är alkolås det bästa alternativet. Men det kan ändå finnas anledning att överväga ett överklagande. Detta gäller särskilt i de fall där man uppfyller något av “undantagen”; ligger på ett gränsvärde för rattfylleri; eller ändå måste lämna prover innan man kan få alkolås.

Rulla till toppen