Det här inlägget är en uppföljning till två tidigare inlägg som varit inriktade mot brottet rattfylleri och Körkortsingripandet som uppstår till följd av brottet. Inläggen består av en serie om totalt tre inlägg som fokuserar på alkoholrelaterat rattfylleri. Det här inlägget handlar om villkor om alkolås istället för återkallat körkort när man begått rattfylleri och de frågor som kan uppstå kring detta.

I tidigare inlägg har jag gått igenom vad själva brottet innebär, vilka straffrättsliga konsekvenser som det medför och vad som sker med ditt körkort.

Inledningsvis – Viktigt om alkolås

Innan jag går in på själva grundfrågan om alkolås så känner jag att det är viktigt att klargöra vissa saker.

Med alkolås menas, i denna skrivelse, sådana alkolås som kan beviljas som krav för ett fortsatt körkortsinnehav. Det handlar därför enbart om sådana alkolås som är godkända av Transportstyrelsen och som återfinns på Transportstyrelsens webbsida.

Ett alkolås kan enbart ansökas av den som, i grunden, begått ett rattfylleri med alkohol i blodet. Man kan alltså inte få alkolås om rattfylleriet är baserat på narkotika. Inte heller kan man ansöka om alkolås om Transportstyrelsen griper in mot ditt körkort av medicinska skäl. Det vill säga om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort för att du är alkoholmissbrukare eller har ett alkoholberoende, så kan du inte ansöka om alkolås. Inte heller kan du få ett alkolås om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende.

Man kan alltså enbart få ett villkor om alkolås istället för återkallat körkort vid rattfylleri genom alkohol.

Villkorat körkort med alkolås istället för återkallat körkort

Att beviljas alkolås är egentligen ett annat uttryck för att säga att man får ett villkorat körkort med krav om alkolås. Detta fortsatta körkortsinnehav får du med särskilt villkor som blir bundet till ett personligt alkolås och ersätter därför en körkortsåterkallelse.

I praktiken innebär det att ditt tidigare körkort blir återkallat och blir ersatt med ett nytt dito. Det nya körkortet ser ut som ditt tidigare men, det kommer att innehålla en särskild villkorskod på baksidan.

Denna kod visar att du enbart får framföra fordon med ett personligt alkolås. Alkolåset är särskilt märkt till den som blivit beviljad alkolåset och polis granskar såväl märkning som alkolåsets funktion vid eventuella poliskontroller. Du har enbart rätt att, med alkolås, framföra fordonet inom Sveriges gränser.

Numera kan man hyra alkolås, vilket innebär att fler personer har en rimlig ekonomisk möjlighet att faktiskt kunna ansöka om alkolås. Kostnaden för detta varierar och enklast är att du, via Transportstyrelsens webbsida, säker de godkända leverantörer som finns och kontaktar dem för prisuppgifter. Observera att du först måste få din ansökan beviljad innan du installerar ett alkolås, jag beskriver detta mer utförligt nedan.

Vad är ett alkolås och hur fungerar det?

Ett alkolås är en anordning som är kopplat till ett fordons tändsystem. För att kunna starta fordonet måste man genomföra ett utandningstest som är inställt på att känna av alkohol. Om utandningsluften innehåller mer alkohol än vad låset är programmerat för att tolerera, kan följaktligen inte fordonet starta.

Om fordonet varit avstängt i mer än 5 minuter så måste du göra ett nytt utandningstest. Likaså måste man genomföra utandningsprov ca en (1) gång per timme om man gör längre körningar. Man får tillräckligt med tid för att kunna stanna fordonet och genomföra dessa prover på ett säkert sätt. Om du inte utför dessa utandningstest återkommande så utlöser alkolåset ett larm i fordonet. Alkolåset registrerar samtliga utandningsprov genom en loggfunktion. Alkolåset innehar även ett manipuleringsskydd som innebär att försök till manipulering eller förbikoppling av alkolåset blir registrerat.

Kontroller

Polisen har rätt till tillträde till ett körkortspliktigt fordon som har installerat alkolås för att genomföra kontroll. Kontrollen som polisen gör härrör såväl körkortshavaren som har körkort förenat med villkor om alkolås som alkolåset. Detta för att se att alkolåset av godkänd typ och om det uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Kontroll av alkolåset genomför man även vid besiktning av alkolåset varpå man ser vad alkolåset har registrerat i sina loggar.

Vem kan beviljas alkolås?

Alkolås kan du ansöka om du gjort dig skyldig till ett alkoholrelaterat rattfylleri, där du meddelas villkor om alkolås istället för att få återkallat körkort. Transportstyrelsen kan bevilja och besluta om ett alkolås under 12 eller 24 månader. Denna tid motsvarar alltså den tid som man normalt hade fått som spärrtid om man begått rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Även i fall där du begått andra trafiköverträdelser i kombination med ett rattonykterhetsbrott så kan Transportstyrelsen bevilja alkolås. Detta gäller dock enbart för de personer som inte har prövotid på sitt körkort. Alltså enbart för de personer som innehaft körkort längre än 2 år. Det är i övrigt Transportstyrelsen som, efter en ansökan, avgör vem som kan få alkolås beviljat. Vid en ansökan om alkolås så påbörjar Transportstyrelsen en utredning där de ser på dina personliga och medicinska förutsättningar. Till detta gör Transportstyrelsen även en vandelsprövning av dig. I denna utredning väger man in om man kan förvänta sig att du, i framtiden, kommer respektera gällande trafikregler och om du kan visa ansvar och omdöme i trafiken.

En ansökan om alkolås kan endast bli aktuellt om du fått eller riskera att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri. Därutöver måste du vara permanent bosatt i Sverige och ditt körkort måste vara utfärdat i ett EES land. Vilket innebär samtliga EU länder inklusive Island, Lichtenstein och Norge.

Beviljande av alkolås är inte kopplat till själva brottet rattfylleri, eller till den straffrättsliga konsekvens som brottet medfört. Transportstyrelsens beslut om beviljande av alkolås är alltså fristående från brottet och är baserat på vad som tidigare blivit anfört.

Ansökningsprocessen

Transportstyrelsen kommer tillställa dig information kring hur du ansöker om körkort med villkor om alkolås. Information om detta finner du annars på Transportstyrelsens webbsida.

Men kortfattat fungerar det genom att du skickar in en ansökan till Transportstyrelsen. Denna ansökan gör du på en särskild blankett som du beställer hem från Transportstyrelsen. Ansökan består av en viljeförklaring och ett läkarintyg.

Därefter måste du boka tid hos en specialistläkare med goda kunskaper inom missbruksfrågor. Läkaren kommer upprätta ett intyg som kommer vara inriktat mot om du har ett alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Du måste även genomföra ett syntest som en optiker, läkare eller behörig personal på trafikskola gör. Resultatet av syntestet skickar du sedan in tillsammans med eller separat till Transportstyrelsen.

Om det är svårt att få tag på läkartider, så kan du skicka in viljeförklaringen till Transportstyrelsen och begära anstånd med kompletteringen av övrig dokumentation.  

Efter detta kommer Transportstyrelsen meddela dig om du får ett villkorat körkort med alkolås beviljat eller inte. Ett negativt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Observera dock att ett alkolås är en förmån, vilket innebär att det blir du som måste visa att du uppfyller kraven för alkolås. Detta kan i många fall vara komplicerat.

Om Transportstyrelsen beviljar din ansökan så har du fyra (4) veckor på dig att installera alkolåset i ditt fordon. I och med ett beviljande kan Transportstyrelsen förelägga dig att inlämna läkarintyg och prover under villkorstiden. Det är viktigt att du följer de villkor och förelägganden som Transportstyrelsen förelägger dig med. Detta eftersom du riskerar att förlora alkolåset.

Villkorstiderna och brott under villkorstiden

Om Transportstyrelsen beviljar din ansökan om alkolås så gäller villkorstiden från den dag du blir meddelad beslutet. Det nya beslutet om villkor om alkolås ersätter därför ett tidigare beslut om återkallelse av körkort

Det nya beslutet med villkor räknar man från den dag du blivit delgiven beslutet. Därmed löper villkorstiden om 12 eller 24 månader från denna dag.

Villkorstid om 24 månader gäller för dig som begått ett grovt rattfylleri eller om du, inom de senaste 5 åren, gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri. I övriga fall är villkorstiden 12 månader.

Om du begår trafikbrott under villkorstiden som medför spärrtid på körkortsinnehavet, så kan villkorstiden för alkolåset bli ”pausat” och börjar igen efter den nya spärrtiden löpt ut. Så om du begår en hastighetsöverträdelse som innebär två månaders återkallelse så fortsätter villkorstiden när du återigen får köra. Observera dock att Transportstyrelsen kan återkalla ditt villkorade körkort med alkolås om man anser att du inte längre uppfyller de krav som jag beskrivit ovan. Jag beskriver detta även mer specifikt under egen rubrik.

Alkolås trots missbruk eller beroende?

Sedan den 1:a mars 2018 ändrade man de svenska reglerna kring alkolås. Detta på grund av att EU-kommissionen gjorde kontroll av medlemsländernas implementering av det körkortsdirektiv som gäller inom EU och ämnar harmonisera körkortslagstiftningen inom EU.

Tidigare kunde alla som blivit dömda för rattonykterhet bli beviljade alkolås, även om det förelåg ett pågående alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Med anledning därav riktade Kommissionen allvarlig kritik mot Sverige, varpå det Sverige gjorde en regeländring.

De nu aktuella bestämmelserna innebär att du, innan du kan få alkolås, blir tvungen att visa varaktig nykterhet i minst 6 månader innan alkolåset kan bli beviljat. Med andra ord, om du begår ett rattonykterhetsbrott och en utredning även påvisar att du har ett alkoholmissbruk eller ett alkoholberoende så kan du inte få alkolås förrän efter 6 månader.

Alkolåset riskerar att dras in

Vid händelse av att du missbrukar användandet av alkolåset, inte uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställt på dig eller begår allvarliga trafikbrott så kommer Transportstyrelsen att återkalla ditt villkorade körkort och meddela dig en spärrtid.

Ditt körkort kan även bli återkallat om du, vid flertalet försök, försökt starta fordonet med alkohol i kroppen. Detta kommer kunna utläsas genom de loggar som alkolåset registrerar och som tidigare nämnts.

Efter villkorstiden

Efter villkorstiden gått ut återges du ditt reguljära körkort. Detta görs genom att Transportstyrelsen ska tillställa dig de grundhandlingar som måste upprättas för att skapa ett nytt körkort till dig. Detta brukar vara dig tillhanda mellan 2–3 veckor innan villkorstiden gått ut.

Detta inlägg har rört frågor kring rattfylleri och möjligheten av att ansöka villkor om alkolås istället för att få återkallat körkort. Har du frågor kring detta är du välkommen att besöka vår Case Review på vår webbsida.

Indraget Körkort
Rattfylleri alkolås återkallat körkort
Titel
Rattfylleri alkolås återkallat körkort
Beskrivning
Rattfylleri - Att rädda körkortsinnehavet genom möjligheten av ett körkort med alkolås istället för att få sitt körkort återkallat.
Författare
Publicerad av
Indraget Körkort
Logo