Taxiförarlegitimation – Tidpunkten för när brott inträffade är avgörande för lämplighetsbedömningen. I nyligt avgjort mål i Kammarrätten hade en Taxiförare hade begått 3 allvarliga våldsbrott. Transportstyrelsen meddelade initialt en olämplighetstid på 4 år och beräknade tiden för brottet då Taxiföraren blev dömd. Förvaltningsdomstolarna kom fram till en annan slutsats.

timglas

När det gäller taxiförarlegitimation ser man tillbaka på brott och förseelser som sträcker sig 5 år tillbaka i tiden. Men, från när? När brottet inträffat eller när man blivit dömd för brottet? Till skillnad från Transportstyrelsen ansåg Förvaltningsdomstolarna att det är brottstillfället som ska vara avgörande. Däremot gjorde Förvaltningsdomstolarna olika bedömningar i frågan om ett återkallande av taxiförarlegitimation var befogat eller inte.

Transportstyrelsen 4 års olämplighetstid på taxiförarlegitimation för brott

Transportstyrelsen beslutade inledningsvis att taxiföraren skulle bli meddelad en olämplighetstid om fyra år. Beslutet grundade sig på att en Taxiförare blev dömd (september 2019) för misshandel vid tre tillfällen och övergrepp i rättssak vid tre tillfällen. Brotten i fråga hade emellertid inträffat i januari 2015.

Förvaltningsrätten meddelade ändrade olämplighetstiden till lägsta möjliga.

Förvaltningsrätten ansåg att det hade förflutit en längre tid sedan brotten inträffade. Därutöver bedömde man inte att misshandelsbrotten och övergreppen i rättssak hade någon koppling till Taxiförarens yrke som taxichaufför. Det hade inte heller varit fråga om misshandel personer som var okända för Taxiföraren.

Förvaltningsrätten ansåg emellertid att dessa brott i sig talade för att det förelåg skäl att ifrågasätta taxiförarens taxiförarlegitimation. Om taxiföraren kunde bedömas som lämplig att ansvara för sina passagerares säkerhet. Därutöver ansåg domstolen att flera försvårande omständigheter förelegat vid gärningstillfället. Till detta hade Taxiföraren även gjort sig skyldig till förseelser med direkt koppling till taxitrafikverksamheten. Bestämmelserna om vilotider är även väsentliga ur säkerhetsynpunkt när det gäller lämplighet om innehav av taxiförarlegitimation.

Förvaltningsrätten ansåg dock, med beaktande av den tid som förflutit sedan flera av brotten hade inträffat, att det förelåg skäl att bestämma olämplighetstiden till tre år. Denna tid än den lägsta möjliga olämplighetstiden som kan bli meddelad enligt lag.

Kammarrätten gjorde dock en annan bedömning

Kammarrätten bedömde att de aktuella brotten visserligen var att betrakta som allvarliga, men de utgjorde inte grova våldsbrott. Den relevanta tidsperioden i målet är alltså fem år tillbaka i tiden räknat från Transportstyrelsens beslut. Frågan är då om det är tidpunkten för när brotten begicks eller när Taxiföraren, genom lagakraftvunnen dom, dömdes för brotten som är av betydelse för bedömningen.

Taxiförarlegitimation

Vid tidpunkten för Transportstyrelsens beslut hade det gått mer än fem år sedan brotten misshandel av normalgraden och övergrepp i rättssak begicks. Gärningarna ska därför inte ligga till grund för en återkallelse av Taxiförarens taxiförarlegitimation och brott.

Vid tidpunkten for Transportstyrelsens beslut hade det förflutit mer än fyra år sedan vilotidsbrottet inträffade och det hade inte kommit fram några andra anmärkningar mot Taxiföraren ifråga om laglydnad sedan den senare överträdelsen ägde rum.

Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg Kammarrätten att det inte framstod som proportionerligt att återkalla Taxiförarens taxiförarlegitimation. Kammarrätten ändrade istället Förvaltningsrättens dom och meddelade taxiföraren istället en varning.

Kammarrätten Stockholm 5567-21, Målet avgjordes den 3:e November 2021

Här kan du ta del av ytterligare information som handlar om Taxiförarlegitimation och Taxitrafiktillstånd.

Rulla till toppen